Decreet van 15 december 2016
gepubliceerd op 31 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017200501
pub.
31/01/2017
prom.
15/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200501

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


15 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200285 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200284 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 - In artikel 1 van het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200285 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200284 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

"(in duizenden euro)


Algemene ontvangsten

335.617

Toegewezen ontvangsten

9.956

Totaal

345.573"


Art. 2 - Artikel 2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een afschrijvingsfonds in de Duitstalige Gemeenschap wordt 7.134.000 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit fonds." Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, 9°, van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen wordt 1.170.000 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van het Fonds voor prestaties van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3 - In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

"(in duizenden euro)

Vastleggingskredieten

Ordonnanceringskredieten

Algemene uitgaven

331.583

343.314

Begrotingsfondsen

9.554

9.554

Totaal

341.137

352.868"


Art. 4 - In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

"DAB Mediacentrum

333.000,00 EUR

DAB Gemeenschapscentra

6.269.000,00 EUR

Robert-Schuman-Instituut

1.001.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Eupen

242.000,00 EUR

César-Franck Atheneum

279.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Sankt Vith

305.000,00 EUR

Centrum voor bevorderingspedagogiek

995.000,00 EUR

DAB Service en Logistiek

355.000,00 EUR"


Art. 5 - In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

"Autonome hogeschool

559.000,00 EUR

Belgisch Radio- en Televisiecentrum

6.686.000,00 EUR

Dienst voor de personen met een handicap

12.360.000,00 EUR

Dienst voor arbeidsbemiddeling

6.492.000,00 EUR

Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand

4.123.000,00 EUR

Sociaal-Economische Raad

302.000,00 EUR

Kaleido-DG

829.000,00 EUR"


Art. 6 - In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de tekst en de tabel vervangen door de volgende tekst en de volgende tabel : "In afwijking van artikel 18, § 2, van het Infrastructuur decreet van 18 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur sluiten wordt de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ertoe gemachtigd voor de infrastructuurprojecten die zijn ingediend door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteregieën (of intercommunales), vanaf de inwerkingtreding van dit decreet en tot de afronding van het project, vooruitbetalingen te doen tot een plafond van 90 % van de toegezegde subsidies per project.

Die regeling geldt ook voor de volgende infrastructuurprojecten :

Opdrachtgever

Projectbeschrijving

Behindertenstätte Eupen VoG

Tagesstätte Raeren Verbouwing

Hof Peters VoG

Verbouwing

Kerkfabriek St. Nikolaus Eupen

Kerk - toren + verwarming

Marienheim Raeren VoG

Uitbreiding

Seniorenzentrum St. Franziskus VoG

Klösterchen - verbouwing

Tagesstätte Meyerode VoG

Uitbreiding + vernieuwing keuken

Tennisclub Kelmis VoG

Terrein en bouw tennishal

Wohngemeinschaft Lommersweiler VoG

Verbouwing

Centre Belge du Tourisme des Jeunes

Jeugdherberg - Verbouwing

Varia

Nieuwe ziekenhuisinfrastructuur"


De Regering wordt ertoe gemachtigd de financiële middelen die de provincie Luik ter beschikking stelt in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de herfinanciering van de gemeenten te verdelen op basis van dezelfde verdeelsleutels als die van de berekeningswijze vervat in het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 7 - Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 15 december 2016.

O. PAASCH De Minister-President I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2016-2017 Parlementaire stukken : 5-2-HH2016 (2016-2017) nr. 1 - Ontwerp van decreet 5-2-HH2016 (2016-2017) nr. 2 - Verslag Rekenhof 5-2-HH2016 (2016-2017) nr. 3 - Verslag Integraal verslag : 12, 13 en 15 december 2016 nr. 33-35 - Bespreking en aanneming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^