Decreet van 13 mei 2011
gepubliceerd op 15 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

bron
vlaamse overheid
numac
2011202758
pub.
15/06/2011
prom.
13/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 MEI 2011. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 3 van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en de werking van de regionale technologische centra worden in punt 3°, voor de woorden "het faciliteren of coördineren van nascholing", de woorden "aanvullend op de nascholing in scholen," ingevoegd.

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijziging aangebracht : 1° in § 1 wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf" en worden de woorden ", met ingang van 1 januari 2008" opgeheven;2° in § 2, derde lid, worden de woorden "heeft betrekking op de werkingsjaren 2008-2010" vervangen door de woorden "heeft telkens betrekking op vijf werkingsjaren".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 5.De Vlaamse Regering houdt toezicht op de RTC via gerichte procescontrole die erin bestaat de RTC-structuren, -processen en -uitkomsten te toetsen aan dit decreet en de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4. Deze procescontrole zal na twee werkingsjaren worden geëvalueerd."

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen wat volgt : 1° in § 1 worden de woorden "driejaarlijkse vaste" opgeheven;2° in § 2 wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf";3° in § 2, punt 2°, worden de woorden "het eerste" vervangen door het woord "elk" en worden de woorden "ingericht door onderwijsinstellingen die door de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd of gesubsidieerd en die gelegen zijn in het werkingsgebied waarin het betrokken RTC operationeel is" vervangen door de woorden "het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd in het werkingsgebied van het betrokken RTC";4° in § 3 wordt in punt 1°, het getal "70" vervangen door het getal "80", wordt het punt 2° opgeheven en wordt in punt 3° het getal "10" vervangen door het getal "20";5° Artikel 6, § 4, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt een 6° toegevoegd : "6° vergoedingen in geval ingeschreven deelnemers zonder voorafgaandelijke verwittiging niet kwamen opdagen; de bepaling van het bedrag zal in de beheersovereenkomst geregeld worden."

Art. 7.Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 8.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken. - Ontwerp van decreet : 1019, nr. 1. - Verslag : 1019, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1019, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 4 mei 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^