Decreet van 15 juli 1997
gepubliceerd op 01 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende regeling van de successietarieven tussen samenwonenden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036177
pub.
01/10/1997
prom.
15/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 1997. Decreet houdende regeling van de successietarieven tussen samenwonenden (2)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Wat het Vlaamse Gewest betreft wordt in artikel 48 van het Wetboek der Successierechten de tekst na tabel I vervangen door wat volgt : « Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan een persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap minstens drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen, te bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren, hetgeen een weerlegbaar vermoeden inhoudt. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding blijkt onder meer uit de voortgezette wil van de partijen daartoe en de bijdrage van de partijen in de kosten van deze huishouding.

Tabel II bevat het tarief tussen samenwonenden. Dit tarief wordt voor elk van de rechtverkrijgenden toegepast op het overeenstemmende gedeelte van het netto-aandeel, zoals voorkomend in kolom A. Tabel II Tarief tussen samenwonenden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tabel III bevat het tarief tussen andere personen dan personen in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden. Dit tarief wordt, wat broers en zusters betreft, toegepast op het overeenstemmende gedeelte van het netto-aandeel van elk der rechtverkrijgenden zoals voorkomend in kolom A. Wat alle anderen betreft, wordt dit tarief toegepast op het overeenstemmende gedeelte van de som van de netto-aandelen, verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep.

Tabel III Tarief tussen andere personen dan personen in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Wat het Vlaamse Gewest betreft worden in artikel 56 van hetzelfde wetboek de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt het woord « Tabel II » vervangen door het woord « Tabel III »;2° in het vierde lid wordt het woord « Tabel II » vervangen door het woord « Tabel III » en wordt tussen de woorden « in rechte lijn of echtgenoten, » en de woorden « broers of zusters » het woord « samenwonenden, » ingevoegd.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1998.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Brussel, 15 juli 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^