Decreet van 14 februari 2000
gepubliceerd op 06 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033047
pub.
06/07/2000
prom.
14/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2000. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s (1)


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 17 van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s wordt een nieuwe paragraaf 2 ingevoegd die luidt als volgt : « § 2. Niet meer dan twee derden van de stemgerechtigde leden van de Raad van bestuur mogen van hetzelfde geslacht zijn. » De nummering van de oorspronkelijke paragrafen van artikel 17 wordt dientengevolge aangepast.

Art. 2.Artikel 46 van hetzelfde decreet wordt door een tweede lid aangevuld dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid treedt artikel 17, § 2 in werking bij de eerste algehele vernieuwing van de Raad van bestuur volgend op degene van 8 april 1998. » Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 14 februari 2000.

K.-H. LAMBERTZ Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota (1) Zitting 1999-2000 : Bescheiden van de Raad : 26 (1999-2000), nr.1. Voorstel van decreet. 26 (1999-2000), nr. 2. Voorstel tot wijziging. 26 (1999-2000), nr. 3. Verslag;

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 februari 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^