Decreet van 15 juli 2008
gepubliceerd op 21 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008202935
pub.
21/08/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling) (afgekort "S.A.A.C.E) (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In het kader van dit decreet wordt verstaan onder : 1° "S.A.A.C.E." : de "structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi", met als voornaamste maatschappelijk doel de begeleiding, adviesverlening, opvolging en, desgevallend, de reële werksituatie van werkzoekenden die de ontwikkeling van een economische activiteit nastreven om hun eigen job te creëren; 2° "projectdrager" : elke werkzoekende die een project tot creatie van activiteiten overlegt om zich later hoofdzakelijk als ondernemer te vestigen;3° "stagiair" : de persoon zoals omschreven in het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding;4° "kandidaat-ondernemer" : de persoon bedoeld in artikel 80, 2°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III); 5. "activiteitencoöperatieve" : de "S.A.A.C.E." georganiseerd in de vorm van een vennootschap met een sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 80, 1°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III); 6. "couveuse d'entreprise" : de "S.A.A.C.E." opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, die een testfase voorstelt aan de door haar begeleide projectdragers.

Art. 2.De Regering erkent en subsidieert de "S.A.A.C.E." onder de in dit decreet gestelde voorwaarden en binnen de perken van de begrotingskredieten. HOOFDSTUK II. - Begeleidingsproces van de projectdrager

Art. 3.§ 1. Elke projectdrager die voorstelt een economische activiteit te creëren om zich later hoofdzakelijk als ondernemer te vestigen en waarvan de economische leefbaarheid en haalbaarheid aangetoond kunnen worden, wordt gratis door de door de Regering erkende "S.A.A.C.E." onthaald binnen de perken waarin de erkenning voorziet en volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt.

Als de "S.A.A.C.E." echter een reële werksituatie tot stand brengt, kan ze een percentage heffen op de inkomsten van de ontwikkelde activiteiten om haar werkingskosten te financieren. Dit percentage, waarvan de berekeningsmodaliteiten door de Regering worden bepaald, bedraagt hoogstens 15 % van de omzet. § 2. Zodra een projectdrager zijn project bij de S.A.A.C.E. indient, beschikt laatstgenoemde over maximum één maand om het goed te keuren of te weigeren. Indien die termijn niet nageleefd wordt, wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

De analyse van de "S.A.A.C.E." heeft uitsluitend betrekking op de perspectieven van uitvoering van het ingediende economisch project.

De voorwaarden van uitvoering van het economisch project kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Bij gebrek aan goedkeuring heroriënteert de "S.A.A.C.E." de projectdrager naar één of meerdere vormings- en inschakelingsoperatoren zoals bedoeld in artikel 2, § 2, van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling.

Als het project aanvaard wordt, zet de "S.A.A.C.E." alle middelen in om de projectdrager te adviseren en te helpen het project tot oprichting van activiteiten tot een goed eind te brengen. Die begeleiding duurt maximum vierentwintig maanden, te rekenen van de datum van aanvaarding van het project, met inbegrip van de reële werksituatie als test.

Als de S.A.A.C.E. beslist een einde te maken aan een in ontwikkeling zijnde project, wordt de projectdrager heroriënteerd naar één of meerdere vormings- en inschakelingsoperatoren zoals bedoeld in artikel 2, § 2, van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling. § 3. Zodra de "S.A.A.C.E." acht dat de projectdrager over een operationeel startplan beschikt, wordt de projectdrager erom verzocht : 1° hetzij verder geadviseerd te worden door de "S.A.A.C.E." ; 2° hetzij zijn economische activiteit binnen de "S.A.A.C.E." die als "couveuse d'entreprise" of als activiteitencoöperatie is georganiseerd, te testen, hetzij als stagiair, hetzij als kandidaat-ondernemer, hetzij als werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten. § 4. De projectdrager die het statuut van ondernemer aanneemt na de "S.A.A.C.E." te hebben verlaten, kan verder gratis geadviseerd en opgevolgd worden tijdens een periode van maximum achttien maanden.

Art. 4.§ 1. De "S.A.A.C.E." wordt bijgestaan door een valideringscomité.

De opdracht van het valideringscomité bestaat erin om, in voorkomend geval, tijdens de reële werksituatie van de projectdragers, de voorwaarden inzake haalbaarheid en uitvoering van de projecten na te gaan.

Op die manier gaat het na of de projectdrager al naar gelang van het individuele project over een operationeel startplan beschikt, met, in voorkomend geval, een budgettaire raming van de investeringsbehoefte i.v.m. de activiteit en over de kennis die noodzakelijk is voor het uivoeren van zijn activiteit.

Het valideringscomité spreekt zich minstens één keer per semester uit over elk project in reële werksituatie dat door de "S.A.A.C.E." wordt begeleid. Het valideringscomité vergadert ook tijdens het eerste kwartaal volgend op de aanvaarding van de projecten door de "S.A.A.C.E." en voordat de projectdrager het statuut van ondernemer definitief aanneemt. § 2. Het valideringscomité bestaat uit minstens drie deskundigen inzake de oprichting van bedrijven.

Het bestaat bovendien uit een vertegenwoordiger van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

De Regering kan de voorwaarden bepalen waaraan de deskundigen van het valideringscomité moeten voldoen, alsook de voorwaarden inzake onkostenregeling. § 3. Het valideringscomité maakt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Regering.

Het huishoudelijk reglement van het valideringscomité voorziet o.a. in : 1° de regels voor de oproeping van het comité, indien mogelijk per e-mail;2° de regels betreffende de opneming van de agendapunten;3° de regels die toepasselijk zijn bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter;4° de regels betreffende het quorum opdat het comité rechtsgeldig kan beraadslagen, de stemmingsmodaliteiten voor de stemgerechtigde leden, alsook de vereiste meerderheidsregels;5° de periodiciteit van de vergaderingen van het comité;6° de werkingsmodaliteiten in geval van geschreven procedure, rekening houdend met de dringende noodzakelijkheid. HOOFDSTUK III. - Erkenning en subsidiëring van de "S.A.A.C.E."

Art. 5.§ 1. De Regering erkent en subsidieert als "S.A.A.C.E." de instelling die aan de volgende voorwaarden voldoet : 1° opgericht zijn als vereniging zonder winstoogmerk, als "couveuse d'entreprise" of als activiteitencoöperatieve;2° aantonen dat zij in staat is om diensten te bieden die aan elke projectdrager kunnen worden aangepast, in eigen beheer of in onderaanneming, die haar de mogelijkheid geven om de voor haar activiteit nuttige kennis te verbeteren of te verwerven;3° de nodige lokalen en het nodige materieel ter beschikking stellen, ter bevestiging van haar opvangcapaciteit;4° het bewijs leveren van de ervaring en de bevoegdheden van het begeleidingspersoneel inzake het opmaken van plannen voor de financiering, de marketing, het beheer van menselijke hulpbronnen, de informatica en de commerciële, fiscale, sociale en boekhoudkundige regelgevingen; 5° het bewijs leveren van de gegrondheid en van de meerwaarde van de betrokken "S.A.A.C.E." in de subregio waar ze haar activiteit zou ontwikkelen en de verbintenis aangaan om een minimumaantal projectdragers jaarlijks te begeleiden volgens de modaliteiten die de Regering bepaalt; 6° de op te richten samenwerkingsverbanden omschrijven, enerzijds, om de toegang van de projectdragers tot het microkrediet te vergemakkelijken en, anderzijds, om de projectdragers in relatie te brengen met de bedrijfswereld;7° de verbintenis aangaan om met elke projectdrager een overeenkomst af te sluiten waarbij de rechten en verplichtingen van elke partij vastgelegd worden;8° de verbintenis aangaan om aan elke projectdrager een geïndividualiseerd actieplan voor te stellen waarin de tijdens de begeleiding te halen doelstellingen vastliggen;9° de verbintenis aangaan om een samenwerkingsovereenkomst met de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) af te sluiten; 10° als de "S.A.A.C.E." voorstelt om een reële werksituatie van de projectdragers die ze aan het begeleiden is, te organiseren, de verbintenis aangaan om : a) aan te tonen dat de "S.A.A.C.E." in staat is om een werksituatie van de projectdragers te organiseren; b) een analytische boekhouding voor elke projectdrager bij te houden;c) een waarborgfonds aan te leggen dat gefinancierd wordt door het eventuele saldo van de opbrengsten van de activiteit van elke projectdrager na aftrek van de bezoldigingen en/of het samengesteld kapitaal gestort aan de projectdragers en van de beheerskosten die niet gedekt worden door de subsidies die door de structuur ten laste genomen worden. De voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 kunnen nader bepaald worden door de Regering. § 2. De erkenning wordt volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten per categorie toegekend naar gelang van het aantal projectdragers die jaarlijks door de "S.A.A.C.E." worden begeleid.

Art. 6.§ 1. De Regering kent een subsidie toe aan de erkende "S.A.A.C.E." Deze subsidie wordt bepaald op grond van de volgende gegevens : 1° een jaarlijks bedrag dat de werkingskosten van de "S.A.A.C.E." gedeeltelijk moet dekken; 2° een variabel bedrag bepaald door de Regering op basis van : a) het aantal begeleide projectdragers;b) de kwalificatie of de werkloosheidsduur van de onthaalde projectdragers; c) het soort voorgestelde begeleiding t.o.v. de maximale opvangcapaciteit.

Het maximumbedrag van de subsidie bedoeld in het eerste lid wordt vastgelegd op tweehonderd vijftig duizend euro per jaar en per "S.A.A.C.E." § 2. De "S.A.A.C.E." geniet bovendien een subsidie van maximum vijfduizend euro per projectdrager, in reële werksituatie, voor de aankoop van materiële of immateriële goederen die overeenkomen met de investeringsbehoeften, zoals goedgekeurd door het valideringscomité van de "S.A.A.C.E." Deze subsidie wordt aangerekend als reserve in de boekhouding van de "S.A.A.C.E." en wordt gecertificeerd door een erkende bedrijfsrevisor.

Een realistisch afbetalingsplan van de op basis van deze subsidie geïnvesteerde bedragen wordt aan de projectdrager overgelegd door de "S.A.A.C.E." waarvan hij afhangt. De projectdrager mag aan het einde van de samenwerking geen schulden hebben t.o.v. de "S.A.A.C.E." De eigendom van de verworven materiële en immateriële goederen wordt aan de projectdrager overgedragen als hij de "S.A.A.C.E." verlaat, mits inachtneming van de fiscale bepalingen terzake.

Het maximumbedrag van de subsidie bedoeld in het eerste lid wordt door de "S.A.A.C.E." op honderdduizend euro vastgelegd. § 3. De Regering bepaalt de procedure voor het toekennen van de subsidies bedoeld in paragraaf 1 en 2, alsook de modaliteiten voor de uitbetaling ervan en de controle erop.

De Regering kan het bedrag van de subsidie bedoeld in paragraaf 1 verminderen, hetzij op basis van de criteria bedoeld in artikel 8 als ze negatief zouden zijn, hetzij t.o.v. de ratio van de werkelijk begeleide projectdragers t.o.v. het aantal projectdragers waarvoor de "S.A.A.C.E." is erkend. § 4. De subsidies toegekend aan de erkende "S.A.A.C.E." mogen gecumuleerd worden met andere steun die betrekking heeft op dezelfde kosten, zonder 100 % van deze kosten te mogen overschrijden.

Art. 7.De erkenning en de subsidiëring worden door de Regering, volgens de procedure en de modaliteiten die zij bepaalt, toegekend voor een verlengbare oorspronkelijke duur van twee jaar.

Als een "S.A.A.C.E." haar maximale opvangcapaciteit gedurende de looptijd van de erkenning wenst te verhogen, kan deze capaciteit bijgevolg door de Regering gewijzigd worden volgens de procedure die zij bepaalt.

De Regering bepaalt de procedures voor de vernieuwing, de schorsing of de intrekking van de erkenning, de toekenning van subsidies en de beroepsprocedures. HOOFDSTUK IV. - Evaluatie en controle

Art. 8.De erkende "S.A.A.C.E." bezorgt de door de Regering aangewezen diensten jaarlijks een activiteitenverslag, alsook de balans en de rekeningen van het afgelopen jaar.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de evaluatie. Deze evaluatie betreft o.a. : 1° de door de Regering vastgelegde kwantitatieve en kwalitatieve criteria in rechtstreeks verband met de opdracht van de "S.A.A.C.E.", namelijk de economische leefbaarheid van de projecten die verder worden begeleid na één jaar werking; 2° de factoren i.v.m. de sociaal-economische context en de processen die zijn ingesteld om erop in te spelen; 3° de voldoeningscijfers uitgebracht door de projectdragers.

Art. 9.De controle en het toezicht op de naleving van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden uitgeoefend overeenkomstig het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 10.Uitsluitend voor de projecten die als pilootexperiment worden gefinancierd tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van inwerkingtreding van het decreet, kan de Regering gedurende hoogstens twee jaar, te rekenen van de datum van inwerkingtreding van dit decreet, afwijken van de voorwaarden die in artikel 6 vastliggen.

Art. 11.De Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement, 822 (2007-2008). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^