Decreet van 15 juli 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende coördinatie van de Waalse Huisvestingscode in het Frans en in het Duits

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008202829
pub.
13/08/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet houdende coördinatie van de Waalse Huisvestingscode in het Frans en in het Duits (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De Waalse Huisvestingscode wordt met de volgende bepaling aangevuld : "

Art. 208.De Regering zorgt voortdurend voor de coördinatie van de bepalingen van deze Code.

Onder coördinatie wordt verstaan zowel de coördinatie in het Frans als de coördinatie in het Duits."

Art. 2.De datum van inwerkingtreding van dit decreet wordt door de Regering vastgelegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling, Sport en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waalse Parlement, 722 (2007-2008). Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^