Decreet van 15 mei 2003
gepubliceerd op 10 juni 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de euro in het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027410
pub.
10/06/2003
prom.
15/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2003. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de euro in het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Het bijgaande samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de euro in het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 mei 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad 439 (2002-2003) Nrs. 1 en 2 Volledig verslag, openbare vergadering van 29 april 2003.

Bespreking - Stemming

Bijlage Samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de euro in het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval Gelet op Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro;

Gelet op Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lid-Staten die de euro aannemen, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1478/2000 van de Raad van 19 juni 2000;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, en artikel 6, § 1, II, 2°;

Overwegende dat de overgangsperiode voor de invoering van de euro bepaald bij Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 verstreken is op 31 december 2001; dat sinds 1 januari 2002 de euro het enige wettelijke betalingsmiddel in België is; dat 1 euro gelijk is aan 40,3399 BEF;

Overwegende dat de wet van 26 juni 2000 de strafrechtelijke opdeciemen bedoeld in de wet van 5 maart 1952 van 1990 tot 40 heeft verminderd; dat de strafrechtelijke geldboeten die vroeger met 200 vermenigvuldigd werden, nu met 5 vermenigvuldigd moeten worden;

Overwegende dat het Samenwerkingsakkoord aangepast moet worden om de burgers een juridische veiligheid te waarborgen;

Overwegende dat dit Samenwerkingsakkoord de grondige wijziging van de maat van de straffen niet beoogt, behalve om vlot hanteerbare eenheden te behouden voor de administratieve en strafrechtelijke geldboeten;

Overwegende dat een (lichte) verhoging van de administratieve en strafrechtelijke geldboeten wenselijk is;

Op de voordracht van de Interregionale Verpakkingscommissie;

Na advies van de Raad van State :

Artikel 1.In artikel 30 van het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro's uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De bedragen van het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, waarop de opdeciemen bedoeld in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten worden toegepast, met name de bedragen bedoeld in artikel 33, worden geacht rechtstreeks in euro te worden uitgedrukt, zonder omrekening.

Brussel, 23 januari 2003.

De Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA De Minister-President van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Waalse Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister-President van de Waalse Regering, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, D. GOSUIN De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, F.-X. de DONNEA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^