Decreet van 13 januari 2011
gepubliceerd op 22 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029078
pub.
22/02/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Bepaling tot wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.

Artikel 1.In artikel 24, § 1, 1e lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt tussen de woorden « op advies van de inspectiediensten » en de woorden « Indien de inrichtingen of afdelingen van inrichtingen aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden blijven voldoen » de zin « Dat advies wordt enkel verzocht bij de oprichting van een schoolinrichting » ingevoegd. HOOFDSTUK II. - Bepaling tot wijziging van de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra.

Art. 2.In artikel 3, § 2, van de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, zoals vervangen bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986 en gewijzigd bij de decreten van 15 november 2001, 31 januari 2002 en 19 februari 2009, wordt het 10e lid vervangen door hetgeen volgt : « De aanvraag voor het bekomen van een vrijstelling bij toepassing van het 4 of het 5e lid kan worden ingediend : 1° minstens drie maanden vóór de ambtsvacature wanneer de Inrichtende macht met zekerheid kan weten dat het ambt dat door een personeelslid bezet is, vrij zal worden na het vertrek op rustpensioen of de terbeschikkingstelling, met uitzondering van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid vóór het deeltijdse rustpensioen betreffende een ander ambt dan een halftijds ambt;2° ongeacht de datum waarop het ambt onverwachts vrijgekomen is.» HOOFDSTUK III. - Bepaling tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs.

Art. 3.In artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het 1e lid worden de woorden « of een bachelor of een master » ingevoegd tussen de woorden « of het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » en de woorden « heeft behaald, of zo hij een getuigschrift voorlegt »;2° in het 2e lid worden de woorden « of een bachelor of een master » ingevoegd tussen de woorden « of het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » en de woorden « heeft behaald, of zo hij een getuigschrift voorlegt ». HOOFDSTUK IV. - Bepaling tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs

Art. 4.In artikel 6, § 4, van het koninklijk besluit van 20 juni 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het kleuter- en lager onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2002, het decreet van 12 mei 2004 en het decreet van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 3e lid, worden de woorden « met ten minste de rang 13 » vervangen door de woorden « met ten minste de rang 10 »;2° het 6e lid wordt vervangen door hetgeen volgt : « Het secretariaat wordt waargenomen door de diensten van de Regering. Het secretariaat is niet stemgerechtigd. » HOOFDSTUK V. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon voorschools- en lager onderwijs

Art. 5.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het buitengewoon voorschools- en lager onderwijs wordt na de rubriek « Bijzondere leermeester in de inwijding in de muziek » een rubriek » studiemeester-opvoeder » toegevoegd, luidend als volgt : « Studiemeester-opvoeder Groep A a) Diploma van maatschappelijk adviseur : van houder VB/S b) Diploma van kandidaat/bachelor (elke richting) uitgereikt door een Belgische universiteit of door een inrichting die door de wet ertoe gemachtigd wordt : van houder VB/S c) Diploma van een hogere technische school van de 1e graad aangevuld met het getuigschrift GMTN of met het GPB : van houder VB/S d) Diploma van een hogere technische school of cursus van de 1e graad : van houder VB/S tweejarig e) Diploma van een hogere technische school of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs, aangevuld met het getuigschrift GMTN of met het GPB : van houder VB/S tweejarig f) Diploma van een hogere secundair technische school of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs : van houder B/S g) Brevet van een aanvullende secundaire school, aangevuld met 36 maanden diensten die definitief gepresteerd zijn in het ambt met volledige prestaties van studiemeester-opvoeder van een internaat : van houder B/S h) Brevet van een hogere secundaire beroepsschool, aangevuld met 36 maanden diensten die definitief gepresteerd zijn in het ambt met volledige prestaties van studiemeester-opvoeder van een internaat : van houder B/S i) Diploma van hogere secundaire technische leergang, aangevuld met 36 maanden diensten die definitief gepresteerd zijn in het ambt met volledige prestaties van studiemeester-opvoeder van een internaat : van houder B/S.» HOOFDSTUK VI. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs dat verstrekt wordt in de gesubsidieerde vrije inrichtingen voor middelbaar onderwijs of voor normaalonderwijs, met inbegrip van het postsecundair psycho-pedagogisch jaar

Art. 6.In artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs dat verstrekt wordt in de gesubsidieerde vrije inrichtingen voor middelbaar onderwijs of voor normaalonderwijs, met inbegrip van het postsecundair psycho-pedagogisch jaar, zoals voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 3e lid worden de woorden « met ten minste de rang 13 » vervangen door de woorden « met ten minste de rang 10 »;2° het 6e lid wordt vervangen door hetgeen volgt : « Het secretariaat wordt waargenomen door de diensten van de Regering. Het secretariaat is niet stemgerechtigd. »

Art. 7.In artikel 11, C., van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs dat verstrekt wordt in de gesubsidieerde vrije inrichtingen voor middelbaar onderwijs of voor normaalonderwijs, met inbegrip van het postsecundair psycho-pedagogisch jaar, worden onder de rubriek « studiemeester-opvoeder », de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt a) worden de woorden « van maatschappelijk assistent of » geschrapt;2° onder punt e) worden de woorden « diploma van kleuteronderwijzeres of » geschrapt;3° het punt « h) diploma van kleuteronderwijzeres » wordt geschrapt. HOOFDSTUK VII. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor secundair technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie

Art. 8.In artikel 6, § 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor secundair technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie, zoals voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 3e lid worden de woorden « met ten minste de rang 13 » vervangen door de woorden « met ten minste de rang 10 »;2° het 6e en het 7e lid worden vervangen door hetgeen volgt : « Het secretariaat wordt waargenomen door de diensten van de Regering. Het secretariaat is niet stemgerechtigd. »

Art. 9.In artikel 11, G., van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor secundair technisch en beroepsonderwijs met volledig leerplan en voor sociale promotie, worden onder de rubriek « Studiemeester-opvoeder » de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt a) worden de woorden « van maatschappelijk assistent of » geschrapt;2° onder punt f) worden de woorden « diploma van kleuteronderwijzeres of » geschrapt;3° het punt « i) diploma van kleuteronderwijzeres » wordt geschrapt. HOOFDSTUK VIII. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs georganiseerd in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor middelbaar onderwijs en in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor normaalonderwijs

Art. 10.In artikel 6, § 3, van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs georganiseerd in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor middelbaar onderwijs en in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor normaalonderwijs, zoals voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 3e lid worden de woorden « met tenminste de rang 13 » vervangen door de woorden « met ten minste de rang 10 »;2° het 6e en het 7e lid worden vervangen door hetgeen volgt : « Het secretariaat wordt waargenomen door de diensten van de Regering. Het secretariaat is niet stemgerechtigd. »

Art. 11.In artikel 11, C., van het koninklijk besluit van 30 juli 1975 betreffende de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs georganiseerd in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor middelbaar onderwijs en in de gesubsidieerde officiële inrichtingen voor normaalonderwijs worden onder de rubriek « Studiemeester-opvoeder », de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt a) worden de woorden « van maatschappelijk assistent of » geschrapt;2° onder punt e) worden de woorden « diploma van kleuteronderwijzeres of » geschrapt;3° het punt « h) diploma van kleuteronderwijzeres » wordt geschrapt. HOOFDSTUK IX. - Bepaling tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 94 van 28 september 1982 betreffende de verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of wegens persoonlijke aangelegenheden

Art. 12.In artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 94 van 28 september 1982 betreffende de verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of wegens persoonlijke aangelegenheden, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « van drie en een halve maand » vervangen door de woorden « van een maand »;2° het 2e lid wordt geschrapt. HOOFDSTUK X. - Bepalingen tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

Art. 13.In artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2008, wordt het 3e lid aangevuld met de woorden : « of door het volgen van een alternerende vorming georganiseerd door het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) » of door de Vormingsdienst « P.M.E. » opgericht binnen de Franse Gemeenschapscommissie (SFPME). »

Art. 14.In artikel 2, 1e lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij het decreet van 27 december 1993 worden de woorden « Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming » vervangen door de woorden « Ministerie van de Franse Gemeenschap ». HOOFDSTUK XI. - Bepaling tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

Art. 15.Artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 1985, aangevuld bij het besluit van de Regering van 19 juli 1993, aangevuld bij het besluit van de Regering van 15 juli 1996 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 30 maart 2000 wordt aangevuld met drie leden luidend als volgt : « In afwijking van het 1e lid kan de Minister die bevoegd is voor het secundair onderwijs of zijn afgevaardigde, voor individuele gevallen, de toegang toelaten tot een optie van het 7e jaar georganiseerd op het einde van de 3e graad van het technisch kwalificatieonderwijs, na advies van de inspectiedienst a) aan de leerling die met vrucht geslaagd is voor het 6e jaar van het algemeen, technisch of kunstsecundair overgangsonderwijs en die houder is van een kwalificatiegetuigschrift uitgereikt op het einde van een 6e beroepsjaar;b) aan een leerling die met vrucht geslaagd is voor een 7e jaar georganiseerd op het einde van de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs en die houder is van een kwalificatiegetuigschrift of van een getuigschrift voor bijkomende bevoegdheden uitgereikt op het einde van datzelfde jaar. In afwijking van hetzelfde lid kan de Minister of zijn afgevaardigde voor individuele gevallen en na advies van de inspectiedienst de toegang toelaten tot een optie van het 7e jaar georganiseerd op het einde van de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs aan een leerling houder ofwel van een kwalificatiegetuigschrift, ofwel van een getuigschrift voor bijkomende bevoegdheden uitgereikt op het einde van datzelfde jaar in een andere optie. » Het advies van de inspectiedienst bedoeld in het 6e en het 7e lid wordt verleend binnen de dertig werkdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Het gebrek van advies van de inspectiedienst binnen de termijn van dertig werkdagen wordt gelijkgesteld met een gunstig advies van de inspectiedienst. HOOFDSTUK XII. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerplan van type I en type II

Art. 16.In artikel 21quater, § 2, 3e lid, van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerplan van type I en type II, worden de woorden « op 15 januari 2008 » vervangen door de woorden « op 15 januari van het voorafgaande schooljaar ». HOOFDSTUK XIII. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 12 juli 1990 tot oprichting van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

Art. 17.In artikel 5, § 1, laatste lid, van het decreet van 12 juli 1990 tot oprichting van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap, zoals vervangen bij het decreet van 21 juni 2001 wordt het woord « eenmaal » vervangen door het woord « tweemaal ». HOOFDSTUK XIV. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie

Art. 18.In artikel 73 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het 3e lid wordt de zin « Een partnerschap kan niet meer dan vier partnerinstellingen voor hoger onderwijs voor sociale promotie tellen.» geschrapt; 2° een 4e lid wordt toegevoegd, luidend als volgt : « In het kader van het kwaliteitbeheer worden 4 000 B-lestijden besteed aan de organisatie van een kwaliteitsonderneming.Die lestijden zullen verdeeld worden onder verschillende vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten evenredig met het aantal lestijden besteed gedurende het vorige kalenderjaar met afronding naar de halve lestijd. » HOOFDSTUK XV. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan

Art. 19.In artikel 16 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 1994, opgeheven bij het decreet van 30 juni 1998 en hersteld bij het decreet van 12 december 2008, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 20.In artikel 22, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 1994, het decreet van 5 augustus 1995, het decreet van 2 april 1996, het decreet van 30 juni 2006, het decreet van 8 maart 2007 en het decreet van 12 december 2008, wordt de zin « Bovendien, voor het gedifferentieerde eerste jaar, het gedifferentieerde tweede jaar, wanneer er een positief of negatief verschil bestaat dat afzonderlijk berekend wordt voor elk jaar, van meer dan 10 % tussen het totaal aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 oktober en het totaal aantal regelmatige leerlingen op 15 januari van het vorige schooljaar, wordt het aantal lestijden voorbehouden aan de betrokken jaren opnieuw geteld op basis van het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het lopende schooljaar. », opgeheven.

Art. 21.In artikel 23 van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij het decreet van 22 december 1994, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en aangevuld bij het decreet van 3 april 2009, wordt het vierde lid opgeheven. HOOFDSTUK XVI. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 27 december 1993 houdende diverse maatregelen inzake cultuur, gezondheid, onderwijs en begroting

Art. 22.In artikel 8, § 4, van het decreet van 27 december 1993 houdende diverse maatregelen inzake cultuur, gezondheid, onderwijs en begroting, wordt het eerste lid vervangen door hetgeen volgt : « Alle gegevens zijn volstrekt naamloos en geen enkel gegeven per school wordt meegedeeld buiten de diensten van de Regering en de ministers die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs behoudens : 1° wanneer de mededeling van dergelijke gegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een internationale verbintenis;2° indien, na een aanvraag degelijk met redenen omkleed over de doestellingen van de gegevensverwerking en ingediend door publiekrechtelijke personen of personen en instellingen bedoeld bij § 3, derde streepje, de bevoegde Minister de mededeling van deze gegevens toelaat.» HOOFDSTUK XVII. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

Art. 23.In artikel 79, § 5, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, zoals aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999, gewijzigd bij het decreet van 28 januari 2004, het decreet van 3 maart 2004 en het decreet van 8 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het achtste lid wordt vervangen door hetgeen volgt : « Als het advies van de inspectiedienst ongunstig is, wordt de aanvraag, samen met de met redenen omklede adviezen die uitgebracht worden door het inrichtingshoofd of door de betrokken inspectiedienst, onverwijld aan de Minister verstuurd die belast is met het Leerplichtonderwijs of diens afgevaardigde, die beslist binnen de tien werkdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag.In dit geval wordt het gebrek aan antwoord binnen deze termijn gelijkgesteld met een toestemming. »; 2° het laatste lid wordt vervangen door hetgeen volgt : « De aanvraag met de met redenen omklede adviezen die uitgebracht worden door het inrichtingshoofd en door de betrokken inspectiedienst, wordt onverwijld overgezonden aan de Minister die belast is met het Leerplichtonderwijs of diens afgevaardigde, die beslist binnen de tien werkdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag.In dit geval wordt het gebrek aan antwoord binnen deze termijn gelijkgesteld met een toestemming. » HOOFDSTUK XVIII. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Art. 24.Artikel 31, § 4, derde streepje, van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt aangevuld met de volgende zin : « Nochtans, wanneer deze overhevelingen geen geheel getal van wekelijkse lestijden tot resultaat hebben, wordt dit resultaat afgerond naar de hogere eenheid wanneer de eerste decimaal gelijk aan of hoger is als 5. »

Art. 25.In artikel 100bis van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 3, 1°, worden de woorden « van minstens rang 15 » vervangen door de woorden « van minstens rang 12 »;b) in § 4, worden het tweede lid en het derde lid vervangen door wat volgt : « Voor het secretariaat van elke commissie wordt door de diensten van de Regering gezorgd. Het secretariaat is niet stemgerechtigd. » HOOFDSTUK XIX. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

Art. 26.In artikel 30, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, zoals aangevuld bij het decreet van 20 juli 2005, vervangen bij het decreet van 20 juli 2006 en aangevuld bij het decreet van 23 januari 2009, wordt het derde lid vervangen door : « Artikel 26, eerste tot derde lid, artikel 29, § 2, artikel 41, § 2, en artikel 45, derde en vierde lid, zijn van toepassing voor de telling van het aantal leerlingen bedoeld in de vorige leden. »

Art. 27.In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals aangevuld bij het decreet van 17 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « De leerlingen die aan volgende voorwaarden voldoen worden in aanmerking genomen : » worden vervangen door de woorden « De leerlingen van het kleuteronderwijs die aan volgende voorwaarden voldoen, worden in aanmerking genomen : » b) het 2° wordt door wat volgt vervangen : « 2° dezelfde kleuterschool of kleutervestigingsplaats met afzonderlijke telling bezoeken tijdens de maand september door er minstens acht halve dagen, minstens over acht dagen verdeeld, aanwezig te zijn en op voorwaarde dat hun inschrijving niet werd opgeschort in de loop van de maand september of dat er tijdens dezelfde maand nadien geen inschrijving is gebeurd in een andere school.»

Art. 28.In artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Er wordt een tweede telling uitgevoerd op de 11e werkdag van de scholen na de herfstvakantie.» worden vervangen door de woorden « Er wordt een tweede telling uitgevoerd op de 10e openingsdag van de scholen na de herfstvakantie. »; 2° de woorden « gedurende acht halve dagen verdeeld over tien dagen hebben bezocht sinds de vorige telling » worden vervangen door de woorden « gedurende minstens acht halve dagen werkelijke aanwezigheid, verdeeld over acht dagen, hebben bezocht, sinds de 1e oktober ».

Art. 29.In artikel 44, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Er wordt een derde telling uitgevoerd op de 11e werkdag van de scholen na de wintervakantie.» worden vervangen door de woorden « Er wordt een derde telling uitgevoerd op de 10e openingsdag van de scholen na de wintervakantie. »; 2° de woorden « gedurende acht halve dagen verdeeld over tien dagen hebben bezocht sinds de vorige telling » worden vervangen door de woorden « gedurende minstens acht halve dagen werkelijke aanwezigheid, verdeeld over acht dagen na de 11e openingsdag van de scholen, hebben bezocht, sinds de herfstvakantie ».

Art. 30.In artikel 44bis, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Er wordt een vierde telling uitgevoerd op de 11e werkdag van de scholen na de krokusvakantie.» worden vervangen door de woorden « Er wordt een vierde telling uitgevoerd op de 10e openingsdag van de scholen na de krokusvakantie. »; 2° de woorden « gedurende acht halve dagen verdeeld over tien dagen hebben bezocht sinds de vorige telling » worden vervangen door de woorden « gedurende minstens acht halve dagen werkelijke aanwezigheid, verdeeld over acht dagen na de 11e openingsdag van de scholen, hebben bezocht, sinds de herfstvakantie ».

Art. 31.In artikel 44ter, eerste lid, van hetzelfde decreet, zoals ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Er wordt een vijfde telling uitgevoerd op de 11e werkdag van de scholen na de lentevakantie.» worden vervangen door de woorden « Er wordt een vijfde telling uitgevoerd op de 10e openingsdag van de scholen na de lentevakantie. »; 2° de woorden « gedurende acht halve dagen verdeeld over tien dagen hebben bezocht sinds de vorige telling » worden vervangen door de woorden « gedurende minstens acht halve dagen werkelijke aanwezigheid, verdeeld over acht dagen na de 11e openingsdag van de scholen, hebben bezocht, sinds de krokusvakantie ».

Art. 32.In artikel 45 van hetzelfde decreet, zoals aangevuld bij het decreet van 20 juli 2005 en gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het derde lid wordt vervangen door hetgeen volgt : « De aantallen die op 15 januari berekend worden, zijn van toepassing vanaf 1 september tot 31 augustus van het schooljaar volgend op de telling.Worden in aanmerking genomen voor de telling van 15 januari de leerlingen die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de leeftijd van minstens twee jaar en half op 15 januari van het lopende schooljaar bereikt hebben;2° dezelfde kleuterschool of kleutervestigingsplaats met afzonderlijke telling bezoeken door er minstens acht halve dagen, minstens over acht dagen sinds hun inschrijving verdeeld, aanwezig te zijn en op voorwaarde dat, op 15 januari, hun inschrijving niet werd ingetrokken of dat er nadien geen inschrijving is gebeurd in een andere school of vestigingsplaats met afzonderlijke telling ten gevolge van een degelijk vastgestelde schoolverandering.» b) drie leden luidend als volgt, worden ingevoegd tussen het derde en het vierde lid : « In afwijking van het vorige lid, wordt niet beschouwd als regelmatig ingeschreven op 15 januari van het vorige schooljaar in de schoolinrichting die hem uitgesloten heeft, de leerling voor wie een definitieve uitsluiting geldt op elk moment van dat jaar, maar wel als regelmatig ingeschreven in de schoolinrichting die hij, desgevallend, na deze beslissing bezoekt. In de basisscholen, worden de leerlingen die op 15 januari regelmatig ingeschreven zijn in het lager onderwijs toegevoegd aan deze bedoeld in het derde lid.

De leden 1 tot 3 van artikel 26, § 2 van artikel 29 en § 2 van artikel 41 zijn van toepassing op de telling van het aantal leerlingen bedoeld bij de vorige leden. » c) het vierde lid wordt het zevende lid. HOOFDSTUK XX. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd

Art. 33.In artikel 2, 1°, b), laatste lid, van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd, zoals aangevuld bij het decreet van 20 juli 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, worden de woorden « tot 30 juni 2010 » vervangen door de woorden « tot 30 juni 2011 ». HOOFDSTUK XXI. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 17 juli 2003 betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen en/of van de fiets door de personeelsleden

Art. 34.In artikel 11, derde lid, van het decreet van 17 juli 2003 betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen en/of van de fiets door de personeelsleden, worden de woorden « binnen de maand volgend op » vervangen door de woorden « binnen de twee maanden volgend op ». HOOFDSTUK XXII. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs

Art. 35.In artikel 4, § 1, 19° van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, wordt de zin « . De leerling en zijn ouders kunnen aan het opmaken ervan deelnemen » opgeheven.

Art. 36.In artikel 16 van hetzelfde decreet, worden de woorden « Het gespecialiseerd kleuteronderwijs wordt verstrekt met achtentwintig wekelijkse lestijden van vijftig minuten, verdeeld over negen halve dagen. » vervangen door de woorden « Het gespecialiseerd kleuteronderwijs wordt ingericht rond het inrichtingsproject en wordt verstrekt met achtentwintig wekelijkse lestijden van vijftig minuten, verdeeld over negen halve dagen. »

Art. 37.In artikel 18 van hetzelfde decreet, worden de woorden « Het gespecialiseerd lager onderwijs wordt ingericht in vier maturiteitsgraden rond het inrichtingsproject en wordt verstrekt met achtentwintig wekelijkse lestijden van vijftig minuten, verdeeld over negen halve dagen. » vervangen door de woorden « Het gespecialiseerd lager onderwijs wordt verstrekt met achtentwintig wekelijkse lestijden van vijftig minuten, verdeeld over negen halve dagen. »

Art. 38.Artikel 32 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de paragrafen 9 en 10 luidend als volgt : « § 9. De leerling en zijn ouders of, bij gebreke eraan, hun afgevaardigde, worden uitgenodigd op de uitwerking van het ILP. § 10. De overzending van sommige gegevens van het ILP zijn verplicht.

De gegevens van het ILP die overgeheveld worden alsook de nadere regels voor de overzending worden door de Regering bepaald. »

Art. 39.Artikel 54, § 4, van hetzelfde decreet, wordt opgeheven.

Art. 40.Artikel 78, § 3, van hetzelfde decreet, wordt aangevuld met het volgende lid : « In afwijking van het vorige lid en van artikel 68, § 2, § 3 en § 4, kan de lestijd bestemd voor de begeleiding en de herscholing toegekend worden aan de leraren technische vakken, de leraren technische vakken en beroepspraktijk en de leraren beroepspraktijk die houder zijn van een ambt met volledige prestaties die minstens 60 % van hun opdracht in het gespecialiseerd secundair onderwijs uitoefenen en die in het gespecialiseerd onderwijs aangepast aan leerlingen die aan meerdere handicaps, dysfasie of afasie of autisme lijden, zoals bepaald bij artikel 8bis van dit decreet. »

Art. 41.Artikel 80 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de paragrafen 9 en 10 luidend als volgt : « § 9. De leerling en zijn ouders of, bij gebreke eraan, hun afgevaardigde, worden uitgenodigd op de uitwerking van het ILP. § 10. De overzending van sommige gegevens van het ILP zijn verplicht.

De gegevens van het ILP die overgeheveld worden alsook de nadere regels voor de overzending worden door de Regering bepaald. »

Art. 42.In artikel 121 van hetzelfde decreet, wordt het volgende lid ingevoegd vóór het eerste lid : « In het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 1 en 2, kunnen de lessen opgeschort worden met als doel de inrichting van de evaluatie, de beraadslagingen van de klassenraden en de ontmoetingen met de ouders gedurende maximum drie dagen tijdens het jaar. »

Art. 43.In artikel 131, 1°, 2° en 3°, van hetzelfde decreet, wordt een « 5 » toegevoegd tussen « 4 » en « 6 ».

Art. 44.In artikel 132 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidend als volgt : « § 4. In afwijking van de paragrafen 2 en 3, voor de leerling ingeschreven voor de tweede of derde graad van het alternerend secundair onderwijs op basis van een opleiding bepaald bij artikel 45 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, worden vier begeleidingslestijden toegekend die verstrekt worden door het personeel van het gespecialiseerd onderwijs. »

Art. 45.In artikel 147 van hetzelfde decreet, wordt het tweede lid vervangen door hetgeen volgt : « De Regering, na met redenen omkleed advies van de Algemene overlegraad van het gespecialiseerd onderwijs die vaststelt dat geen aanbod van gespecialiseerd onderwijs op een redelijke afstand beschikbaar is, zoals bepaald bij artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, kan, in het kader van een totale tijdelijke inschakeling, de inschrijving van een leerling die onder het kleuterniveau van het gespecialiseerd onderwijs ressorteert toelaten in een school die een ander onderwijstype inricht als dat vermeld op het oriëntatieattest van de leerling. » HOOFDSTUK XXIII. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs

Art. 46.In artikel 41 van het decreet van 12 mei 2004 houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het Secundair Onderwijs, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Wat de proeven van de derde algemene graad betreft, kan de kandidaat die een vrijstelling heeft verkregen voor de eerste examengroep en die zich voor het tweede examen heeft ingeschreven, dit laatste afleggen.

De behaalde resultaten worden enkel geldig verklaard nadat men slaagt voor het volledige eerste examen. Om deel te nemen aan de examens van de derde groep, dient men geslaagd te zijn voor de eerste examengroep en ten minste twee vrijstellingen in de tweede examengroep te hebben verkregen. De behaalde resultaten in deze derde groep worden enkel geldig verklaard nadat men volledig geslaagd is voor de tweede groep. » HOOFDSTUK XXIV. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs

Art. 47.In artikel 13 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, 1°, worden de woorden « van minstens rang 15 » vervangen door de woorden « van minstens rang 12 »;b) in § 2, 1°, worden de woorden « van minstens rang 12 » vervangen door de woorden « van minstens rang 10 ».

Art. 48.In artikel 15 van hetzelfde decreet, wordt § 5 vervangen als volgt : « § 5. Het secretariaat van elke zonale commissie wordt waargenomen door de diensten van de Regering. »

Art. 49.Artikel 25 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « Het secretariaat van elke centrale commissie wordt waargenomen door de diensten van de Regering. » HOOFDSTUK XXV. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 tot vaststelling van de rechten en plichten van de kinderverzorgers en houdende diverse bepalingen betreffende de valorisatie van de dagen gepresteerd door het niet-statutair personeel van de Franse Gemeenschap.

Art. 50.In artikel 28, § 7, eerste lid, van het decreet van 12 mei 2004 tot vaststelling van de rechten en plichten van de kinderverzorgers en houdende diverse bepalingen betreffende de valorisatie van de dagen gepresteerd door het niet-statutair personeel van de Franse Gemeenschap, zoals aangevuld met het decreet van 13 december 2007, worden de woorden « met inbegrip van de anciënniteiten van de kinderverzorgers die niet de vereiste anciënniteit bereikt hebben om in het klassement van de prioritaire leden te verschijnen op het niveau van de Inrichtende macht » vervangen door de woorden « verworven sinds voorafgaand 1 september ». HOOFDSTUK XXVI. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs

Art. 51.In artikel 25, § 2, van het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden « met leerstoornissen of met een mentale achterstand ». HOOFDSTUK XXVII. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 20 juli 2006 betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra.

Art. 52.In hoofdstuk III van het decreet van 20 juli 2006 betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra, wordt een artikel 16bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 16bis.Binnen het Comité kan overeengekomen worden dat de mededelingen bedoeld in de artikelen 7, 9, 14 en 15 elektronisch verzonden worden. De meer nauwkeurige regels betreffende de verzending en mededeling op elektronische wijze worden in voorkomend geval in het huishoudelijk reglement bepaald. » HOOFDSTUK XXVIII. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

Art. 53.In artikel 35 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs, zoals gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, wordt de volgende zin opgeheven : « De in het 1e en het 2e lid bedoelde personeelsleden moeten minstens drie slaagattesten bezitten van de vormingsmodules bedoeld in de artikelen 17, § 1 en 18, § 1.»; 2° in § 1, wordt het derde lid vervangen als volgt : « De personeelsleden bedoeld in het eerste en tweede lid moeten minstens drie slaagattesten bezitten van de vormingsmodules bedoeld in de artikelen 17, § 1 en 18, § 1.Deze kandidaten worden, voor elke gekozen inrichting, gerangschikt volgens het aantal slaagattesten waarover ze beschikken en daarna volgens hun dienstanciënniteit. Ze worden, volgens de volgorde van die rangschikking, eerst in de vacante betrekkingen, en, bij ontstentenis daarvan, in de andere beschikbare betrekkingen aangesteld. De kandidaten kunnen geen orde van prioriteit kiezen onder de inrichtingen waaraan ze toegewezen wensen te worden. »; 3° in § 1, vierde lid, worden de woorden « van het voormelde decreet van 4 januari 1999 en niet aan de voorwaarden van het tweede lid van dit artikel » vervangen door de woorden « van het voormelde decreet van 4 januari 1999 en niet aan de voorwaarden van het derde lid van dit artikel »;4° in § 1, vijfde lid, worden de woorden « van het 5e lid « vervangen door de woorden « van het vierde lid »;5° in § 2, eerste lid, wordt de zin « Wanneer geen personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden van § 1, eerste en tweede leden, of, voor het onderwijs voor sociale promotie, aan artikel 97, eerste lid, 8° van het voormelde koninklijk besluit van 22 maart 1969, zich kandidaat heeft gesteld voor een betrekking van het betrokken ambt in een inrichting, wijst de Regering een personeelslid aan onder de kandidaten bedoeld in § 1, vijfde lid » vervangen door de zin « Wanneer geen personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden van § 1, derde lid, zich kandidaat heeft gesteld voor een betrekking van het betrokken ambt in een inrichting, wijst de Regering een personeelslid aan onder de kandidaten bedoeld in § 1, vierde lid.»; 6° in § 2, tweede lid, worden de woorden « de voorwaarden vastgesteld in § 1, vijfde lid, » vervangen door de woorden « de voorwaarden vastgesteld in § 1, vierde lid, ». HOOFDSTUK XXIX. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs.

Art. 54.In artikel 8 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs, wordt § 1 vervangen als volgt : « § 1. De leerling begint met het volgen van het taalbadonderwijs ofwel op het niveau van het laatste jaar van het kleuteronderwijs, ofwel op het niveau van het derde jaar van het lager onderwijs, ofwel op het niveau van het eerste jaar van het secundair onderwijs.

In afwijking van het vorige lid, voor de scholen die alleen het lager onderwijs organiseren, begint de leerling met het volgen van het taalbadonderwijs ofwel op het niveau van het eerste jaar, ofwel op het niveau van het derde jaar van het lager onderwijs.

In afwijking van de twee vorige leden, kan het inrichtingshoofd in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap of de inrichtende macht in het gesubsidieerdonderwijs, buiten de studiejaren bedoeld in de vorige leden, de volgende leerlingen inschrijven : 1° een leerling waarvan minstens één van de ouders de taal van immersie als moedertaal heeft;2° een leerling uit een internationale school waarvan de onderwijstaal dezelfde is als de taal van immersie;3° een leerling uit een Europese school waarvan de onderwijstaal dezelfde is als de taal van immersie;4° slechts in het kader van een schoolverandering, een leerling in het eerste jaar lager onderwijs in een school die geen kleuteronderwijs organiseert, als deze leerling taalbadonderwijs gevolgd heeft op het niveau van het laatste jaar van het kleuteronderwijs. Eenzelfde basisschool of lagere school kan geen taalbadonderwijs organiseren vanaf het derde jaar van het kleuteronderwijs of vanaf het eerste jaar van het lager onderwijs en geen taalbadonderwijs vanaf het derde jaar van het lager onderwijs.

Art. 55.In artikel 11, § 2, van hetzelfde decreet, zoals aangevuld met het decreet van 12 december 2008, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « In afwijking van wat voorafgaat kan het inrichtingshoofd in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap of de inrichtende macht in het gesubsidieerd onderwijs aanvaarden om een leerling in te schrijven op een ander ogenblik dan dat bepaald in het eerste lid : 1° een leerling waarvan ten minste één van de ouders de taal van immersie als moedertaal heeft;2° een leerling uit een internationale school waarvan de onderwijstaal dezelfde is als de taal van immersie;3° een leerling uit een Europese school waarvan de onderwijstaal dezelfde is als de taal van immersie;» HOOFDSTUK XXX. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 7 december 2007 houdende organisatie van de structurele differentiatie in de eerste graad om alle leerlingen de mogelijkheid te geven om de basisvaardigheden te verwerven

Art. 56.In het decreet van 7 december 2007 houdende organisatie van de structurele differentiatie in de eerste graad om alle leerlingen de mogelijkheid te geven om de basisvaardigheden te verwerven, wordt een artikel 57bis ingevoegd, luidend als volgt : « Als voorlopige maatregel, - voor de organisatie van het schooljaar 2008-2009, voor de inrichtingen die in 2007-2008 een 1B georganiseerd hebben en die beslist hebben om tijdens de maand september 2008 het eerste jaar D niet te organiseren, zullen de lestijden-leerkracht veroorzaakt op 15 januari 2008 voor de leerlingen die dit laatste jaar volgen, behouden kunnen worden op voorwaarde dat ze voor de eerste graad bestemd zijn; - voor de organisatie van het schooljaar 2009-2010, worden de inrichtingen die in 2008-2009 een tweede jaar P georganiseerd hebben, berekend op basis van het aantal leerlingen die regelmatig ingeschreven zijn op 15 januari 2009. In dit geval zal het tweede jaar D op 1 oktober 2009 niet opnieuw geteld worden. » HOOFDSTUK XXXI. - Bepaling tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de Verenigingen van ouders van leerlingen en de Representatieve organisaties van Verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap

Art. 57.Artikel 7, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de Verenigingen van ouders van leerlingen en de Representatieve organisaties van Verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : « De Regering bepaalt de nadere regels voor de raadpleging van de representatieve organisaties van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau. » HOOFDSTUK XXXII. - Inwerkingtreding

Art. 58.De artikelen 1, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 48, 52 en 52bis hebben uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Art. 59.De artikelen 5, 7, 9 en 11 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 60.De artikelen 4, 6, 8, 10, 25, 45, 46 en 47 treden in werking op 1 februari 2011.

Art. 61.Artikel 44 treedt in werking op 15 februari 2011.

Art. 62.Artikel 34 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 63.In artikel 53 hebben de eerste en tweede streepjes respectievelijk uitwerking met ingang van 1 september 2008 en 1 september 2009.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 januari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 145-1. - Verslag nr. 145-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 12 januari 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^