Decreet van 15 december 2016
gepubliceerd op 31 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017200502
pub.
31/01/2017
prom.
15/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200502

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


15 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 - Voor het begrotingsjaar 2017 worden de lopende ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap als volgt geraamd :

(in duizenden euro)


Algemene ontvangsten

300.869

Toegewezen ontvangsten

12.976

Totaal

313.845


De begroting van de ontvangsten is opgenomen in bijlage I. Art. 2 - Met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een Fonds voor het beheer van de financiële schulden van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016, wordt 10.789.000 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit Fonds.

Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, 9°, van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen wordt 1.175.000 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van het Fonds voor prestaties van de Duitstalige Gemeenschap.

Met toepassing van artikel 3 van het decreet van 14 december 1992 houdende oprichting van een Fonds voor afbetaling van schulden in de Duitstalige Gemeenschap wordt 75.000 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit fonds.

In afwijking van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een Fonds voor het beheer van de financiële schulden van de Duitstalige Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016, wordt dit fonds via de globale dotatie alleen nog gespijsd met middelen voor de terugbetaling van leningen, financiële leasings en alternatieve financieringen.

Art. 3 - Met toepassing van artikel 58, § 1, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap kan de Regering voor de investeringsuitgaven tot maximaal 300 miljoen euro leningen aangaan en de uitgifte van thesauriebewijzen ondertekenen.

Art. 4 - Voor de uitgaven met betrekking tot het begrotingsjaar 2017 worden kredieten geopend ten bedrage van :

(in duizenden euro)

Vastleggingskredieten

Ordonnanceringskredieten

Algemene uitgaven

320.841

346.513

Begrotingsfondsen

12.659

12.659

Totaal

333.500

359.172


De algemene uitgavenbegroting, per organisatieafdeling en per programma, is opgenomen in de bijlagen II.1 en II.2.

Art. 5 - De Regering wordt ertoe gemachtigd het door de Duitstalige Gemeenschap aangekochte materieel te verhuren aan groeperingen, verenigingen en instellingen onder de door haar vastgestelde voorwaarden.

Art. 6 - De betaling van de nog niet vereffende vastleggingen die in de loop van de vorige begrotingsjaren vastgesteld werden ten laste van vastleggingskredieten van de basisallocaties waarvan de nummering intussen is gewijzigd of die onder andere allocaties zijn opgenomen, kan geboekt worden ten laste van vereffeningskredieten van de overeenkomstige programmakredieten en basisallocaties van het lopende begrotingsjaar.

Art. 7 - Met toepassing van artikel 57, § 2, tweede lid, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap kunnen subsidies toegekend worden ten laste van de basisallocaties die in bijlage 1 dienovereenkomstig aangewezen zijn.

Art. 8 - Met toepassing van artikel 75, derde lid, van hetzelfde decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten wordt het maximale bedrag van de vastleggingskredieten van de diensten met afzonderlijk beheer (DAB) voor het begrotingsjaar 2017 als volgt goedgekeurd :

DAB Mediacentrum

328.000 EUR

DAB Gemeenschapscentra

5.372.000 EUR

Robert-Schuman-Instituut

462.000 EUR

Koninklijk Atheneum Eupen

239.000 EUR

César-Franck Atheneum

274.000 EUR

Koninklijk Atheneum Sankt Vith

293.000 EUR

Centrum voor bevorderingspedagogiek

556.000 EUR

DAB Service en Logistiek

355.000 EUR


Art. 9 - Met toepassing van artikel 90, derde lid, van hetzelfde decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten wordt het maximale bedrag van de vastleggingskredieten van de instellingen van openbare nut voor het begrotingsjaar 2017 als volgt goedgekeurd :

Autonome hogeschool

517.000 EUR

Belgisch Radio- en Televisiecentrum

6.919.000 EUR

Dienst voor zelfbeschikkend leven

15.336.000 EUR

Dienst voor arbeidsbemiddeling

6.849.000 EUR

Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand

4.160.000 EUR

Sociaal-Economische Raad

301.000 EUR

Kaleido-DG

897.000 EUR


Art. 10 - In afwijking van artikel 18, § 2, van het Infrastructuur decreet van 18 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur sluiten wordt de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ertoe gemachtigd voor de infrastructuurprojecten die zijn ingediend door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteregieën (of intercommunales), vanaf de inwerkingtreding van dit decreet en tot de afronding van het project, vooruitbetalingen te doen tot een plafond van 90 % van de toegezegde subsidies per project. Die regeling geldt ook voor de volgende infrastructuurprojecten :

Opdrachtgever

Projectbeschrijving

Behindertenstätte Eupen VoG

Tagesstätte Raeren Verbouwing

Hof Peters VoG

Verbouwing

Kerkfabriek St. Nikolaus Eupen

Kerk - toren + verwarming

Marienheim Raeren VoG

Uitbreiding

Seniorenzentrum St. Franziskus VoG

Klösterchen - verbouwing

Tagesstätte Meyerode VoG

Uitbreiding + vernieuwing keuken

Tennisclub Kelmis VoG

Terrein en bouw tennishal

Wohngemeinschaft Lommersweiler VoG

Verbouwing

Centre Belge du Tourisme des Jeunes

Jeugdherberg - Verbouwing

Varia

Nieuwe ziekenhuisinfrastructuur


Art. 11 - De Regering wordt ertoe gemachtigd de financiële middelen die de provincie Luik ter beschikking stelt in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de herfinanciering van de gemeenten te verdelen op basis van dezelfde verdeelsleutels als die van de berekeningswijze vervat in het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 12 - Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 15 december 2016.

O. PAASCH De Minister-President I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2016-2017 Parlementaire stukken : 4-HH2017 (2016-2017) Nr. 1 - Ontwerp van decreet 4-HH2017 (2016-2017) Nr. 2 - Verslag van het Rekenhof 4-HH2017 (2016-2017) Nr. 3 - Voorstel tot wijziging 4-HH2017 (2016-2017) Nr. 4 - Verslag Integraal verslag : 12, 13 en 15 december 2016 - Nr. 33-35 - Bespreking en aanneming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^