Decreet van 13 maart 2014
gepubliceerd op 26 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning om de verdeling van onverkochte eetbare voedingswaren aan voedselhulpverenigingen te bevorderen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201872
pub.
26/03/2014
prom.
13/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning om de verdeling van onverkochte eetbare voedingswaren aan voedselhulpverenigingen te bevorderen (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Artikel 4, lid 3, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt : "9° de verplichting voor de zaakvoerder van een grote supermarkt om de onverkochte voedingswaren aan te bieden aan minstens één vereniging die actief is in de voedselhulpsector." Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 13 maart 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement, 641 (2013-2014). Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 12 maart 2014.

Bespreking Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^