Decreet van 12 juli 1999
gepubliceerd op 13 juli 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot organisatie van de vervanging van leden van de Waalse Gewestraad die door de Koning tot federale Minister of Staatssecretaris worden benoemd

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027572
pub.
13/07/1999
prom.
12/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JULI 1999. - Decreet tot organisatie van de vervanging van leden van de Waalse Gewestraad die door de Koning tot federale Minister of Staatssecretaris worden benoemd (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig de artikelen 39 en 118, § 2, van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 24bis, § 2bis, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, met name gewijzigd op 4 december 1996.

Art. 2.§ 1. Het lid van de Waalse Gewestraad dat zich in de toestand bevindt bedoeld in artikel 24bis, § 2bis, van de bijzondere wet, wordt onmiddellijk vervangen door de eerste plaatsvervanger aanwezig op de lijst waarop het lid werd verkozen. § 2. De plaatsvervanger heeft de hoedanigheid van lid van de Raad. § 3. Indien het mandaat van federale Minister of Staatssecretaris, uitgeoefend door het lid van de Raad bedoeld in artikel 24bis, § 2bis, van de bijzondere wet, wordt beëindigd, wordt het lid van de Raad opnieuw eerste plaatsvervanger aanwezig op de lijst waarop het lid werd verkozen.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bekrachtigen het en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 12 juli 1999.

De Ministers van de Waalse Regering : E. DI RUPO S. KUBLA J. DARAS J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-M. SEVERIN M. DAERDEN M. FORET _______ Nota (1) Buitengewone zitting 1999. Stukken van de Raad. - 8 (1999) Nr. 1.

Volledig verslag. - Openbare zitting van 12 juli 1999. - Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^