Decreet van 16 juli 2012
gepubliceerd op 24 augustus 2012

Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2012

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2012204416
pub.
24/08/2012
prom.
16/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2012. - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2012 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

Artikel 1.In artikel 17, § 4, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "indien het om verenigingen zonder winstgevend doel gaat" vervangen door de woorden "indien het overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen gaat om verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen";2° in het tweede lid wordt het woord "vereniging" vervangen door de woorden "vereniging of stichting". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

Art. 2.In artikel 16 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid, 5°, worden de woorden "in artikel 19, § 2, bepaalde" opgeheven;2° het eerste lid, 5°, d), vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; » 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Bij de afwijking vermeld in het eerste lid, 5°, gaat het om de aanstelling resp.aanwijzing van een personeelslid volgens één van de volgende bepalingen : 1° artikel 19, § 2, van dit koninklijk besluit;2° artikel 33bis, tweede en derde lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten0 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum;3° artikel 20bis, tweede en derde lid, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra.»

Art. 3.Artikel 39, eerste lid, 5°, d), van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; ».

Art. 4.Artikel 121octies, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, wordt aangevuld met de volgende zin : « In een gespecialiseerde basisschool kan het inrichtingshoofd ook vervangen worden door een lid van het paramedisch of psychosociaal personeel. » HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlite, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 5.In artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlite, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid, 5°, worden de woorden "in artikel 7 bepaalde" opgeheven;2° het eerste lid, 5°, d), vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; ». 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Bij de afwijking vermeld in het eerste lid, 5°, gaat het om de aanstelling resp.aanwijzing van een personeelslid volgens één van de volgende bepalingen : 1. artikel 7, § 2, van dit koninklijk besluit;2. artikel 33bis, tweede en derde lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten0 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum;3. artikel 20bis, tweede en derde lid, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra.»

Art. 6.Artikel 22sexies, eerste lid, 5°, d), van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; » HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra

Art. 7.In artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiediensten belast met het toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het decreet van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 23 juni 2008 en 27 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid, 5°, worden de woorden "in artikel 19, § 2, bepaalde" opgeheven;2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Bij de afwijking vermeld in het eerste lid, 5°, gaat het om de aanstelling resp.aanwijzing van een personeelslid volgens één van de volgende bepalingen : 1. artikel 15, § 2, van dit koninklijk besluit;2. artikel 33bis, tweede en derde lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten0 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum;3. artikel 20bis, tweede en derde lid, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra.» HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 18 april 1994 tot vaststelling van het bedrag van de werkingstoelagen voor het gesubsidieerd onderwijs

Art. 8.In artikel 6, derde lid, van het decreet van 18 april 1994 tot vaststelling van het bedrag van de werkingstoelagen voor het gesubsidieerd onderwijs, vervangen bij het decreet van 11 mei 2009, worden de woorden "de laatste schooldag van september" vervangen door de woorden "de vijfde schooldag van de maand oktober" en wordt het woord "tien" vervangen door het woord "vijf". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

Art. 9.In artikel 2 van het besluit van de Regering van 9 november 1994 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 1° wordt opgeheven;2° in de bepaling onder 4° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt;3° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 5° en 6°, luidende : « 5° het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra;6° het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool.» 4° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Dit besluit is ook toepasselijk op de personeelsleden die in dienst genomen zijn als gesubsidieerde contractuelen in een door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.»

Art. 10.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001, worden de volgende wijzigigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "de aanwijzing of aanstelling, indien ze tijdelijk aangewezen of aangesteld zijn," vervangen door de woorden "hun aanwijzing of aanstelling";2° in de inleidende zin van het tweede lid worden de woorden "of tot de stage toegelaten zijn" vervangen door de woorden "of als gesubsidieerde contractueel in dienst genomen zijn";3° in het tweede lid, 2°, wordt het woord "tijdelijk" opgeheven;4° in het tweede lid, 3°, worden de woorden "de aanwijzing of aanstelling, indien ze tijdelijk aangewezen of aangesteld zijn," vervangen door de woorden "hun aanwijzing of aanstelling".

Art. 11.In artikel 4bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001, wordt het woord "personeelsleden" vervangen door de woorden "personeelsleden en voor gesubsidieerde contractuelen".

Art. 12.In artikel 4ter, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001, wordt het woord "personeelsleden" vervangen door de woorden "personeelsleden en voor gesubsidieerde contractuelen".

Art. 13.In artikel 4quater, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 30 augustus 2001, wordt het woord "personeelsleden" vervangen door de woorden "personeelsleden en voor gesubsidieerde contractuelen". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het programmadecreet van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten2

Art. 14.Artikel 4ter, § 2, eerste lid, van het programmadecreet 1997 van 20 mei 1997, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten, wordt vervangen als volgt : « De inrichtende macht kan het lestijdenpakket dat overeenkomstig de artikelen 4 en 4bis aan het verbonden instituut wordt toegekend, geheel of gedeeltelijk overdragen aan een van haar andere instituten voor voortgezette schoolopleiding of onderwijsinrichtingen met volledig leerplan. De inrichtende macht kan ook het lestijdenpakket van een onderwijsinrichting met volledig leerplan gedeeltelijk overdragen aan een instituut voor voortgezette schoolopleiding van dezelfde inrichtende macht. » HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten1 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen

Art. 15.In artikel 21.2 van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten1 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, ingevoegd bij het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden "verandering van school" vervangen door de woorden "verandering van school in het gespecialiseerd basisonderwijs";2° in § 2, eerste en tweede lid, worden de woorden "gespecialiseerde lagere school" telkens vervangen door de worden "gespecialiseerde basisschool". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten0 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum

Art. 16.In artikel 33 van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten0 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid, 5°, worden de woorden "bepaald in artikel 33bis, leden 2 en 3," opgeheven;2° het eerste lid, 5°, d), wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; » 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Bij de afwijking vermeld in het eerste lid, 5°, gaat het om de aanstelling resp.aanwijzing van een personeelslid volgens één van de volgende bepalingen : 1° artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;2° artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlite, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap;3° artikel 15, § 2, van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra;4° artikel 33bis, tweede en derde lid, van dit decreet;5° artikel 20bis, tweede en derde lid, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra.»

Art. 17.Artikel 49, § 1, eerste lid, 5°, d), van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2008 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; »

Art. 18.Artikel 69.7, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, wordt aangevuld met de volgende zin : « In een gespecialiseerde basisschool kan het inrichtingshoofd ook vervangen worden door een lid van het paramedisch of psychosociaal personeel. » HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs

Art. 19.In artikel 15 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 26/04/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 APRIL 1999 - Decreet over de media sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs, vervangen bij het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden "verandering van school" vervangen door de woorden "verandering van school in het basisonderwijs";2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "van school veranderen" vervangen door de woorden "van school veranderen in het basisonderwijs";3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "lagere school" telkens vervangen door het woord "basisonderwijs".

Art. 20.In artikel 16, 5°, van hetzelfde decreet worden de woorden "en sociaal" opgeheven en wordt de punt vervangen door een kommapunt.

Hetzelfde artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende : « 6° activiteiten om de persoonlijke en sociale vaardigheden te bevorderen. »

Art. 21.In artikel 17, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden ", lid 1," opgeheven.

Art. 22.Het opschrift van hoofdstuk V, afdeling 4, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « Afdeling 4. - Fusie, herstructurering en samenvoeging »

Art. 23.In hoofdstuk V, afdeling 4, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 3 ingevoegd die de artikelen 40.1 en 40.2 bevat, luidende : « Onderafdeling 3. - Samenvoeging Art. 40.1. Definitie.

Er is sprake van een samenvoeging op gemeenschappelijke pedagogische basis wanneer scholen met verschillende schoolvormen met instemming van de inrichtende macht(en) en met toestemming van de Regering besluiten om een fusie aan te gaan om een gemeenschappelijke campus op te richten.

Art. 40.2. Nadere regels voor de samenvoeging.

In geval van samenvoeging van scholen op gemeenschappelijke pedagogische basis kan de Regering jaarlijks en voor ten hoogste vier schooljaren van de bepalingen van hoofdstuk VI afwijken. De afwijking mag echter niet tot gevolg hebben dat het betrekkingenpakket dat voor de betrokken scholen met toepassing van hoofdstuk VI in de loop van het schooljaar vóór de samenvoeging vastgelegd werd, overschreden wordt. »

Art. 24.In artikel 57, § 3, vervangen bij het decreet van 30 juni 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 sluiten, worden de woorden "halftijdse betrekking" vervangen door de woorden "vierde van een betrekking". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra

Art. 25.In artikel 20, § 1, van het decreet van 29 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, vervangen bij het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2008 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid, 5°, worden de woorden "bepaald in artikel 20bis, leden 2 en 3," opgeheven;2° het eerste lid, 5°, d), wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; » 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « Bij de afwijking vermeld in het eerste lid, 5°, gaat het om de aanstelling resp.aanwijzing van een personeelslid volgens één van de volgende bepalingen : 1° artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch en psychosociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;2° artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlite, orthodoxe, islamitische en anglicaanse godsdienst der onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap;3° artikel 15, § 2, van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra;4° artikel 33bis, tweede en derde lid, van het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten0 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en van het gesubsidieerd vrij PMS-centrum;5° artikel 20bis, tweede en derde lid, van dit decreet.»

Art. 26.Artikel 37, eerste lid, 5°, d), van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2008 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; »

Art. 27.Artikel 64.18, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 sluiten, wordt aangevuld met de volgende zin : « In een gespecialiseerde basisschool kan het inrichtingshoofd ook vervangen worden door een lid van het paramedisch of psychosociaal personeel. » HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van het decreet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004 sluiten over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004

Art. 28.In het decreet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004 sluiten over maatregelen inzake onderwijs, opleiding en infrastructuur - 2004, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 16 januari 2012, wordt een hoofdstuk IX.2 ingevoegd, dat artikel 21.3 bevat, luidende : « HOOFDSTUK IX. 2. - Bijdrage in de reiskosten voor werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer Art. 21.3. De personeelsleden vermeld in artikel 21.1 die voor de verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun werkplek of voor de verplaatsingen tussen verschillende vestigingen en onderwijsinstellingen gebruik maken van het openbaar vervoer, hebben recht op terugbetaling van de reiskosten.

De terugbetaling geschiedt na overlegging van een abonnement op naam dat is afgegeven door een maatschappij voor openbaar vervoer. De kosten verbonden aan eersteklasabonnementen worden niet terugbetaald.

In afwijking van het tweede lid worden ook dagkaarten terugbetaald, op voorwaarde dat het gaat om regelmatige ritten. Een rit wordt als regelmatig beschouwd indien het personeelslid alle weekdagen waarop het aan de betrokken school lesgeeft, gebruik maakt van het openbaar vervoer voor de rit van zijn woonplaats naar het werk en/of omgekeerd.

Het terugbetaalde bedrag wordt berekend in verhouding tot de prijs van een jaarabonnement voor het betrokken traject.

De met toepassing van het eerste lid aangevraagde terugbetaling mag niet gecumuleerd worden met een andere reisvergoeding voor hetzelfde traject en dezelfde periode.

De Regering legt de overige nadere regels vast. » HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool

Art. 29.Artikel 5.15, § 1, eerste lid, 5°, d), van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool, gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2008 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; ».

Art. 30.Artikel 5.31, eerste lid, 5°, d), van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2008 sluiten, wordt vervangen als volgt : « d) als het om een lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel gaat, houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat beantwoordt aan de wezenlijke elementen vermeld in het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs en dat door de Regering als gelijkwaardig wordt erkend; ». HOOFDSTUK 1 4. - Wijziging van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 sluiten over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009

Art. 31.In artikel 17, derde lid, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 sluiten over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009 worden de woorden "30 oktober" vervangen door de woorden "31 oktober".

Art. 32.Hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 17.1, luidende : « Art. 17.1. Financiering van de schoolmediatheken in de gewone secundaire scholen. § 1. De eerste inrichting en de eerste uitrusting van een schoolmediatheek in een gewone secundaire school is - ongeacht de inrichtende macht van de school - volledig ten laste van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap, indien uit de ingediende bouw- en inrichtingsplannen blijkt dat kan worden voldaan aan de vereisten inzake lokalen en uitrusting genoemd in artikel 15, § 1, 1° en 2°, en aan de vereisten op het gebied van de mediacollectie.

Op initiatief van de leraar-mediathecaris en op aanvraag van de schoolleiding kunnen aankopen om de inrichting of uitrusting van de schoolmediatheek te vernieuwen of aan te vullen, door de Regering gesubsidieerd worden op basis van de criteria die de Regering voor de inrichting en uitrusting in het onderwijs heeft bepaald.

De kosten voor de centrale eenheden van het verbond MEDIADG, waarbij de schoolmediatheek aangesloten moet zijn, alsook de kosten voor de afzonderlijke internetverbinding en voor de hard- en software in de schoolmediatheek die voor de catalogisering en uitleendienst noodzakelijk is, worden volledig via de begroting van de Duitstalige Gemeenschap gefinancierd. § 2. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen ontvangt elke gewone secundaire school, voor haar erkende schoolmediatheek, een toegewezen jaarlijkse dotatie uit de begroting van de Duitstalige Gemeenschap : 1° ten belope van 6.000 euro voor de jaarlijkse vernieuwing van de mediacollectie; 2° ten belope van 4.000 euro voor het beheer van de schoolmediatheek, waarbij verwarming, elektriciteit en onderhoud van de ruimten via de algemene begroting van de school worden gefinancierd.

De vermelde bedragen worden elk jaar in de maand september aangepast aan de ontwikkeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen (volledige index). Als basisindex geldt daarbij de index van de maand september 2001, als nieuwe index geldt de index van de maand september van het jaar van de aanpassing. § 3. Samen met de mediatheekcommissie stelt de leraar-mediathecaris vóór 30 september een begroting voor de schoolmediatheek op waarin de ontvangsten en uitgaven voor het lopende schooljaar worden vermeld, alsook een overeenkomstige balans voor het vorige schooljaar waarin de subsidies die de school overeenkomstig § 1, derde lid, ontvangen heeft, afzonderlijk worden vermeld en de uitgaven worden gewettigd.

Elk jaar wordt vóór 31 oktober een kopie van de begroting en van de balans aan de gemachtigde voor de schoolmediatheken bezorgd en op diens verzoek worden hem alle stukken bezorgd die hij voor de controle van de balans noodzakelijk acht. » HOOFDSTUK 1 5. - Wijziging van het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs

Art. 33.In artikel 1, § 2, van het decreet van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs sluiten houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 3°, c), worden de woorden ", behalve de houders van een bachelor diploma lager of kleuteronderwijs" opgeheven;2° in de bepaling onder 4°, l), wordt de punt vervangen door een kommapunt en de bepaling onder 4° wordt aangevuld met een bepaling onder m), luidende : « m) leraar-mediathecaris in het secundair onderwijs.» HOOFDSTUK 1 6. - Slotbepalingen

Art. 34.De artikelen 25 tot 29 van het besluit van de Regering van 13 juli 2011 betreffende de schoolmediatheken in het gewoon secundair onderwijs worden opgeheven.

Art. 35.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2012, met uitzondering van : 1° artikel 33, 1°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2010;2° artikel 28, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2011;3° de artikelen 32 en 34, die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2011;4° de artikelen 4, 14, 18 en 27, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2011;5° de artikelen 8 tot 13, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2012. Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 16 juli 2012.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President, Minister van Lokale Besturen O. PAASCH, Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid Mevr. I. WEYKMANS, Minister van Cultuur, Media en Toerisme H. MOLLERS, Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Parlementaire stukken : 107 (2011-2012), nr. 1. Ontwerp van decreet. 107 (2011-2012), nrs. 2-3. Voorstellen tot wijziging. 107 (2011-2012), nr. 4. Verslag.

Integraal verslag : 16 juli 2012, nr. 39. Bespreking en aanneming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^