Decreet van 14 december 2000
gepubliceerd op 22 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027218
pub.
22/06/2001
prom.
14/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2000. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 (1)


De Waalse Gewestraad heeft goedgekeurd en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste kredieten en de gesplitste kredieten tot dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest tijdens het begrotingsjaar 2001 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

De opgesomde programma's en de tabel bevatten de raming van de uitgaven die in 2001 ten laste van de variabele kredieten dienen aangerekend te worden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Elk lid van de Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, binnen de perken van zijn bevoegdheden, provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van het Waalse Gewest optreden.

Art. 3.De vastlegging en de ordonnancering van de uitgaven betreffende juridische verplichtingen die tijdens de vorige begrotingsjaren werden aangegaan worden binnen de basisallocaties van de programma's toegelaten.

Art. 4.In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 15 miljoen frank worden verleend aan de buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 200.000 frank, BTW excl.

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 75 miljoen frank voor de buitengewone rekenplichtigen van de centrale diensten van de Afdeling Begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en voor de buitengewone rekenplichtigen van de Afdeling Boekhouding van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer. Voor de rekenplichtigen van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen wordt dit bedrag gebracht op 15 miljoen frank per programma; - 140 miljoen frank voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste buitengewone rekenplichtige van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 600.000 frank, BTW excl., en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer.

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 200.000 frank, BTW excl., verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatie-afdeling 16 en van organisatie-afdeling 11, programma 05, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 500.000 frank, BTW excl., bedragen.

De buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van zendingen, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de buitengewone rekenplichtigen van de Ministeries ertoe gemachtigd, de door het Waalse Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen.

Art. 5.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : « De jaarlijkse toelagen die in de eerste plaats toegekend worden door de Minister belast met Leefmilieu en die vastgesteld worden per gesubsidieerde contractueel aangesteld bij de exploitatie van een containerpark en, in de tweede plaats, door de Minister belast met Patrimonium en die vastgesteld worden per gesubsidieerde contractueel aangesteld voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en), en in de derde plaats door de Minister belast met Sport en die vastgesteld worden per gesubsidieerde contractueel aangesteld in sportcentra, en in de vierde plaats door de Minister belast met Huisvesting en die vastgesteld worden per gesubsidieerde contractueel aangesteld in openbare bouwmaatschappijen, in de vijfde plaats door de Minister belast met Sociale Actie en die vastgesteld worden per gesubsidieerde contractueel aangesteld in gewestelijke migrantencentra zijn bijkomende ontvangsten voor het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling ».

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : « Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

De Minister belast met Tewerkstelling wordt ertoe gemachtigd het aantal rekeningen te bepalen voor de reserves van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » en over de besteding ervan te beslissen.

Art. 6.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 12.11, 12.15 en 12.16 van programma 03, organisatie-afdeling 10 en naar basisallocatie 12.11 van programma 06, organisatie-afdeling 50.

Art. 7.De Minister van Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Regering over ambtenarenzaken over te dragen van basisallocatie 01.01 van programma 01, organisatie-afdeling 10 naar de bij deze beslissingen betrokken basisallocaties.

Art. 8.Artikel 2, tweede lid, van het decreet van 10 juni 1993 tot instelling van een aanvullende gewestelijke tegemoetkoming aan de door de SST doorkruiste gemeenten van het Waalse Gewest, zoals gewijzigd bij artikel 6 van het programma-decreet van 16 december 1998, wordt gewijzigd als volgt : « De jaarlijkse bedragen van deze gewestelijke tegemoetkoming zijn vastgesteld op 150 miljoen BEF in 1993, 1994, 1995, 1996, 200 miljoen BEF in 1997 en 1999, 14,1 miljoen BEF in 2000 en 50 miljoen BEF in 2001 ».

Art. 9.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitbetaling van de wedden van de personeelsleden die in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming worden aangeworven, over te dragen van de begrotingsprogramma's naar basisallocatie 11.05, programma 01, organisatie-afdeling 50.

Art. 10.Op de basisallocaties 11.03 betreffende de wedden en toelagen van het personeel kunnen de verbrekingsvergoedingen d.m.v. vaste uitgaven worden uitbetaald zoals bepaald in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; hetzelfde geldt voor begrafeniskosten, kraamgeld, vergoedingen aan aangestelden voor inspectiereizen, postvergoedingen aan werklieden en de terugbetaling aan de personeelsleden van de verplichte tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer.

Art. 11.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de lonen van de personeelsleden over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 11.03 van programma 01 van de organisatie-afdelingen 10 en 50.

Art. 12.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de Ministers bevoegd voor Economie, K.M.O.s en Begroting de basisallocaties van de programma's 01 en 06 van organisatie-afdeling 11 overdragen, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van de decreten van 25 juni 1992, houdende wijziging van de wetten van 30 december 1970 betreffende de economische expansie en van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering.

Art. 13.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de schoolinrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 14.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de nodige bedragen te storten aan de sociale fondsen voor de dekking van de bij overeenkomst aangegane verplichtingen betreffende de uitgevoerde herstructureringen, ten laste van de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 31.04 van programma 01, organisatie-afdeling 11 van de begroting.

Art. 15.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 april 2001 : 387.551.043 BEF d.i. het bedrag van de annuïteit van 1993 voor de leningen van 2 miljard en van 750 miljoen frank die respectievelijk aangegaan zijn voor Charleroi en, elk voor de helft, voor Charleroi en Luik; - op 1 juli 2001 : 208.147.858 BEF d.i. de dekking in 1992 van het verschil tussen de door DEXIA Bank aan de ontlenende gemeenten gevorderde annuïteit en een annuïteit berekend met dezelfde rentevoet verminderd met 2% voor de leningen voor buitengewone hulp, en als dusdanig aangerekend, evenals voor de door het Waalse Gewest tussen 1981 en 1984 gewaarborgde leningen ter consolidatie op lange termijn van de lasten van de leningen voor buitengewone hulp.

Art. 16.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij DEXIA Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2001 : 1.550.000 000 BEF d.i. de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming; - op 1 oktober 2001 : de schijf waarvan sprake in artikel 20, § 4, van het decreet van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen van de algemene financiering van de Waalse gemeenten. De gemeenten die thesaurieleningen hebben aangegaan met toegang tot de gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten worden, in de zin van artikel 20, § 4, beschouwd als gemeenten met financiële moeilijkheden.

Art. 17.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.05, 43.08, 43.10, 43.12, 43.13, 43.14 en 43.15 van programma 02, organisatie-afdeling 14.

Art. 18.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties 43.06 en 43.08 van programma 03, organisatie-afdeling 14.

Art. 19.In geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting de nodige kredieten naar dit programma overdragen om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 20.De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten, tussen de programma's over te dragen.

Art. 21.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties mogen de hierna vermelde toelagen, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programma 09.02 : Sociale Dienst : Toelagen om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze V.Z.W. te zorgen.

Programma 10.02 : Diensten van het Voorzitterschap, Secretariaat van de Waalse Regering en Kanselarij : Toelagen voor studies en acties voor de voorlichting of bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Toelagen aan de plaatselijke organisatoren van de « Fêtes de Wallonie » (Waalse Feesten).

Toelagen aan de GREOA (Groepering voor Economische herwaardering van de valleien van de Ourthe en de Amblève).

Toelagen aan de RTBF voor de kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest.

Toelagen voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit.

Toelage aan de « Fondation Solvay » (Stichting Solvay).

Toelage aan de « Fondation Folon » (Stichting Folon).

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Programma 10.07 : Begroting : Toelagen voor acties die bijdragen tot de uitstraling van het Waalse Gewest.

Programma 10.08 : Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid Financiering en bijdrage tot verschillende studies en tot de werking van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Programma 10.12 : Communicatie en Informatie : Toelagen en vergoedingen.

Toelage om acties te voeren voor het opvoeden tot burgerzin.

Programma 11.01 : Economische expansie : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Bijdrage Waals Gewest in de kosten van de door « NORDION » voortgebrachte afvalstoffen.

Programma 11.02 : Herstructurering en ontwikkeling : Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Programma 11.06 : K.M.O.s en Middenstand : Proeftoelagen aan de gemeenten met het oog op het uitstippelen van strategische plannen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Toelagen voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingstoelagen toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Toelagen voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Programma 11.07 : Coördinatie van de dossiers in verband met structuurfondsen : Toelage met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Programma 11.08 : Bevordering van de tewerkstelling : Toelagen aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Toelagen voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen voor de medefinanciering met de fondsen van de Europese Unie van integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Toelagen aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Toelagen voor de financiering van de uitgifte van « dienstencheques ».

Toelagen voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen aan de gemeenten met het oog op de bevordering van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Toelagen voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid « Tewerkstelling » naar de Duitstalige Gemeenschap.

Toelagen voor de financiering van acties in de sector sociale economie.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering van de tewerkstelling ten gunste van vrouwen.

Programma 11.09 : FOREm : Toelagen voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van het project « espace ressources emploi ».

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Programma 11.10 : P.R.C. - FOREm : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van programma's voor beroepsdoorstroming.

Programma 11.11: P.R.C. - Bestuur : Toelagen voor acties betreffende de ontwikkeling van een tewerkstellingsprogramma (FBIE- conv. 170).

Programma 11.13 : Opleiding van loon- en weddetrekkenden buiten FOREm : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de ontwikkeling van het programma voor afwisselende opleiding.

Toelagen voor acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Toelagen om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Toelagen aan de O.C.M.W.'s die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Toelagen voor de financiering van de werking van de technische verspreidingscentra.

Toelagen voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van het levenslang leren en aanpassingsvermogen.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Programma 11.14 : FOREm - Opleiding : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Toelagen met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Toelagen voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Toelagen voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Toelagen ter bevordering van de opleiding in het kader van de P.T.P.'s (programma's voor beroepsdoorstroming).

Toelage ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Toelagen voor de financiering van de werking van de technische verspreidingscentra.

Programma 11.15 : Landbouwopleiding Toelagen voor de tenuitvoerlegging van landbouwbevordering en -opleiding.

Programma 11.16 : Opleiding van zelfstandigen Toelagen voor de werking van het Instituut.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van « chèques-création » (opstart-cheques).

Programma 12.01 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van demonstratieacties.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het « Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IEPF) » te Parijs om specifieke acties inzake « Energie » tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de « Francophonie ».

Toelagen voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Programma 12.02 : Onderzoek : Toelagen voor de verspreiding en de ontwikkeling van nieuwe technologie, industriële innovatie en onderzoek inzake speerpunttechnologie.

Toelagen voor activiteiten ter bevordering van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling.

Toelagen aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Toelagen voor acties, studies of infrastructuur medegefinancierd met Europese fondsen.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Programma 12.03 : Tegemoetkoming aan bedrijven : Toelagen om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek.

Toelagen om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten.

Toelagen voor acties, studies of infrastructuur medegefinancierd met Europese fondsen.

Toelagen voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Toelagen ter ondersteuning van K.M.O.s en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Programma 12.04 : Bevordering, verspreiding en herwaardering van onderzoek : Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelagen voor de verspreiding en de ontwikkeling van nieuwe technologie, industriële innovatie en onderzoek inzake speerpunttechnologie.

Toelagen voor activiteiten ter bevordering van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling.

Toelage aan het « Parc d'aventures scientifique » voor diens werking en de ontwikkeling van diens activiteiten.

Toelagen voor acties, studies of infrastructuur, medegefinancierd met Europese fondsen.

Programma 13.01 : Bossen : Toelagen aan bosuitbaters voor de opslag van windworp.

Toelagen aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Toelagen aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Programma 13.02 : Natuurbehoud : Toelagen aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Toelagen voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé-eigendom en op openbare groene ruimten.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud en behoud van groene ruimten.

Bewustmaking van het publiek voor aanplantingen ter gelegenheid van de « Semaine de l'Arbre ».

Toelagen aan de verenigingen van boomkwekers voor de levering van stekken in het kader van de « Semaine de l'Arbre ».

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Programma 13.03 : Leefmilieu : Toelagen aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Toelagen aan verenigingen en ondergeschikte openbare besturen in het kader van bijzondere of thematische oproepen tot indiening van ontwerpen.

Premies aan de gemeenten voor de indienstneming van milieuadviseurs.

Toelagen aan de gemeenten in het kader van de « plans communaux pour l'environnement et le développement de la nature » (P.C.E.D.N.) (gemeentelijke milieu- en natuurbevorderingsplannen G.M.N.B.P.).

Toelagen aan het « Institut Eco-Conseil », in het bijzonder voor de werking van het « Centre permanent de formation en environnement durable » (Centrum voor permanente vorming inzake duurzame ontwikkeling).

Toelage aan het « Institut royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la promotion des technologies propres » (Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van milieuvriendelijke technologie).

Toelagen aan de « Centres régionaux d'initiation à l'environnement » (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake leefmilieu, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen inzake opleiding van het overheidspersoneel voor leefmilieu.

Toelage voor de bevordering van « éco-consommation » (milieuvriendelijk verbruik).

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van de aankoop van materieel.

Toelagen aan de « RTBF » voor sekwenties over leefmilieu in het TV-journaal voor kinderen « Les Niouzz ».

Toelagen aan de privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Programma 13.04 : Ondergrondse hulpbronnen : Toelagen aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Toelagen aan het « Musée de la Pierre » te Sprimont en aan het « Musée du Marbre » te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor acties met het oog op de promotie en het gebruik van Waalse sierstenen.

Programma 13.05 : Water (controle, beheer, productie en bescherming) : Toelagen voor de vormgeving en de uitgave van de « Tribune de l'Eau ».

Toelagen aan de riviercomités voor de financiering van de aan het riviercontract voorafgaande studie.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de bewustmaking, begeleiding, voorlichting en opleiding voor aangelegenheden m.b.t. water.

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake water, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Programma 13.09 : Preventie van milieuvervuiling : Ondersteuning van opleidings- en bijscholingsprogramma's voor het personeel van de ondergeschikte besturen.

Toelagen aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen « NIMBY ».

Programma 13.10 : Jacht, visserij en visteelt : Toelagen aan jagers- en vissersverenigingen.

Toelagen voor de ontwikkeling van de visteelt.

Programma 14.01 : Toezicht : Toelagen voor de werking van de Hoge Raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Toelagen en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen.

Programma 14.02 : Algemene financiering van de gemeenten : Toelagen ten gunste van Namen-hoofdstad.

Toelagen aan de plaatselijke besturen voor verrichtingen met het oog op een eerste kennismaking en bewustmaking van de burgers en plaatselijke mandatarissen voor de participatieve democratie.

Toelagen aan de gemeenten voor specifieke acties met het oog op sociale integratie en veiligheid en voor acties die op gelijkaardige specifieke behoeften inspelen.

Toelagen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen in het kader van hulpverlening in het beheer, en voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Toelagen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen in het kader van de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologie en de desbetreffende vorming van het gemeentepersoneel.

Toelagen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Toelagen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen in het kader van de buitenschoolse kinderopvang.

Programma 14.03 : Algemene financiering van de provincies : Toelagen aan de provincie Luxemburg ter dekking van de werkingskosten van de buitendienst van het Directoraat-generaal Plaatselijke besturen van het Ministerie van het Waalse Gewest en voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciale besturen.

Programma 14.04 : Gesubsidieerde werken : Toelagen aan privé- of openbare instellingen voor bewustmaking, voorlichting en opleiding in aangelegenheden m.b.t. gesubsidieerde werken.

Toelagen aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen.

Toelage aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak.

Programma 14.05 : Sportinfrastructuur : Toelagen aan de openbare en privé-sector voor bewustmaking, voorlichting, bevordering en opleiding in aangelegenheden die betrekking hebben op sport, met inbegrip van de medefinanciering van infrastructuur-projecten die in aanmerking komen enerzijds in het kader van het « Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés » (Impulsfonds voor het migrantenbeleid)en anderzijds in het kader van het programma « Renouveau urbain » (Stadsvernieuwing) alsmede in het kader van het programma voor beroepsdoorstroming.

Toelagen aan de « Union culturelle et sportive wallonne » v.z.w.

Programma 15.01 : Ruimtelijke ordening en stedenbouw : Toelagen voor acties ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Toelagen voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Toelagen voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma « INTERREG 2C » en andere Europese operationele programma's.

Toelagen aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van grondaankoop en -ruil uitgevoerd binnen het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Toelagen voor : 1. het opmaken of voor de volledige herziening van een gemeentelijk plan van aanleg, een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement; 2. een effectenonderzoek i.v.m. een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg; 3. een analyse van het algemeen nut van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw; 4. de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 5. de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;6. de indienstneming, op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, van een persoon die bevoegd is voor het beheer van het betrokken grondgebied. Toelagen voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Programma 15.02 : Stadsvernieuwing en sanering van afgedankte bedrijfsruimten : Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang.

Tussenkomst, via een aan de « SOGEPA » gegeven opdracht voor de aankoop en de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Toelagen aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze toelagen zijn bestemd om : - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen ten einde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente ten einde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelage voor de verwezenlijking van het beleid voor de stadsvernieuwing, de heropleving van de stadscentra.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type « initiatiefwijk » ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten te dekken van de door de gemeente tewerkgestelde projectleiders die uitsluitend aangesteld zijn voor het beheer van de operatie. Deze toelagen worden forfaitair vastgesteld op 1,5 miljoen BEF per « initiatiefwijk »-project.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type « initiatiefwijk » ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de buurtregieën te dekken.

Programma 15.03 : Onderzoek en acties voor de ontwikkeling van het grondgebied en de duurzame ontwikkeling alsmede voor de integratie hiervan : Toelagen aan de universiteitsinstellingen.

Programma 15.04 : Huisvesting - privé-sector : Toelagen voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Programma 15.05 : Huisvesting - openbare sector : Toelagen voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Toelagen aan openbare instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie, de verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Programma 15.06 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector voor een maximumbedrag van 240.000 BEF gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken met het oog op acties voor het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Programma 16.02 : Bevordering van het Gewest op internationaal niveau : Transnationale en interregionale cooperatie Toelagen aan privé-instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO Toelagen aan privé-instellingen.

Bilaterale samenwerking.

U.W.E. Programma « EURODYSSEE ».

Toelagen ter bevordering van de buitenlandse betrekkingen.

Humanitaire acties.

Toetreding van het Gewest tot internationale instellingen en bijdrage tot de uitvoering van al hun programma's of een gedeelte ervan.

Toelagen met het oog op de ondersteuning van samenwerkingsprogramma's van de « Francophonie » ACCT/IEPF alsmede de programma's voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

Toelagen met het oog op de ondersteuning van programma's voor internationale ontwikkelingssamenwerking.

Transnationale en interregionale cooperatie Toelagen aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO Toelagen aan openbare instellingen.

Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door privé-partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen.

Toelagen voor de aankoop van roerende uitrustingsgoederen en materieel door openbare partners met het oog op de bevordering van de bilaterale buitenlandse betrekkingen.

Programma 17.01 : Gezondheid : Tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Toelagen voor onderzoek, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Toelagen aan de centra « tele-onthaal ».

Toelagen aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen voor palliatieve zorg.

Toelagen voor de ondersteuning van specifieke initiatieven in het kader van Doelstelling 1.

Toelagen aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé- en openbare sector.

Programma 17.03 : Sociale actie : Ondersteuning van initiatieven op het gebied van sociale actie.

Toelagen voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Toelagen aan opvangcentra alsmede aan openbare en privé ambulante diensten voor welzijnswerk.

Toelagen voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Toelagen aan de v.z.w. « l'Observatoire du crédit et de l'endettement » Toelagen aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ondersteuning voor de opleiding van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Toelagen aan de diensten voor forensische welzijnszorg.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Ondersteuning van openbare initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Toelagen aan openbare en privé-instellingen in het kader van de acties « Eté solidaire, je suis partenaire ».

Toelagen voor de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arbeidsproces.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor inrichtingen in opvangcentra en ambulante diensten voor welzijnswerk Subsidies voor voorzieningen in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Toelagen ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de O.C.M.W.'s.

Programma 17.04 : Gezin en derde leeftijd : Toelagen voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Toelagen aan dagonthaaldiensten voor bejaarden, van de privé-sector.

Toelagen aan dagonthaalcentra voor bejaarden, van de openbare en privé-sector.

Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Toelagen voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Toelagen aan de moederhuizen.

Programma 17.06 : Gehandicapten : Toelagen voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Toelagen voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie ten behoeve van gehandicapten.

Toelagen voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Toelagen voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Toelagen voor de investering inzake toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie ten behoeve van gehandicapten.

Programma 18.01 : Toerisme : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de ontwikkeling van het regionaal toerisme.

Toelagen voor de verwezenlijking van info-diensten en toeristenactiviteiten op de parkeerruimten langs de wegen en autosnelwegen.

Investeringstoelagen, toegekend aan de « Maisons du Tourisme » ter dekking van de vestigingskosten.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Programma 19.01 : Landbouw, slachthuizen en agro-voedingsmiddelen : Bijkomende en aanvullende toelagen aan de fok- en productieverenigingen alsook aan de verenigingen voor dieren- en plantenselectie inzake toegepast onderzoek, begeleiding, vulgarisatie en bevordering van de landbouw.

Toelagen voor de kwaliteitsmerken en de kwaliteitscontrole van producten.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan de universiteiten, studie- en onderzoekscentra en de inrichtingen voor hoger agrarisch onderwijs met het oog op het toegepast onderzoek inzake ontwikkeling van technieken en systemen voor landbouwproductie en -diversifiëring.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan verenigingen en groeperingen die zorgen voor voorlichting, bewustmaking en begeleiding inzake landbouw.

Toelagen aan diverse verenigingen voor de promotie van Waalse landbouwproducten.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan de diensten voor vervanging van landbouwers.

Toelagen aan de ontledingslaboratoria geïntegreerd in de « Commission des Sols de Wallonie » (Waalse Bodemcommissie) en het REQUASUD-net.

Toelagen voor de diversifiëringsproducten.

Toelagen aan de beroepsverenigingen sector landbouw voor het optrekken van gebouwen bestemd voor hun promotiediensten en -activiteiten.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan onderzoeks- en begeleidingsinstellingen in het kader van de kwaliteitsverbetering en de traceerbaarheid.

Toelagen aan controle-instellingen die in het kader van de certificering van producten optreden.

Toelagen en vergoedingen aan de landbouwers die door de dioxine-crisis getroffen zijn.

Toelagen voor proefactiviteiten inzake landbouw.

Toelage aan de begeleidingsstructuur belast met de uitvoering van de richtlijn « nitraten ».

Toelagen aan de privé- of openbare sector voor het opzetten van studies met het oog op de oprichting van proefparken voor de tuinbouw.

Toelagen aan de plaatselijke besturen die landbouw- en tuinbouwmanifestaties organiseren.

Programma 19.02 : Ontwikkeling van het landelijk milieu : Toelage aan de « Fondation rurale de Wallonie » krachtens de kaderovereenkomst.

Toelagen aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling of ruilverkaveling.

Toelagen aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of plattelandsontwikkeling.

Toelagen voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Programma 50.02 : Werkingskosten en prestaties door derden : Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Toelagen aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Programma 50.04 : Vestiging der gebouwen : Toelagen en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Programma 53.05 : Telecommunicatienet - Aanleg : Allerhande toelagen met het oog op de ontwikkeling van telecommunicatiemiddelen.

Programma 54.01 : Openbaar stads- en interstedelijk vervoer : Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Toelagen aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Toelagen ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en diens bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen aan de maatschappijen van de groep TEC en aan de « Société régionale wallonne des Transports » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op investeringen ter verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer.

Programma 54.02 : Luchthavens en vliegvelden : Toelagen aan de exploitatiemaatschappijen van de luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Tegemoetkomingen voor onroerende ontwikkelingsmiddelen met het oog op het beheer van de begeleidingsmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de gewestelijke luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen aan de « SAB » voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande tegemoetkomingen aan de « BSCA » voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande toelagen met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Programma 54.04 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit : Toelagen voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie in het kader van Doelstelling 1.

Programma 54.06 : Coördinatie van de beleidsvormen voor mobiliteit en herwaardering van de infrastructuur : Toelagen voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke « handvesten » voor de mobiliteit en de bevordering van proefacties inzake intermodaliteit en mobiliteit.

Toelagen aan de « SRWT » en « TEC » om ze in staat te stellen het investeringsprogramma te verwezenlijken met het oog op de bevordering van intermodaliteit en mobiliteit voor het openbaar personenvervoer.

Bijkomende toelagen ter ondersteuning van de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen.

Gewestelijk bedrijf : « Office wallon des Déchets » (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen).

Toelage aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Toelage aan de « SPAQUE »-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Toelagen aan inrichtingen belast met afvalverwerking voor de door de « Missi-Dominici » aan de gemeenten verleende bijstand.

Toelagen aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalbehandeling.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór de machtiging tot oprichting van een centrum voor technische ingraving. « Office de promotion des voies navigables » (Dienst voor de bevordering van de waterwegen) Toelagen aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Toelagen voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Toelagen aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Art. 22.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen de basisallocaties 41.01, 51.06, 51.07 en 51.08 van programma 01 en de basisallocaties 51.06, 51.07, 63.01, 63.02 en 63.03 van programma 04 van organisatie-afdeling 17.

De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 40.01 van programma 03, basisallocatie 41.02 van programma 04 en basisallocatie 41.04 van programma 06 van organisatie-afdeling 17.

Art. 23.Artikel 1, § 3, van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt aangevuld als volgt : « c) de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen ».

Art. 24.In het decreet van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten wordt een artikel 10bis ingevoegd, luidend als volgt : « Art. 10bis.- In afwachting van een verslag over de schatting van de behoeften van de bevolking en over de werking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, en rekening houdende met het protocol van 9 juni 1997 tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid ten gunste van bejaarden, dat uiterlijk op 31 december 2000 aan de Regering zal worden voorgelegd, wordt het verlenen van de erkenning tijdens het begrotingsjaar 2000 opgeschort.

Deze opschorting geldt evenwel niet voor de vernieuwing van de erkenning van centra die vóór 1 januari 1998 werden erkend ».

Art. 25.De Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 33.22 van programma 03 van organisatie-afdeling 17 te storten aan de diensten voor forensische welzijnszorg die erkend zijn op grond van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de diensten voor forensische welzijnszorg.

Art. 26.De Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 33.02 van programma 04 van organisatie-afdeling 17 te storten aan de moederhuizen die op 31 december 2000 erkend zijn door de « Office de la Naissance et de l'Enfance ».

Art. 27.De Regering wordt ertoe gemachtigd het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming uitgetrokken op basisallocatie 41.01 van programma 01 van organisatie-afdeling 17 aan het « CRAC » (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) te storten.

Art. 28.De Regering wordt ertoe gemachtigd de dotatie van het « Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées » (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) uitgetrokken op basisallocatie 41.03 van programma 06 van organisatie-afdeling 17 met driemaandelijkse voorschotten uit te betalen.

Art. 29.De Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten binnen organisatie-afdeling 15 over te dragen tussen basisallocatie 51.04 van programma 04 en basisallocatie 51.05 van programma 05.

De Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten binnen organisatie-afdeling 15 over te dragen tussen basisallocatie 51.02 van programma 04 en de basisallocaties 51.06 en 51.08 van programma 05.

Art. 30.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een participatie van 5 miljoen BEF te nemen in een autoverhuurbedrijf dat aangepast is aan de behoeften van de gezinnen en de wagenparken « captive fleet » (car sharing). HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 31.In het kader van het bijeenbrengen van de buitendiensten van het Waalse Gewest in de Provincie Luxemburg wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd, onder auspiciën van het comité voor de aankoop van onroerende goederen, goederen te ruilen tussen de kantoorruimte die aan het Waalse Gewest toebehoort in Aarlen, square Albert 1er, en degene die in het vastgoedproject van place Didier te Aarlen door de Provincie Luxemburg aangekocht zou worden.

Art. 32.Het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » kan, ten laste van zijn begroting, een bedrag van 165 miljoen BEF vastleggen voor de uitvoering van de door de Regering goedgekeurde investeringsprogramma's met het oog op de aankoop, de bouw, de verbouwing en de inrichting van gebouwen bestemd voor de opvang van gehandicapten, alsmede een bedrag van 350 miljoen BEF voor de uitvoering van de door de Regering goedgekeurde investeringsprogramma's met het oog op de aankoop, de bouw, de verbouwing en de inrichting van gebouwen bestemd voor de tewerkstelling en de vorming van gehandicapten. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 33.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van het « Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie » (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 2,3 miljard frank.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2001 door het « Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie » aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 34.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de « Société wallonne des Distributions d'Eau » (Waalse Watervoorzieningsmaatschappij) ten belope van maximum 2 miljard BEF voor 2001.

Art. 35.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2001 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij DEXIA Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 12 miljard frank niet overschrijden.

Art. 36.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen in land- en tuinbouw in het kader van het fonds voor landbouwinvestering, voor een totaalbedrag van 4,0 miljard frank in 2001.

Art. 37.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de leningen van de « Société régionale wallonne des Transports » (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de investeringen voor vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling. Deze waarborg wordt toegekend voor een maximumbedrag van 3.241 miljoen frank, waarvan 2.425 miljoen voor de waarborg SRWT TEC en 816 miljoen voor de waarborg SRWT - SAB.

Art. 38.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen, ten belope van maximum 500,0 miljoen frank, voor de leningen met het oog op de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen in het kader van een typeovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de financiële instellingen.

Art. 39.Mits de hypotheek op de wijk « Gailly » wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren bij de aankoop van het onroerend goed door de associatie van het O.C.M.W. van Charleroi en het « I.O.S. » zolang de gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 40.In het kader van de door de Waalse Regering goedgekeurde algemene raming wordt de gewestelijke waarborg verleend voor de verrichtingen van financieel beheer van de « Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure » v.z.w., waarvan de duur korter is dan twaalf maanden.

Art. 41.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de kredietlijnen die bij kredietinstellingen werden aangegaan via onroerende instrumenten in het kader van de begeleidingsmaatregelen voor de economische ontwikkeling van gewestelijke luchthavens voor een maximumbedrag van 2.500,0 miljoen BEF per gewestelijke luchthaven.

Art. 42.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Gewest te verlenen ten belope van het verschuldigd saldo van de lening 1984-2007 die de « SWS » in portefeuille bezit. HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 43.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor : Werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 50 miljoen frank;b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van 50 tot 200 miljoen frank;c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van meer dan 200 miljoen frank. Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 44.Binnen de perken van de op basisallocatie 63.05, programma 04, organisatie-afdeling 14, uitgetrokken kredieten wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd een tegemoetkoming te verlenen aan de door een ramp getroffen gemeenten om deze in staat te stellen terugvorderbare voorschotten aan de slachtoffers te verstrekken, in afwachting van de tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Art. 45.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de « Société publique de Gestion de l'Eau », ten laste van basisallocatie 01.01, programma 05 van organisatie-afdeling 13, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 46.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de door de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer) te innen schuldvorderingen, in de vorm van aandelen B1, op het kapitaal van deze maatschappij in te brengen, die zouden ontstaan uit de invorderbaarheid van iedere toelage die in het kader van waterzuivering vroeger gestort is. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 47.In afwijking van artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996, kan de Minister van Begroting de basisallocaties m.b.t. de schuldenlast, van de programma's van organisatie-afdeling 40 overdragen, ongeacht het bedrag, om het bedrag aan te vullen dat nodig is voor de betaling van de rente en aflossingen van de leningen die door het Gewest, het « FADELS » of de Waalse vermogensrechtelijke vennootschappen worden aangegaan.

Art. 48.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van de programma's van organisatie-afdeling 40 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie.

Art. 49.De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van de programma's van organisatie-afdeling 40 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten.

Art. 50.De Minister van Begroting wordt ertoe gemachtigd de uitgaven m.b.t. de uitvoering van waarborgen ten laste van basisallocatie 31.01 van programma 05 van organisatie-afdeling 40 d.m.v. niet door het Rekenhof vooraf geviseerde ordonnanties te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten. HOOFDSTUK VI. - Afzonderlijke afdeling

Art. 51.In afwijking van artikel 16 van de wet van 28 juni 1989 tot wijziging van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit zijn de bepalingen van de artikelen 1 en 5 van dezelfde wet niet van toepassing tijdens 2001 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 52.De wijze waarop beschikt wordt over het tegoed vermeld voor de fondsen opgenomen onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel wordt aangegeven naast het artikelnummer of littera van elk betrokken fonds.

De fondsen waarvan de uitgaven aan het voorafgaand visum van het Rekenhof zijn onderworpen worden met het teken A aangegeven.

Art. 53.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF) en 60.02.A.05 (FIOV) van afdeling 10, Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke bedrijven

Art. 54.De bij dit decreet gevoegde begroting van de « Office wallon des Déchets » (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 3.753,2 miljoen frank voor de ontvangsten en 3.753,2 miljoen frank voor de uitgaven.

Art. 55.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de « Office wallon des Déchets » herverdelen. HOOFDSTUK VIII. - Afzonderlijk beheerde gewestelijke diensten

Art. 56.De bij dit decreet gevoegde begroting van de « Office de Promotion des Voies navigables » (Dienst voor de Bevordering van de bevaarbare Waterwegen) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 24,5 miljoen frank voor de ontvangsten en 24,5 miljoen frank voor de uitgaven.

Art. 57.De Minister bevoegd voor Openbare Werken kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de « Office de Promotion des Voies navigables » herverdelen.

Art. 58.De bij dit decreet gevoegde begroting van de « Office wallon de Développement rural » (Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 464,9 miljoen frank voor de ontvangsten. Voor de uitgaven bedraagt ze 551,7 miljoen frank als vastleggingsmiddelen en 464,9 miljoen frank als betalingsmiddelen.

Art. 59.De Minister bevoegd voor Ruilverkaveling kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de « Office wallon de Développement rural » herverdelen. HOOFDSTUK IX. - Instellingen van openbaar nut

Art. 60.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine » (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 17,0 miljoen frank voor de ontvangsten en 42,8 miljoen frank voor de uitgaven.

Art. 61.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Centre régional d'Aide aux Communes » (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 92.876.335 frank voor de ontvangsten en 92.876.335 frank voor de uitgaven.

Art. 62.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Institut scientifique de Service public » (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 691.606.000 frank voor de ontvangsten en 691.606.000 frank voor de uitgaven.

Art. 63.De Minister bevoegd voor Onderzoek kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Institut scientifique de Service public » herverdelen.

Art. 64.De bij dit decreet gevoegde begroting van het psychiatrisch ziekenhuis « Les Marronniers » te Doornik voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.498.045.000 frank voor de ontvangsten en 1.498.045.000 frank voor de uitgaven.

Art. 65.De bij dit decreet gevoegde begroting van het psychiatrisch ziekenhuis « Le Chêne aux Haies » te Bergen voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.348.687.000 frank voor de ontvangsten en 1.348.687.000 frank voor de uitgaven.

Art. 66.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne » (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.067,5 miljoen BEF voor de ontvangsten.

Art. 67.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Fonds piscicole de Wallonie » (Waals Visserijfonds) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 85.212.865 frank voor de ontvangsten en 85.212.865 frank voor de uitgaven.

Art. 68.De bij dit decreet gevoegde begroting van het « Institut du patrimoine wallon » (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2001 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 411.351.181 BEF voor de ontvangsten en 214.445.000 BEF voor de uitgaven. HOOFDSTUK X. - Diverse bepalingen

Art. 69.De Waalse Regering wordt er tot 31 december 2001 toe gemachtigd de rentelasten over te nemen van de leningen die bij DEXIA Bank via het « Centre régional d'aide aux communes » voor respectievelijke bedragen van maximum 150 miljoen en 15 miljoen BEF werden aangegaan door de op 14 augustus 1999 door de storm getroffen gemeenten Doornik en Leuze-en-Hainaut, om deze gemeenten in staat te stellen renteloze leningen aan de slachtoffers te verlenen, met het oog op de uitvoering van de dringendste werken in hun woning.

Art. 70.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kan de Minister bevoegd voor Technologie, met instemming van de Minister van Begroting, de nodige kredieten van de bijzondere basisallocaties opengesteld voor de Europese medefinancieringen van de voormalige programmering, binnen de programma's 02 en 03 van organisatie-afdeling 12, overdragen naar de gewone basisallocaties.

In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kan de Minister bevoegd voor Economie, met instemming van de Minister van Begroting, de nodige kredieten van de gewone basisallocaties binnen de programma's 01, 02 en 06 van organisatie-afdeling 11 overdragen naar de bijzondere basisallocaties 51.10 en 51.11 van programma 06 van organisatie-afdeling 11 en naar basisallocatie 51.01 van programma 01 van organisatie-afdeling 11.

Art. 71.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kan de Minister bevoegd voor Economie, met instemming van de Minister van Begroting, de nodige uitgetrokken kredieten overdragen tussen de verschillende basisallocaties van de programma's van organisatie-afdeling 11 en basisallocatie 81.03 van dezelfde afdeling.

Art. 72.In afwijking van artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 3, 2de lid, van het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake openbare werken, zoals gewijzigd bij artikel 13 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de « Office de la Navigation » (Dienst voor de Scheepvaart) wordt de opbrengst van de neveninstallaties en van de hydro-elektrische centrales opgenomen ten gunste van de « Société de Financement complémentaire des Infrastructures » (Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Art. 73.Artikel 16, § 3, van het programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake belastingen, taksen en retributies, huisvesting, onderzoek, milieu, plaatselijke besturen en vervoer, wordt opgeheven. HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 74.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2001.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 14 december 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2000-2001. Stukken van de Raad 4-IIbcd (2000-2001), nrs. 1 tot 2.

Volledig verslag, openbare zitting van 13 december 2000.

Bespreking Volledig verslag, openbare zitting van 14 december 2000.

Bespreking - Stemming.

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN HET WAALSE GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2001 LIJST DER PROGRAMMA'S (Miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^