Decreet van 16 februari 2017
gepubliceerd op 30 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende ontbinding van de "Office wallon des déchets" en tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van d

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201658
pub.
30/03/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201658

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende ontbinding van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) en tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002028212 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut type decreet prom. 19/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002028213 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan sluiten houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, Boek I van het Milieuwetboek en het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I - Wijzigingen in het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

Artikel 1.In artikel 2 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, wordt punt 23°, vernummerd bij het decreet van 11 maart 1999, opgeheven.

Art. 2.In de artikelen 3, § 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten, 6, § 5, tweede lid 2, 6°, ingevoegd bij het decreet van 22 mars 2007 en vervangen bij het decreet van 10 mei 2012, 8bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten, 8bis, § 2, 4°, vervangen bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten en § 5, derde lid, 3° en 4°, 14, 2°, c), gewijzigd bij het decreet van 11 maart 1999, 20, § 3, tweede lid, laatst gewijzigd door het decreet 5 december 2008, 21, § 4, gewijzigd bij het decreet 23 juni 2016, en § 5, vervangen bij het decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2016, 39, § 1, 1°, en § 2, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 5 december 2008 en 43, § 1, derde lid, gewijzigd bij de decreten van 11 maart 1999 en 5 december 2008, van hetzelfde decreet, worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een artikel 27bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 27bis.De Regering kan het volgende toekennen : 1° subsidies en steunmaatregelen inzake preventie, communicatie, behandeling en valorisatie, en selectieve inzameling, met betrekking op huishoudelijke en niet-huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van verpakkingsafval, en op de openbare reinheid in het algemeen;2° subsidies voor de verwezenlijking van indicatieve onderzoeken inzake tankstations;3° subsidies voor openbare instellingen voor hun werking en hun acties inzake afvalstoffen, met inbegrip van de saneringswerken van oude stortplaatsen; 4° kapitaalinbreng en terugvorderbare voorschotten inzake afvalstoffen, namelijk terugvorderbare voorschotten op de studiekosten die voorafgaan aan het verkrijgen van vergunningen met het oog op de uitvoering van afvalbeheersinstallaties.".

Art. 4.In hoofdstuk VII van hetzelfde decreet, wordt afdeling 3, die de artikelen 34 tot 38 inhoudt, opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijziging in het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002028212 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut type decreet prom. 19/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002028213 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan sluiten houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut

Art. 5.In artikel 1, § 2, eerste lid, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002028212 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut type decreet prom. 19/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002028213 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan sluiten houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, wordt het 16de streepje, luidend als "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen), opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in Boek I van het Milieuwetboek

Art. 6.In artikel D.139 van Boek I van het Milieuwetboek, ingevoegd bij het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010, wordt punt 6° opgeheven.

Art. 7.In artikel D.157, § 4, van Boek I van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap sluiten en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, worden de woorden "de Dienst," opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijziging in het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

Art. 8.In artikel 1 van het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007201223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen wordt punt 5° vervangen als volgt : "5° Administratie: de Administratie zoals bedoeld in artikel 2, 22°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.".

Art. 9.In de artikelen 3, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027192 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens sluiten, 6, § 1, 5°, vervangen bij het decreet van 12 december 2014, 8, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027192 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens sluiten, 18, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 23 juni 2016, 31, § 2, derde en vierde lid, 34, § 1, vijfde lid; 42, gewijzigd bij het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media en tot ontwikkeling van bijzondere initiatieven en middelen terzake in de Franse Gemeenschap sluiten, 45, vierde lid, 49, § 1, eerste en tweede lid, § 2, eerste en tweede lid, en § 3, eerste en derde lid, laatst gewijzigd door het programmadecreet van 12 december 2014, van hetzelfde decreet, worden de woorden "de Dienst" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 10.Artikel 44 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 1, wordt een lid luidend als volgt ingevoegd tussen lid 1 en lid 2 : "Dit begrotingsfonds wordt ook gefinancierd door de volgende opbrengsten : 1° de heffingen betaald in het kader van de procedures van aangifte, registratie, erkenning of vergunning inzake afvalstoffen ter uitvoering van artikel 14, 2°, g, van het decreet van 27 juni 1996;2° de bijdragen van de begunstigden van gewestelijke overheidsopdrachten van specifiek afvalbeheer zoals die van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende dierlijke afvallen;3° de bijdragen van de afvalbeheerders aan de analyse- of toezichtskosten van de milieuemissies van hun installaties ter uitvoering van artikel 4, laatste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot organisatie van het beheer van de aan het " ISSeP " (Openbaar Wetenschappelijk Instituut in het Waalse Gewest) toevertrouwde bewakingsnetwerken voor milieukwaliteit;4° de bijdragen van de instellingen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ingevoerd op gewestelijk of intergewestelijk vlak ter uitvoering van artikel 8bis van het decreet van 27 juni 1996;5° de verschillende opbrengsten inzake afvalstoffen, namelijk de opbrengsten geïnd tijdens geschillen, de terugbetaling van onverschuldigde bedragen alsook het saldo van financiële rekeningen van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen);2° in paragraaf 2, worden de punten 5° en 13° opgeheven;3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt : " § 4.De Regering kan andere opdrachten aan het fonds toevertrouwen met het oog op de uitvoering van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waalse Parlement 705 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 15 februari 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^