Decreet van 14 februari 2000
gepubliceerd op 27 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de KMO's

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033046
pub.
27/06/2000
prom.
14/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2000. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de KMO's (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.§ 1. In artikel 17, § 1, lid 1 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO'S wordt na het derde streepje een streepje ingevoegd dat luidt als volgt : « - drie afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties ». § 2. In artikel 18, § 1 wordt de passus « iedere nationale beroeps- en interprofessionele vereniging en ieder centrum » door « iedere nationale beroeps- en interprofessionele vereniging, ieder centrum en iedere representatieve werknemersorganisatie » vervangen. § 3. In artikel 18, § 3, lid 3, wordt de passus « de betrokken vereniging of het betrokken centrum » door « de betrokken vereniging, het betrokken centrum of de betrokken representatieve werknemersorganisatie » vervangen.

Art. 2.In hetzelfde decreet wordt het woord « Executieve » telkens door « Regering » vervangen.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, op 14 februari 2000.

K.-H. LAMBERTZ Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota (1) Zitting 1999-2000 : Bescheiden van de Raad : 24 (1999-2000), nr.1. Voorstel van decreet. 24 (1999-2000), nr. 2. Voorstel tot wijziging. 24 (1999-2000), nr. 3. Verslag;

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 februari 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^