Decreet van 15 december 2005
gepubliceerd op 27 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031283
pub.
27/06/2006
prom.
15/12/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2005. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 (1)


De Vergadering van de Franse Gemeenschapcommissie heeft aangenomen en Wij, College,bekrachtigen wat volgt : HOOFDTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een materie bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de uitgaven van de begroting van de Franse gemeenschapscommissie betreffende het begrotingsjaar 2005, worden kredieten geopend ten belope van de volgende bedragen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze kredieten staan opgesomd in bijgevoegde tabel.

Art. 3.In afwijking van artikel 15 van de organieke wet op het Rekenhof van 29 oktober 1846 en van artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende reglement van de vastlegging van de uitgaven van de administratiediensten, kunnen voorschotten ten belopen van 248.000 EUR worden toegekend aan de buitengewone rekenplichtigen om, los van de kleine uitgaven, vorderingen te betalen die 4.958 EUR (BTW inbegrepen) niet overschrijden.

Toelating wordt verleend aan die rekenplichtigen om aan de naar het buitenland op zending vertrokken ambtenaren en experts de nodige voorschotten te geven, zelfs wanneer die voorschotten meer bedragen dan 4.958 EUR en voor zover ze niet meer bedragen dan 9.916 EUR. De betaling van de lonen van experts uit het buitenland en van de kosten die voortvloeien uit overeenkomsten met andere landen kan eveneens gebeuren via voorschotten, voor zover ze niet meer bedragen dan 9.916 EUR. De door het College aangestelde buitengewoon rekenplichtige mag de vorderingen die niet meer bedragen dan 9.916 EUR (BTW inbegrepen) betalen door middel van op de basisallocaties 29.02.12.11 en 29.02.74.02 geboekte voorschotten.

Wat het personeel betreft, kunnen aan de buitengewoon rekenplichtige voorschotten worden toegekend op de basisallocaties 21.00.11.05 (kosten verbonden aan het personeel) en 29.0311.05 (kosten verbonden aan het personeel - enkel rekeningen maaltijdcheques) om vorderingen te betalen die niet meer bedragen dan 61.973 EUR (BTW inbegrepen) en op basisallocatie 21.00.12.03 (personeelsbeheerkosten) om vorderingen te betalen die niet meer bedragen dan 173.525 EUR (BTW inbegrepen).

Inzake onderwijs kan aan de buitengewoon rekenplichtige voorschotten worden toegekend van maximum 372.000 EUR ten laste van de begrotingsartikelen 29.03.12.11 en 29.03.74.01 van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie van wie de naam volgt: - het instituut Emile GRYSON, - het instituut REDOUTE-PEIFFER, - het internaat van de Franse Gemeenschapscommissie, - het instituut Roger GUILBERT, - CERIA, Algemene zaken, - het instituut Roger LAMBION. Inzake onderwijs kunnen voorschotten worden toegekend op basisallocatie 29.03.74.01 (aankoop van duurzame goederen) om, los van de kleine uitgaven, vorderingen te betalen die niet meer bedragen dan 9.916 EUR (BTW inbegrepen).

Op het vlak van energie- en waterkosten, mogen de buitengewone rekenplichtigen vorderingen uitbetalen die niet meer bedragen dan 49.600 EUR (BTW inbegrepen).

Voorschotten van maximum 850.000 EUR kunnen aan de buitengewoon rekenplichtige worden toegekend ten laste van het begrotingsartikel betreffende de betaling van de kosten voor schoolvervoer.(25.00.12.03) Wat het schoolvervoer betreft, kunnen de voorschotten dienen voor de vorderingen, ongeacht het bedrag, voor zover de opdrachten het voorwerp van een contract geweest zijn.

Art. 4.In afwijking van artikel 14, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1846 betreffende de organisatie van het Rekenhof, kunnen de in artikel 15-2° van die wet bedoelde voorschotten dienen voor het betalen van de aansluitings- plaatsings- en huurkosten van een telefoontoestel en van de kosten van een telebewakingssysteem geboekt op basisallocatie 22.10.33.04.

Art. 5.In afwijking van artikel 15 van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen de kredieten ingeschreven op de basisallocaties: 21.00.11.03, 21.00.11.04, 22.32.11.01, 25.00.11.04, 26.20.11.01, 29.02.11.01, 29.03.11.01, 29.03.11.02 en 29.03.11.04 opnieuw onderling verdeeld worden bij besluit van het College.

Art. 6.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, kan het krediet van basisallocatie 26.10.01.01 herverdeeld worden, na akkoord van de bevoegde Minister en de Minister van Begroting, naar de basisallocaties van afdeling 26 van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 7.In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, kan het krediet van basisallocatie 21.00.01.05 « Non-profit akkoorden » herverdeeld worden bij besluit van het College, naar de verschillende betrokken basisallocaties van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 8.In afwijking van artikel 40, § 1, van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, gebeurt de betaling van de geboortepremies en vergoedingen voor begrafeniskosten overeenkomstig de in artikel 41 van dezelfde wetten voorziene regels.

Art. 9.Voorschotten kunnen worden toegekend aan advocaten, experts en deurwaarders die voor de Franse Gemeenschapscommissie handelen.

Art. 10.De intresten en afschrijvingen van de leningen, respectievelijk geboekt op de basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 11.In afwijking van de artikelen 5 en 6 van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, kunnen vorderingen van de voorbije jaren aangezuiverd worden ten laste van door onderhavig decreet geopende kredieten en betreffende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 12.Het College mag werkings- en investeringssubsidies toekennen ten laste van de basisallocaties die voorkomen in de administratieve begroting en die hieronder vermeld staan : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 13.Het College is ertoe gemachtigd de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie te verlenen aan - leningen afgesloten door de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois » met het oog op de herfinanciering van leningen die verlopen en die het voorwerp zijn van een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie; - leningen afgesloten door de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois » met het oog op de vervroegde terugbetaling van leningen die door die maatschappij zijn afgesloten en die het voorwerp zijn van een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie; - de verrichtingen inzake beheer van de interestvoeten (afgeleide producten) afgesloten door de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois » in het kader van de leningen die de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie genieten. HOOFDSTUK II. - Diensten met afzonderlijk beheer

Art. 14.Wordt goedgekeurd, de begroting van de Dienst met afzonderlijk beheer - « Service bruxellois francophone des personnes handicapées » - voor het begrotingsjaar 2006 toegevoegd aan dit decreet.

Art. 15.Wordt goedgekeurd, de begroting van de Dienst met afzonderlijk beheer - « Centre Etoile Polaire » - voor het begrotingsjaar 2006, toegevoegd aan dit decreet.

Art. 16.Wordt goedgekeurd, de begroting van de Dienst met afzonderlijk beheer - Dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen - voor het begrotingsjaar 2006, toegevoegd aan dit decreet.

Art. 17.Wordt goedgekeurd, de begroting van de Dienst met afzonderlijk beheer - « Service Formation PME » - voor het begrotingsjaar 2006, toegevoegd aan dit decreet. HOOFDSTUK III. - Instelling van openbaar nut

Art. 18.Wordt goedgekeurd, de begroting van « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle » voor het begrotingsjaar 2006

Art. 19.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2006.

Vaardigen onderhavig decreet uit, en bevelen dat het wordt gepublieerd in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 15 december 2005.

B. CEREXHE, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Openbaar Ambt en Gezondheid Ch. PICQUE, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Sociale Cohesie Mevr. E. HUYTEBROECK, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Begroting, Gehandicapten en Toerisme Mevr. F. DUPUIS, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Beroepsopleiding, Onderwijs, Cultuur en Schoolvervoer E. KIR, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Sociale Actie, Gezin en Sport _______ Nota's (1) Referenties ...

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^