Decreet van 12 juli 2012
gepubliceerd op 26 juli 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet waarbij de cursussen geneeskunde en tandheelkunde worden opgenomen in het stelsel dat werd ingesteld door het decreet van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029323
pub.
26/07/2012
prom.
12/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JULI 2012. - Decreet waarbij de cursussen geneeskunde en tandheelkunde worden opgenomen in het stelsel dat werd ingesteld door het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs sluiten tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 3 van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs sluiten tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs, aangevuld door het decreet van 18 juli 2008, wordt aangevuld met de punten 4° en 5°, luidend als volgt : « 4° Bachelor geneeskunde; 5° Bachelor tandheelkunde.»

Art. 2.In de universiteiten worden de inschrijvingen voor de studies die leiden tot de academische graden bachelor geneeskunde en bachelor tandheelkunde tot 20 augustus 2012 opgeschort voor de studenten die niet regelmatig werden ingeschreven voor de studies die tot die graden leidden voor het academiejaar 2011-2012.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking voor het academiejaar 2012-2013.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 12 juli 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 388-1. - Verslag, nr. 388-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 12 juli 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^