Decreet van 15 december 2006
gepubliceerd op 18 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende corporate governance en andere bepalingen inzake de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid

bron
vlaamse overheid
numac
2007035011
pub.
18/01/2007
prom.
15/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2006. - Decreet betreffende corporate governance en andere bepalingen inzake de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende corporate governance en andere bepalingen inzake de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid. HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet betreft een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid

Art. 2.In artikel 7, tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid worden de woorden « de uit te voeren taken, de informatie- en rapportageplicht inzake de taken en financiële situatie » vervangen door de woorden « de operationele doelstellingen, de informatie- en rapportageplicht inzake de taken en financiële situatie, op basis van vooraf vastgestelde beleids- en beheersrelevante indicatoren ».

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IVbis, bestaande uit artikel 7bis, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IVbis. - Corporate governance Artikel 7bis De Vlaamse Regering gaat slechts over tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een investeringsmaatschappij indien zij kan instemmen met de door de investeringsmaatschappij vastgelegde basisaannames, methodes en procedures die de werking van de investeringsmaatschappij afstemmen op de beginselen van de Belgische Corporate Governance Codes en de door de Vlaamse Regering aangewezen internationale aanbevelingen op het vlak van de corporate governance.

De Vlaamse Regering toetst daarbij in het bijzonder : 1° of er een intern auditcharter voorhanden is, dat een omschrijving geeft van de reikwijdte van de interne auditwerkzaamheden en de verantwoordelijkheden op het vlak van de opvolging van aanbevelingen;2° of er een gedragscode voorhanden is, zijnde een contractueel kader, waarin wordt bepaald op welke wijze bestuurders en, in voorkomend geval, leden van het management en personeelsleden zich moeten gedragen wanneer zij geconfronteerd worden met de mogelijkheid een beslissing te nemen of te beïnvloeden, waarbij zij zichzelf ten nadele van de investeringsmaatschappij kunnen verrijken, of waarbij zij aan de investeringsmaatschappij een ondernemingskans kunnen ontnemen.»

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IVter, bestaande uit artikel 7ter, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IVter. - Toezicht door een regeringsafgevaardigde Artikel 7ter § 1. De Vlaamse Regering kan bij LRM en PMV een regeringsafgevaardigde aanstellen.

De regeringsafgevaardigde houdt van overheidswege toezicht op de overeenstemming van de verrichtingen en de werking van de investeringsmaatschappij met het recht, de statuten van de investeringsmaatschappij, de samenwerkingsovereenkomst en de beginselen inzake financiële orthodoxie en inzake corporate governance. § 2. De regeringsafgevaardigde heeft met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur en de door de raad van bestuur ingestelde comités.

Ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergaderingen ontvangt hij de volledige dagorde van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de door de raad van bestuur ingestelde comités, evenals alle documenten terzake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van deze bepaling worden afgeweken.

Hij kan te allen tijde ter plaatse alle documenten en geschriften van de investeringsmaatschappij inzien.

Hij kan van de bestuurders en de leden van het management alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en alle verificaties verrichten, die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat.

De Vlaamse Regering kan de regeringsafgevaardigde laten bijstaan door deskundigen voor bepaalde tijdelijke controles. § 3. Personeelsleden van de investeringsmaatschappij kunnen aan de regeringsafgevaardigde in vertrouwen hun bezorgdheid uiten over mogelijke onregelmatigheden inzake financiële rapportering of andere aangelegenheden. De regeringsafgevaardigde geeft nimmer de identiteit van het personeelslid vrij.

De regeringsafgevaardigde gaat de gegrondheid van de melding na.

Indien de melding gegrond is, formuleert de regeringsafgevaardigde onverwijld de nodige aanbevelingen aan de raad van bestuur.

De toepassing van het eerste lid kan niet leiden tot enige maatregel in hoofde van het betrokken personeelslid. Onder maatregel wordt verstaan : een beslissing tot schorsing of ontslag, tot het opleggen van enige tucht- of ordemaatregel, tot ontneming van bevoegdheden, tot overplaatsing, tot weigering van verlof, of tot toekennen van een onvoldoende bij een functioneringsevaluatie. § 4. De regeringsafgevaardigde stelt de Vlaamse Regering in kennis van : 1° elke beslissing van de raad van bestuur of het management die hij strijdig acht met de toezichtsgronden, als bedoeld in § 1, tweede lid;2° de aanbevelingen die hij aan de raad van bestuur richt op grond van § 3, tweede lid, en het gevolg dat aan deze aanbevelingen wordt gegeven. Wanneer de Vlaamse Regering op grond van deze inlichtingen meent dat de investeringsmaatschappij de aan haar opgedragen taken kennelijk verwaarloost, kan de Vlaamse Regering de aangelegenheid bepalen waarover de raad van bestuur van de investeringsmaatschappij moet beraadslagen en de termijn bepalen waarbinnen die beraadslaging moet plaatsvinden.

Wordt binnen de gestelde termijn geen beslissing genomen, of stemt de Vlaamse Regering niet in met de genomen beslissing, dan kan zij de nodige voorzieningen treffen. Zij stelt het Vlaams Parlement daarvan onverwijld in kennis.

De nodige voorzieningen als bedoeld in het derde lid kunnen inhouden dat : 1° de Vlaamse Regering zich in de plaats stelt van de investeringsmaatschappij, waarbij zij de regeringsafgevaardigde of een andere persoon met een bijzondere macht kan bekleden;2° de Vlaamse Regering de beslissingen van de investeringsmaatschappij gedurende een door haar bepaalde en verlengbare termijn afhankelijk maakt van het voorafgaand advies of de voorafgaande instemming van de Vlaamse Regering, de regeringsafgevaardigde, of enige andere instantie. De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regelen vastleggen voor de toepassing van deze paragraaf. § 5. Het Vlaamse Gewest draagt de kosten verbonden aan de uitoefening van het ambt van de regeringsafgevaardigden.

De Vlaamse Regering bepaalt de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringsafgevaardigden worden aangesteld. In afwachting van de inwerkingtreding van dergelijk besluit, wordt de rechtspositie van de regeringsafgevaardigden geregeld overeenkomstig de principes die van toepassing waren op de commissarissen van de Vlaamse Regering, als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze waarop de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen. »

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IVquater, bestaande uit artikel 7quater, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IVquater. - Dochtervennootschappen Artikel 7quater § 1. De artikelen 7 en 7bis zijn van overeenkomstige toepassing op de dochtervennootschappen van de investeringsmaatschappijen, voor zover de investeringsmaatschappijen in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken vennootschap.

Artikel 7ter is onder dezelfde voorwaarden van toepassing op dochtervennootschappen van LRM en PMV. § 2. De Vlaamse Regering kan op gemotiveerde wijze de dochtervennootschappen aanwijzen die van de toepassing van § 1, eerste lid, zijn vrijgesteld. Deze mogelijkheid geldt slechts in hoofde van dochtervennootschappen waaraan geen beheersbevoegdheden op het vlak van de decretale opdrachten van de investeringsmaatschappijen zijn overgedragen of die slechts belast zijn met het beheer van specifieke financieringsproducten. ». HOOFDSTUK III. - Diverse wijzigingen

Art. 6.In artikel 13, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking worden de woorden « Onverminderd artikel 10, § 2, vijfde lid, en § 4, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, tot aanduiding van de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor het realiseren van projecten inzake publiek-private samenwerking, » vervangen door de woorden « Onverminderd de bevoegdheden van de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor het realiseren van projecten inzake publiek-private samenwerking. »

Art. 7.Aan het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot herstructurering van Gimvindus NV wordt een artikel 5 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Artikel 5 De bepalingen van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen blijven van toepassing op Gimvindus tot aan haar ontbinding of tot aan de effectieve realisatie van haar overdracht. »

Art. 8.Aan artikel 2 van het decreet van 16 januari 2004 houdende bepalingen tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding wordt een § 7 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 7. De bepalingen van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen blijven van toepassing op de Vlaamse Milieuholding tot aan haar ontbinding of tot aan de effectieve realisatie van haar overdracht. » HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 9.Dit decreet treedt in werking op de datum, bepaald voor de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN _______ Nota Zitting 2006-2007.

Stukken. - Ontwerp van decreet : 933, nr. 1. - Verslag : 933, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 933, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 6 december 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^