Decreet van 12 juli 2017
gepubliceerd op 21 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017070163
pub.
21/09/2017
prom.
12/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017070163

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 JULI 2017. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2017 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2017 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(Duizend EUR)

Vastleggingskredieten

Limitatieve vereffenings-kredieten

Niet-limitatieve vereffenings-kredieten

Uitgavenkredieten

14.010.924

13.610.851


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

189.967

195.483


Art. 2.Artikel 5 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aangepaste begroting 2017 vastgesteld op 64.984 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2017 voor de inflatie 2016 en 2017 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2017 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2016. ».

Art. 3.Artikel 6 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: "In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aangepaste begroting 2017 vastgesteld op 33.299 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2017 voor de inflatie 2016 en 2017.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe toegekend aan het "CRAC" zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2017 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2016.".

Art. 4.Artikel 7 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2017 vastgesteld op 1.186.675 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in mei 2017 voor de inflatie 2016 en 2017, van de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2009 is opgenomen alsook, voor 2017, van een enveloppe van 11.189 duizend euro.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2017 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2016. ».

Art. 5.Artikel 18 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kan de Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, mits instemming van de Minister van Begroting, de vastleggingskredieten van de basisallocaties van de programma's 02 en 03 van de organisatieafdeling 16 overdragen van een programma naar het andere, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium/Wetboek van Ruimtelijke Ordening. ».

Art. 6.Artikel 31 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten: - op 1 augustus 2017 : 69.344.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2017: 33.299.00 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds. ».

Art. 7.Artikel 36 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de Ministers van Huisvesting en Energie, mits instemming van de Minister van Begroting, vastleggingskredieten overdragen tussen basisallocatie 53.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 53.02 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest. ».

Art. 8.Artikel 40 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 44 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, worden de vermeldingen van de toelagen opgenomen in programma 07 van organisatieafdeling 10, programma 11 van organisatieafdeling 13, de programma's 11, 12 en 42 van organisatieafdeling 16, de programma's 02 en 13 van organisatieafdeling 17 en in de programma's 05, 06, 11, 12, 15, 21, 22, 25 en 32 van organisatieafdeling 18 gewijzigd als volgt: « Programma 10.07 : Geomatica : Toelagen inzake geomatica. ». « Programma 13.11 : « Programma 13.11 : Sportinfrastructuur : Subsidies aan de openbare en privé sector voor ondersteuning, voorlichting en bevordering wat betreft de sportinfrastructuren, met inbegrip van de medefinanciering van in aanmerking komende infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, van het programma Stadsvernieuwing en van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Subsidie aan de v.z.w. "Union Culturelle et sportive Wallonne" Subsidie aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Subsidie voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Subsidie voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Subsidie voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Subsidie voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Subsidie voor verrichtingen in verband met de bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en gedekte straatsport.

Subsidie aan de NV Hippodrome de Wallonie.

Subsidie Zwembadplan.

Subsidie Atletiek-plan.

Steun aan straatsport.

Steun aan sportactiviteiten voor de bevordering van sportinfrastructuur.

Subsidies aan scholen van het middelbaar onderwijs, aan basisscholen, aan VZW's, aan CVBA, en SCRLFS, voor kleine en middelgrote infrastructuren, straatsport en sportuitrusting op basis van de voorwaarden bepaald door de Regering. ». « Programma 16.11 : Huisvesting : privé-sector : Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidie aan het « Centre de recherche en habitat durable ».

De bedragen van de toelagen berekend overeenkomstig de artikelen 11, 17, 21 en 27 van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen met 7% onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

Leader-projecten.

Toelagen aan privé-instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan openbare instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmering 2014-2020.

Toelagen aan sociale steunpunten in het kader van hun opdrachten als huurwoningzoekers.

Tegemoetkoming ten gunste van de « Société wallonne de crédit social » (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) voor verschuldigde saldi met betrekking tot gewestelijke tegemoetkomingen van de vorige jaren voor lopende uitgaven.

Tegemoetkoming ten gunste van het « Fonds du Logement des familles nombreuses de la Région wallonne » (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) voor verschuldigde saldi met betrekking tot gewestelijke tegemoetkomingen van de vorige jaren voor investeringsuitgaven.

Toelage aan de "SWCS" en aan het "FLW" voor werkingskosten verbonden aan het beheer van de packregeling.

Speciale dotatie aan de « Société wallonne de crédit social » (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) Toelage voor investeringsuitgaven om de toegang tot de woning te vergemakkelijken Dotatie aan de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) in het kader van het Plan Welzijn. ». « Programma 16.12 : Huisvesting : openbare sector : Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Toelagen aan de SLSP voor de inbeheer- of inhuurneming van huurwoningen Toelagen voor investeringsuitgaven om de toegang tot de woning te vergemakkelijken - openbare sector.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Deelneming in het kapitaal van de openbare bouwmaatschappijen, sociale kredietinstellingen en van de Waalse huisvestingsmaatschappij.

De bedragen van de toelagen berekend overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 betreffende de sociale referent en de begeleidingsvoorwaarden van het begeleid gezin wordt met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

De bedragen van de tegemoetkoming van het bestuur vastgesteld of berekend ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 betreffende de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen worden verminderd met 7%% onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

De bedragen van de toelagen berekend ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen voor de sloping van een onverbeterbaar gebouw worden verminderd met 7%% onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

De bedragen van de toelagen berekend ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen voor de sloping van een onverbeterbaar gebouw worden verminderd met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld. § 1. Wat betreft de toelagen toegekend krachtens artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2008 betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden, worden de volgende bedragen verminderd met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december waarbij die vermindering wordt vastgesteld : 1° het in 1° van § 1 vastgesteld basisbedrag;2° het in 1° van § 1 vastgesteld maximum bedrag;3° het in 2° van § 1 vastgesteld bedrag;4° het krachtens 3° van § 1 vastgesteld bedrag;5° het in § 2 vastgesteld maximum bedrag.». « Programma 16.42 : Duurzame ontwikkeling : Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling, toekenning van prijzen inbegrepen.

Toelagen aan « korte circuits », aan plaatselijke en gewestelijke ondernemingen in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen.

Ondersteuning van het beleid inzake duurzame overheidsaankopen en strijd tegen sociale dumping.

Ondersteuning voor de versterking van de certificerings/labelingstappen van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Steun voor sociaal verantwoorde investeringen Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu (nieuwe focus) Actieplan verantwoorde overheidsaankopen ». « Programma 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden : Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke proefacties.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en de e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vwz's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Leader-projecten.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Toelagen en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding (RWLP).

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens - Marshall 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Cop21 - Tegemoetkoming voor de aankoop van schone voertuigen of voor de aanpassing van de wagens aan de milieunormen Begeleidingsmaatregel van de kilometerheffing voor ambulante handelaars en kermisexploitanten Begeleidingsmaatregel van de kilometerheffing voor mijnen, mijnbouwers, steengroeve-uitbaters Compensatie voor de plaatselijke besturen in het kader van de afschaffing van de belasting op masten, pylonen en antennen. ». « Programma 17.13 : Sociale actie : Ondersteuning van initiatieven gevoerd op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten.

Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Subsidies aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofstukken XII. Subsidies voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor circusartiesten.

Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de VZW's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Subsidies aan de VZW "l'Observatoire du Crédit et de l'endettement".

Subsidies aan de VZW « Osiris-Crédal-Plus ».

Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Ondersteuning van sportinitiatieven inzake Sociale Actie.

Toelage aan de OCMW in het kader van de inschakeling van de gerechtigden op een financiële sociale tegemoetkoming overeenkomstig de wet van 2 april 1965 (Federale dienst) - Art. 60-61.

Toelagen aan de OCMW's in het kader van de inschakeling van de gerechtigden van het Leefloon (Federale dienst) - Art. 60-61.

Subsidies voor de integratie van buitenlanders of personen van buitenlandse herkomst.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. ». « Programma 18.05 : Economisch beleid, ondernemingsnetwerken, samenwerking en begeleiding : Subsidoes voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Subsidie aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Toelage aan de "Groupement régional économique".

Subsidie aan de VZW "Comité de développement stratégique de la région de Charleroi".

Subsidie aan de intercommunale IDEA ter ondersteuning van het herstructureringsplan "Coeur du Hainaut; centre d'énergies".

Subsidie aan de NV BE. Fin voor de uitvoering van de circulaire Economie hoofdlijn van het Waalse industriële beleid (programma NEXT).

Subsidies ter ondersteuning van strategieën inzake de economische herstructurering van regio's die door herstructureringen getroffen zijn.

Subsidie aan de VZW « LOGISTICS IN WALLONIA » voor de cel logistieke ondersteuning.

Subsidie aan het « Agence du Numérique (AdN) ». ». « Programma 18.06 : Kmo's en Middenstand : Subsidie aan de VZW "CIDE SOCRAN".

Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Subsidies voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingssubsidies toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Subsidies voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Subsidies ter ondersteuning van K.M.O.'s en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Subsidie aan de "SOWALFIN".

Subsidies aan de "Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS)" (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen".

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidie aan de Universiteit van Luik voor onderzoeken en proefprojecten.

Subsidie aan de NV "ST'ART".

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Subsidie aan de VZW LOGISTICS IN WALLONIA in het kader van het project "Biolog Europe".

Subsidie aan de VZW "WALLONIE DESIGN".

Subsidie aan de "CESW" voor de werkingskosten van het Waarnemingscentrum voor de Handel.

Subsidies in het kader van het K.M.O.-Plan.

Subsidies in het kader van de certificering en de labeling van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Subsidie aan Wallimage.

Financiering van acties in het kader van het programma « Wallonie Commerce ».

Subsidie aan de « SC Centre d'Entreprise et d'Innovation Héraclès ».

Subsidie in het kader van het « CatCh »-Plan.

Bijkomende subsidie aan de intercommunale IDEA ter ondersteuning van het herstructureringsplan « Coeur du Hainaut, centre d'énergies ». ». « Programma 18.11 : Bevordering van de Tewerkstelling : Subsidies aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Subsidies aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Subsidies voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Bijdrage van het Waalse Gewest aan het programma "LEED" van de O.E.S.O. Subsidies voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies aan de gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Subsidies voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling.

Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking voor het management van diversiteit voor de openbare sector en de VZW's.

Subsidies voor de beheersstructuren van de stadscentra.

Waalse medefinanciering van de hoofdlijn LEADER van het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Tegemoetkomingen ten gunste van ondernemingen in verband met de arbeidsmarkt.

Subsidies ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid.

Subsidies voor acties inzake tewerkstelling voor de VZW's en de openbare sector.

Subsidies voor diverse acties voor de openbare sector.

Toelagen aan de MIRE-opdrachten voor de socioprofessionele inschakeling van nieuwkomers Toelagen ter bevordering van gelijke kansen (openbare sector). ». « Programme 18.12 : FOREm : Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi" (resources tewerkstelling).

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen aan de Regio-instanties Kwalificerend Onderwijs - Opleiding - Tewerkstelling Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Ontwikkeling van levensbekken en synergiepolen.

Toelage voor Premies en Complementen.

Opleidings-, stage- en vestigingstoelagen.

Toelage voor het Ervaringsfonds.

Toelage voor het verstrekken van opleidingen en studies.

Inschakelingsovereenkomst Toelagen voor de socioprofessionele inschakeling van nieuwkomers en het beleid om radicalisme te voorkomen Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - Luik tewerkstelling.

Toelagen aan « CISP ».

Toelage aan de MIRE-opdrachten voor de begeleiding in het kader van de inschakelingsovereenkomst. ». « Programma 18.15 : Sociale Economie : Subsidies aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Subsidie voor de bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten.

Subsidie voor de werking van de "SOWECSOM".

Subsidies voor de financiering van proefacties in de sector sociale economie.

Toelage ter bevordering van sociale economie, coöperatieven inbegrepen.

Subsidie voor begeleidingsprojecten van begunstigden van microkredieten.

Subsidie voor adviesverlenende Agentschappen.

Subsidies voor de financiering van de begeleiding binnen erkende invoegdbedrijven IDESS. Subsidie voor het VZW Waalse net van de armoedebestrijding.

Subsidies aan de OCMW's voor projecten in verband met sociale economie.

Acties met betrekking tot de opneming van sociale, ethische en milieuclausules in de overheidsopdrachten ten gunste van sociale economiebedrijven.

Steun voor sectoriële federaties die actief zijn op het gebied van sociale economie.

Financiering van de vzw belast met de vertegenwoordiging van de sociale economiebedrijven. ». « Programma 18.21 : Beroepsopleiding : Allerhande subsidies aan de VZW's inzake opleiding inzake acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Subsidies om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidies aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Subsidies voor de levenslange opleiding van werknemers en het aanpasbaar karakter van de bedrijven.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Subsidie voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelage ter bevordering van acties ter bestrijding van discriminaties in de vormingssector Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingsacties Toelage ter bevordering van acties voor de kwalificerende opleiding.

Subsidie voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Subsidies om de voorlichting over de kwalificaties en de beroepskeuzevoorlichting te bevorderen.

Subsidies ter bevordering van de technische beroepen.

Toelage aan de VZW « Interfédération » in het kader van de bevordering van de sector van de « CISP ».

Subsidie voor EUROSKILLS 2012.

Toelage voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Subsidie voor de financiering van de het Vormingscentrum « Technifutur ».

Toelagen ter ondersteuning van acties voor de prekwalificaties.

Allerhande toelagen aan lokale overheidsdiensten inzake opleiding Toelage aan de « CESW ».

Beleid om radicalisme te voorkomen Toelagen aan de « CISP » voor het beleid om radicalisme te voorkomen Toelagen aan de OCMW's erkend als « CISP » voor het beleid om radicalisme te voorkomen Portefeuille bedrijvencheques - Financiering van de opleidingscheques bij de oprichting van bedrijven. ». « Programma 18.22 : FOREm - Opleiding : Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Subsidie voor de afwisselende opleiding en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidie voor de "Chèques Eco Climat".

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de kenniscentra i.v.m. het Onderwijs te garanderen.

Subsidies voor de financiering van investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage met het oog op de versterking van de band tussen het opleidingsaanbod en de beroepen met toekomstperspectief.

Toelage voor de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra aansluitend op de projecten van de polen.

Toelage ter ondersteuning van de innovatie van de bedrijven.

Toelage voor de financiering van opleindingen Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Toelage met het oog op de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra inzake digitalisering.

Subsidie voor het project « Maison des Langues » Toelagen voor begeleidingsmaatregelen - kilometerheffing - Luik Opleiding.

Toelagen bestemd voor de projecten van de samenwerkingsovereenkomst Waals Gewest, FOREm en OCMW Toelagen aan de « CISP ». ». « Programma 18.25 : Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de uitvoering van het programma voor afwisselende opleiding.

Werkingssubsidies aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Toelagen voor alfabetiseringsacties.

Toelagen in het kader van de validering van de vaardigheden.

Allerhande subsidies aan besturen en overheden Toelagen ter dekking van de kosten betreffende het consortium validatie vaardigheden.

Subsidies aan de « Service francophone des Métiers et Qualifications ».

Allerhande subsidies aan openbare besturen en overheid in het kader van afwisselende opleiding.

Subsidies van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen.

Subsidies in het kader van pilootprojecten inzake afwisselende opleiding in het Hoger onderwijs.

Subsidies in het kader van de proefprojecten "Digitale school".

Subsidies in het kader van het ICT-plan inzake opvoeding - sectoren VZW's, plaatselijke besturen en gemeenschappen.

Allerhande subsidies aan openbare besturen en overheid in het kader van afwisselende opleiding.

Subsidies in het kader van de projecten "Cité des métiers".

Toelagen voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Toelage voor het interactief platform gestuurd door de « OFFA ».

Subsidies aan Collectieve structuren voor hoger onderwijs (Bassins de vie).

Toelagen aan « AEF-Europe » (opdracht « CFC »). ». « Programma 18.32: Tegemoetkoming aan bedrijven - Onderzoek - Creativiteit - Innovatie: Subsidies aan bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in het kader van de competitiviteitspolen.

Subsidie aan de Waalse onderzoeksactoren in het kader van hun deelname aan internationale programma's.

Subsidies aan ondernemingen in het kader van de programma's Innovatie - Nieuwe technologieën - Informatie- en communicatietechnologieën.

Werkingssubsidie aan de VZW EURO GREEN IT INNOVATION CENTER. Subsidie aan de VZW "MICROSOFT INNOVATION CENTER".

Subsidie aan de NV WSL. Subsidie aan de VZW "ID Campus".

Subsidies in het kader van de projecten DIGITAL CITIES. Subsidie aan de VZW "TechnofuturTIC" voor de animatie en de begeleiding van het EPN-netwerk en van de regeling inzake digitale bemiddeling in de Waalse gemeenten.

Subsidies in het kader van het digitale plan.

Subsidie aan de NV « I-Tech Incubator ».

Subsidie aan de NV « Creative Wallonia Engine ».

Subsidie aan de NV « Innovation Wallonia Engine ». ».

Art. 10.Artikel R.419, § 1, van het Waterwetboek wordt aangevuld als volgt: « 12° de financiering van internationale ontwikkelingsprojecten voor de toegang tot water of de sanering van afvalwater in derdewereldlanden, alsook van de projecten met betrekking tot de strijd tegen de klimaatopwarming overeenkomstig de modaliteiten die collegiaal worden vastgesteld door de Minister-President belast met de internationale betrekkingen en de Minister van Leefmilieu. ».

Art. 11.Artikel 45 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: «

Art. 45.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van Gezondheid en Welzijn en met betrekking tot : Subsidies aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringsteringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake schoolziektes.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake Gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.

Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende subsidie aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Infrastructuursubsidies inzake huivesting voor de 3de leeftijfd.

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd.

Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Toelagen toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwoning.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door vzw's of openbare besturen.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Proefprojecten inzake de eerste verzorgingslijn. ».

Art. 12.Artikel 48 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: "

Art. 48.De Minister van Toerisme wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het Commissiariaat-generaal voor Toerisme binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen : Toelagen inzake toeristische promotie.

Toelagen aan toeristische verenigingen, locaties en attracties voor toeristenactiviteiten.

Bijkomende toelagen voor specifieke opdrachten voor de bevordering van het toerisme die aan toeristische instellingen en operatoren worden toevertrouwd.

Werkingstoelage aan de erkende Instelling belast met het beheer van de naam « kampplaats ».

Investeringstoelagen voor kampplaatsen.

Toelage aan toeristische instellingen en aan VZW's keten producten in het kader van het platform Tour-I-Wal en de aanpassing van hun websites Subsidies voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van toerismebeleid.

Werkingssubsidie aan « Wallonie Bruxelles Tourisme (WBT) » Toelage aan de « Office de la Naissance et de l'Enfance » Werkingstoelage aan de VZW "Les Lacs de l'Eau d'Heure" Toelage aan het "Centre d'Ingénierie Touristique en Wallonie" (CITW) Toelage aan « WBT » voor de verwezenlijking van promotieacties alsook die van haar clubs Werkingstoelage aan Immowal Toelagen voor de ontwikkelingsprojecten van bosgebieden en van recreatiegebieden Premies in het kader van het actieplan Permanente Woning in de toeristische voorzieningen Investeringstoelagen in het kader van de oproep tot projecten 2016 « Wallonie à vélo ».

Toelagen in het kader van de oproep tot projecten 2017 « Wallonie gourmande ». ».

Art. 13.Artikel 56 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 56.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de Minister van Huisvesting en de Minister van Begroting de vastleggingskredieten van de basisallocaties van de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 overdragen van een programma naar het andere, ongeacht het bedrag.

Art. 14.Artikel 88 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: "Art. 88.In afwijking van artikel L2333-2 van het Wetboek, bedraagt de gewestelijke dotatie toegekend aan het Provinciefonds in 2017 148.554.000,00 EUR. ».

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting, in het kader van de « Hervorming APE », ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de volgende basisallocaties van organisatieafdeling 18 : 41.05 van programma 11, 41.23 van programma 12, 41.01, 41.04, 41.06 van programma 13, 41.01 en 41.02 van programma 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04 en 43.05 van programma 19 en 41.01 van programma 21.

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting, in het kader van de « Hervorming CISP », ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de volgende basisallocaties van organisatieafdeling 18 : 41.14 van programma 12, 41.06 van programma 13, 41.01 en 41.02 van programma 18, 33.12 en 43.12 van programma 21 en 41.15 van programma 22.

Art. 17.Artikel 99 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 99.De bijlage van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de diensten van de Waalse overheidsbestuurseenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015 houdende wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen als volgt : « De instellingen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn ingedeeld als volgt :

Nr. ECB

BENAMING

TYPE

241530493

Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst

Type 1

254714773

« Centre régional d'aide aux communes (CRAC) » (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten)

Type 1

262172984

"CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES" (WAALS CENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK)

Type 1

266436531

INSTITUUT VOOR HET WAALSE PATRIMONIUM

Type 1

267400492

« AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE » (WAALS AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN EEN LANDBOUWKWALITEIT)

Type 1

810888623

« Wallonie-Bruxelles International »

Type 1

866518618

IWEPS "INSTITUT WALLON DE L'EVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE" (WAALS INSTITUUT VOOR EVALUATIE, PROSPECTIEVE EN STATISTIEK)

Type 1

898739543

"COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME" (COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME)

Type 1

0

Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne

Type 1

0

"Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds)

Type 1

0

« Fonds wallon des calamités naturelles » (Waals Fonds Natuurrampen)

Type 1

208201095

Autonome haven van Charleroi

Type 2

231550084

« SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA » (WAALSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ)

Type 2

236363165

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) (met inbegrip van de subregionale comités inzake tewerkstelling en vorming)

Type 2

242069339

SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (WAALSE OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJ)

Type 2

242319658

Société de Transport en Commun de Liège - Verviers

Type 2

244308059

Société de Transport en Commun du Brabant wallon

Type 2

244309049

Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg

Type 2

244311524

Société de Transport en Commun du Hainaut

Type 2

265463462

"AGENCE WALLONNE DES TELECOMMUNICATIONS" (WAALS TELECOMMUNICATIEAGENTSCHAP)

Type 2

267314479

« Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers » (Waals agentschap voor uitvoer en buitenlandse investeringen)

Type 2

401567330

SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI

Type 2

473771754

SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL (SWCS) (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL KREDIET)

Type 2

475273274

AUTONOME HAVEN « CENTRE ET DE L'OUEST »

Type 2

218569902

AUTONOME HAVEN VAN NAMEN

Type 2

202414452

AUTONOME HAVEN VAN LUIK

Type 2

849413657

Bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Type 2

850260131

« COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE » (CWAPE) (Waalse Commissie voor Energie)

Type 2

869559171

« Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises » (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleidingen en zelfstandigen en voor kmo's)

Type 2

216754517

« Conseil Economique et Social de Wallonie » (CESW) (Sociaal Economische Raad van Wallonië)

Type 3

219919487

« Société Régionale d'Investissement de Wallonie » (Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij)

Type 3

227842904

« SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES » (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE FINANCIERING EN GARANTIE VOOR KMO's)

Type 3

240365703

« SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE » (BEHEERSMAATSCHAPPIJ VAN HET FRI VAN HET WAALSE GEWEST)

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

252151302

« SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES » (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren)

Type 3

260639790

« SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON » (Maatschappij voor de sanering en de renovatie van industriële sites van Waals Brabant)

Type 3

400351068

« CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON » (Sociaal krediet van de Provincie Waals-Brabant)

Type 3

401122615

« SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT » (Landelijke maatschappij voor het sociaal krediet van Henegouwen)

Type 3

401228127

« Crédit à l'épargne immobilière » (Krediet voor vastgoedsparen)

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401417672

« LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL » (De landelijke maatschappij van het sociale krdiet)

Type 3

401465578

« L'Ouvrier chez Lui »

Type 3

401553373

« LA MAISON OUVRIERE » VAN HET ARRONDISSEMENT CHARLEROI EN ZUID-HENEGOUWEN

Type 3

401609593

« LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS »

Type 3

401632260

BUILDING

Type 3

401731339

« Tous Propriétaires »

Type 3

401778057

« La Prévoyance »

Type 3

402324326

« SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES », Duitse afkorting « SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT » afgekort « AG EKKG »

Type 3

402436568

« TERRE ET FOYER »

Type 3

402439340

« Le Travailleur chez Lui »

Type 3

402495065

« CREDISSIMO HAINAUT »

Type 3

402509715

« LE PETIT PROPRIETAIRE »

Type 3

402550889

« HABITATION LAMBOTTE »

Type 3

403977482

« CREDISSIMO »

Type 3

404370630

« CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG »

Type 3

405631729

« LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT »

Type 3

419202029

« B.E. Fin »

Type 3

421102536

« Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » (FLFNW) (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië)

Type 3

421988404

FIWAPAC

Type 3

426091207

« SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT »

Type 3

426516918

« S.R.I.W. ENVIRONNEMENT »

Type 3

426624509

« SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE »

Type 3

426887397

« SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS »

Type 3

427908867

« Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi »

Type 3

428590738

INVEST SERVICES

Type 3

429547573

« S.R.I.W. FINANCE »

Type 3

430467687

SAMBRELEASE

Type 3

430636943

« SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON » (Investerings- en financieringsmaatschappij Waals Brabant)

Type 3

432218835

NIVELLEASE

Type 3

434279094

« SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE » (Ontwikkelings- en participatiemaatschappij van Picardisch Wallonië)

Type 3

434854760

« S.R.I.W. IMMOBILIER »

Type 3

435532572

« SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS » (Maatschappij voor de renovatie en de sanering van industriële sites)

Type 3

436833758

« SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE »

Type 3

437216117

« ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS »

Type 3

437249076

« Synergies WALLONIE »

Type 3

440028325

« START-UP INVEST »

Type 3

440516788

« Liege airport »

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

« SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL »

Type 3

454196164

« FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN »

Type 3

454259413

« FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE »

Type 3

455653441

« SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE »

Type 3

456316803

« NAMUR INVEST »

Type 3

460291031

« START UP »

Type 3

460369126

« Société de Développement de l'Ouest du Brabant Wallon »

Type 3

462311896

« Le PASS »

Type 3

465001172

SPINVENTURE

Type 3

466071439

WSL. Type 3

466557627

« SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX »

Type 3

471250249

« SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE »

Type 3

471517988

« Société d'Investissement Agricole de Wallonie »

Type 3

471925091

WESPAVIA

Type 3

472062970

WALLIMAGE

Type 3

473372272

« WALLIMAGE COPRODUCTIONS »

Type 3

473771358

PREFACE

Type 3

475247837

« SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS »

Type 3

477985712

SILYA

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480029442

« FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING »

Type 3

480662318

INNODEM

Type 3

480753576

« TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE »

Type 3

554780018

« FONDS DE PARTICIPATION - WALLONIE »

Type 3

807541826

« Société Financière de l'Est du Brabant Wallon »

Type 3

807763936

« Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon »

Type 3

808219836

INVESTPARTNER

Type 3

809432039

« IMBC Convergence »

Type 3

809505580

« FONDS DE CAPITAL A RISQUE - CONVERGENCE »

Type 3

809506372

« WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE »

Type 3

809550122

INNODEM2

Type 3

809583675

« NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE »

Type 3

809720366

« LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE »

Type 3

811443701

GELIGAR

Type 3

811463495

« Caisse d'Investissement de Wallonie »

Type 3

812008774

NOVALLIA

Type 3

812367476

« Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie »

Type 3

816917469

« SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER »

Type 3

860503925

« NAMUR CAPITAL RISQUE »

Type 3

860662588

« SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX »

Type 3

860911919

« DGL MAINTENANCE SA »

Type 3

861927053

« SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE »

Type 3

862540628

« LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT »

Type 3

862775210

« LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG »

Type 3

865277018

« WALLIMAGE ENTREPRISES »

Type 3

865732522

ARCEO

Type 3

866661841

« COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL

Type 3

869752676

« SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE »

Type 3

870661013

IMBC SPINNOVA

Type 3

871229947

GEPART

Type 3

873260316

« SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE »

Type 3

873769961

« FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE »

Type 3

877938090

« SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES »

Type 3

877942347

« SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF »

Type 3

881746727

« SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES »

Type 3

882099588

« LA FINANCIERE DU BOIS »

Type 3

882104835

« Financière Spin-off luxembourgeoise »

Type 3

883921903

« BIOTECH COACHING »

Type 3

884341575

"SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT"

Type 3

888366085

« WALLONIE - BRUXELLES tourisme »

Type 3

890497612

"HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT"

Type 3

894960602

« Liège Airport-Security »

Type 3

202268754

Sociaal krediet Huisvesting

Type 3

816595290

« OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS »

Type 3

553753006

« ESPACE FINANCEMENT »

Type 3

544978266

UDIL.GE

Type 3

847284310

« IMMO-DIGUE »

Type 3

552710255

« SOLAR CHEST »

Type 3

433766083

SOCIALE DIENST VAN DE WAALSE REGERING

Type 3

568575002

« AGENCE DU NUMERIQUE »

Type 3

505741370

« AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION »

Type 3

823228409

FuturoCité

Type 3

867271753

Epicuris

Type 3

413193670

Abdij van Villers-la-Ville

Type 3

843107667

« Durobor Real Estate »

Type 3

413255038

« ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe »

Type 3

430428095

« Promotion Théâtre »

Type 3

432510726

« FOYER SOCIO-CULTUREL DE PHILIPPEVILLE »

Type 3

476800629

TECHNISCH TEAM INTERREG FRANKRIJK-WALLONI"-VLAANDEREN VZW;

Type 3

841609612

« Centre d'études en habitat durable »

Type 3

450305870

Riviercontract « Haute Meuse »

Type 3

463308424

RIVIERCONTRACT OURTHE

Type 3

475355824

VZW Riviercontract voor de rivier Amel

Type 3

652991825

Riviercontract Moezel VZW

Type 3

817847382

RIVIERCONTRACT VAN HET ONDERSTROOMGEBIED SEMOIS-CHIERS

Type 3

817922707

Riviercontract Dijle-Gette

Type 3

826929552

Riviercontract Stroomafwaartse Maas en zijrivieren

Type 3

828207477

Riviercontract Dender

Type 3

830804802

RIVIERCONTRACT SAMBER & ZIJRIVIEREN

Type 3

836794452

Riviercontract Schelde-Leie

Type 3

851101358

RIVIERCONTRACT VAN HET ONDERSTROOMGEBIED VESDER

Type 3

872191039

Riviercontract Zenne

Type 3

880827009

Riviercontract van het onderstroomgebied Haine

Type 3

894160351

Riviercontract voor de Lesse

Type 3

460658938

Innovatie en Ontwikkeling in het Waals Brabant

Type 3

473771061

« ECO-BIOGAZ »

Type 3

629695393

« LIEGE STARTAIR »

Type 3

450953889

« Société d'Investissement du Bassin liégeois »

Type 3

667964566

« FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 »

Type 3

667687820

« IMBC 2020 »

Type 3

427724963

IMMOWAL

Type 3


Gezien om te worden gevoegd bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden. » ».

Art. 18.Artikel 100 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de Ministers van Plaatselijke besturen, de Stad en Huisvesting, mits instemming van de Minister van Begroting, vastleggingskredieten overdragen tussen de basisallocaties 81.01, 81.03, 81.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 81.01 van programma 41 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest, enkel voor zover deze allocaties in het kader van de activiteiten van het « FLW » en van de « SWCS » passen. ».

Art. 19.§ 1. Artikel 37 van het programmadecreet van 21 december 2016 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting wordt opgeheven. § 2. In artikel D.V.13 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 2bis. De Regering kan een maximum bedrag vastleggen voor de krachtens paragraaf 2 verleende subsidie en de procedure voor de toekenning ervan bepalen. ». HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 20.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° PPS-overeenkomst : de overeenkomst gesloten tussen de « SOFICO » als opdrachtgever, waarbij de dienstverlener de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Waalse Gewest moet ontwerpen, moderniseren, financieren, beheren, onderhouden en ter beschikking stellen van de « SOFICO », in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 april 2014, 11 juni 2015, 24 maart 2016 en 23 februari 2017 ;2° dienstverlener : de privé-dienstverlener met wie de PPS-overeenkomst is gesloten ;3° SOFICO : de « Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures » (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) ;en 4° Gewest : het Waalse Gewest. § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door de « SOFICO » van alle door laatstgenoemde verschuldigde bedragen, aan de dienstverlener te betalen, te waarborgen overeenkomstig de PPP-overeenkomst met betrekking tot de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Waalse Gewest.

Art. 21.Het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles » (Waals Agentschap Voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) wordt ertoe gemachtigd renteloze leningen toe te kennen in het kader van het beheer van de bepalingen bedoeld bij het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 22.Artikel 110 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 110.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 380.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, en dit volgens de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen en volgens de door de Europese Commissie betaalde voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven). De penningmeester, de ontvanger en de boekhouder van het betaalorgaan van Wallonië worden aangewezen door de Minister van Landbouw en vervullen hun taken mits inachtneming van de Europese wetgeving terzake.

Voor de uitvoering van de maatregel betreffende de distributie van fruit en groenten in de scholen tot het schooljaar 2016-2017 inbegrepen, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om voorschotten te betalen aan de scholen die blijk geven van hun deelname aan het Programma distributie van fruit en groenten in de scholen. Deze steunmaatregel wordt ter hoogte van 75% medegefinancierd door de Europese Commissie. Het deel betreffende de lidstaat wordt, wat betreft Wallonië, door het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest medegefinancierd. De voorschot stemt overeen met dit gewestelijk deel. Bij de betaling van het saldo aan de scholen, wordt het voorschot teruggevorderd via de stortingen van het deel van de medefinanciering van deze entiteiten op de bankrekening van het betaalorgaan. Voor de uitvoering van de deelname van het Waalse Gewest tijdens het schooljaar 2016-2017 inbegrepen, in de steun aan de consumptie van zuivelproducten in de scholen die door de Franse en Duitse Gemeenschap worden beheerd en erkend, en voor wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, ook in scholen die door het Vlaamse Gewest worden beheerd en erkend, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om het gewestelijk aandeel van de maatregel medegefinancierd door het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest te prefinancieren.

Vanaf het schooljaar 2017-2018, bestaat het Europees programma groenten, fruit en melk in scholen uit een steunprogramma dat ter hoogte van 94% door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Dit programma is bestemd voor onderwijsinstellingen die door de Franse en Duitse Gemeenschap worden beheerd of gesubsidieerd. De Europese begroting zal hoofdzakelijk worden bestemd voor deze uitgaven.

Wallonië zal minstens de btw van deze uitgaven ten laste nemen. Het betaalorgaan wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de btw te prefinancieren en, in voorkomend geval, het gewestelijke deel van de steun.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15. ».

Art. 23.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen aan de « Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) » (Waalse beheers- en participatiemaatschappij) voor de dekking van de vastleggingen in verband met het verkrijgen of de waarborg van kredietlijnen voor een bedrag van hoogstens 30 miljoen euro, in het kader van herstructureringsverrichtingen in de bedrijfssector. HOOFDSTUK IV. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 24.Artikel 141 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Agence wallonne de l'Air et du Climat » (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 56.099.000 euro voor de ontvangsten en 237.618.000 euro voor de uitgaven. ». HOOFDSTUK V. - Instellingen

Art. 25.Artikel 142 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van « Wallonie-Bruxelles International » voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 67.811.000 euro voor de ontvangsten en 67.811.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 26.Artikel 143 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 143.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité » (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.282.000 euro voor de ontvangsten en 9.432.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 27.Artikel 144 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: "Art. 144.De bij dit decreet gevoegde aangepaste werkingsbegroting van het « Centre régional d'Aide aux Communes » (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.937.000 euro voor de ontvangsten en 4.937.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 28.Artikel 145 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: "Art. 145.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 28.363.000 euro voor de ontvangsten en 28.363.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 29.Artikel 148 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: "Art. 148.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Institut du Patrimoine wallon » (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 14.883.000 euro voor de ontvangsten en 14.883.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 30.Artikel 149 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 149.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Centre wallon de Recherches Agronomiques » (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 35.704.000 euro voor de ontvangsten en 35.704.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 31.Artikel 150 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 150.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique » (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.488.000 euro voor de ontvangsten en 7.488.000 euro voor de uitgaven. ».

Art. 32.Artikel 151 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « Art. 151.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het « Commissariat général au Tourisme » (Commissariaat-generaal voor Toerisme) voor 2017 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 67.135.000 euro voor de ontvangsten en 67.135.000 euro voor de uitgaven. ». HOOFDSTUK VI. - Diverse bepalingen

Art. 33.In afwijking van artikel 28 van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, kunnen de werkgevers die, tot 30 juni 2017, voor hun activiteiten als erkend centrum voor opleiding en socioprofessionele inschakeling krachtens het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, in aanmerking zijn gekomen voor steun ter bevordering van tewerkstelling toegekend bij of krachtens voornoemd decreet van 25 april 2002, voor de andere activiteiten dan die erkend krachtens voornoemd decreet van 10 juli 2013, in aanmerking komen voor steun ter bevordering van tewerkstelling toegekend bij of krachtens voornoemd decreet van 25 april 2002 voor de tewerkstelling van werknemers met hoogstens een halftijdse arbeidsovereenkomst.

Art. 34.In afwijking van artikel 17, § 3, 3°, van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, gewijzigd bij het decreet van 26 mei 2016, wordt de helft van het saldo van de subsidie 2017 op grond van een schuldvordering uiterlijk op 31 oktober 2017 door de Dienst gestort voor elk erkend centrum.

Art. 35.Artikel 7 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract wordt vervangen door wat volgt : « Art. 7.Onder zijn coördinatie stelt de "FOREm" een begeleiding voor aan de werkzoekende, vóór, tijdens en na de duur van de toekenning van de werkuitkering bedoeld in artikel 3.

Tijdens het inschakelingscontract en daarna, in geval van vervroegde breuk ervan, stelt de FOREm aan de werkzoekende een begeleiding beroepsloopbaanevolutie voor een "mission régionale pour l'emploi" (Gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling) in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling.

De Regering kan de inhoud van de begeleiding bepalen alsook de uitvoeringsmodaliteiten ervan. ».

Art. 36.In het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 3 wordt aangevuld met een vijfde paragraaf, luidend als volgt: « § 5.De werknemers tewerkgesteld op grond van een inschakelingscontract in de zin van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract en de werkzoekenden, nadat ze worden tewerkgesteld op grond van een inschakelingscontract in geval van vervroegde breuk ervan, kunnen in aanmerking komen voor de begeleiding van de MIRE-opdrachten bedoeld in artikel 13bis. »; 2° in artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008, worden de woorden « met uitzondering van die bedoeld in artikel 13bis, » ingevoegd tussen de woorden « in dit decreet, » en de woorden « kan de Regering de erkenning » ;3° in artikel 10, § 1, worden de woorden « met uitzondering van artikel 13bis, » ingevoegd tussen de woorden « van dit decreet, » en de woorden « en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten » ;4° artikel 10, § 1, wordt aangevuld met de woorden « , eerste lid.»; 5° artikel 10, § 2, wordt aangevuld met wat volgt: « Voor de evaluatie van artikel 13bis, voor 30 juni 2019 en daarna om de twee jaar, maakt de FOREm een evaluatierapport op mbt de verificatie van de uitvoering door de Mire-opdracht van de begeleidingsopdracht zoals bedoeld in artikel 13 bis en mbt de adequatie tussen de jaarlijks gestorte subsidie en de uitgaven inzake de begeleidingsopdracht bedoeld in artikel 13bis. De evaluatie gaat uit van de activiteitsrapporten van de Mire-opdrachten die jaarlijks worden overgemaakt aan de FOREm.

De evaluatie bedoeld in het tweede lid wordt overgemaakt aan de Minister van Tewerkstelling en aan de « Conseil économique et social de wallonie » (Sociaal-economische Raad van Wallonië) uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op de beoordeelde periode. »; 6° artikel 11 wordt aangevuld als volgt: « In afwijking van het eerste lid, wordt de controle van artikel 13bis uitsluitend verricht door de FOREm en heeft uitsluitend betrekking op de naleving door de Mire-opdracht van de aangegane verbintenissen in het kader van de overeenkomst bedoeld in artikel 13bis, § 2 en met betrekking tot het gebruik van de subsidie bedoeld in artikel 13bis, § 1, eerste lid ten opzichte van de gebruiksvoorwaarden bedoeld in artikel 13bis. De controle bedoeld in het tweede lid wordt uitsluitend verricht op grond van het activiteitenverslag bedoeld in artikel 13bis, § 3, dat minstens bestaat uit de uitvoerige tabellen met de bestemmingen van de ontvangsten en uitgaven van het jaar n t.o.v. de verschillende gestorte subsidies aan de Mire-opdracht die de identificatie van het bewijsstuk betreffende elke uitgave omvatten, alsook al de bronnen en bedragen van elke andere subsidie dan die bedoeld in artikel 13bis waarvan de Mire-opdracht tijdens het jaar n van genoten heeft.

In de overeenkomst bedoeld in artikel 13bis, § 2, kunnen de inhoud en de modaliteiten van de controle bedoeld in de voomalide tweede en derde leden nader worden bepaald.

In afwijking van het tweede en het derde lid, in het geval van zware vermoedens van fraude, kan de FOREm de Sociale inspectie van het Departement Inspectie van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek verzoeken om een controle ter plaatse van de Mire-opdracht uit te voeren. De controle ter plaatse heeft uitsluitend betrekking op de verificatie van de werkelijkheid van de omstreden uitgaven. » ; 7° een artikel 13bis wordt toegevoegd, luidend als volgt: « Art.13bis. § 1. Elke erkende Mire-opdracht krijgt een forfaitaire jaarlijkse subsidie van een bedrag van 55.000 euro met het oog op de begeleiding vóór en na het inschakelingscontract zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract.

Voor de periode tussen 1 juli 2017 tot 31 december 2017 ontvangt elke Mire-opdracht een subsidie van een bedrag van 27.500 euro.

Op grond van de evaluatie bedoeld in artikel 10, § 2, tweede lid, kan de Regering het bedrag van de jaarlijkse subsidie bedoeld in het eerste lid wijzigen. § 2. De uitvoering door de Mire-opdracht van de begeleiding bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, wordt bepaald in een overeenkomst gesloten tussen de FOREm en de Mire-opdracht. § 3. Op grond van een schuldvordering op het bedrag bedoeld in § 1, eerste lid, betaalt de FOREm op uiterlijk 30 maart van het jaar n, de jaarlijkse subsidie bedoeld in § 1, eerste lid, aan elke Mire-opdracht uit, enkel als het activiteitenverslag met betrekking tot het jaar n-1 waarvan het model door de FOREm wordt opgesteld, aan de FOREm wordt overgemaakt.

De uitbetaling van de jaarlijkse subsidie bedoeld in § 1, eerste lid, wordt geschorst totdat de schuldvordering en het activiteitenverslag bedoeld in het eerste lid aan de FOREm zijn overgemaakt.

In afwijking van het eerste lid, voor de periode tussen 1 juli tot 31 december 2017, wordt de jaarlijkse subsidie bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, door de FOREm uitbetaald op uiterlijk 30 juni 2017 op grond van een schuldvordering op een bedrag van 27.500 euro die op uiterlijk 15 juni 2017 aan de FOREm wordt overgemaakt. § 4. Een door de subsidie bedoeld in paragraaf 1 gefinancierde uitgave kan in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door de subsidiëring verleend bij of krachtens artikel 13 van het decreet.

Een door de subsidie bedoeld in paragraaf 1 totaal gefinancierde uitgave kan in geen enkel geval worden gefinancierd door een andere subsidie verleend door dezelfde of een andere subsidiërende overheid.

De subsidie bedoeld in paragraaf 1 kan de totaliteit van de uitgaven verricht voor de begeleidingsactiviteit van de werknemers tijdens hun inschakelingscontract bedoeld in artikel 13bis niet overschrijden. § 5. De onrechtmatig uitbetaalde subsidie wordt met alle rechtsmiddelen door de FOREm teruggevorderd en, meer bepaald, door ze in te houden van de nog te storten subsidies. § 6. Voor de verwerking van de gegevens betreffende de begeleide werknemer tijdens het inschakelingscontract waarvan de MIRE-opdracht kennis heeft genomen in het kader van de uitvoering van de begeleiding bedoeld in artikel 7 van het decreet van 2 februari betreffende het inschakelingscontract, leeft de Mire-opdracht de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

Onder de voorwaarden en overeenkomstig de modaliteiten bedoel bij of krachtens voornoemd wet van 8 december 1992, verzoekt de Mire-opdracht, in voorkomend geval via de VZW Intermire, om de vergunning van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor het gebruik van het rijksregisternummer van de werknemer. ».

Art. 37.Artikel 165 van het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: « In artikel 3, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 tot opheffing en wijziging van sommige bepalingen betreffende de subsidiëring van de ziekenhuisinvesteringen, genomen ter uitvoering van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, worden de woorden « voor wat betreft artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, en artikel 2, 6°, die in werking treden op 1 januari 2017 », vervangen door de woorden "voor wat betreft de artikelen 29 en 31, § 3, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, die in werking treden op 1 juli 2018, en artikel 2, 6°, dat in werking treedt op 1 januari 2017. ». ».

Art. 38.In afwijking van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, met het oog op het onderhoud en de vervanging van ziekenhuisgebouwen, wordt de Minister van gezondheid ertoe gemachtigd een bedrag van 4.054 duizend EUR te vereffenen ten gunste van de erkende ziekenhuizen overeenkomstig de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, op basis van een begrotingsomzendbrief waarbij de verdeling van deze middelen tussen bedoelde ziekenhuizen voor 2017 wordt bepaald.

Art. 39.§ 1. In onderafdeling 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 tot opheffing en wijziging van sommige bepalingen betreffende de subsidiëring van de ziekenhuisinvesteringen, genomen ter uitvoering van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, in artikel 31, § 3, 1°, eerste lid, wordt het bedrag « 148.736,11 EUR » vervangen door het bedrag « 125.823,85 EUR ». § 2. Paragraaf 1 van dit artikel heeft uitwerking op 1 juli 2016.

Art. 40.De Regering wordt ertoe gemachtigd, voor elk investeringsprogramma genomen bij toepassing van artikel 405 van deel II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, om af te wijken van de betalingsmodaliteiten bedoeld in artikel 1418 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

In voorkomend geval bepaalt de Regering, in het kader van het betrokken investeringsprogramma, het betalingsritme van de subsidies.

Art. 41.In artikel 112, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid, worden de woorden « op 1 januari 2017 : de bepalingen van de boeken II en III die toepasselijk zijn op de instellingen, de gewestelijke ondernemingen, het Parlement, de Dienst Bemiddeling en de administratieve diensten met een autonome boekhouding » vervangen door « op 1 januari 2017 : de bepalingen van de Boeken II en III die toepasselijk zijn op de instellingen, gewestelijke ondernemingen, het Parlement, de Dienst Bemiddeling en de administratieve diensten met een autonome boekhouding, met uitzondering van het « Institut du Patrimoine wallon » (Instituut voor het Waalse Patrimonium).

Art. 42.De uitwerking van de artikelen 453 tot 456 van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2008 betreffende de toekenning van subsidies voor handelingen en werken in herin te richten locaties wordt behouden voor wat betreft de voorwaarden voor de toekenning van subsidies, de procedure voor de toekenning van subsidies, de berekeningsgrondslag, het percentage, de procedure voor de uitbetaling en de terugvordering van subsidie tot de definitieve oplevering van de handelingen en werken ten opzichte van de inrichtingen opgenomen door de Regering in de alternatieve financieringsplannen SOWAFINAL vóór de inwerkingtreding van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 43.Wijzigingsbepaling van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling waarvan de inwerkingtreding op 1 juni 2017 wordt bepaald.

In artikel D.IV.9, eerste lid, punt 1°, van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling, worden de woorden « vóór de inwerkingtreding van het gewestplan » ingevoegd tussen de woorden « tussen twee opgetrokken woningen » en de woorden « of tussen een woning die is opgetrokken ».

Art. 44.Overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid, wordt binnen de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, een Begrotingsfonds opgericht voor het beheer van het woud van Saint-Michel-Freyr.

Aan het Fonds worden toegekend : 1. de opbrengst van de verkoop van kappingen en sprokkelhout van het woud van Saint-Michel-Freyr ;2. de opbrengst van de verkoop van wildbraad en bijdragen van de genodigden op de Koninklijke Jachten op de locatie van het woud van Saint-Michel-Freyr ;3. alle andere ontvangsten in verband met het woud van Saint-Michel-Freyr, eventuele giften inbegrepen. De kredieten bestemd voor het Fonds dienen voor de financiering van de uitgaven gebonden aan het beheer van het woud van Saint-Michel-Freyr.

De Minister van Natuur stelt elk jaar de Regering in kennis van een verslag over het beheer van het Fonds. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 45.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 12 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, Ch. LACROIX De Minister van Plaatselijke Besturen, de Stad en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017 Stukken van het Waals Parlement, 827 (2016-2017) Nrs.1, 1bis tot 4bis.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 12 juli 2017.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^