Decreet van 16 februari 2017
gepubliceerd op 05 april 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201833
pub.
05/04/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201833

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127, § 1, en 128, § 1, ervan. HOOFDSTUK I. - Wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

Art. 2.Artikel 2 van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.De in artikel 3 bedoelde overkoepelende maatregelen zijn van toepassing op de volgende instellingen : 1° CSIP-Commissie in het kader van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling;2° Commissie "chèques" in het kader van het decreet van 10 maart 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn; 3° Commissie "P.M.T.I.C" in het kader van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën; 4° Commissie landbouwopleiding in het kader van het Landbouwwetboek;5° Adviescommissie over de beroepen inzake sociale actie en gezondheid;6° Advies- en overlegcommissie in arbeidsbemiddelingszaken;7° Adviescommissie alternerende opleiding; 8° "Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen).".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : a) punt 4° wordt opgeheven;b) in 5° worden de woorden "kunnen de vergaderingen met raadgevende stem bijwonen" vervangen door de woorden "kunnen op de vergaderingen uitgenodigd worden";c) 19° wordt aangevuld met volgend streepje : "- in voorkomend geval, de gemeenschappelijke procedures betreffende de administratieve behandeling en de indiening van de dossiers".

Art. 4.In hetzelfde decreet, hoofdstuk II, onderhoofdstuk I, wordt afdeling 2 die de artikelen 14 tot 23 omvat, opgeheven.

Art. 5.In hetzelfde decreet, hoofdstuk II, onderhoofdstuk I, wordt afdeling 7 die artikel 34 omvat, opgeheven.

Art. 6.In hetzelfde decreet, hoofdstuk II, onderhoofdstuk I, wordt afdeling 8 die artikel 35 omvat, opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde decreet, hoofdstuk II, wordt onderhoofdstuk II, dat afdeling 1, afdeling 2 en de onderafdelingen 1 tot 4, afdeling 3 en de onderafdelingen 1 tot 7, afdeling 4 en de onderafdelingen 1 tot 3, de afdelingen 5 tot 7, afdeling 8 en de onderafdelingen 1 tot 6, namelijk de artikelen 36 tot 136, opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen betreffende de adviesverlenende functie

Art. 8.In het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen wordt een hoofdstuk VI met als opschrift "Adviesverlenende functie" ingevoegd.

Art. 9.In hoofdstuk VI, ingevoegd bij artikel 8, wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 12/1.De "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische Raad van Wallonië) brengt op eigen initiatief of op verzoek van de Minister van Tewerkstelling adviezen en aanbevelingen uit over de uitvoeringen van dit decreet alsook over elke vraag gebonden aan de herstructurering van bedrijven die onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen.

Deze adviezen worden meegedeeld binnen een termijn van vijfendertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het volledige dossier betreffende de adviesaanvraag.

Bij gebrek aan advies binnen de in het tweede lid bedoelde termijnen wordt het advies geacht gunstig te zijn.".

Art. 10.In artikel 3, 1°, tweede lid, van het decreet van 27 juni 2013 betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden de woorden " de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad voor de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest)" vervangen door de woorden "de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de steden en gemeenten van Wallonië)"".

Art. 11.In artikel 3, 1°, lid 2, van hetzelfde decreet worden de woorden ""Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling) " vervangen door de woorden "Beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 12.In het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel 1, wordt, na artikel 43, een Boek IIIbis ingevoegd, met als opschrift : « Boek IIIbis. Bepalingen betreffende de adviesverlenende functie in het kader van het beleid van de sociale actie en gezondheid".

Art. 13.In het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel 1, Boek IIIbis, ingevoegd bij artikel 12, wordt een artikel 43/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 43/1.§ 1. De "Conseil économique et social de Wallonie", hierna "CESW" genoemd, brengt op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen over alle ontwerpen van decreten van de Regering betreffende de in artikel 2/2 bedoelde aangelegenheden uit binnen een termijn van vijfendertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het volledige dossier betreffende de adviesaanvraag.

Deze adviezen worden aan de Raad inzake strategie en prospectief onderzoek meegedeeld binnen een termijn van vijfendertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het volledige dossier betreffende de adviesaanvraag.

Bij gebrek aan advies binnen de in het tweede lid bedoelde termijnen wordt het geacht gunstig te zijn.". § 2. De "CESW" is belast met de adviesverlenende functie in de zin van artikel 2/1, § 2, van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor het beleid van sociale actie.

In het kader van die adviesverlenende opdracht verenigt de "CESW" bij zijn interne Commissie inzake sociale actie en sociale integratie gemeenschappelijke diensten en gezondheidsdiensten, een afdeling "Sociale Actie", bestaande uit tien leden afkomstig van de volgende instellingen of organisaties : de "Union des villes et des communes de Wallonie" en de Federatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 2° het "Réseau wallon de lutte contre la pauvreté" (Netwerk armoedebestrijding in Wallonië);3° de actieve organisaties inzake opvang en huisvesting;4° het erkende referentiecentrum of de erkende diensten voor schuldbemiddeling of het Waarnemingscentrum voor Krediet en Schuldenlast;5° de zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen;6° de actieve organisaties inzake sociale integratie; 7° de centra van sociale diensten.".

Deze leden hebben zitting met stemrecht. § 3. De "CESW" is belast met de adviesverlenende functie in de zin van artikel 2/1, § 1, van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor het beleid tot integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst.

In het kader van die adviesverlenende opdracht verenigt de "CESW" bij zijn interne Commissie inzake sociale actie en sociale integratie gemeenschappelijke diensten en gezondheidsdiensten, een afdeling "Integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst", bestaande uit tien leden afkomstig van de volgende instellingen of organisaties 1° de "Union des villes et des communes de Wallonie" en de Federatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2° de actieve organisaties inzake de integratie van de vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst;3° de gewestelijke integratiecentra. Deze leden hebben zitting met stemrecht. § 4. De samenstelling van de in de § § 2 en 3 bedoelde afdelingen schommelt naar gelang van de behandelde onderwerpen en wordt door de "CESW" gekozen om een aangepaste representativiteit van de betrokken sectoren volgens de thematiek te waarborgen.

De "CESW" verzoekt de overheden, de verenigingen of de binnen de afdelingen vertegenwoordigde instellingen om hem de kandidaturen voor te leggen die volgens hen representatief zijn. § 5. De "CESW" stelt in de gevallen bedoeld in de §§ 2 en 3 de werkingsregels in een huishoudelijk reglement vast en legt het ter goedkeuring aan de Regeringen voor.

Art. 14.Dit decreet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waalse Parlement 602 (2016-2017) nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 februari 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^