Decreet van 15 februari 2001
gepubliceerd op 23 februari 2001

Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027107
pub.
23/02/2001
prom.
15/02/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2001. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 3 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.§ 1. In afwijking van artikel 11, § 1, en onverminderd artikel 7, § 2, kan de Regering bij verordeningsbesluit vrijstelling van de in artikel 11, § 1 bedoelde vergunning verlenen en de volgende inrichtingen of ondernemingen volgens de haar bepaalde procedure aan registratie onderwerpen : 1° de inrichtingen of ondernemingen die zelf zorgen voor de verwijdering van hun ongevaarlijke afvalstoffen op de plaats waar ze worden voortgebracht;2° de inrichtingen of ondernemingen die zorgen voor de valorisatie van ongevaarlijke afvalstoffen. De registratie wordt bij de door de Regering aangewezen overheid ingediend. De Regering bepaalt het type activiteiten en afvalstoffen en de door deze inrichtingen of ondernemingen te vervullen voorwaarden. Zij bepaalt de vorm en de inhoud van de registratie alsmede de voorwaarden voor schorsing of doorhaling van de registratie. § 2. Onder de door haar gestelde voorwaarden kan de Regering de behandeling en het gebruik van bepaalde categorieën ongevaarlijke afvalstoffen reglementeren die als secundaire grondstoffen in bepaalde processen kunnen worden gevaloriseerd.

De Regering bepaalt de in het eerste lid bedoelde afvalstoffenlijst.

Zij bepaalt de productievoorwaarden, de eigenschappen van de bedoelde afvalstoffen en de gebruikswijze ervan.

Elke afvalstof opgenomen in de lijst bedoeld in dit lid behoudt zijn aard en blijft onderworpen aan de bepalingen van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan totdat het gevaloriseerd wordt onder de door de Regering bepaalde voorwaarden.

De houders van afvalstoffen opgenomen in de in het vorige lid bedoelde lijst worden aan registratie onderworpen en vrijgesteld van de in artikel 11, § 1, bedoelde vergunning.

De Regering kan de producenten of houders van bepaalde afvalstoffen waarvan sprake in het eerste lid verplichten een boekhouding te voeren en het bestuur in kennis te stellen van de bestemming en het gebruik van die afvalstoffen. Zij kan sommige stoffen bedoeld in het eerste lid aan een gebruikscertificaat onderwerpen en bepaalt de gebruiksvoorwaarden met het oog hierop.

De Regering stelt de regels voor de toepassing van dit artikel vast. »

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt § 5 opgeheven en worden de §§ 6, 7 en 8 respectievelijk de §§ 5, 6 en 7.

Art. 3.In artikel 10, § 1, eerste lid, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning worden de woorden « met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 3 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen » ingevoegd na de termen « van klasse 1 of 2 ».

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt een artikel 139bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 139bis.In artikel 3 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen worden de woorden « bedoelde vergunning » vervangen door de woorden « bedoelde milieuvergunning ».

Art. 5.In artikel 143, 4°, van hetzelfde decreet worden de termen « de paragrafen 2 à 8 » vervangen door de termen « de paragrafen 2 à 7 ».

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op de door de Regering bepaalde datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 februari 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2000-2001 Stukken van de Raad 170 (2000-2001) Nrs.1 à 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 7 februari 2001.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^