Decreet van 16 juli 2015
gepubliceerd op 07 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027119
pub.
07/08/2015
prom.
16/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015027119

WAALSE OVERHEIDSDIENST


16 JULI 2015. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2015 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2015 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(Duizend EUR)

Vastleggingskredieten

Limitatieve vereffeningskredieten

Niet-limitatieve vereffeningskredieten

Uitgavenkredieten

13.209.629

12.692.038


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

218.997

218.997


Art. 2.Artikel 6 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aangepaste begroting 2015 vastgesteld op 60.485 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in april 2015 voor de inflatie 2014 en 2015 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2015 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2014.".

Art. 3.Artikel 7 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aangepaste begroting 2015 vastgesteld op 32.379 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in april 2015 voor de inflatie 2014 en 2015.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe toegekend aan het "CRAC" zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2015 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2014.".

Art. 4.Artikel 8 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe toegekend aan het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2015 vastgesteld op 1.105.296 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in april 2015 voor de inflatie 2014 en 2015 en met de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2009 is opgenomen alsook vanaf 2015 met de gemeentelijke bijdrage van 11.189 duizend euro van de opbrengst met betrekking tot de jaarlijkse belasting die het Waalse Gewest op windmolens, masten, pylonen of antennes heeft bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2015 wanneer rekening zal worden gehouden met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2014 en met de definitieve vastlegging van de opbrengst met betrekking tot de jaarlijkse belasting die het Waalse Gewest op windmolens, masten, pylonen of antennes heeft bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet.".

Art. 5.In artikel 2 van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2006 pub. 05/01/2007 numac 2006204246 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" , afgekort : "I.D.E.S.S." (1) sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : "I.D.E.S.S.", wordt het volgende lid ingevoegd tussen het tweede lid en het derde lid : "Voor de organisatie van de diensten bedoeld in het eerste lid, verleent de Regering een mandaat in het kader van een dienst van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de artikelen 14 en 106, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in het desbetreffende Protocol nr. 26.".

In artikel 12 van voornoemd decreet, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 6.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Huisvesting en Duurzaam Wonen, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 53.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 53.02 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 7.Artikel 33 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2015 : 65.583.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2014 : 32.379.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het Gemeentefonds.".

Art. 8.Artikel 34 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20 en 43.21 van programma 02, organisatieafdeling 17.".

Art. 9.In artikel 44 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, worden de vermeldingen van de toelagen opgenomen in programma 09 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 14, de programma's 03 en 12 van organisatieafdeling 15, programma 31 van organisatieafdeling 16 en de programma's 05, 06, 11 en 32 van organisatieafdeling 18, gewijzijgd als volgt : "Programma 09.09 : Buitenlandse Betrekkingen : Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan privé-instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan privé-instellingen - programmering 2014-2020.

Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen.

Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen - programmering 2014-2020.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Subsidie aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Subsidie aan W.B.I. in het kader van de programmering 2007-2013 van de Europese Structuurfondsen.

Toelage aan W.B.I. in het kader van de programmering 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidie voor acties van de internationale betrekkingen.". "Programma 14.02 : Acties en coördinatie van de mobiliteitsbeleiden : Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Subsidies voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie in het kader van Doelstelling 1.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor vervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulsubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor de radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.". "Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het milieu : Subsidies aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies en vergoedingen aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie ASBL".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rural de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Subsidie toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Subsidies aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W)" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit).

Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.).

Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro-Bio Tech) Subsidie aan de privé- verenigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidie aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden Deelneming van het Gewest -SCRL Eco TechnoPôle Wallonie en werkingssubsidies.

Subsidies voor het onderzoek inzake dierenwelzijn voor de universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de bescherming en het Dierenwelzijn.

Specifieke toelagen en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.". " Programma 15.12 : Plattelandsontwikkeling, Grondinrichtingen, Groene ruimten en Waterlopen : Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake plattelandsontwikkeling en behoud van groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan niet-openbare sectoren in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Subsidies aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de richtlijn "nitraten".

Subsidie aan de "GREOA" en aan de « FGW » voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden of landelijk beheer.

Subsidies voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Subsidies voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel van de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subventions à l'UCL et à l'ULg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Allerhande uitgaven voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Toelagen aan de niet-openbare sector inzake plattelandsontwikkeling, groene ruimten en waterlopen met inbegrip van de alluviale vlakte.". " Programma 16.31 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Subsidies toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Subsidies toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.

Toelage aan de "SWCS" en aan het "FLW" voor werkingskosten verbonden aan het beheer van de Ecopack-Renopackregeling.". " Programma 18.05 : Economisch beleid, coördinatie, reglementering, keurmerken en informatie i.v.m. hulpverleningen.

Subsidoes voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Subsidie aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Subsidies aan de "Groupement régional économique".

Subsidie aan de VZW "Comité de développement stratégique de la région de Charleroi".

Subsidie aan de intercommunale IDEA ter ondersteuning van het herstructureringsplan "Coeur du Hainaut; centre d'énergies".

Subsidie aan de NV BE. Fin voor de uitvoering van de circulaire Economie hoofdlijn van het Waalse industriële beleid (programma NEXT).

Subsidies ter ondersteuning van strategieën inzake de economische herstructurering van regio's die door herstructureringen getroffen zijn.". "Programma 18.06 : K.M.O.'s en Middenstand : Subsidie aan de VZW CIDE SOCRAN. Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Subsidies voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingssubsidies toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Subsidies voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Subsidies ter ondersteuning van K.M.O.'s en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Subsidie aan de "SOWALFIN".

Subsidies aan de "Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS)" (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen".

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidie aan de NV SOWAFORE. Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidie aan de Universiteit van Luik voor onderzoeken en proefprojecten.

Subsidie aan de NV "ST'ART".

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Subsidie aan de VZW LOGISTICS IN WALLONIA in het kader van het project "Biolog Europe".

Subsidie aan de VZW "WALLONIE DESIGN".

Subsidie aan de "CESW" voor de werkingskosten van het Waarnemingscentrum voor de Handel.". " Programma 18.11 : Bevordering van de tewerkstelling : Toelagen aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Subsidies aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Subsidies voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Bijdrage van het Waalse Gewest aan het programma "LEED" van de O.E.S.O. Subsidies voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Subsidies voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies aan de gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Subsidies voor de Gewestelijke opdrachten voor Tewerkstelling.

Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking voor het management van diversiteit voor de openbare sector en de VZW's.

Subsidies voor de beheersstructuren van de stadscentra.

Waalse medefinanciering van de hoofdlijn LEADER van het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Toekenning van kredieten om het initiatief of de ondernemingsgeest inzake tewerkstelling te bevorderen.

Tegemoetkomingen ten gunste van ondernemingen in verband met de arbeidsmarkt.

Subsidies ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid.

Subsidies voor acties inzake tewerkstelling voor de VZW's en de openbare sector. buitenschoolse opvang Gemeenschap.

Buitenschoolse opvang PPO. Subsidies voor diverse acties voor de openbare sector.

Dotatie aan "Wallonie-Bruxelles International" in het kader van de gecoördineerde solidariteitsactie ten aanzien van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filippijnen. . " Programma 18.32 : Tegemoetkoming aan bedrijven - Onderzoek - Creativiteit - Innovatie : Subsidies aan bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in het kader van de competitiviteitspolen.

Subsidie aan de Waalse onderzoeksactoren in het kader van hun deelname aan internationale programma's.

Subsidies aan de ondernemingen in het kader van de programma's Innovatie - nieuwe technologieën - Informatie- en communicatietechnologieën.

Werkingssubsidie aan de VZW EURO GREEN IT INNOVATION CENTER. Subsidie aan de VZW "MICROSOFT INNOVATION CENTER".

Subsidie aan de NV WSL. Subsidie aan de VZW "ID Campus".

Subsidies in het kader van de projecten DIGITAL CITIES. Subsidie aan de VZW "TechnofuturTIC" voor de animatie en de begeleiding van het EPN-netwerk en van de regeling inzake digitale bemiddeling in de Waalse gemeenten."..

Art. 10.Artikel 50 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "Artikel 1, § 3, van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : "Opgericht wordt een Technisch Studiefonds, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit de prestaties van de studiebureaus van het Departement Technische studies van het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst, alsook van andere studiebureaus van de Dienst aangewezen door de Executieven voor rekening van een andere persoon dan het Waalse Gewest;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk op het vlak van gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) de gedeeltelijke onderaanneming van verschillende bestellingen die bij de studiebureaus worden geplaatst ;b) de aankoop van roerende vaste of immateriële goederen in verband met de uitvoering van de bestellingen die bij bedoelde bureaus worden geplaatst;c) de indienstneming van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor de uitvoering van bestellingen;d) allerhande proefprojecten en experimentele, onderzoeks- en ontwikkelingsstelsels inzake kunstwerken of wegen.».

Art. 11.Artikel 51 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "Artikel 2 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : "

Art. 2.Opgericht wordt een Tol- en Averijfonds - Sector Wegen en Autosnelwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het wegen- en snelwegennetwerk, met inbegrip van het Eurovignet en de wegenisbijdrage Gas;c) uit administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;c) uit de stortingen van de Europese tegemoetkomingen verkregen in het kader van het CENTRICO-programma;e) administratieve boetes geïnd inzake gevaarlijk en uitzonderlijk wegvervoer;f) administratieve boetes geïnd inzake veiligheid, afmetingen en signalisatie van de lading;g) administratieve boetes geïnd inzake de plaatsing van de verkeerstekens;h) administratieve boetes geïnd inzake autokeuring en homologatie van voertuigen. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het wegen- en autowegennetwerk;b) de bouw en het onderhoud van voornoemd netwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) (SOFICO);c) de invoering van het verkeersvignet;d) de betaling van de in het kader van het Europees CENTRICO-programma uitgevoerde werken en studies;e) de financiering van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid);f) de financiering van uitgaven voor de veiligheid van het gewestelijke verkeersnet waaronder de behandeling van zijdelingse obstakels op gewestwegen via uitgaven inzake civiele bouwkunde, wegenuitrustingen, diensten;g) de financiering van de controleactiviteiten en -middelen van de domaniale Politie;h) de financiering van databanken en beheersinstrumenten voor gevaarlijk en uitzonderlijk wegvervoer;i) de financiering van databanken inzake verkeerstekens en van het contactpunt met de GPS-kaartbeheerders;j) het gebruik van nieuwe technologieën en procedures met het oog op een betere efficiëntie van de nodige controles voor de veiligheid van de weggebruikers, met inbegrip van de financiering van de activiteiten in verband met de goedkeuring van de meetinstrumenten in het kader van de gewestelijke bevoegdheden inzake controle en verkeersveiligheid;k) subsidies voor studies en proefprojecten met betrekking tot het wegen- en autosnelwegendomein. Bovendien kan dit fonds de stortingen die de "SOFICO" heeft verricht om de onteigeningen die het Gewest zal uitvoeren met het oog op de verwezenlijking van zijn projecten, registreren en deze bedragen storten aan de onteigende eigenaars.".

Artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 tot oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken wordt gewijzigd als volgt : "

Art. 3.Opgericht wordt een Verkeers- en Averijfonds - Sector Waterwegen, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien : a) uit terugbetalingen uitgevoerd door derden verantwoordelijk voor schade aan de roerende en onroerende goederen van het domein van het Waalse Gewest dat beheerd wordt door het Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, alsook uit terugvorderingen van ten onrechte voorgeschoten bedragen, namelijk in het kader van de regeling van geschillen inzake aansprakelijkheid wegens genoemde feiten;b) uit alle betalingen opgelegd bij de wetgevende en reglementaire bepalingen betreffende het gebruik van het waterwegennetwerk en de aanhorigheden ervan;c) uit terugbetalingen uitgevoerd in het kader van projecten die het voorwerp uitmaken van een Europese medefinanciering (zoals Interreg -RET-T);d) uit administratieve boetes geïnd krachtens artikel 9 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, wanneer de overtreding op het gewestelijk openbaar waterwegendomein begaan werd;e) uit het verkoop van vervaardigde producten uit de " Carrière de Gore ", met inbegrip van de bezoldiging van de personeelsleden voor hun desbetreffende dienstverleningen;f) uit terugbetalingen uitgevoerd door de binnenlandse instelling bedoeld bij artikel 9 van de overeenkomst betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996, overeenkomstig artikel 5, § 2, 5°, van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten ondertekend op 3 december 2009, betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;g) uit de tonnenmaat en de certificering van schepen;h) uit de administratieve boetes geïnd inzake de regels van politie over het verkeer op waterwegen; uit de administratieve boetes geïnd inzake de regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften inzake de binnenvaart en de regels inzake de veiligheid van binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-internationale reizen op zee worden gebruikt ; j) uit de verkoop van groene certificaten uit de gewestelijke hydraulische productie;k) uit de facturatie voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart zoals bedoeld bij de bijlage van het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart sluiten tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart ;l) uit de facturatie van prestaties van derden uitgevoerd door de diensten van het Departement Studies en Beheerondersteuning. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : a) het herstel van de schade aan het waterwegennetwerk;b) het onderhoud van voornoemd netwerk;c) projecten medegefinancierd met Europese fondsen waarvan de voorfinanciering ten laste is van het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;d) de verzameling, afgifte en inname van afval op het waterwegennetwerk beheerd door het Operationeel directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen, overeenkomstig het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996.e) de tonnenmaat en de certificering van schepen;f) de financiering van de controleactiviteiten en -middelen van de domaniale Politie;g) de tenlasteneming van de prestaties uitgevoerd door derden voor het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart;h) de tenlasteneming van kleine werkingsuitgaven van het Departement Studies en Beheerondersteuning, in het bijzonder in het kader van de door derden uitgevoerde prestaties. Dit fonds wordt ertoe gemachtigd om de stortingen te registreren, die verricht zijn door de "SOFICO" in ruil voor de diensten verleend door de Waalse Overheidsdienst in het kader van het dienstencontract betreffende het beheer van het "Canal du Centre.". ».

Art. 12.Opgericht wordt een Fonds voor Verkeersveiligheid en voor gewestelijke sensibilisering voor verkeersveiligheid, hierna het Fonds genoemd, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten met betrekking tot : de vergoedingen te innen voor de goedkeuring van motorvoertuigen ; b) de vergoedingen volgend op de controle- en toezichtskosten van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht;c) de vergoedingen uit rijscholen en daarmee gelijkgestelden ;d) de vergoedingen voor het behalen van brevetten van beroepsbekwaamheid in het kader van de rijopleiding;e) de verschuldigde vergoedingen om een verzoek bij de beroepscommissie te kunnen indienen inzake het besturen van een voertuig;f) de door de keuringsstations verschuldigde vergoedingen, met uitzondering van die bedoeld bij artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht, die rechtstreeks wordt gestort aan de VZW "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid);g) bij ontbinding van de VZW "Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen (FIA)", wordt het overschot van de netto-ontvangsten geïnd door de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen in het kader van hun activiteiten, zoals bedoeld bij de artikelen 23 en 24 van het koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht. Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op : de rijopleiding (organisatie van de examens voor het verkrijgen van het rijbewijs, beroepscommissie inzake rijopleiding, organisatie van de examens van de opleiders voor rijscholen, ...) ; b) de keuringsstations en de verbetering ervan;c) de homologatie van voertuigen;d) de tenlasteneming van de kosten veroorzaakt door de organisatie van de specifieke rijopleidingen voor de personen met motorische of psychologische problemen;e) de organisatie van de controles van de meetapparaten in de keuringsstations;f) bewustmakings- en voorlichtingsacties inzake verkeersveiligheid ;g) de ontwikkeling van een pedagogische voortzetting inzake bewustmaking en voorlichting inzake verkeersveiligheid en mobiliteit in het voorschools-, leerplichtonderwijs en hoger onderwijs ;h) de dekking van de werkingskosten van deficitaire keuringsstations, zoals bedoeld bij artikel 24 van het koninklijk besluit van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1994 pub. 27/04/2007 numac 2007000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 53 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht; investeringen in infrastructuur voor de minder rendabele keuringsstations; j) in het beheerscentrum van de openbare verkeerswegen (wegen en bevaarbare waterwegen) van Wallonië.".

Art. 13.In artikel D.26 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202320 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt : " 6° de gehele of gedeeltelijke inbeslagnemingen met betrekking tot de waarborgen betreffende de toepassing van het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten. ».

Artikel D.27 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek type decreet prom. 27/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202320 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt aangevuld als volgt : "en aan de uitgaven bestemd voor de gehele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgen betreffende de toepassing van het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten. »..

Art. 14.Artikel 88 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "Desgevallend, in afwijking van de bepalingen van : - het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie; - de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - het koninklijk besluit nr. 110 van 13 december 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten; - het koninklijk besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding; - het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek; - het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200431 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de O.C.M.W.'s sluiten tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de OCMW's;

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de Waalse plaatselijke besturen : De gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar het ontwerp van oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de inkomsten van de gemeente of de provincie voor het volgende dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 1 oktober aan de Waalse Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand.

De gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar, uiterlijk 31 december, het ontwerp van oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de inkomsten van de gemeente of de OCMW's voor het volgende dienstjaar. Deze definitieve oorspronkelijk begroting wordt uiterlijk op 15 januari aan de Waalse Regering overgemaakt onder de vorm van een "SIC" bestand.

De gemeenteraad, de provincieraad of het vast bureau bepaalt elk jaar de voorlopige begrotingsrekening van het vorig dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 15 februari aan de Waalse Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand. Deze voorlopige begrotingsrekening toont de toestand van de netto vastgestelde rechten, van de vastleggingen en van de aanrekeningen die op 31 december worden geboekt.

De gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar de jaarrekeningen van het vorig dienstjaar en maakt ze uiterlijk 1 juni over aan de Waalse Regering onder de vorm van een "SIC" bestand.

Bij gebrek aan evenwicht van de gewone dienst van het eigen dienstjaar moeten de gemeente of de provincies een convergentieplan aan de Waalse Regering voorleggen. Dit plan moet in 2018 het eigen dienstjaar weer in evenwicht krijgen alsook de maatregelen die daarvoor genomen worden.

In afwijking van artikel L 3343-8 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, zal het jaarlijkse bedrag, dat via het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen wordt gestort, kunnen worden verminderd met 25 % in minstens een van de volgende twee gevallen : - geen goedkeuring van het convergentieplan ten gevolge van een tekort van het eigen boekjaar; - geen goedkeuring van de buitengewone begroting ten gevolge van de niet-naleving van de investeringsbakens zonder rechtsgeldige verantwoording.

Vóór de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid en voor zover de definitieve oorspronkelijk begroting uiterlijk 31 december van het vorig dienstjaar is bepaald, mogen, door middel van voorlopige kredieten, uitgaven van de gewone dienst worden verricht waarvoor een uitvoerbaar krediet uitgetrokken was op de begroting van het vorig dienstjaar.

Deze beperking alsook de beperking i.v.m. de stemming van de definitieve oorspronkelijk begroting vóór 31 december zijn niet van toepassing op de verplichte en/of veiligheidsuitgaven. In dit geval kan de vastlegging van de uitgave enkel gebeuren via een gemotiveerd besluit van het college of het vast Bureau dat bij de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.".

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de nodige kredieten over te dragen van basisallocatie 01.04 "Voorziening voor het beheer van het uitstaand bedrag in het kader van de overdracht van bevoegdheden" van programma 12.02 naar basisallocaties van programma 17.12 (Gezondheid).

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe beleidsmaatregelen inzake administratieve vereenvoudiging of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties van programma 09.04. "e-Wallonie-Bruxelles-Simplification".

Art. 17.In afwijking van artikel, 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredieten over te dragen vanaf de basisartikelen 74.08 van programma 02 van de organisatieafdeling 13, 74.01 van programma 11 van organisatieafdeling 14, 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 van programma 01 van organisatieafdeling 15 naar basisallocatie 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerde beleid van de geomatica-vergunningen van de Waalse Overheidsdienst. HOOFDSTUK II. - Gewestelijke waarborgen

Art. 18.Artikel 106 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de talrijke Families van Wallonië is gesloten. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 120.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.".

Art. 19.Artikel 110 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures" (SOFICO) (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) voor de financiering van studies en werken nodig voor de sanering, de uitbating en andere investeringen voor het structurerend netwerk waarmee ze belast is, voor een bedrag van hoogstens 190 miljoen euro boven de reeds toegekende waarborg van 150 miljoen euro en aangewend voor de aangegane leningen bij de Europese Investeringsbank.".

Art. 20.Artikel 115 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Openbare werken, Gezondheid, Sociale Actie en Patrimonium kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, en in het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 240.000.000 euro.".

Art. 21.Artikel 116 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 11.154.008 euro.". HOOFDSTUK III. - Bijzondere afdeling

Art. 22.Artikel 131 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF), 60.02.A.05 (FIOV) en 60.02.A.07 (TEN-V Waterwegen), van afdeling 10, Titel IV.". HOOFDSTUK IV. - Gewestelijke bedrijven

Art. 23.Artikel 132 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 44.388.000 euro voor de ontvangsten en 44.388.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK V. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 24.Artikel 134 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 50.312.000 euro voor de ontvangsten en 50.312.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK VI. - Instellingen van openbaar nut

Art. 25.Artikel 135 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 67.891.000 euro voor de ontvangsten en 67.891.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 26.Artikel 136 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een kwaliteitslandbouw") voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 8.768.000 euro voor de ontvangsten en 9.368.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 27.Artikel 138 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : " De bij dit decreet gevoegde aangepaste werkingsbegroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.721.000 euro voor de ontvangsten en 4.721.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 28.Artikel 139 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : « De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 27.845.000 euro voor de ontvangsten en 27.845.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 29.Artikel 144 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut du patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 18.799.000 euro voor de ontvangsten en 18.799.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 30.Artikel 146 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 35.839.385 euro voor de ontvangsten en 35.839.385 euro voor de uitgaven.".

Art. 31.Artikel 148 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 6.451.000 euro voor de ontvangsten en 6.451.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 32.Artikel 150 van het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2015 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 61.359.000 euro voor de ontvangsten en 61.359.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende de dienstcheques

Art. 33.Op verzoek van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen), dragen de gemeenten of intercommunales, die hebben genoten de vuilnisophaaldienst en beleid van de speciale afvalstoffen van de huishoudens die door de Regio wordt georganiseerd, de reële en volledige kosten van deze dienst die door het Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gedragen.

De Dienst bepaalt de door elke gemeente of intercommunale verschuldigde bedragen naar evenredigheid van de ingezamelde hoeveelheden in de containerparken die ze beheren, of door andere inzamelingsmiddelen die ze hebben georganiseerd. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 34.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken van het Waals Parlement, 215 (2014-2015) Nrs. 1, 1bis tot 5bis.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 16 juli 2015.

Bespreking. Stemming

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^