Decreet van 16 mei 2013
gepubliceerd op 28 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203120
pub.
28/05/2013
prom.
16/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2013. - Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen

Artikel 1.In artikel 33bis van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen, ingevoegd bij het decreet van 27 oktober 2011 houdende wijziging van verscheidene decreten betreffende de bevoegdheden van Wallonië, wordt het woord "gemiddeld" ingevoegd tussen het woord "inkomen" en het woord "bescheiden".

Art. 2.In artikel 37 van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en van artikel 174 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en van 9 februari 2012 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met de woorden "of van terugbetaalbare voorschotten".Ze nemen met name de vorm van een tegemoetkomingstoelage in de huurprijs van een woning die gehuurd of in beheer wordt genomen overeenkomstig artikel 33bis."; 2° in § 2, wordt het woord "tegemoetkoming" telkens vervangen door het woord "steun";3° § 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : « Voor de toekenning van de in artikel 33bis bedoelde tegemoetkoming houdt de Regering ook rekening met de grootte van de woning en van de inkomens van het gezin voor de bepaling van de berekeningwijze van de tegemoetkoming.»

Art. 3.In artikel 42 van dezelfde Code, vervangen bij het decreet van 15 mei 2003, wordt het woord "subsidie" vervangen door het woord "steun".

Art. 4.In artikel 62 van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. § 1 wordt aangevuld met de woorden "of van terugbetaalbare voorschotten".Ze nemen met name de vorm van een tegemoetkomingstoelage in de huurprijs van een woning die gehuurd of in beheer wordt genomen overeenkomstig artikel 59ter."; 2. in § 2, wordt het woord "tegemoetkoming" telkens vervangen door het woord "steun";3. § 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : « Voor de toekenning van de in artikel 59ter bedoelde tegemoetkoming houdt de Regering ook rekening met de grootte van de woning en van de inkomens van het gezin voor de berekeningwijze van de tegemoetkoming. »

Art. 5.In artikel 67 van dezelfde Code, vervangen bij het decreet van 15 mei 2003, wordt het woord "subsidie" vervangen door het woord "steun".

Art. 6.In artikel 79 van dezelfde Code, gewijzigd door het decreet van 9 februari 2012, wordt paragraaf § 1 opgeheven.

Art. 7.In artikel 88, § 1, van dezelfde Code, wordt punt 4°, opgeheven bij het decreet van 9 februari 2012, opnieuw opgenomen in de volgende lezing : « 4° de activiteit van de openbare huisvestingsmaatschappijen periodiek evalueren en meer bepaald, overeenkomstig artikel 165bis van het Wetboek, een auditverslag ervan uitvoeren of laten uitvoeren en er de opvolging van waarborgen; ».

Art. 8.In artikel 94, § 1, tweede lid, 3°, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2006 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode wordt punt a. aangevuld met de volgende woorden : « met dien verstande dat geen beslissing tot uitzetting, onverminderd artikel 7, van 1 november tot 15 maart van het volgende jaar mag worden uitgevoerd. De uitzetting wordt toegepast indien het gezin niet aanvaard begeleid te worden bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; ».

Art. 9.In artikel 105, tweede lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 23 november 2006 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode worden de woorden "alsook de inspecteurs-generaal" ingevoegd tussen de woorden "en de adjunct-directeur-generaal" en de woorden "worden door de Regering aangewezen".

Art. 10.In artikel 132 van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 2005 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en van 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden "aan een openbaar centrum voor sociale actie" worden vervangen door de woorden "aan een openbare overheid, aan een instelling voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces erkend krachtens het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid."; - de woorden "of met een bescheiden inkomen" worden toegevoegd na de woorden "in een precaire toestand".

Art. 11.In artikel 135, § 1, 4°, van dezelfde Code worden de woorden "of terugbetaalbare voorschotten" ingevoegd tussen de woorden "toelagen" en de woorden "die verleend worden".

Art. 12.In artikel 148, § 1, van dezelfde code, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 2005, 30 maart 2006 en 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. In het derde lid worden de woorden "die gekozen worden onder de huurders en eigenaars van de maatschappij," ingevoegd tussen de woorden "lijst van kandidaten" en de woorden "voorgedragen door het adviescomité voor huurders en eigenaars"; 2. het vijfde lid wordt aangevuld met de woorden "of wanneer, ten gevolge van de fusie van meerdere maatschappijen, de maatschappij meer dan 10 000 woningen beheert."

Art. 13.In artikel 150 van dezelfde Code, vervangen bij het decreet van 30 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 23 november 2006 en 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in het derde lid worden de woorden "en komen bij het maximum aantal leden die het toewijzingscomité overeenkomstig artikel 148ter, vijfde lid, mag omvatten, ingevoegd tussen de woorden "besturen en verenigingen vertegenwoordigen" en de woorden "Het kan ook bestaan uit";2. tussen het derde en het vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : « De maatschappelijke werkers die lid zijn van het Toewijzingscomité, worden door de Regering benoemd op basis van een lijst van kandidaten voorgedragen door de maatschappij binnen drie maanden na de hernieuwing van haar raad van bestuur.De duur van hun mandaat is gelijk aan de duur van het mandaat van de andere leden van het Toewijzingscomité. »

Art. 14.In artikel 152 van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2006, wordt § 1, vervangen als volgt : « § 1. De persoon die de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, mag niet aangewezen worden als bestuurder. »

Art. 15.In artikel 154 van dezelfde Code worden de woorden "om de vier jaar" vervangen door de woorden "voor de duur van de gemeentelegislatuur".

Art. 16.In artikel 164 van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003 en vervangen bij het decreet van 9 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. de §§ 1 tot 5 worden vervangen als volgt : « § 1.De beslissingen tot bepaling van de voorwaarden betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2, 1°, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, worden onderworpen aan de goedkeuring van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij).

De "Société wallonne du Logement" neemt haar beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken. Bij gebrek aan beslissing van de "Société wallonne du Logement" binnen de termijn wordt de beslissing van de maatschappij uitvoerbaar.

Elke beslissing van de maatschappij betreffende de toekenning van de bovenbedoelde opdrachten kan door de "Société wallonne du Logement" opgeschort of vernietigd worden.

De "Société wallonne du Logement" neemt haar beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken. Bij gebrek aan beslissing van de "Société wallonne du Logement" binnen de termijn kan de beslissing van de maatschappij niet meer opgeschort of vernietigd worden. § 2. Elke beslissing van de maatschappij m.b.t. de toekenning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2, 1°, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, kan door de "Société wallonne du Logement" worden opgeschort of vernietigd.

De "Société wallonne du Logement" neemt haar beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken. Bij gebrek aan beslissing van de "Société wallonne du Logement" binnen de termijn kan de beslissing van de maatschappij niet meer opgeschort of vernietigd worden. § 3. De in de §§ 1 en 2 bedoelde termijnen worden tijdens de maanden juli, augustus en december met vijftien dagen verlengd. De "Société wallonne du Logement" kan deze termijnen met vijftien dagen verlengen overeenkomstig de door de Regering vastgestelde voorwaarden. » 2. de §§ 6 en 7 worden de §§ 4 en 5.

Art. 17.Artikel 165bis van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006 en opgeheven bij het decreet van 9 november 2012, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 165bis.§ 1. Over de openbare huisvestingsmaatschappijen wordt volgens een door de "Société wallonne du Logement" vastgestelde programmering een auditverslag opgesteld over de organisationele, administratieve, technische en financiële aspecten. § 2. Over elk ontwerp van auditverslag wordt in de raad van bestuur van de betrokken maatschappij beraadslaagd. Het ontwerp van audit wordt aan elke bestuurder van de maatschappij en aan de commissaris en de directeur-zaakvoerder medegedeeld. De beraadslaging heeft betrekking op de opmerkingen van de maatschappij en over de door haar te treffen maatregelen. § 3. De maatschappij wordt al naar gelang gehoord door de "Société wallonne du Logement" of door de Regering bij toepassing van § 5, lid 2, van dit artikel, vóór het uiteindelijke auditverslag opgesteld wordt.

Het ontwerp van auditverslag wordt door de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" behandeld. § 4. Onverminderd artikel 88, § 1, lid 2, 4°, van de Code kan de bij de maatschappij aangewezen commissaris de "Société wallone du Logement" erom verzoeken een auditverslag uit te voeren of te laten uitvoeren. Daar licht hij de Regering over in. § 5. De Regering kan de "Société wallonne du Logement" belasten met de uitvoering van een auditverslag over een maatschappij binnen een door haar bepaalde termijn. Daar licht zij de maatschappij onmiddellijk over in.

Indien de "Société wallonne du Logement" het auditverslag niet tijdig indient, kan de Regering tot de uitvoering ervan beslissen. § 6. De Regering bepaalt de wijze van opstelling, uitvoering en opvolging van de audits op voorstel van de "Société wallonne du Logement". § 7. Onverminderd artikel 29 van het Wetboek van strafvordering maakt de verspreiding van gegevens vermeld in een ontwerp van audit een grove nalatigheid uit. »

Art. 18.In artikel 176.1, § 4, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2012, wordt een lid voor het eerste lid ingevoegd, luidend als volgt : « De Raad van bestuur van de loketten bestaat uit maximum 13 bestuurders. »

Art. 19.In artikel 176.2 van dezelfde code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « In afwijking van het eerste lid kan de Maatschappij beslissen om binnen de perken bepaald door de Regering de erkenning van het Gewest toe te kennen aan een rechtspersoon die niet beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden."; 2° in § 2 worden de woorden "voor een hernieuwbare periode van vijf jaar" vervangen door de woorden "voor een hernieuwbare periode van tien jaar";3° in § 3, 1°, van dezelfde Code wordt punt b.aangevuld met de volgende zinnen : « Deze statuten moeten erin voorzien : - dat de hoedanigheid van directeur-zaakvoerder van een loket is onverenigbaar met de hoedanigheid van burgemeester, schepen en voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van provinciaal gedeputeerde van een gemeente of een provincie die vennoot is; - dat de directeur-zaakvoerder en de personeelsleden van een loket noch rechtstreeks noch onrechtstreeks en zelfs bijkomend geen verzekeringsagent noch -makelaar mogen zijn ongeacht of ze de hoedanigheid van natuurlijke persoon of vennoot van een rechtspersoon hebben; - dat een kredietcomité bestaande uit minstens drie personen wordt opgericht en dat de raad van bestuur zijn beslissingsbevoegdheid aan dit comité opdraagt voor de bij het loket ingediende kredietaanvragen. »

Art. 20.In artikel 178.1, § 1, van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt 1° vervangen als volgt : « ofwel hem financiële sancties opleggen in de vorm van administratieve geldboetes van maximum 5.000 euro en van maximum 10.000 euro in geval van recidive of van dwangsommen die 500 euro per dag bedragen tot het verdwijnen van de vastgestelde overtreding; »; 2° in het eerste lid wordt een punt 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : « 1°bis ofwel de schorsing van de financiering beslissen »;3° in het tweede lid worden de woorden "die door de Regering wordt vastgesteld op voorstel van de "Société"" vervangen door de woorden "zoals bepaald in het eerste lid, 1°".

Art. 21.Artikel 180, § 2, 4°, van dezelfde Code worden de woorden "subsidies en" opgeheven.

Art. 22.In artikel 183 van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 9 februari 2012, wordt een § 2bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 2bis. Het Gewest kan een toelage aan het Fonds toekennen voor de sloop, de bouw, de aankoop, de renovatie of de herstructurering van woningen.

De Regering bepaalt de voorwaarden betreffende de terbeschikkingstelling, de berekeningswijze, de bepaling en betalingsmodaliteiten van de toelage.

De Regering kan specifieke tegemoetkomingen toekennen of de toelage aanpassen overeenkomstig artikel 79. »

Art. 23.In artikel 193, § 1, van dezelfde code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "of gemiddeld" ingevoegd tussen de woorden "een bescheiden" en de woorden "inkomen hebbende gezinnen";2° het wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : « De Regering bepaalt de maximale verhouding van woningen die in huur of in beheer worden genomen door elke agentschap voor sociale huisvesting, die ter beschikking kan worden gesteld of onderverhuurd aan gezinnen met een gemiddeld inkomen.»

Art. 24.In artikel 200bis, § 2, van dezelfde Code, wordt de zin "Het is afhankelijk van het aantal vastgestelde overtredingen" vervangen door de zin "De Regering bepaalt het bedrag van de boete naargelang van het soort vastgestelde overtreding."

Art. 25.In artikel 200ter, § 3, van dezelfde Code, wordt de zin "De Regering bepaalt het bedrag van de geldboete volgens het type vastgestelde overtreding." ingevoegd tussen de eerste en de tweede zin. HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 26.De maatschappijen moeten hun statuten overeenkomstig de Code, zoals gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2012, uiterlijk 30 juni 2013 en, zoals gewijzigd bij dit decreet, uiterlijk 30 september 2013 aanpassen.

Art. 27.De erkenning van de loketten voor sociaal krediet erkend op 31 december 2012 overeenkomstig artikel 176.2 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen wordt tot 31 december 2013 verlengd.

De loketten voor sociaal krediet moeten hun statuten overeenkomstig de Code, zoals gewijzigd bij dit decreet, uiterlijk 30 juni 2014 aanpassen.

Art. 28.Dit decreet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad behalve : - artikel 13 dat bij de hernieuwing van het toewijzingscomité in werking treedt; - de artikelen 7 en 17 die op 1 juli 2013 in werking treden en houden op van kracht te zijn op een datum bepaald door de Regering en uiterlijk op 30 juni 2014; - de artikelen 18 en 19 die voor elk loket bij de verlenging van de erkenning in werking treden.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 mei 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waalse Parlement, 772 (2012-2013), nrs. 1 tot 22.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 15 mei 2013.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^