Decreet van 16 mei 2007
gepubliceerd op 02 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2007035963
pub.
02/07/2007
prom.
16/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2007. - Decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs. HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling Artikel I.1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Secundair onderwijs Afdeling I. - Programmatie

Art. II.1. Aan artikel 7, § 1, van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs, wordt in het eerste lid, vervangen bij decreet van 7 juli 2006, de volgende zin toegevoegd : « In afwachting dat de Vlaamse Regering deze procedure bepaalt, kunnen nieuwe structuuronderdelen worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 28 van dit decreet, voor scholen behorend tot een scholengemeenschap, respectievelijk artikel 38 van dit decreet, voor scholen niet behorend tot een scholengemeenschap. » Afdeling II. - Inwerkingtreding

Art. II.2. De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2006. HOOFDSTUK III. - Levenslang leren Afdeling I. - Volwassenenonderwijs

Art. III.1. Artikel 8 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs wordt opgeschort van 1 maart 2007 tot en met 31 augustus 2007.

Art. III.2. In hetzelfde decreet wordt een artikel 8ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 8ter.Centra voor Volwassenenonderwijs die tijdens het schooljaar 2005-2006 één of meer van de hierna vermelde opleidingen organiseerden, verkrijgen vanaf 1 februari 2007 ambtshalve onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied mode : 1° breien BSO 3;2° kleding BSO 3;3° kleding-kleermaken dames BSO 3;4° modes en modeartikelen BSO 3;5° patroonstudie BSO 3.» Afdeling II. - Basiseducatie

Art. III.3. In artikel 9, tweede lid, van het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen worden de woorden "van maximum 18 leden" geschrapt.

Art. III.4. In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt tussen het derde en het vierde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De leden van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering via coöptatie aanvullen met externen. » Art. III.5. In artikel X.50, § 2, laatste lid, van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV wordt de laatste zin geschrapt. Afdeling III. - Inwerkingtreding.

Art. III.6. De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking als volgt : 1° artikel III.2 heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2007; 2° artikelen III.1, III.3 en III.4 hebben uitwerking met ingang van 1 maart 2007; 3° artikel III.5 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006. HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie onderwijspersoneel Afdeling I. - Gemeenschapsonderwijs

Art. IV.1. In artikel 100bis, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij het decreet van 2 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het jaartal "2006" vervangen door het jaartal "2007";2° het tweede lid wordt opgeheven. Art. IV.2. In artikel 100bis, § 6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid wordt de zinsnede "en "1 september 2006" als "1 september 2007"", geschrapt. Afdeling II. - Gesubsidieerd onderwijs

Art. IV.3. In artikel 84bis, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij het decreet van 2 maart 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het jaartal "2006" vervangen door het jaartal "2007";2° het derde lid wordt opgeheven. Art. IV.4. In artikel 84bis, § 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid wordt de zinsnede "en "1 september 2006" als "1 september 2007"", geschrapt. Afdeling III. - Inwerkingtreding.

Art. IV. 5. De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2006. HOOFDSTUK V. - Internationalisering Afdeling I. - VZW EPOS

Art. V.1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om toe te treden tot de vzw EPOS en bij te dragen tot de werking van de VZW. Art. V.2. De VZW EPOS wordt belast met de uitvoering in Vlaanderen van Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren.

Art. V.3. Binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap draagt de Vlaamse Regering jaarlijks bij in de financiële middelen van de VZW. Art. V.4. 1° De subsidie wordt aangewend voor de werking van de vzw en voor de activiteiten die in Vlaanderen worden ontwikkeld in het kader van de Europese en internationale programma's en acties voor onderwijs, vorming, opleiding en levenslang leren. 2° De VZW legt jaarlijks een activiteitenverslag en een financieel verslag aan de Vlaamse Regering voor. Afdeling II. - Inwerkingtreding.

Art. V.5. De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 mei 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE. _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1148 - Nr. 1. - Verslag, 1148 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1148 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 9 mei 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^