Decreet van 16 januari 2004
gepubliceerd op 20 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende bepalingen tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035261
pub.
20/02/2004
prom.
16/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2004. - Decreet houdende bepalingen tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bepalingen tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.§ 1. De Vlaamse regering wordt gemachtigd om de activiteiten van de Vlaamse Milieuholding te herstructureren en/of te beëindigen. § 2. Hiertoe kan de Vlaamse regering overgaan tot de gehele of gedeeltelijke inbreng van de aandelen van de Vlaamse Milieuholding in de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Een gedeeltelijke inbreng kan worden voorafgegaan door een splitsing van de Vlaamse Milieuholding of een afsplitsing van de vermogensbestanddelen van de Vlaamse Milieuholding in één, twee of meer vennootschappen. § 3. De Vlaamse Milieuholding of de onderneming waarin de vermogensbestanddelen werden ondergebracht, kunnen aandelen of andere activa verkopen.

De gelden, vorderingen of andere waarden die de Vlaamse Milieuholding of de onderneming waarin de vermogensbestanddelen werden ondergebracht, ingevolge verkoop ontvangt, kunnen door de Vlaamse Milieuholding of de onderneming waarin de vermogensbestanddelen werden ondergebracht, aan de aandeelhouders worden overgemaakt bij wijze van vermindering van kapitaal. § 4. De Vlaamse regering kan tevens overgaan tot de verkoop van de aandelen van de Vlaamse Milieuholding of van de onderneming waarin de vermogensbestanddelen werden ondergebracht. § 5. Wanneer de Vlaamse Milieuholding of de onderneming waarin de vermogensbestanddelen werden ondergebracht bij besluit van haar algemene vergadering wordt ontbonden, worden het tijdstip van de ontbinding, de keuze van de vereffenaars en de wijze van vereffening vooraf door de Vlaamse regering goedgekeurd. § 6. De stopzetting van de activiteiten van de Vlaamse Milieuholding kan geschieden aan de hand van een combinatie van de werkwijzen beschreven in de §§ 2 tot 5.

Art. 3.Artikel 7 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende Vlaamse investeringsmaatschappijen wordt opgeheven.

In hetzelfde decreet wordt in artikel 10, § 1, het woord « VMH » geschrapt.

In hetzelfde decreet wordt artikel 10, § 2, derde lid, opgeheven.

Art. 4.De Vlaamse regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van het artikel 3 van dit decreet.

De artikelen 1 en 2 van dit decreet treden in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 januari 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, L. SANNEN _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Ontwerp van decreet : 1933, nr. 1. - Verslag : 1933, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1933, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 7 januari 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^