Decreet van 16 december 2016
gepubliceerd op 18 september 2017

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017040685
pub.
18/09/2017
prom.
16/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040685

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en verkondigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, lid 1, 116, § 1, 121, § 1, lid 1, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de uitgaven van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het begrotingsjaar 2017 worden kredieten geopend ten belope van de volgende bedragen: in duizend EUR

Vastleggings-kredieten

Ordonnancerings-kredieten

Gesplitste kredieten

463.881

446.843

TOTALEN

463.881

446.843


Deze kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. HOOFDSTUK II. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de Diensten van het College, met inbegrip van de diensten met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen

Art. 3.In afwijking van artikel 15 van de organieke wet van het Rekenhof van 29 oktober 1846 en van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende verordening van de vastlegging van de uitgaven van de bestuursdiensten, mogen voor een bedrag van 248.000 EUR kasvoorschotten toegekend worden aan de buitengewone rekenplichtigen voor de betaling, los van de kleine uitgaven, van schuldvorderingen kleiner dan 8.500 EUR (excl. btw), ongeacht het uitgavenprogramma.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd aan ambtenaren en deskundigen die in opdracht naar het buitenland gestuurd worden de noodzakelijke voorschotten te verschaffen, zelfs wanneer die voorschotten meer bedragen dan 4.958 EUR en voor zover ze niet meer bedragen dan 8.500 EUR excl. btw.

Ook de bezoldigingen van deskundigen afkomstig uit andere landen, alsook kosten die het gevolg zijn van regelingen met vreemde landen kunnen bij kasvoorschot betaald worden, voor zover 8.500 EUR excl. btw niet overschreden wordt.

Inzake onderwijs kunnen aan de buitengewoon rekenplichtigen voorschotten worden toegekend van maximum 372.000 EUR ten laste van de begrotingsartikelen 29.003.00.12 en 29.003.00.17 van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie van wie de namen volgen: - het instituut Emile GRYSON - het instituut REDOUTE-PEIFFER - het internaat van de Franse Gemeenschapscommissie - het instituut Roger GUILBERT - CERIA, Algemene zaken - het instituut Roger LAMBION. Op het vlak van energie- en waterkosten mogen de buitengewone rekenplichtigen vorderingen uitbetalen die niet meer bedragen dan 85.000 EUR excl. btw.

Voorschotten van maximum 1.500.000 EUR kunnen aan de buitengewoon rekenplichtige worden toegekend ten laste van het begrotingsartikel betreffende de betaling van de kosten voor schoolvervoer (25.000.00.01).

Wat het schoolvervoer betreft, kunnen de voorschotten dienen voor de vorderingen, ongeacht het bedrag, voor zover de opdrachten het voorwerp van een contract geweest zijn.

De buitengewoon rekenplichtige die wordt benoemd door het College heeft de toelating om de vorderingen te betalen die niet hoger liggen dan 8.500 EUR (excl. btw) waarbij een beroep gedaan wordt op de voorschotten van de fondsen die geboekt worden op basisallocaties 21.000.00.24 en 21.000.00.31.

Art. 4.Volgens de wet van 29 oktober 1846 betreffende de organisatie van het Rekenhof kunnen de voorschotten, die bedoeld worden in het artikel 15, 2° van die wet, dienen voor het betalen van de subsidies voor telebewakingsdiensten en de kosten voor de aansluiting, plaatsing en huur van een telefoontoestel, geboekt op basisallocatie 22.001.00.05.

Art. 5.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de kredieten ingeschreven op de basisallocaties: 21.000.00.08, 21.000.00.09, 21.000.00.11, 21.000.00.30, 22.003.02.00, 22.005.00.01, 22.005.00.02, 22.005.00.03, 22.005.00.04, 22.005.00.05, 22.006.00.02, 23.005.00.00, 24.000.00.10, 25.000.00.00, 28.000.00.01, 29.002.00.00, 29.002.00.02, 29.003.00.01, 29.003.00.02, 29.003.00.03, 29.003.00.06, 29.003.00.07, 29.003.00.16 en 30.002.00.00 opnieuw onderling verdeeld worden bij besluit van het College.

Art. 6.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de volgende allocaties herverdelingen ontvangen, bij besluit van het College, van alle basisallocaties van de begroting: 31.001.08.01 Uitgaven - Subsidies bestaande crèches (privésector) 31.001.08.02 Uitgaven - Subsidies bestaande crèches (openbare sector) 31.001.08.03 Uitgaven Sociale Zaken 31.1.8.4 Opvangterreinen voor woonwagenbewoners 31.1.8.5 Uitgaven Kinderdagverblijf - Projectoproep kinderopvangvoorzieningen openbare sector 31.001.08.06 Uitgaven Kinderdagverblijf - Projectoproep kinderopvangvoorzieningen privésector 31.001.08.07 Uitgaven - Subsidies aan sociale infra voor gehandicapten (privésector) 31.001.08.08 Uitgaven Subsidies aan gezondheidszorgvoorzieningen 31.002.08.01 Uitgaven Administratieve gebouwen 31.002.08.02 Uitgaven - Bouw en inrichting van de kinderopvang "Etoile Polaire" 31.008.08.03 Uitgaven - Sociaal toerisme 31.002.08.04 Uitgaven - Sportcentrum van Woluwe 31.002.08.05 Uitgaven - Sportcomplex van Anderlecht 31.002.08.06 Uitgaven - Onderwijs

Art. 7.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de kredieten van basisallocaties 26.002.00.01 en 26.003.00.00 tussen hen verdeeld worden, na akkoord van de bevoegde Minister en de Minister van Begroting, bij besluit van het College, met het oog op het opzetten van gezamenlijke projecten voor middenstandsopleiding met Brussel Vorming.

Art. 8.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kan het krediet van basisallocatie 21.000.00.02 "Non-profit akkoorden (NPA)" herverdeeld worden, bij besluit van het College, naar de verschillende betrokken basisallocaties van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 9.In afwijking van artikel 29 van het decreet van 24 april 2014 kunnen de kredieten van basisallocaties 21.000.00.39 en 29.003.00.21 herverdeeld worden, bij besluit van het College, naar respectievelijk de verschillende betrokken basisallocaties van afdeling 21 en afdeling 29 van de decretale begroting van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 10.Provisies kunnen worden gegeven aan advocaten, deskundigen en gerechtsdeurwaarders die optreden voor rekening van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 11.Het College mag werkings- en investeringssubsidies verlenen ten laste van de basisallocaties die voorkomen in de administratieve begroting en die hieronder vermeld staan: 21.000.00.39 Voorziening voor het risicobeheer voor uitgaven van allerlei aard 21.000.00.00 Non-profit akkoord Beheer compenserende aanwerving (BEC en Réduire et Compenser) 21.000.00.02 Non-profit akkoord (NPA) 21.000.00.04 Non-profit akkoord Compenserende indienstneming 21.000.00.05 Werkingskosten van de cel communicatie 21.000.00.29 Toelage aan de sociale dienst 22.1.1.3 Subsidies aan instellingen voor maatschappelijke ondersteuning 22.1.1.4 Subsidies aan de sociale dienstencentra en de centra voor globale sociale actie 22.1.1.5 Subsidies aan de telebewakingsdiensten en kosten voor de aansluiting, plaatsing en huur van een telefoontoestel 22.1.1.6 Subsidie aan de vzw "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale" 22.1.1.8 Subsidies aan de diensten van Justitieel Welzijnswerk 22.1.1.9 Subsidies aan de verenigingen die dienst doen als ondersteuningscentrum inzake de beleidslijnen rond sociale actie en gezin 22.001.00.11 Subsidies aan schuldbemiddelingsdiensten 22.001.00.12 Subsidies aan de intersectorale coördinatie-instelling 22.001.00.13 Subsidie voor de automatisering inzake sociale actie 22.002.00.00 Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de toepassing van het non-profit akkoord in de sector van de sociale samenhang 22.2.1.2 Subsidie voor het "Centre régional pour le développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes" 22.2.1.3 Cofinanciering van het associatieve IFMB 22.2.1.4 Subsidies aan de verenigingen die de sociale integratie beogen van lokale gemeenschappen en hun samenleven 22.2.1.5 Subsidies aan de vzw "Brussels Centrum van interculturele acties" 22.002.00.06 Subsidies aan het Gewestelijk Ondersteuningscentrum voor Sociale Samenhang 22.002.00.07 Subsidies voor gewestelijke contracten voor sociale samenhang 22.002.00.08 Subsidies voor gemeentelijke contracten voor sociale samenhang 22.2.1.9 Subsidies voor "egalisatie" inzake gemeentelijke contracten voor sociale samenhang 22.2.1.10 Subsidies voor de versterking van het beleid inzake de opvang en begeleiding van nieuwkomers 22.2.1.11 Subsidies voor de opvang- en begeleidingsvoorzieningen voor nieuwkomers 22.002.00.15 Impulsfonds voor het immigrantenbeleid 22.2.1.12 Cofinanciering van het IMFB - gemeentelijk 22.2.1.13 Subsidies voor infrastructuur in het kader van sociale cohesie en voor het associatieve IFMB 22.2.1.14 Subsidies voor de infrastructuur in het kader van de gezamenlijke financiering van het gemeentelijk IFMB 22.003.02.01 Toelage aan de DAB - Centre Etoile Polaire 22.003.03.02 Toelage aan de DAB - Service bruxellois francophone des personnes handicapées 22.004.00.00 Subsidies aan de diensten voor thuishulp 22.4.1.1 Subsidies aan de centra voor gezinsplanning 22.4.1.2 Subsidies aan de diensten dagverblijf voor bejaarden (privésector) 22.004.00.03 Opleidingscentum voor gezinshulp 22.4.1.4 Subsidie aan de diensten Espace - Rencontres 22.4.1.5 Subsidies aan instellingen voor bijstand inzake gezinsbeleid en het beleid inzake de derde leeftijd 22.004.00.06 Subsidies aan de hulpdienst voor mishandelde bejaarden 22.004.00.07 Uitvoering van de "éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)" 22.005.00.06 Subsidies aan de gemeenten voor de aankoop en de aanleg van opvangterreinen voor woonwagenbewoners 22.006.00.01 Subsidies inzake crèche-infrastructuur 23.1.1.3 Subsidies voor innovatieve, terugkerende projecten of de uitbreiding van projecten inzake gezondheid 23.1.1.4 Subsidies voor innovatieve, terugkerende projecten of de uitbreiding van projecten inzake geestelijke gezondheid 23.1.1.5 Subsidie aan de vzw "Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale" 23.1.1.6 Subsidies voor initiatieven inzake gezondheid 23.1.1.7 Subsidies voor initiatieven inzake Gezondheidsbevordering 23.001.00.09 Subsidies aan structuren die vroeger gesubsidieerd werden door de RIZIV (6e herv.) 23.001.00.08 Samenwerkingsakkoorden 23.002.00.00 Subsidies aan de diensten voor geestelijke gezondheid 23.002.00.01 Subsidie aan de diensten voor teleonthaal 23.002.00.02 Subsidie aan de geïntegreerde dienst thuishulp 23.002.00.03 Subsidies aan de dagverblijfcentra 23.2.1.4 Subsidies aan de verenigingen actief in palliatieve en voortgezette zorg 23.2.1.5 Subsidies aan de coördinatiecentra voor zorg en diensten aan huis 23.2.1.6 Subsidies aan de Verenigingen voor Geïntegreerde Gezondheidszorg (medische huizen) 23.002.00.07 Subsidies aan de diensten die actief zijn inzake verslaving 23.002.00.08 Subsidies aan de diensten voor gezondheidsbevordering en -ontwikkeling 23.002.00.09 Subsidies aan de netwerken en partnerships van actoren in de gezondheidszorg 23.00.00.02 Diensten voor ondersteuning, hulp en begeleiding inzake gezondheidsbevordering 23.003.00.03 Operatoren inzake verslaving 23.003.00.04 Operatoren inzake AIDS en EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) 23.003.00.05 Operatoren inzake cardiovasculaire aandoeningen 23.3.1.6 Traumaoperatoren 23.3.1.7 Operatoren inzake gezondheidsbevordering en initiatieven 23.003.00.09 Preventieve geneeskunde 23.003.00.10 Gezondheidszorg 23.003.00.08 Uitgaven met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden 24.000.00.07 Investeringssubsidies inzake sociaal toerisme (privésector) 24.000.00.08 Subsidies voor toeristische uitrustingen (privésector) 24.000.00.09 Premies voor het creëren en het renoveren van gastenkamers 26.001.00.00 Vernieuwende promotieprojecten en maatregelen voor pedagogische begeleiding 26.001.00.04 Bevordering van activiteiten en ondersteuning in overleg met het IBFFP en het ESF-agentschap van acties voor beroepsinschakeling 26.1.1.6 Subsidies aan de verenigingen van liefhebbers van tuinbouw en bijenteelt 26.1.1.7 Vormingsinitiatieven voor bezoldigden en weddetrekkenden buiten het IBFFP, met name de vergoedingen voor sociale promotie 26.1.1.8 Subsidies voor initiatieven inzake verspreiding en informatie verbonden aan de activiteiten voor sociale en beroepsinschakeling 26.1.1.9 Subsidies aan het FeBISP 26.1.1.10 Subsidies voor de financiering van de permanente opleiding van het personeel van de erkende instellingen 26.1.1.11 Financiering van de compenserende aanwerving binnen de sector van de beroepsinschakeling 26.001.00.13 Financiering van de vakbondsafvaardiging "intercentres" van de sector van de sociale en beroepsinschakeling 26.001.00.19 Certificeringen inzake validatie van competenties 26.10.33.14 Opleidingscentrum voor gezinshulp 26.1.1.16 Financiële bijdrage van de CCF aan de financiering van het ESF-agentschap 26.1.1.17 Financiële bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de financiering van het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie" 26.1.1.18 Financiële bijdrage van de Franse Gemeenschapscommissie aan de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" 26.002.00.01 Subsidies inzake vorming voor zelfstandigen en de middenstand 26.002.00.02 Subsidies aan Skills Belgium 26.002.00.03 Werkingssubsidies aan het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" 26.02.00.04 Toelage aan de DAB - Dienst opleiding kmo's 26.3.1.1 Subsidies toegekend aan het Brussels Franstalig Instituut voor beroepsopleiding voor zijn werking en opleidingsacties georganiseerd in het kader van het paritair beheer (met inbegrip van de onderaanneming met derden en de samenwerking met de beroepssectoren) 26.3.1.2 Subsidies toegekend aan het Instituut voor vormingsacties georganiseerd in het kader van partnerships met openbare of privé-actoren 26.3.1.3 Subsidie aan het Instituut voor de opleidingsacties in het kader van de New Deal 27.001.00.01 Toelage aan de "Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois" 27.006.00.00 Sociale infrastructuren: subsidies aan de lokale besturen (interesten) 27.006.00.01 Sociale infrastructuren: subsidies aan de lokale besturen (afschrijvingen) 28.000.00.00 Investeringen in privé sportinfrastructuren (KB 1 april 1977) 29.003.00.00 Uitgaven van allerlei aard in het kader van het strategisch plan en van de valorisatie van het kwalificerend onderwijs 29.003.00.20 Studies met betrekking tot de demografische groei 29.003.00.21 Voorschot voor het risicobeheer voor de uitgaven van allerlei aard 29.003.00.14 Subsidie aan de centra voor geavanceerde technologie van vzw CERIA 29.003.00.22 Transversale initiatieven op de website van CERIA 29.003.00.15 Werkingssubsidies aan de Hogeschool Lucia de Brouckère 30.000.00.04 Subsidies aan de verenigingen (Internationale betrekkingen) 30.000.00.05 Acties van de gemeenschap van Franstaligen 30.000.00.08 Subsidies aan de verenigingen voor verzendingskosten of het onthaal van deskundigen in het kader van colloquia 30.000.00.06 Overdracht aan WBI 30.1.1.2 Subsidies bestemd voor het algemeen beleid 30.1.1.3 Subsidie bestemd ter ondersteuning van het gelijkekansenbeleid 30.1.1.4 Bijdrage aan de werking van de "Commission nationale des droits de l'enfant" 31.002.08.06 Uitgaven - Onderwijs

Art. 12.In afwijking van artikel 33 van het decreet van 24 april 2014 zal de analytische boekhouding niet van toepassing zijn voor het jaar 2017.

Art. 13.In afwijking van artikel 34 van het decreet van 24 april 2014 zal de boekhoudkundige inventaris, in 2017, alleen van toepassing zijn voor het centrale bestuur (locatie Paleizenstraat).

Art. 14.In afwijking van het artikel 74 van het decreet van 24 april 2014 zal de interne controle niet van toepassing zijn voor het jaar 2017.

Art. 15.In afwijking van artikel 12 van het decreet van 24 april 2014 dient het College het ontwerp van begrotingsdecreet uiterlijk op 31 oktober 2017 in bij de Vergadering. HOOFDSTUK III. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de openbare administratieve Instellingen

Art. 16.De begroting van het "Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle" is goedgekeurd voor het jaar 2017.

Art. 17.Het College is bevoegd om facultatieve subsidies toe te kennen ten laste van de kredieten van de basisallocaties die hiertoe speciaal hernomen werden in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenstemt met een inkomens- of kapitaaloverdracht onder de vorm van een subsidie, evenals ten laste van basisallocaties die gecreëerd zullen worden via overdracht vanaf deze allocaties en dit overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 24 april 2014. HOOFDSTUK IV. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de Administratieve Diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 18.De begroting van de "Dienst met afzonderlijk beheer - Brusselse Franstalige Dienst voor personen met een handicap"- is goedgekeurd voor het begrotingsjaar 2017 en bevindt zich in bijlage bij dit decreet.

Art. 19.De begroting van de "Dienst met afzonderlijk beheer - Centre Etoile Polaire"- is goedgekeurd voor het begrotingsjaar 2017 en bevindt zich in bijlage bij dit decreet.

Art. 20.Krachtens het decreet 2016/812 houdende opheffing van het decreet van 12 december 2002 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Gemeenschapscommissie wordt de DAB Gebouwen opnieuw opgenomen in het centraal bestuur.

Het uitstaande bedrag zal worden herverdeeld over de respectieve nieuwe financiële centra in afdeling 31 op 1 januari 2017.

Art. 21.Krachtens het decreet 2016/814 houdende opheffing van het decreet van donderdag 17 juli 2003 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de Dienst Opleiding Kmo's wordt de DAB Opleiding Kmo's opnieuw opgenomen in het centraal bestuur. Het uitstaande bedrag zal worden herverdeeld over de respectieve nieuwe financiële centra in afdeling 26 op 1 januari 2017.

Art. 22.Het College is bevoegd om facultatieve subsidies toe te kennen ten laste van de kredieten van de basisallocaties die hiertoe speciaal hernomen werden in de begrotingstabel en waarvan de economische code overeenstemt met een inkomens- of kapitaaloverdracht onder de vorm van een subsidie overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 24 april 2014. HOOFDSTUK V. - Specifieke bepalingen met betrekking tot andere verbintenissen van de Brusselse Franstalige Entiteit

Art. 23.Het College wordt gemachtigd de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie te verlenen aan: - leningen aangegaan door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" met het oog op de herfinanciering van leningen die aflopen en waarvoor reeds een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie gold; - leningen aangegaan door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" met het oog op vervroegde terugbetaling van leningen die door deze maatschappij werden gesloten en waarvoor reeds een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie gold; - beheeroperaties voor interestpercentages (afgeleide producten) verricht door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" in het raam van de leningen die de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie genieten.

Art. 24.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

BIJGEVOEGDE TABEL BIJ HET DECREET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^