Decreet van 15 juli 2008
gepubliceerd op 21 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008202923
pub.
21/08/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Pre-startpremies

Artikel 1.De Regering kan binnen de perken van de beschikbare kredieten een subsidie, met name een "pre-startpremie", hierna "de premie" genoemd, toekennen aan elke natuurlijke persoon, hierna "de promotor" genoemd, die op grond van een innovatief en realistisch idee een project voor de oprichting van een bedrijf in Wallonië overlegt, in elke sector, met uitzondering van de sectoren bedoeld in artikel 1, § 1, van Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun.

Art. 2.Het idee of het project moet betrekking hebben op procédés, producten of dienstverleningen die door de promotor tot stand worden gebracht of waarvan de principes door hem worden uitgewerkt.

Het idee of het project geeft elke natuurlijke persoon de mogelijkheid om op gebruikelijke wijze handelingen uit te oefenen die krachtens de wetgeving als commerciële handelingen beschouwd worden, om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen of streeft de oprichting na van een vennootschap bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Art. 3.§ 1. De premie is bestemd voor de gedeeltelijke of gehele dekking van de uitgaven die de promotor vastlegt tijdens de studie-, uitwerkings- en vormgevingsfase van zijn idee of project. § 2. Een deel van het bedrag van de premie dient o.a. voor het opstellen van een gedetailleerd businessplan over drie jaar dat minstens de volgende gegevens bevat : de schatting van de omzet, de schatting van de structuurlasten, de schatting van het personeelsvolume, het investeringsbeleid en de berekening van de meest relevante financiële ratio's, zoals de vooruitzichten inzake liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit van het project. § 3. Behalve, in voorkomend geval, de begeleiding bedoeld in artikel 7, omvatten de in aanmerking komende uitgaven de ten laste van de promotor door derden gefactureerde kosten betreffende : 1° het opstellen van een duidelijke en gestructureerde tekst over het idee of het project;2° de totstandbrenging van het idee of het project tot oprichting van het bedrijf;3° het opmaken van een gedetailleerd businessplan, zoals bedoeld in paragraaf 2; 4° het aanwerven en/of raadplegen van documenten, o.a. technische documenten, die gebruikt worden voor de uitvoering van het idee of het project; 5° elke consultancy-taak die voor de uitvoering van het project nuttig is;6° de aankoop of de huur van voorzieningen die onontbeerlijk zijn voor onderzoekswerken, alsmede van goederen en uitrustingen die nodig zijn om het idee of het project vorm te geven, met uitzondering van het informatica-, burotica- en rollend materieel en de telecommunicatie, behalve als ze specifiek of onontbeerlijk zijn voor de tenuitvoerlegging van het project. De in aanmerking komende uitgaven omvatten ook allerhande door de promotor gemaakte uitgaven die voor de uitvoering van het project noodzakelijk zijn. Deze uitgaven worden beperkt tot maximum tien procent van de in aanmerking komende uitgaven bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van de uitgaven die in het kader van andere openbare voorzieningen worden gefinancierd.

Art. 4.Het bedrag van de premie bedraagt maximum 12.500 euro en dekt tachtig procent van de in aanmerking komende uitgaven, zoals bedoeld in artikel 3, § 3.

Als de promotor een persoon is die een werkloosheidsuitkering ontvangt, moet hij voldoen aan de voorwaarden van de vigerende wetgeving en regelgeving.

Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de subsidie kan door de Regering worden geïndexeerd, rekening houdend met de indexcijfers van de consumptieprijzen. Deze indexering mag evenwel niet hoger zijn dan de indexering van de algemene begroting van de primaire uitgaven die jaarlijks door het Waals Parlement worden bepaald.

Art. 5.De promotor kan voor hetzelfde project of idee slechts één premie aanvragen en verkrijgen maar de Regering kan een aanvullende premie toekennen indien ze bepalend is voor de effectieve oprichting van het bedrijf.

De aanvullende premie bedraagt maximum 6.000 euro en dekt hoogstens tachtig procent van de aanvullende uitgaven.

De bepalingen van artikel 3, §§ 1 en 3, en van artikel 14, §§ 1 en 2, zijn van toepassing in geval van toekenning van een aanvullende premie.

Art. 6.§ 1. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de indiening van het dossier en de ontvankelijkheidscriteria ervan. § 2. Onverminderd artikel 1, slaan de (niet cumulatieve) criteria voor de evaluatie van het dossier op : 1° het innovatief karakter van het idee of het project of het bestaan van een bijzondere niche voor het overgelegde project;2° de haalbaarheid van de geplande werkwijze;3° de professionele begeleiding van het idee of het project; 4° de financiële aspecten, o.a. de budgettaire bestemming van de premie; 5° de ontwikkelingsmogelijkheden van de activiteit in Wallonië;6° de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid;7° het bestaan van een potentiële markt die de leefbaarheid van het project kan garanderen. De criteria bedoeld in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Art. 7.§ 1. Elke persoon aan wie een premie toegekend wordt, kan begeleid worden.

De begeleiding wordt waargenomen via een structuur of door een persoon die door het "Agence de stimulation économique" (het Agentschap voor economische stimulering) erkend is.

De Regering definieert de begeleiding en bepaalt de criteria op grond waarvan die structuren en personen erkend worden. § 2. De bezoldiging van de begeleider mag niet meer bedragen dan 2.500 euro voor zover de opdracht volledig vervuld is. Dat bedrag wordt niet afgeschreven op het bedrag van de premie.

Als de opdracht niet volledig uitgevoerd is, wordt het bedrag in evenredige mate verminderd.

Art. 8.De Regering regelt de modaliteiten voor de toekenning, betaling, controle, opschorting en volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie die als pre-startpremie wordt toegekend. HOOFDSTUK II. - Innovatiepremies

Art. 9.De Regering kan binnen de perken van de beschikbare kredieten een subsidie, hierna "innovatiepremie" genoemd, toekennen aan elke onderneming, als natuurlijke of als rechtspersoon vermeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen, ongeacht of het gaat om een zeer kleine, een kleine of middelgrote onderneming, opgericht sinds minstens drie jaar, waarvan de bedrijfszetel in het Waalse Gewest gevestigd is en die een innovatieproject overlegt.

De ondernemingen uit de sectoren opgesomd in artikel 1, § 1, van Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag over de minimis-steun zijn uitgesloten uit het voordeel van de innovatiepremie.

De subsidie kan toegekend worden : 1° hetzij in het algemeen, op aanvraag van de toekenning van een innovatiepremie, die te allen tijde kan worden ingediend, door de zeer kleine, kleine of gemiddelde onderneming volgens de procedure bepaald door de Waalse Regering;2° hetzij specifiek, in het kader van een oproep tot indiening van thematische projecten waarvan de Regering de modaliteiten kan bepalen.

Art. 10.Het project gaat uit van een innoverend initiatief teneinde een toegevoegde waarde te bieden, hetzij door de organisatiemethoden, de commerciële methoden en het design te verbeteren of te ontwikkelen, hetzij door nieuwe producten of diensten te creëren, hetzij door de producten of de diensten duidelijk te differentiëren.

Art. 11.§ 1. De innovatiepremie bedraagt maximum 12.500 euro en dekt hoogstens tachtig procent van de in aanmerking komende uitgaven.

Het maximumbedrag dat voor de subsidie in aanmerking komt kan door de Regering geïndexeerd worden, rekening houdend met de indexcijfers van de consumptieprijzen. Deze indexering mag evenwel niet hoger zijn dan de indexering van de algemene begroting van de primaire uitgaven die jaarlijks door het Waals Parlement worden bepaald. § 2. De in aanmerking komende uitgaven omvatten de ten laste van de onderneming door derden gefactureerde kosten betreffende : 1° elke consultancy-taak die voor de tenuitvoerlegging van het project nuttig is;2° de fabricatie van prototypes van nieuwe producten, met uitzondering van de prototypes zoals bedoeld in de reglementaire bepalingen die van toepassing zijn inzake steun voor onderzoek in het Waalse Gewest; 3° het in de handel brengen van het project, namelijk de uitgaven i.v.m. de marketingonderzoeken, de technisch-economische studies en de aspecten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom; 4° zonder vijftig procent van de in aanmerking komende uitgaven te mogen overschrijden, de aankoop of de huur van voorzieningen die onontbeerlijk zijn voor onderzoekswerken, alsmede van de goederen en uitrustingen die nodig zijn om het project uit te voeren, met uitzondering van de kosten i.v.m. het informaticamaterieel, de telecommunicatie, de burotica en het rollend materieel, behalve als ze specifiek of onontbeerlijk zijn voor de tenuitvoerlegging van het project.

De overige uitgaven die door de onderneming gemaakt worden in het raam van de tenuitvoerlegging van het project worden beperkt tot maximum vijf percent van de in aanmerking komende uitgaven. § 3. Voor hetzelfde project kan de onderneming slechts één innovatiepremie genieten.

Art. 12.§ 1. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de indiening van het dossier en de ontvankelijkheidscriteria ervan. § 2. Onverminderd artikel 10, slaan de (niet-cumulatieve criteria) van het dossier op : 1° het innovatief karakter van het project;2° de gevolgen van het project die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de onderneming;3° de haalbaarheid van de geplande werkwijze;4° de professionele begeleiding van het project;5° het economisch differentiërend karakter van het project;6° het vermogen van het project om toegang tot de markt te krijgen;7° de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid. De criteria bedoeld in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Art. 13.De Regering regelt de modaliteiten inzake de toekenning, betaling, controle, opschorting en volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de als innovatiepremie toegekende subsidie. HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 14.§ 1. Er wordt een selectiecomité, hierna "het comité" genoemd, opgericht. Het heeft tot taak de ideeën of de projecten op grond van de in artikel § 6, § 2, bedoelde criteria, alsook de projecten op grond van de in artikel 12, § 2, bedoelde criteria te onderzoeken en een gemotiveerd advies uit te brengen aan de Regering.

De Regering kan het comité belasten met elke andere opdracht in verband met de pre-startpremies en de innovatiepremies. § 2. Het comité bestaat uit : 1° een vertegenwoordiger van de Minister van Economie;2° de vertegenwoordiger van het "Agence de stimulation économique";3° een vertegenwoordiger van de Waalse overheidsdienst;4° twee deskundigen uit de operatoren erkend door het "Agence de stimulation économique";5° een deskundige uit de bedrijfswereld;6° een deskundige uit de universitaire wereld;7° een deskundige uit de financiële wereld. Het comité telt evenveel plaatsvervangende als gewone leden; een plaatsvervangend lid heeft slechts zitting bij afwezigheid van het lid dat het vervangt.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de vertegenwoordiger van de Minister van Economie, die raadgevende stem heeft.

De leden worden voor een verlengbare termijn van vijf jaar aangewezen en benoemd door de Regering, in voorkomend geval, op de voordracht van de instanties die zij vertegenwoordigen.

De Regering bepaalt de werkingsmodaliteiten van het comité en keurt het huishoudelijk reglement ervan goed.

Het comité kan op discretionaire wijze een beroep doen op externe en zelfstandige deskundigen.

Art. 15.De Regering ziet ook toe op de toepassing van dit decreet, met name wat betreft de inachtneming van de "de minimis"-regeling en de aan de gerechtigde opgelegde verplichting tot kennisgeving aan de administratie van elke openbare tegemoetkoming die hij ontvangt binnen drie jaar vóór en na de datum van toekenning van de pre-startpremie en de innovatiepremie.

Art. 16.De Regering legt jaarlijks een kwantitatief en kwalitatief verslag i.v.m. het beleid inzake pre-startpremies en innovatiepremies over aan het Waalse Parlement en aan de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest).

Art. 17.« Tous les trois ans, le Gouvernement procède à une évaluation externe de la politique des bourses de préactivité et des bourses innovation, dont les résultats sont communiqués au Parlement wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne. » HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en opheffingsbepalingen Afdeling 1. - Opheffingsbepalingen

Art. 18.Het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies wordt opgeheven. Afdeling 2. - Overgangsbepalingen

Art. 19.Het decreet van 15 februari 2001 blijft van toepassing voor de rechthebbenden op een pre-startpremie die overeenkomstig dat decreet vóór de inwerkingtreding van dit decreet wordt toegekend. HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

Art. 20.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het uitvoeringsbesluit ervan in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waalse Parlement, 803 (2007-2008). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^