Decreet van 17 december 2014
gepubliceerd op 15 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019011604
pub.
15/04/2019
prom.
17/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011604

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


17 DECEMBER 2014. - Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015(1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In de artikelen van dit decreet, onder " decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten", wordt het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap verstaan.

In de artikelen van dit decreet, onder " bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten", wordt het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen, verstaan.

In de artikelen van dit decreet worden de volgende afkortingen gebruikt : "OA" voor "organisatie-afdeling", en "OA's" voor "organisatie-afdelingen"; "BA" voor "basisartikel", en "BA's" voor "basisartikelen". "BF" voor "begrotingsfondsfonds", en "BF's" voor "begrotingsfondsen".

Er worden vastleggingskredieten en vereffeningskredieten, bestemd voor het dekken van de uitgaven van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, geopend in de begrotingstabel waarbij de kredieten met betrekking tot de programma's over basisartikelen worden verdeeld, gevoegd bij dit decreet; de begrotingstabel, waarvan een samenvatting hierna vermeld wordt, geeft ook de raming aan van de uitgaven die in 2015 aan te rekenen zijn ten laste van de begrotingsfondsen voor vastlegging en vereffening.

SAMENVATTENDE TABEL

OORSPRONKELIJK

Vastleggings kredieten

Vereffenings kredieten

Begrotings fondsen Vastleggings middelen

Begrotings fondsen Vereffenings middelen

Hoofdstuk I-Algemene Diensten

562.634

563.372

24.463

24.463

Hoofdstuk II-Gezondheid, Sociale Zaken, Cultuur, Audiovisuele Sector en Sport

1.297.580

1.291.868

38.510

38.585

Hoofdstuk III-Onderwijs, Onderzoek en Vorming

7.300.807

7.305.569

20.178

19.315

Hoofdstuk IV-Openbare schuld van de Franse Gemeenschap

197.198

197.198

0

0

Hoofdstuk V-Dotaties aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

447.340

447.340

0

0

Algemeen totaal

9.805.559

9.805.347

83.151

82.363


Overeenkomstig artikel 8, § 4, 6° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden die kredieten en fondsen over BA's en BF's verdeeld in de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 2.De kredieten voor de programma's die betrekking hebben op de werkingskosten van de administraties en de ministeriële kabinetten behelzen : 1° ) De bezoldigingen en vergoedingen van alle aard van het actief en in disponibiliteit gesteld personeel, de bezoldigingen of lonen van het hulppersoneel, de toelagen voor een hoger ambt en een bijzonder ambt, de opzegvergoedingen en vergoedingen voor arbeidsongevallen - met inbegrip van de uitkering van deze vergoedingen aan leden van de familie van het slachtoffer in geval van overlijden - alsook de verminderde bezoldigingen of lonen van het tijdelijk of hulppersoneel;2° ) De vaste uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en voor diensten : - Erelonen van advocaten en artsen - Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken -Presentiegeld, reis- en verblijfkosten van niet tot de administraties van de Franse Gemeenschap behorende personen - Bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden; - Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen - met inbegrip van de uitgaven voor energieverbruik "stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen" - en uitgaven voor onderhoud - Bureaukosten, huur van informatica-uitrusting, vervoer, belastingen, retributies, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kleding en andere kleine bestuursuitgaven; - Allerlei vergoedingen aan het personeel van de Franse Gemeenschap voor werkelijke lasten en materiële schade, de reiskosten betreffende de dienstreizen en de verzekeringspremies van de afgevaardigden van het departement die zich naar het buitenland begeven, de bijdrage van de Franse Gemeenschap in de prijs van de sociale abonnementen; - De andere uitgaven in verband met de werking of de handelingen van de diensten waarvan de beschrijving in de bijzondere toelichting wordt aangegeven. 3° ) De uitzonderlijke uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en voor diensten, waaronder werken en leveringen voor de inrichting van nieuwe lokalen en de verhuiskosten.4° ) De huur van onroerende goederen van de verschillende diensten van het departement, met inbegrip van de huurgelden, de bezoldigingen en vergoedingen verschuldigd aan de Regie der Gebouwen.5° ) De vergoedingen aan derden die het slachtoffer werden van ongevallen waarvoor de Franse Gemeenschap aansprakelijk is alsook de verschillende procedurekosten in verband met deze ongevallen.6° ) De uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen : machines, meubilair, materieel en vervoermiddelen te land.7° ) De heffingen voor auteursrechten.

Art. 3.In afwijking van artikel 21, § 1 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen de debetrente die voortvloeit uit het beheer van de thesaurie op korte termijn, de op termijn te betalen bedragen in het kader van de uitgifte van thesauriebewijzen en van het gebruik van afgeleide producten met de kassier, door de kassier van ambtswege op de overeenkomstige rekeningen worden uitgetrokken en worden geregulariseerd ten laste van de uitgavenbegroting.

Art. 4.Met toepassing van artikel 13 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, wordt de Regering vrijgesteld van de onmiddellijke indiening van een ontwerp van specifiek aanpassingsdecreet, indien de na beraadslaging genomen beslissing tot opening van de kredieten die noodzakelijk zijn voor ofwel de vereffening, ofwel de vastlegging en de vereffening van de uitgaven, die cumulatief per kredietaard lager zijn dan 5.000.000 euro.

Art. 5.In afwijking van artikel 8, § 1, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kan de OA 40 twee functionele programma's, namelijk de programma's 0 en 1, omvatten.

Art. 6.Voor de toepassing van artikel 19, § 2, en van artikel 20 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de bedoelde ontvangers : de gewone rekenplichtigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die vroeger als zodanig door de Minister van Begroting werden aangesteld en die op 1 januari 2013 in functie waren, en de ontvangers-thesauriers die vanaf 1 januari 2013 werden aangesteld. HOOFDSTUK II. - Bepalingen in verband met de bezoldigingen

Art. 7.Overeenkomstig artikel 8, § 4, 2° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de vereffeningskredieten bestemd voor de uitgaven bedoeld in de BA's 11.03 en 11.04 van programma 0 van OA 11 niet limitatief.

Art. 8.In de dringende gevallen bedoeld in artikel 26 § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten kunnen de bezoldigingen van het administratief personeel worden vastgelegd met een kredietoverschrijding, te regulariseren door de na beraadslaging van de Regering genomen beslissing waarbij de kredietoverschrijvingen vermeld in artikel 26 § 2 van het bedoelde decreet worden toegestaan.

Indien de in artikel 26 § 2 bedoelde procedure geen voldoende vastleggingskredieten opent om de in het eerste lid bedoelde overschrijdingen aan te zuiveren, kunnen, in afwijking van artikel 13 van het bedoelde decreet, de bezoldigingen van het administratief personeel worden vastgelegd met een kredietoverschrijding te regulariseren bij de na beraadslaging door de Regering genomen beslissing volgens de procedure bepaald in artikel 13 van dat decreet.

Art. 9.In de dringende gevallen bedoeld in artikel 26 § 3 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten kunnen de bezoldigingen van het onderwijzend en ermee gelijkgesteld personeel worden vastgelegd, vereffend en uitbetaald met een kredietoverschrijding te regulariseren bij een na beraadslaging door de Regering genomen beslissing waarbij de kredietoverschrijvingen vermeld in artikel 26 § 3 van het bedoelde decreet worden toegelaten.

Indien de in artikel 26 § 3 bedoelde procedure geen voldoende kredieten opent om de in het eerste lid bedoelde overschrijdingen aan te zuiveren, kunnen, in afwijking van artikel 13 van het bedoelde decreet, de bezoldigingen van het onderwijzend en ermee gelijkgesteld personeel worden vastgelegd, vereffend en uitbetaald met een kredietoverschrijding te regulariseren bij de na beraadslaging door de Regering genomen beslissing volgens de procedure bepaald in artikel 13 van dat decreet. HOOFDSTUK III. - Bepalingen in verband met geldvoorschotten

Art. 10.Naast de uitgaven toegestaan bij artikel 16 §§ 1 en 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding, kunnen de bij artikel 11 bedoelde geldvoorschotten ook aangewend worden voor de uitbetaling van de bezoldigingen, toelagen en vergoedingen van alle aard ten gunste van het door de Gemeenschap bezoldigde personeel, alsook van de schuldvorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten van niet meer dan 8.500 euro B.T.W. niet inbegrepen, met inbegrip van de aankoop van kunstwerken, en van de hulpgelden en toelagen met een sociaal karakter, en van de subsidies van minder dan 6.000 euro. De beperking tot 8.500 euro, B.T.W. niet inbegrepen, is niet van toepassing op de uitgaven voor energieverbruik van de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming.

Art. 11.Overeenkomstig artikel 38 § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend aan gedecentraliseerde thesauriers, waarbij deze rekenschap moeten geven van de aanwending ervan.

De geldvoorschotten die aan de hieronder vermelde gedecentraliseerde thesauriers worden verleend, worden vastgesteld tot het maximumbedrag dat voor hun ambt wordt vastgesteld.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 100.000 euro worden verleend : - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van de PMS-centra; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van het kunstonderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 375.000 euro worden verleend : - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Kasteelbrakel; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Saint-Servais; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Jumet; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de dienst van de administrateur-generaal van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van het gespecialiseerd onderwijs; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de inspectiedienst van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 500.000 euro worden verleend : - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Fraipont ; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de IPPJ (overheidsinstelling voor jeugdbescherming) van Woutersbrakel; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de algemene inspectiedienst in het algemeen bestuur onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 625.000 euro worden verleend : - aan de gedecentraliseerde thesaurier van gezondheid; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van het algemeen bestuur justitiehuizen; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van Secundair Onderwijs in de algemene directie leerplichtonderwijs.

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 1.250.000 euro worden verleend : - aan de gedecentraliseerde thesaurier van het Hoofdbestuur Hulpverlening aan de Jeugd; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de Directie Logistieke Steun (Secretariaat-generaal); - aan de gedecentraliseerde thesaurier die de Algemene Directie Audit, Coördinatie en Steun (Secretariaat-Generaal) coördineert; - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de Dienst voor de verspreiding van de podiumkunsten (Algemeen bestuur Cultuur). - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de dienst inspectie basisonderwijs (Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek); - aan de gedecentraliseerde thesaurier van de dienst inspectie secundair onderwijs (Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek);

Er kunnen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 2.500.000 euro aan de gedecentraliseerde thesaurier van Sport worden verleend voor de gehele Algemene Directie.

Die maximumbedragen worden aangepast bij beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 12.De gedecentraliseerde thesaurier voor de Audiovisuele Sector en de Sector Multimedia wordt ertoe gemachtigd betalingen te verrichten naar aanleiding van opdrachten in het buitenland in het kader van internationale festivals en overeenkomsten, binnen de perken van 12.500 euro.

Art. 13.De gedecentraliseerde thesaurier van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs wordt ertoe gemachtigd door middel van de geldvoorschotten de tegemoetkoming van de Franse Gemeenschap te betalen in de pensionkosten van de kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en die door hun ouders ofwel aan een internaat van het officieel gesubsidieerd onderwijs, ofwel aan een internaat van het vrij gesubsidieerd onderwijs worden toevertrouwd. Bovendien wordt hij ertoe gemachtigd die tegemoetkoming in de vorm van driemaandelijkse voorschotten te betalen.

De gedecentraliseerde thesaurier van de Algemene Directie Niet Verplicht Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek wordt ertoe gemachtigd door middel van de geldvoorschotten de reisbeurzen en de prijzen in specie te betalen aan geslaagden voor universitaire vergelijkende examens. Bovendien wordt hij ertoe gemachtigd op dezelfde wijze de reiskosten te betalen van de personen die van of naar het buitenland reizen.

Art. 14.Voor de toepassing van artikel 38 § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de gedecentraliseerde thesauriers : 1° de buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die vroeger als dusdanig door de Minister van Begroting of diens afgevaardigde werden erkend en die op 1 januari 2013 in functie zijn;2° de buitengewone rekenplichtigen van de ministeriële kabinetten en de voor hun werking ermee gelijkgestelde diensten die vroeger als dusdanig werden aangesteld door de Minister waaronder ze ressorteren en die op 1 januari 2013 in functie zijn;3° de buitengewone rekenplichtigen van het interministerieel corps van commissarissen van de Regering en van de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind die vroeger werden aangesteld krachtens de toepasselijke specifieke organieke bepalingen en die op 1 januari 2013 in functie zijn;4° de thesauriers die vanaf 1 januari 2013 nieuw aangesteld zijn. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen in verband met de verdeling van de kredieten

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, 1° 2° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kan op de volgende BA's een nieuwe kredietverdeling worden toegepast : - de kredieten van de BA's 12.03.91 en 12.07.91 van OA 06 kunnen een nieuwe verdeling genieten van kredieten uit elk BA, alle OA's inbegrepen, in verband met de overeenkomsten betreffende het beheer van de gebouwen bezet door de diensten van de kabinetten van de ministers van de Regering; - de kredieten van de BA's van de OA's 06 en 10 kunnen een nieuwe verdeling genieten van kredieten uit de BA's van de verschillende programma's van die OA's. De opschriften van de programma's kunnen aan die verdelingen worden aangepast en rekening houden met de administratieve aanpassingen in verband met de verdeling van de bevoegdheden en de samenstelling van de Regering; - de kredieten van OA 06 kunnen, op beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden overgeschreven naar BA 11.04.51 van OA 10; - op BA 12.05.02 van OA 11 kan een nieuwe verdeling worden toegepast uit elk BA van OA 11. Op de kredieten van dat BA kan ook een nieuwe verdeling worden toegepast naar elk BA van economische klasse 7 binnen elk functioneel programma van de uitgavenbegroting; - de kredieten van de BA's 01.01.02, 01.02.02, 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.11.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.02, 01.15.02, 01.16.02, 01.18.02, 11.31.02, 01.02.08, en 01.03.08, et 01.06.21 van 0A 11; van BA 01.01.07 van OA 17, van BA 01.01.01 van OA 20, van BA 01.01.11 van OA 25, van de BA's 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21, 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, 01.02.40 et 01.06.21, van OA 40, kunnen, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, worden verdeeld over de verschillende BA's van de algemene uitgavenbegroting; - de kredieten van de BA's 11.04.01 en 12.05.02 van OA 11 kunnen bijkomende kredieten krijgen uit BA 33.36.14 van OA 17, en omgekeerd; - de kredieten van de BA's van de programma's 8 en 9 van OA 11 kunnen bijkomende kredieten krijgen uit de BA's van OA 85; - het krediet van BA 41.01.14 van OA 12 kan aanvullende kredieten genieten uit elk BA van de algemene uitgavenbegroting; - het krediet van BA 41.01.40 van OA 40 kan een nieuwe verdeling van kredieten genieten uit elk basisartikel, alle organisatie-afdelingen inbegrepen, bestemd voor uitgaven in verband met de activiteiten betreffende de sturing van het onderwijs en deze die in verband staan met de opleiding gedurende de loopbaan; - het krediet van BA 01.01.60 van OA 40 kan, na instemming van de Minister bevoegd voor de begroting, geheel of gedeeltelijk worden overgeschreven naar de BA's van de OA's 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55 en 57; - op de kredieten van BA 41.40.60. van OA 40 kan een nieuwe begrotingsverdeling worden toegepast uit elk BA, alle OA's van de hoofdstukken I en III van de begroting ingebrepen; - op de kredieten van BA 01.01.55 van OA 40 kan een nieuwe begrotingsverdeling worden toegepast uit elk BA van OA 40; - de kredieten van de BA's van programma 6 van OA 51 en van programma 4 van 0A 52 kunnen, op beslissing van de Regering, bijkredieten uit BA 01.11.21 van OA 40 genieten; - de ordonnancerende minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van de BA's betreffende de werkingsuitgaven van de onderwijsinrichtingen over de OA's 51, 52, 53 en 56; - de ordonnancerende minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van de BA's over programma 1 van OA 54 en de programma's 4, 5, 7 en 8 van OA 55 en over de BA's van programma 6 van OA 55 en de BA's 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23 en 44.13.23 van OA 54; - de kredieten van de BA's van de OA's 54, 55 en 57 kunnen bijkredieten uit BA 01.03.60 van OA 40 genieten; - de kredieten van BA 01.05.80 van OA 51 kunnen bijkredieten uit BA 01.09.91 van OA 52 genieten, en omgekeerd; - de ordonnancerende Minister kan, na instemming van de minister bevoegd voor de begroting, een nieuwe verdeling verrichten van de BA's over de BA's 12.21.71 van OA 51, 12.21.51 en 12.21.71 van OA 52, 12.21.51 van OA 53 en 12.21.51 van OA 56; - de kredieten van de BA's betreffende de lasten van het personeel kunnen, op beslissing van de Regering, bijkredieten uit elk BA van de uitgavenbegroting genieten; - op de kredieten van de BA's van de organisatie-afdelingen 85 en 86 kan een verdeling over die afdelingen worden toegepast volgens de noodwendigheden inzake globaal beheer van de schuld. HOOFDSTUK V. - Bepalingen in verband met de begrotingsfondsen

Art. 16.In afwijking van artikel 7, 2°, derde lid van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen de volgende begrotingsfondsen zich in een debettoestand bevinden : - de BF's 30.01.80 en 30.02.80 van OA 40; BF 01.03.94 van OA 52, tot beloop van de bedragen toegekend door institutionele overeenkomsten (Europese fondsen, Forem, Actiris, Waals Gewest, federale Staat); - BF 01.01.23 van OA 15, tot beloop van de bedragen die door het Waalse Gewest aan de Franse Gemeenschap en/of een operateur verschuldigd zijn krachtens de kaderovereenkomsten die de overschrijving van geld organiseert uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), de gewestfondsen en de projectfiches; - BF 12.02.24 van OA 16, tot beloop van een bedrag dat gelijk is aan hoogstens één derde van de jaarlijkse kredieten die door de Federale Staat worden verschuldigd in het kader van het vaccinatieprogramma; - BF 33.10.24 van OA 16, tot beloop van een bedrag dat gelijk is aan hoogstens één derde van de jaarlijkse kredieten die door de Federale Staat worden verschuldigd in het kader van de programma's voor kankeropsporing; - BF 01.01.91 van OA 55, tot beloop van de bedragen die door institutionele overeenkomsten (Europese fondsen, enz.) worden toegekend.

De ordonnateur wordt belast met het doen naleven van de maximumbedragen, en de eenheid voor de controle van de vastleggingen onderzoekt de naleving van de maximumbedragen die aan de ordonnateur worden opgelegd.

Art. 17.Het begrotingsfonds Nationale Loterij (01.01.36 van OA 11) wordt gestijfd door de dotaties en voorschotten van de Nationale Loterij. De bestemde ontvangsten van dat fonds worden door de Regering verdeeld over de begunstigden, met inbegrip van het Sportfonds - Activiteiten (12.33.11 van OA 26). In afwijking van artikel 27, tweede lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, wordt de ontvanger-thesaurier van het BF Nationale Loterij (01.01.36 van OA 11) ertoe gemachtigd de rekening van het BF 12.33.11 van OA 26 (Sportfonds - Activiteiten) volgens de door de Regering besliste verdeling te stijven.

Art. 18.In afwijking van de inhoud van de uitgaven vermeld in het fonds nr. 27 (Sportfonds - Activiteiten), vermeld in het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap sluiten, wordt de thesaurier van de rekening van het BF 12.33.11 van OA 26 (Sportfonds-Activiteiten) ertoe gemachtigd de rekening van de algemene gewone ontvangsten ten bedrage van 4.218.000 euro te stijven.

Art. 19.In afwijking van artikel 8, § 1, derde lid, 1° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, omvat het programma 0 van OA 20 het BF 01.01.05.

Art. 20.Voor de toepassing van artikel 38, § 2 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, zijn de bedoelde gedecentraliseerde thesauriers : de gewone rekenplichtigen van de begrotingsfondsen die met een teken C in de algemene uitgavenbegroting aangegeven worden, die als zodanig door de Minister van Begroting worden genoemd en die op 1 januari 2013 hun ambt uitoefenen. de nieuwe gedecentraliseerde thesauriers die voor het beheer van zulke fondsen worden aangesteld. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen in verband met de facultatieve subsidies

Art. 21.Met toepassing van artikel 8, § 4, 3° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kan de Regering subsidies toekennen bij gebrek aan een organiek decreet, binnen de perken van de kredieten van de basisartikelen en op voorwaarde dat hun aard in de tekst van het basisartikel wordt vermeld en met verwijzing naar dit artikel wordt geïdentificeerd.

OA 11 - Algemene Zaken van het Secretariaat-generaal Programma 0 - Bestaansmiddelen - Subsidies voor de bezoldiging van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van het doorstromingsprogramma (met inbegrip van vorige jaren) Programma 2 Subsidies aan de privé-instellingen in het kader van het actieplan voor de evenementen tot herdenking van de Grote Oorlog Programma 3 - Informatie, bevordering, uitstraling van de Franse taal en cultuur en van de Gemeenschap Wallonië-Brussel - Subsidies voor de bezoldiging van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van het doorstromingsprogramma (met inbegrip van vorige jaren); - Subsidie aan het investeringsfonds Start, met het oog op het dekken van zijn werkingskosten; - Subsidies van alle aard voor de coördinatie van transversale materies, informatie, uitstraling, bekendheid en promotie van de Franse Gemeenschap en de democratische waarden die ze in België en in het buitenland verdedigt; - Subsidies om, samen met het Waalse Gewest, de cultuurmetropolen te ondersteunen; - Subsidie in het kader van de samenwerking tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap ( wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten - art. 55, § 3); - Diverse subsidies voor doorzichtigheidsacties van de Franse Gemeenschap, inzonderheid door de sportpraktijk; - Subsidies aan de openbare instellingen die feesten in de Franse Gemeenschap organiseren; - Subsidies voor de ondersteuning van de verspreiding van het verdrag inzake de rechten van het kind, de opleiding, de informatie en de organisatie van evenementen in verband met die overeenkomst, in het kader van internationale werkzaamheden; - Subsidies voor het Belgische voorzitterschap van de Task Force Holocaust en de honderdste verjaardag van de oorlog 14-18. - Subsidies voor projecten op het gebied van gelijke kansen. - Subsidies voor projecten in verband met universitaire ziekenhuizen.

Programma 4 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Cultuur - school - Subsidie aan het « Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) » (centrum voor onderzoek op het gebied van regionale economie en economisch beleid). - Uitgaven in verband met het overlegde actieplan Cultuur-Onderwijs.

Programma 10 - Subsidies in het kader van de promotie van Brussel - Subsidies in het kader van de promotie van Brussel OA 14 - Internationale betrekkingen en Acties van het Europees Sociaal Fonds Programma 1 - Internationale Betrekkingen - Diverse subsidies in het kader van de internationale betrekkingen Programma 3 - Diverse initiatieven in de onderwijssector - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in het kader van de medewerking tussen het Departement en diverse internationale instellingen; - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in het kader van de medewerking tussen het Departement en diverse internationale instellingen, inzonderheid acties voor de versterking van de aantrekkingskracht van het hoger onderwijs en de bevordering van de studentenmobiliteit.

OA 15 - Infrastructuur voor gezondheid, sociale zaken, cultuur en sport Programma 2 - Leningslasten, investeringen en subsidies voor cultuurinvesteringen - Subsidies voor de bescherming en de herwaardering van architectuur; - Subsidies voor de financiering van de intrest- en leningslasten van het Joods Museum van België en van de lokale gemeenschappen in het kader van het stelsel voor alternatieve financiering; - Subsidies toegekend aan de lokale gemeenschappen voor hun culturele infrastructuurprojecten (aanschaffing, vernieuwing en/of inrichting, bouw); - Subsidies voor het aanschaffen, oprichten, wijzigen en inrichten van gebouwen die moeten dienen als jeugdhuizen - Frans taalgebied; - Subsidies voor het aanschaffen, oprichten, wijzigen en inrichten van gebouwen die moeten dienen als jeugdhuizen - Brussels Gewest; - Subsidies aan de overheidsbesturen in het kader van het samenwerkingsakkoord cultuur-erfgoed tussen het Waalse Gewest en de Federatie Wallonië - Brussel.

OA 16 - Gezondheid Programma 1 - Allerlei tegemoetkomingen - Subsidie aan de "Académie royale de Médecine de Belgique".

Programma 2 - Gezondheidspreventie en -promotie - Subsidies en acties voor de toepassing van het operationeel gemeenschapsplan; - Subsidies en acties op het gebied van gezondheidspromotie en -bescherming; - Subsidies aan het wereld anti doping agentschap Programma 3 - Gezondheidspromotie op school - Diverse subsidies in verband met vorming inzake gezondheidspromotie op school; - Diverse subsidies in verband met informatisering en uitrusting; - Subsidies in het kader van overeenkomsten in de non-profit-sector.

OA 17 - Hulpverlening aan de Jeugd Programma 1 - Jongeren in gevaar en jonge delinquenten - Subsidies voor acties inzake algemene preventie van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd; - Subsidies toegekend aan de projecten voor impuls voor het migrantenbeleid; - Subsidies inzonderheid bestemd voor de verwezenlijking van vernieuwende initiatieven in de sector jeugdbescherming en hulpverlening aan de jeugd; - Subsidies aan de dienst "Ecoute-Enfants" van de Franse Gemeenschap; - Subsidies bestemd voor de verwezenlijking van transversale acties inzake hulpverlening aan de jeugd met andere sectoren; - Subsidies voor initiatieven inzake adoptie; - Subsidies bestemd voor het Intersyndicaal Fonds voor maatschappelijk welzijn; - Plan voor de versteviging van de Hulpverlening aan de Jeugd; - Subsidies in het kader van de overeenkomsten in de non-profit sector; - Financiering van onderzoek op het gebied van de gespecialiseerde hulpverlening aan de jeugd en op het gebied van de jeugdbescherming; - Subsidies aan de projecten van de diensten voor hulpverlening en optreden inzake opvoeding na een verblijf in een overheidsinstelling voor jeugdbescherming; - Subsidies aan projecten die het scheidingsverblijf organiseren; - Subsidies aan het fonds sociale maribel. - Subsidies aan projecten waarvan de erkenning wordt onderzocht.

OA 18 - Justitiehuizen Programma 2 - Gespecialiseerde hulpverlening - Subsidies aan erkende diensten voor maatschappelijke hulpverlening aan gedetineerden en contactdiensten; - Subsidies voor hulpverlening aan gedetineerden; - Uitrustings- en inrichtingssubsidies aan verenigingen en instellingen voor hulpverlening aan gedetineerden; - Subsidies aan diensten voor maatschappelijke hulpverlening aan justitiabelen; - Subsidie ontmoetingsplaats; - Subsidie eerstelijnshulp in rechtszaken; - Uitrustingssubsidies voor projecten inzake opleiding en herstelbemiddeling.

OA 19 - Kind Programma 1 - "Office de la Naissance et de l'Enfance". - Subsidies in het kader van de overeenkomsten in de non-profit sector.

Programma 2 - Kinderbeleid en -opvang - Uitgaven in verband met het kinderbeleid; - Uitrustingssubsidies in het kader van het kinderbeleid.

OA 20 - Algemene Zaken van Cultuur Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Subsidies voor projecten buiten de traditionele categorieën met betrekking tot verschillende domeinen in de vorm van uitzonderlijke evenementen; - Subsidies voor multidisciplinaire, interdisciplinaire of intersectorale cultuuractiviteiten op het gebied van cultuur; - Uitgaven of subsidies aan instellingen op het gebied van cultuur; - Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke studies, colloquia op sociaal-cultureel gebied; - Steun aan stadculturen en opkomende culturen; - Subsidies aan de erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen voor de ontwikkeling van overlegde digitaliseringsprogramma's in het kader van het Plan voor het behoud en de exploitatie van het cultureel erfgoed; - Inrichtings- en uitrustingssubsidies aan de culturele verenigingen en instellingen alsook aan de provincies en gemeenten ten voordele van de culturele verenigingen en instellingen; - Subsidies voor de activiteiten inzake creatie, verspreiding, bevordering en opleiding op het gebied van de digitale kunsten; - Subsidies aan gemeenten, steden, provincies in het kader van cultuurovereenkomsten en voor cultuuractiviteiten; - Subsidies in verband met het doorstromingsprogramma; - Bijdrage in de subsidiëring van de activiteiten gevoerd in het kader van het Impulsfonds voor het migrantenbeleid; - Subsidie aan het cultureel centrum van de Franse Gemeenschap "Le Botanique"; - Subsidie aan het "Palais des Beaux-Arts de Charleroi"; - Subsidie aan de « Halles de Schaerbeek » - Europees cultureel centrum van de Franse Gemeenschap"; - Subsidie aan het grensoverschrijdende cultureel centrum "Le Manège"; - Subsidies aan het literatuurarchief en -museum.

Programma 2 - Culturele centra - Subsidie voor de werkings- en bezoldigingskosten voor het personeel van de "Association des Centres Culturels (ACC) (Vereniging van de culturele centra), van ASTRAC (netwerk van culturele centra), de CCCB (Concertation des Centres Culturels bruxellois - Overleg Brusselse culturele centra); - Buitengewone subsidies en werkingssubsidies aan de Waalse en Brusselse culturele centra OA 21 - Podiumkunsten Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Subsidies aan filantropische instellingen die zich met kunstenaars bezighouden; - Beurzen aan toneelkunstenaars, musici, dansers; - Subsidie aan het "Maison du spectacle"; - Subsidie aan de instellingen en vaste plaatsen voor kunst- en cultuurverspreiding; - Subsidies aan verenigingen en kunstenaars voor kunstverblijf en voor activiteiten inzake bevordering, verspreiding en decentralisatie op het gebied van kunst en cultuur.

Programma 2 - Toneel - Subsidies aan de theaters, aan de festivals voor toneelkunst en aan de verenigingen voor toneelbevordering of -onderzoek.

Programma 3 - Muziek - Subsidie aan de "Opéra royal de Wallonie"; - Subsidie aan het "Orchestre philharmonique de Liège"; - Subsidies van alle aard inzake muziek, voor de professionele en niet-professionele muziekactiviteiten; - Subsidies voor de lyrische kunst, orkesten, festivals en instellingen voor muziekbevordering.

Programma 4 - Danskunst - Subsidie aan het "Centre chorégraphique de la Communauté française"; - Subsidies voor dans, festivals en aan instellingen voor bevordering van danskunst.

Programma 6 - Circuskunsten, kermiskunsten en straatkunsten - Subsidies voor vorming, creatie en werking van de gezelschappen voor circus-, kermis- en straatkunsten.

OA 22 - Boek Programma 1 - Openbare lectuurvoorziening - Subsidies ter ondersteuning van programma's inzake bevordering en animatie in het kader van de openbare lectuurvoorziening; - Subsidies aan de verenigingen en instellingen voor bevordering van lectuur.

Programma 2 - Franse letteren en bevordering van het boek - Subsidie aan de "Académie royale de langue et de littérature françaises"; - Subsidie aan het Nationaal Fonds voor de letterkunde; - Literaire beurzen toegekend aan schrijvers en literaire vertalers; - Literaire prijzen van de Franse Gemeenschap; - Steun aan literaire uitgevers van de Franse Gemeenschap voor collecties inzake erfgoed en hedendaagse creatie; - Steun aan uitgevers inzake dichtkunst en toneelkunst; - Steun aan uitgevers van boeken inzake menswetenschappen; - Steun voor editoriale initiatieven die op de specificiteit van de verhouding tekst-beeld de nadruk legt; - Subsidies aan de verenigingen voor bevordering en verspreiding van Franstalige Belgische auteurs, voor volwassenen en voor de jeugd; - Subsidies aan instellingen voor bevordering van dichtkunst; - Subsidies aan literaire tijdschriften; - Steun voor de vertaling van Franstalige Belgische auteurs; - Steun aan uitgevers en boekhandelaars van de Franse Gemeenschap alsook aan hun representatieve instellingen; - Beurzen aan jeugdauteurs en -tekenaars en aan auteurs en tekenaars van creatiestripverhalen; - Subsidies aan de instellingen voor bevordering van het stripverhaal en de jeugdliteratuur.

Programma 3 - Endogene regionale talen - Steun aan literaire tijdschriften en publicaties van hoog niveau die kunnen bijdragen tot het behoud van de endogene regionale talen; - Steun aan verenigingen tot verdediging en bevordering van de endogene regionale talen; - Prijzen voor dialectliteratuur.

Programma 4 - Franse taal - Subsidies voor de bevordering en de coördinatie van de initiatieven die bijdragen tot de bescherming, de luister en de verrijking van de Franse taal; - Steun aan wetenschappelijke of didactische publicaties op het gebied van de Franse taal of de francofonie; - Steun voor onderzoek betreffende de Franse taal; - Steun aan Franstalige wetenschappelijke publicaties.

Programma 5 - Informatica - Subsidies bestemd voor het programma betreffende de informatica-uitrusting van de door de Franse Gemeenschap erkende en georganiseerde bibliotheken. - Subsidies bestemd voor het programma voor digitalisering van het boekketen." OA 23 - Jeugd en permanente opvoeding Programma 2 - Jeugd - Subsidies voor bijzondere projecten inzake animatie van jeugdorganisaties, jeugdcentra en niet erkende verenigingen; - Subsidies voor de cultuurcreaties, -producties en -verspreidingen "Jongeren"; - Subsidies voor transversale projecten tussen Jeugd en andere sectoren en interministeriële samenwerkingsverbanden in de jeugdsector; - Uitzonderlijke subsidies voor de beveiliging en de inrichting in de jeugdsector; - Subsidies voor de opleiding van sociaal-culturele animators; - Subsidies voor de opleiding van vrijwillige animators;

Programma 3 - Permanente opvoeding - Subsidies en steun voor buitengewone activiteiten van de organisaties voor permanente opvoeding; - Subsidies aan verenigingen voor permanente opvoeding; - Subsidies voor de opleiding van sociaal-culturele animators in de sector permanente opvoeding; - Subsidies aan de gemeenschaps- en gewestorganisaties op het gebied van de culturele vrijetijdsbesteding; - Subsidies aan de centra voor expressie en creativiteit, de federaties van de centra voor expressie en creativiteit en de federatie van de amateurkunstbeoefening; - Subsidies aan initiatieven voor permanente opvoeding op het gebied van alfabetisering.

OA 24 - Cultureel erfgoed en beeldende kunsten Programma 1 - Diverse uitgaven en subsidies op het gebied van cultureel erfgoed - Permanente of bepaalde subsidies aan verschillende instellingen die onder het cultureel erfgoed ressorteren; - Subsidies aan de private archiefcentra; - Subsidies aan de centra voor wetenschappelijke cultuur; - Subsidies aan tijdelijke evenementen en publicaties; - Subsidies aan musea en museuminstellingen op grond van een overeenkomst; - Subsidies voor de restauratie en het behoud van gerangschikte goederen; - Subsidies aan verenigingen en voor activiteiten op het gebied van etnologisch onderzoek; - Subsidies aan manifestaties van het mondeling en immaterieel erfgoed; - Aanschaffing van werken voor de musea.

Programma 2.- Beeldende kunsten - Subsidies toegekend in het kader van een overeenkomst, permanente of buitengewone subsidies aan centra of verenigingen voor hedendaagse kunst; - Subsidies toegekend in het kader van een overeenkomst of niet permanente subsidies voor het uitgeven en verspreiden van werken op het gebied van beeldende en visuele kunsten; - Niet permanente subsidies aan kunstenaars en instellingen voor creatie en verspreiding op het gebied van creatieambacht en design; - Aanschaffing van werken die onder de sectoren beeldende kunsten en hedendaagse kunstambachten ressorteren; - Prijzen, beurzen voor projecten van kunstenaars; - Subsidies voor de deelneming aan prestigieuze tentoonstellingen;

Programma 3 - Erfgoed en creatie - Subsidies aan verschillende instellingen in het kader van een overeenkomst; - Subsidies voor de verwezenlijking van prestigetentoonstellingen; - Subsidie voor de organisatie van tentoonstellingen, de creatie van een museumpool en de ondersteuning van de kunstcentra.

OA 25 - Audiovisuele sector en multimedia Programma 1 - Diverse initiatieven en tegemoetkomingen - Tegemoetkoming in de aankoop van materieel door de instellingen of verenigingen op het gebied van de audiovisuele sector.

Programma 2 - Film en video - Diverse subsidies op het gebied van de audiovisuele sector (ateliers, zalen kunst en essay, festivals); - Subsidies aan de overheidsdiensten die uitleencentra van de Mediateek afstaan.

Programma 3 - Radio en televisie - Subsidie aan het project "ARTE Belgique"; - Subsidies aan de lokale televisies (materieel, digitalisering van het archief).

Programma 4 - Pers - Subsidie aan de Algemene Vereniging der Belgische Beroepsjournalisten (werking, steun aan investigatiejournalistiek); - Diverse subsidies aan de periodieke pers.

OA 26 - Sport Programma 2 - Onderzoek en ontwikkeling - Diverse subsidies aan acties voor de bevordering van sport in de Franse Gemeenschap Programma 3 - Diverse subsidies - Subsidie voor de deelneming van Franstalige atleten aan de Olympische Spelen en voor de jonge sporttalenten; - Subsidie voor de organisatie van sportkampen; - Subsidies aan de organisatoren van programma's voor sportontwikkeling; - Subsidies aan de organisatoren van buurtsportactiviteiten; - Subsidies aan de organisatoren van activiteiten inzake sport voor allen; - Subsidies aan de sportfederaties en -verenigingen, ook voor gehandicapten; - Subsidies aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité; - Subsidies aan de universitaire en ermee gelijkgestelde sportcentra en aan de schoolsportfederaties; - Subsidies bestemd voor de aankoop van sportmateriaal en psychomotorisch materieel; - Subsidies aan de organisatoren van het project "vrouw en sport"; - Subsidies aan de plaatselijke sportcentra; - Subsidie aan een vereniging van sportcentra; - Subsidie aan het uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport; - Subsidie in het kader van de opleiding van jongeren door de sportclubs; - Subsidies in het kader van steun voor de oprichting van nieuwe sportclubs; - Bedragen toegekend aan de sportstages gedurende de schoolvakantie; - Bedragen toegekend om de sportevenementen te ondersteunen (waaronder deze die gestuurd worden door het opleidingscentrum, de Ronde van het Waalse Gewest, de wielerploeg Wallonië-Brussel); - Bedragen toegekend in het kader van de evaluatie en de begeleiding van topsporters.

OA 40 - Gemeenschappelijke diensten, Algemene Zaken, Onderzoek op het gebied van Onderwijs, (Netoverschrijdende) sturing van het Onderwijs en Oriëntatie - Internationale Betrekkingen Programma 1 - Bestaansmiddelen bestuur - Onderwijspersoneel - Toelagen en subsidies in het kader van de sociale actie van het Departement ten gunste van het Personeel van het Onderwijs en voor de opleiding van de directeurs.

Programma 4 - Onderzoek op het gebied van Onderwijs - Netoverschrijdende sturing - Netoverschrijdende pedagogische activiteiten - Oriëntatie- Diversen - Subsidies toegekend op het gebied van het onderwijsbeleid tot ondersteuning van diverse initiatieven voor een beter aanbod van acties op het gebied van opvoeding tot milieu, burgerzin en humanisme, voor de bevordering van wetenschappen, talen (met inbegrip van gebarentaal) en creativiteit, schoolherinschakeling en goede vooruitzichten op het vlak van werk, welzijn en preventie, inzonderheid inzake verslaving; - Subsidie aan de dienst voor experimentele pedagogie van de "Université de Liège" voor de deelneming van de Franse Gemeenschap aan het internationale onderzoek IEA - PIRLS; - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bestemd voor het onderzoek op het gebied van onderwijs; - Subsidies voor publicaties van pedagogische aard toegekend aan verschillende verenigingen en federaties; - Subsidies toegekend voor proefprojecten op het gebied van onderwijs; - Subsidies tot bevordering van de implementatie en het gebruik van de Informatie- en communicatietechnologieën in het onderwijs.

Programma 5.- Medewerking met verschillende instellingen en inrichtingen inzake onderwijs - Diversen. - Bijdrage aan het consortium European Schoolnet (deelneming van de Franse Gemeenschap aan het Europees scholennetwerk); - Subsidies aan de Europese Vereniging Onderwijzend Personeel; - Uitgaven in verband met het hoger onderwijs.

Programma 6 - Hoger onderwijs - Wetenschappelijk onderzoek - Bestuur - Diverse tegemoetkomingen, subsidies en bijdragen in verband met het hoger onderwijs - Subsidie aan de VZW "Eurometropolitan E-Campus"; - Subsidies aan de "Maisons des Langues" van luik en Louvain-la-Neuve.

Programma 9 - Positieve discriminatie in het leerplichtonderwijs - Subsidies voor acties inzake intercultureel onderwijs en pedagogische experimenten in multiculturele zaken.

OA 45 - Wetenschappelijk onderzoek Programma 1 - Subsidies aan V.Z.W.'s of aan daarmee gelijkgestelde verenigingen - Subsidies aan het "Institut Historique Belge de Rome" en aan de "Ecole française d'Athènes"; - Subsidie aan de AUF (Universitair Agentschap voor Francofonie); - Subsidies aan het Centrum voor onderzoek op het gebied van wiskunde (CREM); - Subsidies voor studies en acties inzake verspreiding van de wetenschappelijke kennis; - Subsidies aan de bejaardenuniversiteiten; - Subsidie aan de Internationale Instituten voor Fysica en Chemie, opgericht door Ernest Solvay; - Subsidie aan het "Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP).

Programma 2 - Diverse subsidies - Subsidies voor het collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - Ministerieel initiatief; - Subsidies ter ondersteuning van de aanwezigheid van onderzoekers van de Franse Gemeenschap op archeologische plaatsen; - Subsidies aan het "Institut Wallonie-Bruxelles" voor de evaluatie van de technologische keuzen.

Programma 3 - Subsidies wetenschappelijk onderzoek - Prijzen en beurzen voor reizen en groepsreizen van studenten - Subsidies voor studies en acties inzake verspreiding van wetenschappelijke kennis, met inbegrip van de organisatie van de lente van de wetenschappen; - Subsidies aan de ouder- en studentenverenigingen; - Onderzoek en enquêtes inzake onderwijs, gevoerd onder het beschermheerschap van de O.E.S.O.;

Steun aan onderzoeksvoorzieningen Toepassing van het Europese Handvest van de Onderzoeker/EURAXESS OA 46 - "Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique".

Programma 2 - Diverse subsidies - Diverse subsidies voor financiering van de prijzen, wedstrijden, opdrachten in het buitenland, kosten voor colloquia en diverse werkingskosten van de instelling; - Subsidie ten gunste van het Collège Belgique.

OA 50 - Pedagogische zaken en sturing van het onderwijs van de Franse Gemeenschap Programma 2 - Sturing - Structuren - Programma's - Activiteiten inzake Vorming, Onderzoek en Informatie - Inrichtingen van de Franse Gemeenschap - Subsidies voor onderzoek en studies; - Subsidie aan de V.Z.W. "Sport, Culture, Ecole et Solidarité (S.C.E.S.)" te Brussel; - Subsidie aan de VZW "Sportfederatie van het gemeenschapsonderwijs" OA 51 - Voorschools onderwijs en lager onderwijs Programma 7 - Werking van de lagere scholen - Subsidies aan instellingen die het onderwijs in de Franse taal tot doel hebben.

Programma 8 - Bestrijding van falen op school - Diverse subsidies - Subsidies voor steun aan projecten inzake pedagogische innovatie; - Subsidies aan bijzondere projecten voor het fundamenteel onderzoek inzonderheid op het gebied van acties inzake opvoeding tot cultuur, milieu en kunst.

OA 52 - Secundair Onderwijs Programma 9 - Positieve discriminatie - Diversen - Financiering van acties ter bestrijding van falen op school, van initiatieven om het hoofd te bieden aan de problemen in verband met verslaafdheid, geweld op school en voor maatregelen met het oog op positieve discriminatie; - Financiering van acties voor de betrekkingen tussen scholen, media en toneel, voor de betrekkingen tussen de kunstwereld en de onderwijswereld, alsook voor de informatie met het oog op solidariteit en democratie; - Financiering van acties tot bevordering van het leren van talen door taalbad; - Subsidies aan instellingen die een band willen leggen tussen de wereld van het kwalificatieonderwijs en die van de onderneming, inzonderheid "Technofutur"; - Financiering van acties betreffende de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs en de modernisering van de technische en beroepsuitrusting van de scholen, met inbegrip van de subsidiëring van het "Centre Zénobe Gramme"; - Subsidies betreffende de pedagogische en culturele evenementen, met inbegrip van de toekenning van prijzen; - Subsidies aan de VZW Skills Belgium;

OA 53 - Buitengewoon onderwijs Programma 7 - Initiatieven inzake opvoeding van leerlingen met specifieke behoeften - Subsidies aan instellingen ter ondersteuning van de bevolkingsgroepen waarop het gespecialiseerd onderwijs betrekking heeft, met het oog op een beter begrip van hun problemen en op hun integratie.

OA 54 - Universitair onderwijs Programma 1 - Universiteiten van de Franse Gemeenschap - Subsidies aan het "Centre hospitalier universitaire de Liège" voor het dekken van uitzonderlijke lasten en om bij te dragen in de kapitaalvorming.

Programma 2 - Vrije universiteiten - Subsidie aan het "Institut universitaire d'études du Judaïsme Martin Büber" (Universitair Instituut Martin Büber voor studie van het jodendom).

Programma 3 - Diverse subsidies - Subsidies aan het "Centre interuniversitaire de Formation permanente à Charleroi", aan het "Centre universitaire de Charleroi" en aan het "Institut polytechnique de Charleroi".

Programma 4 - Universitair Onderwijs - Subsidies aan de "Conseil interuniversitaire de la Communauté française"; - Subsidies ter bevordering van het universitair hoger onderwijs; - Subsidies voor werkingskosten van het "Centre de Recherches métallurgiques"; - Subsidie aan de sociale dienst van de "Faculté de Théologie protestante" te Brussel; - Bijzondere tegemoetkoming in de initiatieven inzake interuniversitaire samenwerking; - Virtuele of interuniversitaire bibliotheek, gecoördineerd in de "Conseil interuniversitaire de la Communauté française" (CIUF) (Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap); - Steun voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs; - Subsidies aan interuniversitaire doctoraatsscholen; - Subsidies voor gezondheidspromotie en preventieve geneeskunde; - Subsidies voor initiatieven inzake bevordering van betere kansen op slagen op school.

OA 55 - Hoger onderwijs buiten de Universiteit en Hogescholen Programma 5 - Werking van de hogescholen - Uitgaven van alle aard in verband met de hogescholen; - Ondersteuning van onderzoek in hogescholen.

Programma 8 - Hogescholen en hoger onderwijs buiten de universiteit - Subsidies ter bevordering van de ontwikkeling van het hoger onderwijs; - Subsidies en dotaties aan de documentatiecentra voor opvoeding tot de media; - Steun voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs; - Subsidies voor initiatieven inzake bevordering van betere kansen op slagen op school.

OA 56 - Onderwijs voor sociale promotie Programma 8 - Herstructurering en validatie van het onderwijs voor sociale promotie - Diverse acties op het gebied van validatie van de competenties in het onderwijs voor sociale promotie, onder meer de subsidiëring van het "Consortium voor de validatie van de competenties"; - Uitgaven in verband met de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs voor sociale promotie.

OA 57 - Kunstonderwijs Programma 2 - Diverse initiatieven en subsidies - Subsidies voor de werkingskosten van de "Académie d'été de Wallonie"; - Subsidiëring van de opleiding gedurende de loopbaan; - Subsidies aan diverse verenigingen die op het gebied van het kunstonderwijs werkzaam zijn;

Programma 4 - Werking van de instellingen voor hoger onderwijs - Uitgaven van alle aard in verband met het kunstonderwijs; - Subsidies aan diverse verenigingen die op het gebied van het kunstonderwijs werkzaam zijn (officieel gesubsidieerd onderwijs - vrij gesubsidieerd onderwijs).

Programma 8 - Werking van de onderwijsinrichtingen met beperkt leerplan - Subsidies voor pedagogische experimenten in de officiële gesubsidieerde en vrije gesubsidieerde inrichtingen voor onderwijs met beperkt leerplan.

Programma 9 - Uitrusting - Uitrusting in de hogere kunstscholen.

OA 58 - Afstandsonderwijs Programma 0 - Bestaansmiddelen - Onderwijs en onderzoek - Diverse subsidies in verband met nieuwe initiatieven of met het beleid inzake afstandsonderwijs.

Programma 3 - Verwezenlijking van acties of opleidingen voor maatschappelijke integratie of wederinschakeling in het arbeidsproces door toedoen van het afstandsonderwijs - Begrotingsfonds voor de verwezenlijking van actie- of opleidingsprogramma's op het gebied van maatschappelijke integratie en wederinschakeling in het arbeidsproces door toedoen van het afstandsonderwijs. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen

Art. 22.In afwijking van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, kunnen de kredieten van BA 01.01.21 van OA 19 artikel 49.32 van de algemene gewone ontvangsten spijzen, ten bedrage van de kosten voor de opleiding van kindermedewerkers in een omgeving met een familiaal karakter.

Art. 23.De uitgavenverrichtingen voor de aflossing van de schuld van de Franse Gemeenschap en de verrichtingen voor de storting aan het Fonds Ecureuil van de thesaurieoverschotten zoals die bedoeld zijn in art. 18 § 2 van het decreet betreffende de oprichting van het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap kunnen beschouwd worden als thesaurieverrichtingen.

Art. 24.De financiële rekening - Voorfinanciering Franse Gemeenschap - van het Agentschap Europees Sociaal Fonds kan zich in een debettoestand bevinden met het oog op de gedeeltelijke voorfinanciering van de operatoren die kredieten van het Europees Sociaal Fonds ontvangen binnen de perken van de door die instelling vastgestelde begroting.

Art. 25.De werkgeversbijdrage in de bezoldiging van het personeel van de scholen die ressorteren onder het doorstromingsprogramma uitgetrokken op de BA's. 43.23.53, 44.23.55, 43.23.72 en 44.23.74 van OA 51, 43.23.53 en 44.23.55 van OA 52, 43.23.53 en 44.23.56 van OA 53 en 43.23.54 en 44.23.55 van OA 56 kan rechtstreeks op artikel 49.39 van de algemene gewone ontvangsten worden gestort.

Art. 26.De Regering wordt ertoe gemachtigd, ten bedrage van 8.975.175,00 euro, voor de werken (BTW en erelonen inbegrepen, contractuele herzieningen niet inbegrepen) en voor de uitrusting, de leningen te waarborgen die door de VZW "Le Palace" werden aangegaan, om een bioscoopcomplex gelegen Anspachlaan te Brussel aan te leggen.

De Regering kan overigens de VZW "Le Palace" een subsidie toekennen bestemd voor de terugbetaling van het kapitaal en de intresten.

Art. 27.De terugbetalingen betreffende de geschillen inzake specifiek inschrijvingsgeld dat wordt betaald door de leerlingen en studenten bedoeld in de artikelen 58 en volgende van de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het onderwijs, kunnen worden aangerekend op de BA's betreffende de betaling van de dotaties of werkingssubsidies voor de inrichtingen waar de boven vermelde leerlingen of studenten school lopen.

Art. 28.Met het oog op het toevertrouwen van het financieel beheer van sommige activiteiten aan het Secretariaat voor de ondersteuning van het interne beheer en de interne controle op de kabinetten, wordt de Regering van de Franse Gemeenschap ertoe gemachtigd daar een thesaurier aan te stellen, die door de Minister van Begroting wordt aangewezen op de voordracht van de minister-president en voor het Rekenhof rekenschap moet geven. Die thesaurier wordt ertoe gemachtigd uitgaven in verband met de toekenning van maaltijdcheques te verrichten.

Art. 29.De Regering wordt ertoe gemachtigd elke uitgave te verrichten voortvloeiend uit het medewerkingsakkoord gesloten op 15 oktober 2001 tussen Cisco Networking Academy en de Minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie ten belope van 55 duizend euro vanuit basisallocatie 01.03.83 van OA 56.

Art. 30.In afwijking van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord met betrekking tot het ontwikkelen van in overleg bepaalde beleidskeuzen inzake volwassenenalfabetisering, op 2 februari 2005 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wordt de Regering ertoe gemachtigd 20.000 lestijden B te bestemmen voor de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie die aan alfabetiseringsacties deelnemen.

Art. 31.De Minister-President van de Franse Gemeenschap wordt ertoe gemachtigd het Waalse Gewest de financiële bijdrage van de Franse Gemeenschap te storten voor het administratieve opvolgen van het Transversale Strategische Plan "Ontwikkeling van de menselijke middelen, de kennis en de know-how" alsook in het kader van een statistische samenwerking tussen het Gewest en de Gemeenschap.

Art. 32.In 2015 wordt de Regering ertoe gemachtigd het bedrag van het huurgeld van het Flagey-gebouw, waarin de faculteit architectuur van de ULB zich bevindt, uit te trekken op de kredieten van het Fonds voor schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap.

Art. 33.De overdracht van de vastleggingen die jaarlijks worden gewaarborgd en niet gerealiseerd ten laste van BA 01.06.01 van OA 44, wordt verricht naar het jaar volgend op dat waarin de begrotingsvastlegging oorspronkelijk bepaald was. HOOFDSTUK VIII. - Instellingen van openbaar nut

Art. 34.In afwijking van de beheersovereenkomsten van de instellingen, wordt de dotatie die aan de ONE voor het jaar 2015 uit te betalen is, op 329.838.000,00 euro vastgesteld, de dotatie die aan het overheidsbedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor het jaar 2015 uit te betalen is, op 31.991.000,00 euro vastgesteld, en de dotatie die aan de RTBF voor het jaar 2015 uit te betalen is, op 213.539.000,00 vastgesteld.

Art. 35.Voor het begrotingsjaar 2015 worden goedgekeurd en bij dit decreet gevoegd : - de begroting van "Wallonie-Bruxelles International" - de begroting van het Fonds voor de egalisatie van de begrotingen van de Franse Gemeenschap. HOOFDSTUK IX. - Afzonderlijke sectie

Art. 36.In afwijking van artikel 4, tweede lid van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, voert dit artikel een afzonderlijke sectie in de begroting in, bestaande in het volgende artikel : 66.01.00, waarvan de ontvangsten en uitgaven gelijk zijn en op 3.530.179.000 euro geraamd zijn.

De ontvangsten worden gestijfd door bijdragen van de federale overheid, berekend overeenkomstig artikel 7, §§ 2 en 3 van het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten, en vaste bedragen. De uitgaven zijn stortingen aan de entiteiten die in hetzelfde artikel 7 §§ 2 en 3 van het bijzonder decreet bedoeld zijn.

Voor de naleving van artikel 7 § 5 van het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten, kunnen de uitgaven die op artikel 66.01 worden uitgetrokken, worden vastgelegd, vereffend en uitbetaald terwijl de overeenstemmende ontvangsten niet worden geïnd, maar binnen de perken van de maandelijkse schuldvorderingen die de Gemeenschap op de federale overheid heeft. HOOFDSTUK X. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 37.Gedurende het begrotingsjaar 2015, worden de verrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer van de PMS-centra en van de inrichtingen en fondsen voor schoolgebouwen van het onderwijs geraamd op de bedragen die in hun bij dit decreet gevoegde respectieve begrotingen vermeld worden.

Art. 38.Bij wijze van overgangsmaatregel, kunnen de bevoegde ministers de verantwoordelijken voor het financieel beheer van het Musée de Mariemont, de scholen en PMS-centra van de Franse Gemeenschap, de recreatie- en openluchtcentra, het technisch tuinbouwcentrum van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, het centrum voor de landbouwkundige technieken van de Franse Gemeenschap, het centrum voor zelfvorming en voortgezette vorming en het technisch en pedagogisch centrum, met autonome boekhouding, ertoe machtigen de hun ter beschikking gestelde roerende goederen te verkopen als deze niet meer kunnen worden gebruikt.

Art. 39.De uitgavenramingen vermeld in de begroting van de andere administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie dan die van het onderwijs, gevoegd bij dit decreet, worden als niet limitatieve kredieten beschouwd.

De op die kredieten aangerekende uitgaven kunnen echter niet hoger zijn dan het globale bedrag van de ontvangsten.

Art. 40.Goedgekeurd worden : - de begroting van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap); - de samengevoegde begrotingen van de diensten met boekhoudkundige autonomie van het Gemeenschapsonderwijs (leerplichtonderwijs); - de begrotingen van de Hogescholen van de Franse Gemeenschap; - de samengevoegde begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer van de PMS-centra in het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het officieel gesubsidieerd onderwijs; - de begroting van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen; - de begroting van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid; - de begroting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds; - de begroting van de "Ecole d'Administration Publique" (school voor overheidsbestuur); - de begroting van het Koninklijk Museum van Mariemont; - de begroting van het Centrum voor steun aan de geschreven pers; - de begroting van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » (Franstalig agentschap voor een leven lang leren); - de begroting van het « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française » (Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs); - de begroting van de Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties; - de begroting van de technische centra van de Franse Gemeenschap (Frameries, Tihange-Huy); - de begrotingen van de hogere kunstscholen; - de samengevoegde begrotingen van de instituten voor sociale promotie; - de samengevoegde begrotingen van de hogere autonome internaten van de Franse Gemeenschap; - de samengevoegde begrotingen van de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap; - de begrotingen van de technische centra van de Franse Gemeenschap (Gembloux - Strée). HOOFDSTUK X. - Overgangsbepalingen

Art. 41.Bij wijze van overgangsmaatregel worden, gedurende het begrotingsjaar 2015, de hierna bedoelde bepalingen van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, geschorst : - artikel 9, § 2, 1° van titel III - in artikel 15, de woorden "Ze wordt in de algemene boekhouding bedoeld in titel IV opgenomen.". - de artikelen 24 § 1, 25 tweede lid, en 28 § 2, 2° en 3° van titel III - de artikelen 30, 32 §§ 1, 3 en 4, 34, 35, 36 en 38 § 3 van titel IV - artikel 43 van titel V - de titels VIII en IX. Bij wijze van overgangsmaatregel worden de bepalingen van de artikelen 68, 69 en 70 van titel X van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten geschorst tot de inwerkingtreding van de door de Regering vast te stellen bepalingen.

Bij wijze van overgangsmaatregel, worden geschorst : - de bepalingen betreffende de boeking van de juridische vastlegging, voortvloeiend inzonderheid uit de artikelen 22 en 24.

Bij wijze van overgangsmaatregel, in artikel 50, 1° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden de woorden "de algemene boekhouding en" geschorst voor de periode van het begrotingsjaar 2015.

Bij wijze van overgangsmaatregel, in artikel 52, § 1, eerste lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden de woorden "de algemene boekhouding en" geschorst en worden de woorden "verklaart ... voor echt" vervangen door het woord "onderzoekt", voor de periode van het begrotingsjaar 2015.

Art. 42.Onverminderd de artikelen 71 en 72 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, bij wijze van overgangsmaatregel blijven de koninklijke besluiten en de besluiten van de Executieve of de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de begrotings-, boekhoudkundige en financiële regels die toepasselijk zijn op de diensten die bij een wet of een decreet als administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie worden opgericht, toepasselijk tot de inwerkingtreding van de bepalingen tot uitvoering van titel X van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, behalve voor de diensten die niet meer onder het koninklijk besluit van 29 december 1984 vallen.

Art. 43.In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden aan de rekenplichtige van de geschillenzaken of aan de rekenplichtige der noodlijdende fondsen, volgens de in 2012 geldende nadere regels, de bedragen betaald die niet in handen van de schuldeiser kunnen worden betaald wegens een beslag onder derden, een verzet, een overdracht of een opdracht ten laste van de schuldvorderingen van de Franse Gemeenschap of elke andere juridische of administratieve hindernis waarvan behoorlijk kennis wordt gegeven of die kan worden tegengeworpen.

Art. 44.In afwijking van de artikelen 41 en 42 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, moet de algemene rekening door de Regering worden opgemaakt en aan het Rekenhof door de Regering uiterlijk voor 30 juni, volgend op het einde van het afgelopen begrotings- en boekhoudjaar, worden overgemaakt.

Ze bestaat uit : 1° de rekening van uitvoering van de begroting, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van dat decreet;2° de rekening van de wijzigingen van het patrimonium, samen met de op 31 december opgemaakte balans; De rekening van de wijzigingen van het patrimonium zet de wijzigingen in het actief en in het passief uiteen. De vermogensgoederen worden daar tegen hun aanschaffingswaarde opgenomen. 3° de thesaurierekening, opgemaakt op grond van de jaarlijkse beheersrekeningen van de thesauriers. De thesaurierekening zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit de begrotingsverrichtingen, de verrichtingen in verband met de financiering, alsook de verrichtingen inzake beheer van fondsen van derden.

De daarin opgenomen bedragen zijn deze die op 31 december van het afgelopen boekhoud- en begrotingsjaar worden vastgesteld.

In afwijking van artikel 44 van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, in de loop van de maand oktober volgend op het einde van het afgelopen boekhoud- en begrotingsjaar, zendt het Rekenhof de algemene rekening met zijn opmerkingen en aanmerkingen aan het Parlement over en legt de Regering vervolgens het Parlement het ontwerp van decreet tot eindregeling van de begroting voor.". HOOFDSTUK XII. - Bepalingen in verband met de structuur van de begroting

Art. 45.De saldi van de vastgelegde uitgaven die nog te vereffenen zijn en die werden bepaald overeenkomstig artikel 28 § 2 4° van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, worden overgedragen van de structuur van de begroting 2014 die vermeld is in de transcodificatietabel die als bijlage gevoegd is naar de BA's die voorkomen in de structuur van de begroting 2015 van dezelfde transcodificatietabel die als bijlage 1 gevoegd is.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 december 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, J. MILQUET De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, R. MADRANE De Minister van Sport, R. COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota (1) Zitting 2014-2015 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 49-1.- Algemene toelichting, nr. 49-1 (bijlage 1).- Bijzondere toelichting, nr. 49-1 (bijlage 2).- Oorspronkelijk ontwerp 2015 van de Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), nr. 49-1 (bijlage 3). Begroting van het "Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan", nr. 49-1 (bijlage 4)- Oorspronkelijke begroting 2015 van het Fonds Ecureuil, nr. 49-1 (bijlage 5) - Oorspronkelijke begroting 2015 van Etnic (bedrijf voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën), nr. 49-1 (bijlage 6).- Oorspronkelijke begroting 2015 van de school voor overheidsbestuur, nr. 49-1 (bijlage 7).- Oorspronkelijke begroting 2015 van het "Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU)", n° 49-1 (bijlage 8).- Oorspronkelijke provisionele begroting 2015 ARES (Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs), nr. 49-1 (bijlage 9) - Commissieadviezen, nr. 49-2 tot nr. 49-8 - Commissieamendement, nr. 49-9.- Verslag, nr. 49-10.- Bijlage bij het commissieverslag, nr. 49-10 (bijlage 1). - Vergaderingsamendementen, nr. 49-11.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 17 december 2014.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld .


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^