Decreet van 13 juli 2016
gepubliceerd op 22 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029599
pub.
22/12/2016
prom.
13/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029599

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


13 JULI 2016. - Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De kredieten uitgetrokken op de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 worden aangepast en verdeeld over basisartikelen overeenkomstig de samenvattende tabel en de begrotingstabel die bij dit decreet gevoegd zijn, ten bedrage van :

AANPASSING

Oorspronkelijke kredieten

Verdelingen

Kredietver- anderingen

Kredieten 1e aanpassing

Vastl.

Veref.

Vastl.

Veref.

Vastl.

Veref.

Vastl.

Veref.

Hoofdstuk I. Algemene Diensten


VaK-LVe

239.964

268.959

-37

-37

57.712

57.267

297.639

326.189

VaK-NLVe

259.909

259.909

37

37

-2.646

-2.646

257.300

257.300

MBF

24.150

24.150

-

-

-

-

24.150

24.150

Hoofdstuk II. Gezondheid, Sociale Zaken, Cultuur, Audiovisuele Sector en Sport


VaK-LVe

1.378.340

1.373.023

-

-

-6.391

-13.814

1.371.949

1.359.209

MBF

36.169

36.344

-

-

-5

-

36.164

36.344

Hoofdstuk III. Onderwijs, Onderzoek, Vorming


VaK-LVe

7.397.693

7.391.682

-

-

138.552

139.347

7.536.245

7.531.029

MBF

20.278

20.836

-

-

464

516

20.742

21.352

Hoofdstuk IV. Openbare schuld van de Franse Gemeenschap


VaK-LVe

208.891

208.891

-

-

-2.835

-2.835

206.056

206.056

Hoofdstuk V. Dotaties aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie


VaK-LVe

449.121

449.121

-

-

3.804

3.804

452.925

452.925

Algemeen totaal


VaK-LVe

9.674.009

9.691.676

-37

-37

190.842

183.769

9.864.814

9.875.408

VaK-NLVe

259.909

259.909

37

37

-2.646

-2.646

257.300

257.300

MBF

80.597

81.330

-

-

459

516

81.056

81.646

Dus : VaK-Ve

9.933.918

9.951.585

-

-

188.196

181.123

10.122.114

10.132.708


LEGENDE : VaK-LVe : vastleggingskredieten - limitatieve vereffeningskredieten VaK-NLVe : vastleggingskredieten - niet limitatieve vereffeningskredieten VaK-Ve : vastleggingskredieten - vereffeningskredieten MBF : Middelen begrotingsfondsen Bepalingen betreffende de bezoldigingen

Art. 2.Artikel 8 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangevuld met het volgende lid : "Indien de datum van de overschrijding het onmogelijk maakt om de procedure bedoeld bij het derde lid van artikel 13 van het decreet van 20 december 2011 binnen de vereiste termijn te finaliseren, zullen de vastgestelde overschrijdingen worden geregulariseerd naar aanleiding van de toepassing van artikel 45 van het decreet van 20 december 2011 op het boekjaar waarin de overschrijding werd vastgesteld."

Art. 3.Artikel 9 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangevuld met het volgende lid : "Indien de datum van de overschrijding het onmogelijk maakt om de procedure bedoeld bij het derde lid van artikel 13 van het decreet van 20 december 2011 binnen de vereiste termijn te finaliseren, zullen de vastgestelde overschrijdingen worden geregulariseerd naar aanleiding van de toepassing van artikel 45 van het decreet van 20 december 2011 op het boekjaar waarin de overschrijding werd vastgesteld." Bepalingen betreffende de geldvoorschotten

Art. 4.In artikel 11 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het vijfde en zesde lid : "er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 900.000 euro worden toegekend aan de gedecentraliseerde thesaurier van het algemeen bestuur justitiehuizen voor de betaling van de financiële steun aan gedetineerden die geen bestaansmiddelen hebben en die onder elektronisch toezicht geplaatst zijn." Bepalingen betreffende de kredietverdelingen

Art. 5.In artikel 15 van het decreet van 17 december 2015 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, wordt het volgende streepje tussen de streepjes 13 en 14 ingevoegd : "- de kredieten van BA 01.05.30 van OA 40 kunnen worden overgeschreven naar BA 11.03.40 van OA 56".

Bepalingen betreffende de facultatieve subsidies

Art. 6.Artikel 21 van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, wordt gewijzigd als volgt : 1) In OA 11, programma 0 - wordt het volgende streepje toegevoegd : "initiatieven inzake racismebestrijding";2) De woorden "OA 16 - Gezondheid Programma 3 - Gezondheidspromotie op school -Diverse subsidies in verband met vorming inzake gezondheidspromotie op school; - Diverse subsidies in verband met informatisering en uitrusting; - Subsidies in het kader van overeenkomsten in de non-profit-sector" worden afgeschaft. 3) In OA 19 worden de woorden "Achterstallige subsidies inzake gezondheidspromotie op school;" ingevoegd voor de woorden "Programma 2". 4) In OA 20, programma 7, worden de woorden "Bepaalde subsidies voor digitale kunsten en digitale overgang" vervangen door de woorden "- Bepaalde subsidies voor digitale kunsten en bevordering van digitale cultuur". 5) In OA 27, programma 1, worden de woorden "-Welbepaalde subsidies aan kunstenaars, creatie- en verspreidingsinstellingen, voor ambacht en design;" vervangen door de woorden "Beurzen, welbepaalde subsidies, overeenkomsten en steun voor de uitrusting aan kunstenaars, overheidsinstellingen, verenigingen en instellingen voor creatie, uitgave en verspreiding van design en mode." 6) In dezelfde OA en hetzelfde programma, worden de woorden "- Prijzen, beurzen voor kunstenaarsprojecten;" vervangen door de woorden "-"Beurzen en subsidies voor creatie en productie van kunstenaars". 7) In OA 40, wordt programma 3 aangevuld met de volgende woorden : "-verschillende initiatieven op het gebied van hoger onderwijs" In programma 5, worden de woorden "in verband met" vervangen met de woorden "van alle aard in verband met". 8) In OA 52, worden de woorden "Subsidies aan de VZW Skills Belgium;" vervangen door de woorden "- Subsidie aan de VZW Worldskills Belgium". 9) In OA 56, na de woorden "Onderwijs voor sociale promotie", wordt het volgende lid ingevoegd : "uitgave van alle aard voor de ontwikkeling van scholen voor inclusief onderwijs". Instellingen van openbaar nut

Art. 7.Voor het begrotingsjaar 2016 wordt aangenomen en bij dit decreet gevoegd : de aangepaste begroting van "Wallonie-Bruxelles-International"

Art. 8.Artikel 34 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 wordt vervangen als volgt : "In afwijking van de beheersovereenkomsten van de instellingen, bedragen de dotatie die aan de ONE voor het jaar 2016 moet worden gestort 340.774.000,00 euro, de dotatie die aan het ETNIC voor het jaar 2016 moet worden gestort 38.708.000,00 euro, de dotatie die aan de RTBF voor het jaar 2016 moet worden gestort 224.534.000,00, de dotatie die aan het "Institut de la formation en cours de carrière" voor het jaar 2016 moet worden gestort 4.600.000,00 euro, de dotatie die aan de "Office francophone pour la Formation en alternance" voor het jaar 2016 moet worden gestort 81.250 euro."

Art. 9.In afwijking van de opdracht bedoeld bij artikel 2 van het decreet van 17 juli 1998 tot oprichting van het egalisatiefonds voor de begrotingen, wordt de rekenplichtige van die instelling ertoe gemachtigd zijn tegoed te storten op de rekening van de algemene ontvangsten van de centraliserende thesaurier van de ontvangsten van het ministerie van de Franse Gemeenschap.

Afzonderlijke sectie

Art. 10.De cijfers van de afzonderlijke sectie worden aangepast ten bedrage van 3.420.380.000 euro.

De detail van de stroom komt in bijlage 2 van dit decreet voor.

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 11.In afwijking van artikel 2 van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een " Ecole d'Administration publique " (School voor overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, wordt artikel 1 van het decreet van 27 februari 2003 tot oprichting van een "Ecole d'Administration publique" (School voor overheidsbestuur) van de Franse Gemeenschap als dienst met afzonderlijk beheer tot 31 december 2016 behouden.

De rekenplichtige van de school voor overheidsbestuur van de Franse Gemeenschap wordt ertoe gemachtigd naar de rekening van de centraliserende thesaurier van de ontvangsten het financieel tegoed over te schrijven dat overeenstemt met het niet vastgelegde saldo dat vrij van budgettaire machtiging is en dat op 31 december 2015 beschikbaar is, zoals dit te vinden is in de comptabiliteit van de School, ten bedrage van 528.000 euro.

Op 31 december 2016, zal het tegoed van de financiële rekening van de School door de rekenplichtige worden overgeschreven naar de rekening van de centraliserende Thesaurier van de ontvangsten die dit zal aanrekenen op artikel 16.11 van de algemene ontvangstenbegroting.

Het encours dat eventueel op die datum bestaat, wordt overgeschreven naar het encours van het begrotingsartikel 12.02.21 van organisatie-afdeling 11 van de uitgavenbegroting.

Art. 12.De rekenplichtige van het "Centre d'Aide à la presse écrite" (administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie) wordt ertoe gemachtigd uiterlijk op 31 december 2016 zijn tegoed dat op die datum bestaat, te storten op de rekening van de algemene ontvangsten van de centraliserende thesaurier van de ontvangsten van het ministerie van de Franse Gemeenschap.

Art. 13.Goedgekeurd en bij dit decreet gevoegd worden : - de begroting van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap); - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het officieel gesubsidieerd onderwijs; - de begroting van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen; - de begroting van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid; - de begroting van de "Ecole d'Administration Publique" (school voor overheidsbestuur); - de begroting van het Koninklijk Museum van Mariemont; - de begroting van het Centrum voor steun aan de geschreven pers; - de begroting van het « Agence voor l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté Française" (Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs); - de begroting van de Franstalige Dienst voor de Beroepen en Kwalificaties;

Overgangsbepalingen

Art. 14.Het tweede lid van artikel 41 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : "Bij overgangsmaatregel worden de bepalingen van de artikelen 68,70 en 73, tweede lid, van titel X van het decreet van 20 december 2011 geschorst tot de door de Regering vast te stellen datum van inwerkingtreding van de bepalingen."

Art. 15.De eerste twee leden van artikel 44 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 worden gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel 9 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen en van artikel 42 van het decreet van 20 december 2011, bestaat de algemene rekening uit : 1° de rekening van uitvoering van de begroting die overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van dat decreet wordt opgemaakt;2° de rekening van vermogenswijzigingen, samen met de op 31 december opgemaakte balans. De rekening van vermogenswijzigingen vermeldt de wijzigingen van het actief en van het passief. De vermogensgoederen worden daar vermeld tegen hun aanschaffingswaarde. 3° De rekening van de Thesaurie, opgemaakt op grond van de jaarlijkse beheersrekeningen van de thesauriers". Bepaling betreffende de structuur van de begroting

Art. 16.De eerste transcodificatietabel die in bijlage 1 van artikel 45 van het dispositief van het decreet van 10 december 2015 houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 wordt vermeld, wordt vervangen door deze die als bijlage 1 bij dit artikel wordt gevoegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 juli 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, Mevr. A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, Mevr. M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 304-1.- Algemene toelichting, nr. 304-1 (bijlage 1).- Bijzondere toelichting, nr. 304-1 (bijlage 2).- Verschillende begrotingen - aangepaste begroting 2016 van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur - ARES "-, van de "Ecole d'administration publique - EAP", van de "Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication - ETNIC", van de "Office Francophone de la Formation en Alternance - OFFA » en van het « Fonds Ecureuil de la Communauté française », nr. 304-1 (bijlage 3).- Verschillende begrotingen - aangepaste begroting 2016 van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » (ONE), nr. 304-1 (bijlage 4) - Adviezen van de commissies, nrs 304-2 tot 304-7.- Verslag, nr. 304-8.- Vergaderingsamendement, nr. 304-9.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 13 juli 2016.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^