Decreet van 16 juli 2010
gepubliceerd op 09 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet 2010/238 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031362
pub.
09/08/2010
prom.
16/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2010. - Decreet 2010/238 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Op voorstel van het Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin, Na beraadslaging, Besluit : Het Lid van het College bevoegd voor Sociale Actie en Gezin wordt ermee belast om op de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, in naam van het College, het decreet voor te stellen waarvan de tekst volgt :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/CE, overeenkomstig zijn artikel 44, § 1, derde lid.

Art. 3.Aan artikel 12, § 2 van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « Indien het dossier niet ontvankelijk is, dan verwittigt het College hiervan de aanvrager binnen de vijftien dagen na ontvangst ervan en verzoekt hem om zijn dossier aan te vullen of bij te werken.» worden vervangen door de woorden « Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag, verwittigt het College de aanvrager van de ontvankelijkheid of de niet-ontvankelijkheid van zijn dossier en verzoekt hem indien nodig om zijn dossier aan te vullen of bij te werken. » b) een § 3 wordt toegevoegd en luidt als volgt : « In afwijking van § 2, op basis van het administratief dossier, en na advies van de Adviesraad, neemt het College zijn beslissing, voor wat betreft de serviceflatgebouwen, binnen een maximumtermijn van 3 maanden gerekend vanaf de ontvangst van het dossier, betreffende de toekenning of de weigering van een principeakkoord.»

Art. 4.In artikel 14, § 1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 9° wordt vervangen door het volgende : « 9° Een verslag van de gewestelijke dienst voor brandbestrijding dat ten hoogste dateert van 6 maanden op het moment van de indiening van de aanvraag en in elk geval werd uitgereikt na alle uitbreidings- of renovatiewerken ondergaan door het gebouw.»; b) een punt 10° wordt toegevoegd en luidt als volgt : « 10° Een attest van de burgemeester van de gemeente na het verslag vermeld in 9° en waaruit blijkt dat de residentiële instelling beantwoordt aan de normen van de brandveiligheid.»

Art. 5.In artikel 15 van hetzelfde decreet, worden de woorden « Indien het dossier niet ontvankelijk is, dan verwittigt het College hiervan de aanvrager binnen de vijftien dagen na ontvangst ervan en verzoekt hem om zijn dossier aan te vullen of bij te werken. » vervangen door de woorden « Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag, verwittigt het College de aanvrager van de ontvankelijkheid of de niet-ontvankelijkheid van zijn dossier en verzoekt hem indien nodig om zijn dossier aan te vullen of bij te werken. »

Art. 6.In artikel 18, eerste lid van hetzelfde decreet, worden de woorden « Ten laatste vijftien dagen voor de vervaltijd van de voorlopige erkenning of van de voorlopige bijzondere erkenning, op basis van het verslag opgesteld tengevolge van de inspectie en na advies van de Adviesraad, beslist het College over de toekenning aan de residentiële instelling over een voorlopige erkenning of een voorlopige bijzondere erkenning, op basis van het verslag opgesteld tengevolge van de inspectie en na advies van de Adviesraad, beslist het College over de toekenning aan de residentiële instelling over een voorlopige erkenning of een voorlopige bijzondere erkenning. » worden vervangen door de woorden « Ten laatste 15 dagen voor de vervaltijd van de voorlopige erkenning of van de voorlopige bijzondere erkenning, op basis van het verslag opgesteld tengevolge van de inspectie en na advies van de Adviesraad, beslist het College over de toekenning aan de residentiële instelling over een voorlopige erkenning of een voorlopige bijzondere erkenning. »

Art. 7.In artikel 22 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 2bis ingevoerd die luidt als volgt : « § 2bis : de beslissing tot intrekking van erkenning wordt onverwijld bekendgemaakt aan de burgemeester en aan de voorzitter van het O.C.M.W. van de gemeente waar de instelling zich bevindt.

Het College waakt over de begeleiding van de evacuatie en de herhuisvesting van de residenten opdat deze zouden gebeuren in de best mogelijke omstandigheden. »

Art. 8.Aan artikel 29 van het decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 6° wordt vervangen door wat volgt : « 6° Uitsluitend voor wat betreft de dagonthaaldienst, een verslag van de gewestelijke dienst voor brandbestrijding dat ten hoogste dateert van 6 maanden op het moment van de indiening van de aanvraag en in elk geval werd uitgereikt na alle uitbreidings- of renovatiewerken ondergaan door het gebouw »;b) Er wordt een punt 6°bis toegevoegd dat luidt als volgt : « 6°bis Uitsluitend voor wat betreft de dagonthaaldienst, een attest van de burgemeester van de gemeente na het verslag vermeld in 6° en waaruit blijkt dat de residentiële instelling beantwoordt aan de normen van de brandveiligheid.»

Art. 9.In artikel 48, tweede lid van hetzelfde decreet, worden de woorden « De beheerder wordt ingelicht over de klacht en over het resultaat van de inspectie. » vervangen door de woorden « De beheerder wordt ingelicht over de klacht en over het resultaat van de inspectie volgens de modaliteiten vastgesteld door het College ».

Art. 10.Artikel 51 van het decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : « De principeakkoorden en de voorlopige werkingsvergunningen die zijn verkregen voor de inwerkingtreding van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden blijven behouden tot aan het verstrijken ervan, indien hun duur korter is dan twee jaar na de inwerkingtreding van onderhavig decreet of gedurende maximum twee jaar indien hun duur langer of onbepaald is. De erkenningen verkregen voor de inwerkingtreding van hetzelfde decreet blijven behouden tot aan het verstrijken ervan. » Brussel, 16 juli 2010.

Voor het College : De Minister-Voorzitter van het College, Chr. DOULKERIDIS De Minister, Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin, E. KIR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^