Decreet van 16 januari 2004
gepubliceerd op 03 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen betreft

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035121
pub.
03/02/2004
prom.
16/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2004. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen betreft.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In de inleidende bepaling van artikel 19ter, § 3, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning wordt het woord « artikel » vervangen door het woord « decreet ».

Art. 3.Aan hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een artikel 22bis toegevoegd, dat luidt als volgt : « Artikel 22bis . § 1. Voor het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen ingedeeld in de eerste of de tweede klasse is, naast de milieuvergunning vereist voor de inrichting bestemd voor het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen, een kennisgeving of toelating vereist.

De Vlaamse regering stelt nadere regels vast in verband met de kennisgeving of toelating. De Vlaamse regering wijst de overheid aan die de toelatingen verleent en de kennisgevingen ontvangt. De overheid die de toelating verleent, kan voorwaarden aan de toelating verbinden. § 2. De toelating kan slechts verleend worden zodra de milieuvergunning voor de inrichting bestemd voor het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen verleend is.

De kennisgeving voor het ingeperkte gebruik ingedeeld in de eerste of de tweede klasse heeft ten vroegste uitwerking nadat de milieuvergunning voor de inrichting bestemd voor het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen verleend is. § 3. Indien de in § 1 bedoelde milieuvergunning vervalt, vervalt het recht om het ingeperkte gebruik voort te zetten.

Indien de in § 1 bedoelde milieuvergunning afloopt, ingetrokken, geschorst, opgeheven of vernietigd is, wordt het recht om het ingeperkte gebruik voort te zetten geschorst zolang de milieuvergunning is geschorst of totdat de in § 1 bedoelde milieuvergunning verkregen is.

In ieder geval vervalt het recht het ingeperkte gebruik voort te zetten als de einddatum, vermeld in de toelating, verstreken is. § 4. De voorwaarden die door de toelatingverlenende overheid aan de toelating verbonden worden, worden beschouwd als voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 17 van dit decreet. » Kondigen in decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 januari 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, L. SANNEN _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Voorstel van decreet, nr. 1831/1. - Amendement, nr. 1831/2. - Verslag, nr. 1831/3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, nr. 1831/4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 7 januari 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^