Decreet van 17 december 2015
gepubliceerd op 25 januari 2016

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027009
pub.
25/01/2016
prom.
17/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027009

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 DECEMBER 2015. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2016 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2016 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(Duizend EUR)

Vastleggingskredieten :

Limitatieve vereffeningskredieten

Niet-limitatieve vereffeningskredieten

Uitgavenkredieten

13.070.596

12.876.821


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

200.987

201.140


Art. 2.Elk lid van de Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, binnen de perken van zijn bevoegdheden, provisies toe te kennen aan de advocaten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van Wallonië optreden.

Art. 3.§ 1. De aanwijzingen van de buitengewone rekenplichtigen die van kracht zijn op 31 december 2012, worden ambtshalve hernieuwd voor 2016, overwegende dat ze nu "gedecentraliseerde penningmeesters" worden genoemd, overeenkomstig artikel 38, § 2, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering.

Geldvoorschotten kunnen worden toegekend aan deze gedecentraliseerde penningmeesters voor de uitbetaling van de schuldvorderingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend. Van hun gebruik moet binnen vier maanden verantwoording worden gedaan. Geen nieuw voorschot mag verleend worden bij gebrek aan of bij laattijdige overlegging van dit bewijs.

De jaarrekening van de gedecentraliseerde penningmeesters bedoeld in artikel 39 van het voornoemde decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 wordt vastgesteld op grond van de bankverrichtingen uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december van het jaar.

Deze geldvoorschottent tot een maximumbedrag van 2.500.000 euro mogen worden verleend aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst alsook aan de gedecentraliseerde penningmeesters van de wetenschappelijke instellingen van het Waalse Gewest en van het "Centre de Recherche Agronomique de Gembloux".

Dit maximumbedrag wordt gebracht op : - 3.500.000 euro voor de Gedecentraliseerde penningmeesters van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst. Voor de gedecentraliseerde penningmeesters van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen, wordt dit bedrag gebracht op 375.000 euro per programma; - 5.000.000 euro voor de gedecentraliseerde penningmeester(s) van het Departement Boekhouding van de Waalse overheidsdienst, belast met de uitbetaling van de uitgaven van de houtvestingen van de Afdeling Natuur en Bossen of van andere bijzondere diensten van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; - 3.500.000 euro voor de met het beheer van het leerlingenvervoer belaste gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst, voor de uitbetaling van schuldvorderingen betreffende het leerlingenvervoer waarvan het bedrag niet hoger is dan 20.000 euro, BTW niet meegerekend, en voor zover deze schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die geleid hebben tot een overeenkomst, en betreffende het onderhoud van de door de dienst voor leerlingenvervoer beheerde voertuigen evenals de betaling van de kosten van leerlingenvervoer met toepassing van de wet van 15 juli 1983 tot oprichting van de dienst voor leerlingenvervoer;

In geval van dringende noodzaak mogen de schuldvorderingen van meer dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend, verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Waalse Gewest en aangerekend ten laste van de basisallocaties van organisatieafdeling 09, programma's 09 en 10, eveneens door middel van geldvoorschotten worden betaald voor zover zij minder dan 12.500 euro, BTW niet meegerekend, bedragen.

De Gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse Overheidsdienst, belast met de betaling van de voorschotten voor de kosten van opdrachten, zijn er evenwel toe gemachtigd de nodige voorschotten, ongeacht het bedrag, te verlenen aan de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen, belast met een opdracht in het buitenland.

Bovendien zijn de gedecentraliseerde penningmeesters van de Waalse overheidsdienst ertoe gemachtigd om de door het Gewest verschuldigde bedragen ten gevolge van tegen het Gewest uitgesproken vonnissen en arresten zonder beperking te vereffenen. § 2. Krachtens artikel 2, 8°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering wordt het woord "rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vanaf 1 januari 2013 vervangen door het woord "penningmeester".

Onverminderd de bepalingen bedoeld in lid 1 krachtens artikel 2, 7° en 20 van hetzelfde decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 wordt de term "gewoon rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vervangen vanaf 1 januari 2013 door de bewoordingen "ontvanger-penningmeester".

Art. 4.Artikel 1, tweede lid, van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling wordt gewijzigd als volgt : "De jaarlijkse toelagen die door de Minister belast met Leefmilieu worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor de exploitatie van een containerpark worden vastgesteld, die door de Minister belast met Erfgoed worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor opgravingen of voor de vernieuwing van archeologische vindplaats(en) worden vastgesteld, die door de Minister belast met Sport worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor sportcentra worden vastgesteld, die door de Minister belast met Huisvesting worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor openbare bouwmaatschappijen worden vastgesteld, die door de Minister belast met Sociale Actie worden toegekend en die per "A.P.E."-punt aangewend voor gewestelijke migrantencentra worden vastgesteld, vormen de ontvangsten van het begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling.".

Het derde lid van artikel 1 van hetzelfde decreet vervalt.

Het laatste lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : "Op het krediet voor het in het eerste lid bedoelde fonds worden alleen de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op het Tewerkstellingsbeleid en de beroepsopleiding waarvoor het Waalse Gewest bevoegd is, zoals ze voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten8 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

De Minister van Tewerkstelling en van Vorming is ertoe gemachtigd om het aantal rekeningen betreffende de reserves van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)" samen vast te stellen. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is ertoe gemachtigd om te beslissen over hun bestemming.

Art. 5.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe informatica-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties « Specifieke informatica » van de functionele programma's van de organisatieafdelingen alsook de begrotingen nodig voor acties inzake informatica-bijstand voor de kabinetten van de programma's van de ministeriële kabinetten naar basisallocatie 12.03 van programma 12.21.

Art. 6.In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aanvankelijke begroting 2016 vastgesteld op 62.242 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische Begroting van september 2015 voor de inflatie 2015 en 2016 van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2016 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2015.

Art. 7.In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het CRAC voor de aanvankelijke begroting 2016 vastgesteld op 32.738 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van september 2015 voor de inflatie 2015 en 2016.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe toegekend aan het « CRAC » zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2016 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2015.

Art. 8.In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aanvankelijke begroting vastgesteld op 1.130.368 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de economische begroting van september 2015 voor de inflatie 2015 en 2016, met de structurele herfinanciering van 10.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2009 is opgenomen alsook vanaf 2016 met de gemeentelijke bijdrage van 11.189 duizend euro van de opbrengst met betrekking tot de jaarlijkse belasting die het Waalse Gewest op windmolens, masten, pylonen of antennes heeft bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet en met een vermindering van 6.700 euro. Deze vermindering zal worden gespreid door de Waalse Regering over de definitieve dotaties berekend overeenkomstig de artikelen L1332-1 tot L1332-26 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering door een verminderingscoëfficient toe te passen op de gemeenten die, in 2015, een tarief op de onroerende voorheffing lager dan 2.600 opcentiemen en een aanvullend tarief op de personenbelasting lager dan 8 % hebben aangenomen.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2016 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2015.

Art. 9.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Ministers van de Waalse Regering, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties betreffende de Programma's voor beroepsdoorstroming van de verschillende programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 10.§ 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 11.03 van programma 01 van de organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 alsook naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 en 11.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11, naar basisallocatie 11.04 van programma 01 van organisatieafdeling 15 en naar basisallocatie 26 van programma 04 van organisatieafdeling 09. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen van de programma's van de begroting naar de basisallocaties 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11.

Art. 11.In afwijking van artikel 26, § 1 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering in het kader van de bezoldigingen, subsidies en werkingskosten van de personeelsleden en van hun administratieve structuur over te dragen van de programma's van de begroting van het Waalse Gewest.

Art. 12.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's 01 (functionele) van de organisatieafdelingen en programma 02 (human resources, administratief en geldelijk beheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest.

Art. 13.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de functionele Ministers, ieder wat hem betreft, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de werkingskredieten uit te voeren, tussen programma 01 (functionele) en de andere programma's van elke organisatieafdeling.

Art. 14.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van programma's van de organisatieafdeling 02 van programma 06 van organisatieafdeling 09 naar basisallocatie 11.04, van programma 03, organisatieafdeling 09.

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd overdrachten uit te voeren tussen de programma's van organisatieafdeling 02.

Art. 16.In afwijking van artikel. 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de betrokken leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma "Schatting, Toekomstverwachting en Statistiek"over te dragen van de programma's van de begroting naar programma 11 van de organisatieafdeling 09.

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister van Onroerend beheer en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 23 en 31 van de organisatieafdeling 12.

Art. 18.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de vastleggingskredieten van programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18, worden overgedragen door de Minister Economie en K.M.O. en de Minister van Begroting in het kader van de uitvoering van het decreet van 11 maart 2014 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten3 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de K.M.O.'s.

Art. 19.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering kunnen de Ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Energie, de Stad en Begroting de vastleggingskredieten van de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 16 overdragen van een programma naar het andere, ongeacht het bedrag, in het kader van de tenuitvoerlegging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium/Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

Art. 20.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Ministers van Leefmilieu en Landbouw, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 21.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister van Landbouw en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03 en 04 van de organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18.

Art. 22.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest naar de basisallocaties 41.01 van programma 02 van organisatieafdeling 17 en 41.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15 met het oog op de toekenning van bijkomende dotaties aan het "Fonds wallon des calamités publiques" (Waals fonds voor landbouwrampen).

Art. 23.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur en Bossen en de Minister van Leefmilieu, voor de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van de organisatieafdeling 15.

Art. 24.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister van Openbare Werken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02 organisatieafdeling en programma 04 van organisatieafdeling 18.

Art. 25.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel 184, 3° van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gewijzigd bij artikel D.V.13 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling. Bovendien kan ze de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 26.In afwijking van artikel. 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's van de organisatieafdeling 02 en programma 06 van de organisatieafdeling 09 en programma 03 van organisatieafdeling 09.

Art. 27.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een toelage toe te kennen aan de schoolinrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De toelage bedraagt 20 % van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 28.De toelagen toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke rechtspersonen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 29.De Minister van Economie wordt ertoe gemachtigd de nodige bedragen te storten aan het sociaal Fonds Val Saint Lambert voor de dekking van de bij overeenkomst aangegane verplichtingen betreffende de uitgevoerde herstructureringen, ten laste van de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 31.04 van programma 02, organisatieafdeling 18 van de begroting.

Art. 30.Krachtens de overeenkomst " Steun ter bevordering van tewerkstelling - Onderwijs " tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest kan de Minister van Tewerkstelling de FOREm machtigen de steun ter bevordering van tewerkstelling uit te betalen in vier forfaitaire schijven gelijk aan 1/4 van het bedrag dat overeenstemt met het totaal aantal subsidieerbare punten, op overlegging van een schuldvordering van de Franse Gemeenschap.

Art. 31.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd het volgende bedrag te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de gemeenten met schuldenlast op 1 april 2016 : 17.641.000 EUR gelijk aan de interesten van de leningen aangegaan in het kader van de sanering van gemeenten met schuldenlast krachtens de overeenkomst van 30 juli 1992 zoals gewijzigd bij haar aanhangsel nr. 16 van 15 juli 2008, namelijk 14.767.000, aangepast, vanaf het verdelingsjaar 2009, met het evolutiepercentage, welke wordt verhoogd met 1 % vanaf 2010.

Art. 32.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : - op 1 augustus 2016 : 67.051.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2016 : 32.738.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds.

Art. 33.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20 en 43.21 van programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 34.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van Waalse Regering, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting,in geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, de nodige kredieten naar dit programma overdragen, tegen verschuldigde compensatie om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 35.In afwijking van artikel. 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten over te dragen tussen de programma's.

Art. 36.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, regels inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven te bepalen voor de door het EFRO medegefinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's 2007-2013 « convergentie », « gewestelijke competitiviteit en tewerkstelling » en « territoriale samenwerking - Luik A, B en C », zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie alsook in het kader van de Europese programma's 2014-2020 van de « overgangsgebieden », de « meer ontwikkelde gebieden » en « territoriale samenwerking - Luik A, B en C ».

Art. 37.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Huisvesting en Energie, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 53.04 van programma 11 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 53.02 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 38.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 63.02, 63.04 en 63.08 van programma 12 van organisatieafdeling 13 en de basisallocaties 63.01 en 63.02 van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 39.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië, bij het Marshall-Plan 2. Groen en bij het Marshall-Plan 4.0 en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de omtrek van beide plannen bedoeld bij dit artikel.

Art. 40.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Minister belast met de competitiviteitspolen en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 02 van organisatieafdeling 33 en de basisallocaties van programma 10 van organisatieafdeling 09 en van de programma's 05, 06, 22, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 met betrekking tot het beleid inzake de competitiviteitspolen in het kader van het Marshall-Plan alsook tussen diezelfde basisallocaties van de programma's 05, 06, 22, 31 en 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 41.De Minister belast met Energie wordt ertoe gemachtigd, tot beloop van maximaal 90 %, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 42.Met instemming van de Waalse Regering is het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd, ten gunste van de inrichtende macht, de gemeenten, de OCMW's en het verenigingsleven, tot beloop van maximaal 90 %, de financiering van werken ter verbetering van energieprestatie van gebouwen bestemd voor het onderwijs (internaten inbegrepen) alsook voor de sector van kinderopvang, van jeugd,van sport en van cultuur te verzekeren.

Art. 43.Artikel 1, § 1, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten5 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld als volgt : "De vzw Les Lacs de l'eau d'Heure is ertoe gehouden om, wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen, al haar financiële rekeningen en alle beleggingen toe te vertrouwen aan een door de Waalse Regering aangewezen kredietinstelling".

In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten5 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd "Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme", "de n.v. Le Circuit de Spa-Francorchamps", "de SOWAFINAL", "de SOWALFIN voor de middelen toegekend in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen, hetzij als ze de eindbegunstigde is, hetzij als er niet meer gewacht wordt op de storting ervan aan degene die voor de maatregel in aanmerking komt", "het IWEPS" en "de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke openbare Bestuursschool wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen".

Paragraaf 3 van artikel 1 wordt vervangen als volgt : "De Waalse Regering is belast met de bepaling van de beheersmodaliteiten binnen de thesaurie van het Waalse Gewest, de rekeningen en de beleggingen van de instellingen bedoeld in § 1.".

In artikel 2 § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten5 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan, vervallen de vermeldingen "het Psychiatrische Ziekenhuis Le Chêne aux Haies".

Art. 44.De indexering van de bedragen van de subsidies aan de centra, zoals bedoeld in de artikelen 16 en 22 van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"(Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) is niet van toepassing in 2016.

Art. 45.Binnen de perken van de desbetreffende basisallocaties, mogen de bedoelde subsidies, met inbegrip van de met de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen, worden toegekend.

Programme 09.01 : Sociaal Economische Raad van het Waalse Gewest : Bijkomende dotatie bestemd voor de dekking van de werkingskosten van de "Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen).

Programme 09.02 : Sociale dienst : Subsidies om de sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze VZW te zorgen.

Programme 09.04 : Commissariaat Ewbs : Toelagen in verband met de verwezenlijking van het Actieplan "Ensemble Simplifions".

Toelagen voor privé- instellingen en verenigingen in verband met de verwezenlijking van het Actieplan "Ensemble Simplifions".

Subsidies betreffende openbare instellingen en besturen.

Programme 09.08 : Commissariaat-generaal voor Toerisme : Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor zijn werkingskosten.

Programme 09.09 : Buitenlandse betrekkingen : Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan privé-instellingen.

Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Toelagen aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Subsidie aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Subsidie aan W.B.I. in het kader van de programmering 2007-2013 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidie voor acties van de internationale betrekkingen.

Programme 09.10 : Buitenlandse handel en buitenlandse investeerders : Subsidie aan het "Agence pour le commerce extérieur" (Agentschap voor buitenlandse handel).

Programma 09.11 : "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) Subsidie aan het "IWEPS" in verband met de methodologische steun en de evaluatie van het Marshall-Plan.

Programma 10.01 : Functioneel : Steun voor acties die bijdragen tot de inrichting van een observatorium van de overheidsopdrachten binnen de dienst duurzame ontwikkeling.

Programme 10.02 Secretariaat-generaal : Subsidies en vergoedingen.

Subsidie om acties te voeren voor het opvoeden tot burgerzin.

Programme 10.03 : Dienst Voorzitterschap en Kanselarij : Begrotingsfonds inzake de Nationale Loterij.

Subsidies, vergoedingen en steun aan studies en acties inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor Kwaliteit).

Subsidie ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Subsidie aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelagen aan privé of publieke gespecialiseerde operators ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het « Centre de médiation des gens de voyage ».

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie aan het Investeringsfonds Start ter dekking van de investeringskosten.

Subsidie voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Toelagen aan het Institut Jules Destrée.

Subsidie voor "Fondation Mons 2015".

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies ten gunste van openbare instellingen ter bervordering van Wallonië.

Subsidies aan privé-instellingen in het kader van het actieplan in verband met de herdenkingen van de Groote Oorlog.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Programme 10.04 : Coördinatie van de dossiers in verband met structuurfondsen : Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR HET EFRO. Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - MEDEFINANCIERING DOOR EOGFL. Dotatie aan het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds.

Dotatie aan het Agentschap voor levenslange opvoeding en vorming.

Programme 12.02 : Begroting - Boekhouding - Thesaurie : Toelagen voor acties die bijdragen tot de uitstraling van Wallonië.

Programme 12.31 : Vestiging der gebouwen : Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidie aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Programme 13.02 : Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).

Toelagen aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW).

Subsidies aan de "Chemins du Rail".

Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Programme 13.11 : Sportinfrastructuur : Subsidies aan de openbare en privé sector voor ondersteuning, voorlichting en bevordering wat betreft de sportinfrastructuren, met inbegrip van de medefinanciering van in aanmerking komende infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, van het programma Stadsvernieuwing en van het Programma voor Beroepsdoorstroming.

Subsidie aan de v.z.w. "Union Culturelle et sportive Wallonne" Subsidie aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Subsidie voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Subsidie voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Subsidie voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Subsidie voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Subsidie voor verrichtingen in verband met de bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en gedekte straatsport.

Subsidie aan de NV Hippodrome de Wallonie.

Subsidie aan de sportvereniging fietsploeg Wallonië-Brussel.

Subsidie Zwembadplan.

Subsidie Atletiek-plan.

Steun aan straatsport.

Steun aan sportactiviteiten voor de bevordering van sportinfrastructuur.

Subsidies aan scholen van het middelbaar onderwijs, aan basisscholen, aan VZW's, aan CVBA, en SCRLFS, voor kleine en middelgrote infrastructuren, straatsport en sportuitrusting op basis van de voorwaarden bepaald door de Waalse Regering.

Programme 13.12 : Gesubsidieerde werken : Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen Toelage aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente woning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegwerken.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties i.v.m. wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel Subsidies in het kader van het Mercureplan, de " PICverts " alsook de " Espaces Multi Services (EMS) ".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de medefinanciering van de Europese programma's.

Subsidies voor bovengemeentelijke investeringen.

Toelage met het oog op de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen - Marshall-Plan 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Toelage aan de intercommunale IGRETEC voor de aankoop van gebouwen.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn I. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn III. Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - Programmering 2014-2020 Hoofdlijn V. Programme 14.02 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van de mobiliteitsbeleiden en beleiden inzake verkeersveiligheid : Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Subsidies voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie in het kader van Doelstelling 1.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor vervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulsubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor de radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Programme 14.03 : Stads-, interstedelijk, landbouw- en schoolvervoer : Subsidies aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Subsidies aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Subsidies ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Subsidies aan de maatschappijen van de TEC-groep en aan de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorlopige financiering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Programme 14.04 : Gewestelijke luchthavens en vliegvelden : Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de gewestelijke luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Toelagen aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidingsmaatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande subsidies met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Subsidies betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Subsidies voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Subsidies aan de VZW CAREX voor de oprichting van een hoge-snelheid vrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Programme 14.11 : Bouw en onderhoud van het hydraulische netwerk : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan de « Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN) » (Permanent International Association of Navigation Congresses).

Subsidies aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Subsidies aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Programma 15.02 : Coördinatie van het landbouw- en het leefmilieubeleid : Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen, aankoop van materieel inbegrepen.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Subsidies aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Subsidies aan privé, openbare of universitaire instellingen voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Subsidies aan de "Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding) Toelagen voor privé, openbare of universitaire instellingen voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Programma 15.03 : Ontwikkeling en studie van het milieu : Subsidies aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan niet-openbare sectoren voor de organisatie van jaarbeurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten.

Subsidies en vergoedingen aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie asbl".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rural de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Toelage toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Toelagen aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W)".

Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux"(CRA-W).

Subsidies aan de openbare sector inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of markten.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

Subsidie aan de vzw « Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie ».

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.).

Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subsidie aan de privé- vernigingen en instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidie aan de niet-openbare sector voor investeringsuitgaven met het oog op de bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden Deelneming van het Gewest -SCRL Eco TechnoPôle Wallonie en werkingssubsidies.

Subsidies voor het onderzoek inzake dierenwelzijn voor de universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de bescherming en het Dierenwelzijn.

Specifieke toelagen en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Programme 15.04 : Tegemoetkomingen aan de Landbouw : Subsidies aan het "Centre de Recherches Agronomiques de Gemblouw" in het kader van de uitvoering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (G.B.C.S.) verbonden met de activiteiten van de instelling die de "EOGFL- Waarborg"-tegemoetkomingen betaalt.

Subsidies aan de doorgangsgebouwen voor landbouwactiviteiten.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) - Afdeling "Fonds wallon des calamités publiques" (Waals fonds voor openbare rampen).

Programme 15.11 : Natuur, Bossen, Jacht en Visserij : Subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Subsidies aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Subsidies voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé en openbare eigendom.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud.

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Subsidies aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Subsidies aan jagers- en vissersverenigingen.

Subsidies voor de ontwikkeling van de visteelt.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de aanleg of de bouw van vissershuizen Subsidies aan aan Jachtraden.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidie inzake dynamisering van het bosbeheer.

Programme 15.12 : Plattelandsontwikkeling, Grondinrichtingen, Groene ruimten en Waterlopen : Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake plattelandsontwikkeling en groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan niet-openbare sectoren in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de VZW's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Subsidies aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de "Richtlijn Nitraten".

Subsidie aan de "GREOA" en aan de « FGW » voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé of publieke instellingen voor acties ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of landelijk beheer.

Subsidies voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling.

Subsidies voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel van de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Allerhande uitgaven voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Toelage aan de niet-openbare sector inzake plattelandsontwikkeling, groene ruimten en waterlopen met inbegrip van de alluviale vlakte.

Programme 15.13 : Preventie en Bescherming : Lucht, Water, Grond : Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Subsidies die moeten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven van de erkende ontwateringsinstellingen.

Subsidies aan openbare of gelijkgestelde instellingen voor de financiering van projecten tot valorisatie van bemalingswater van steengroeven voor de openbare distributie.

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de richtlijn "nitraten".

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk inzake sensibilisering voor het individuele waterzuivering.

Subsidies aan de riviercomités voor de financiering van de studieovereenkomst van het riviercontract.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor de opvolging van de milieuvriendelijke methoden.

Tegemoetkomingen voor maatregel 10 van het programma voor landbouw en leefmilieu.

Subsidies aan de vzw Agra-Ost voor haar acties voor een milieuvriendelijke landbouw en valorisering van organische stoffen.

Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subsidies aan omwoners om de toegang van het vee tot de waterlopen te voorkomen.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions en faveur d'une politique de prévention des déchets d'emballages (affectation de la recette Fost+).

Programme 16.02 : Ruimtelijke ordening en stedenbouw : Subsidies aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Subsidies voor acties ter bevordering van een goede ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Subsidies voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Subsidies voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG 2C" en andere Europese operationele programma's.

Subsidies aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van hun grondaankopen en -ruilen uitgevoerd in het kader van het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Subsidies aan de universiteitsinstellingen.

Subsidies aan privé instellingen belast met de uitvoering van de projecten van het Programma Leader 2014-2020.

Subsidies voor : 1° het opmaken of voor de volledige herziening van een gemeentelijk plan van aanleg, een gemeentelijk structuurplan of een gemeentelijk stedenbouwkundig reglement; 2° het opmaken of de volledige herziening van een effectenonderzoek i.v.m. een ontwerp van gemeentelijk plan van aanleg; 3° een analyse van het algemeen nut van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw; 4° de organisatie van informatievergaderingen m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw; 5° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;6° de indienstneming, op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, van een persoon die bevoegd is voor het beheer van het betrokken grondgebied. Subsidies voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan Permanente Woning.

Programme 16.03 : Stadsvernieuwing en -heropleving en afgedankte bedrijfsruimten : Subsidies en vergoedingen voor zeven Waalse grootsteden in het kader van het Waals grootstedelijk beleid.

Subsidies voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de NV SOGEPA gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze subsidies zijn bestemd om : - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en oeuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, § 2, 2° et 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie pour l'engagement d'un agent appelé « chef de projet », affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.

Subsidies aan gemeenten om de kosten te dekken van een projectleider belast met het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting in een bevoorrecht initiatiefgebied.

Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Deze subsidies : - bedragen 50 % van de kosten verbonden met het opmaken van het dossier m.b.t. de uitbreiding van de omtrek van de betrokken erkende verrichting van stadsvernieuwing; - zijn onderworpen aan de indiening van een dossier die ten minste de volgende stukken (of elementen) bevat : 1. het bewijs van enerzijds de noodzaak van de geplande uitbreiding van de erkende omtrek en anderzijds van de afstemming van de voorgestelde grenzen van de geplande uitbreiding op de erkende omtrek;2. de opsomming en de beschrijving van de uit te voeren projecten met het oog op het bereiken van de doelstellingen die de basis vormen van de geplande uitbreiding van de omtrek; 3. de financiële raming van de kosten van de te voeren acties in het kader van de geplande uitbreiding van de omtrek (fasering, verwervingen, werken, ...); 4. het advies van de plaatselijke commissie voor stadsvernieuwing, indien ze bestaat, of, bij gebrek daaraan, van de gemeentelijke commissie;5. een uittreksel van de beraadslaging van de gemeenteraad waarbij bovenbedoeld uitbreidingsproject en de gegevens bedoeld in bovenvermelde punten 1, 2 en 3 worden goedgekeurd; en aan zijn goedkeuring, op advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Afdeling Actieve Ordening - en van de Administratie, door de Minister bevoegd voor stadsvernieuwing.

Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Subsidies en vergoedingen aan privé -instellingen die acties inzake het Stadsbeleid voeren.

Jaarlijkse subsidie aan de stad Luik voor aantrekkelijkheidsbeleiden (stedelijke-mobiliteit inzetten).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Bergen voor aantrekkelijkheidsbeleiden (stedelijke-mobiliteit inzetten).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Namen voor aantrekkelijkheidsbeleiden (stedelijke-mobiliteit inzetten).

Toelagen en vergoedingen (personeel en werking) aan de 5 grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid" (overeenkomst duurzame steden) (Beren, Charleroi, La Louvière, Luik, Seraing).

Toelagen EFRO 2014-2020 Hoofdlijn I. Toelagen EFRO 2014-2020 Hoofdlijn V. Programme 16.11 : Huisvesting : privé-sector : Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privé-sector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Toelagen en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidies aan de « lokale entiteiten » ter dekking van de interesten van de leningen toegekend voor de tegemoetkoming van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

Subsidie aan het « Centre de recherche en habitat durable ».

De bedragen van de toelagen berekend overeenkomstig de artikelen 11, 17, 21 en 27 van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten0 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

Programme 16.12 : Huisvesting : openbare sector : Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

De bedragen van de toelagen berekend overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten2 betreffende de sociale referent en de begeleidingsvoorwaarden van het begeleid gezin wordt met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

De bedragen van de tegemoetkoming van het bestuur vastgesteld of berekend ter uitvoering van de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 betreffende de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen worden verminderd met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

De bedragen van de toelagen berekend ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten1 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen voor de sloping van een onverbeterbaar gebouw worden verminderd met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld.

De bedragen van de toelagen berekend ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten1 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen voor de sloping van een onverbeterbaar gebouw worden verminderd met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december 2014 waarbij die vermindering wordt vastgesteld. § 1. Wat betreft de toelagen toegekend krachtens artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sommige uitvoeringsbepalingen van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202424 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202491 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008202492 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008202423 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Commissariat général au Tourisme" sluiten betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden, worden de volgende bedragen verminderd met 7 % onder de ontbindende voorwaarde van een wijziging van het reglementair stelsel van toepassing op 31 december waarbij die vermindering wordt vastgesteld : 1° het in 1° van § 1 vastgesteld basisbedrag;2° het in 1° van § 1 vastgesteld maximum bedrag;3° het in 2° van § 1 vastgesteld bedrag;4° het krachtens 3° van § 1 vestgesteld bedrag;5° het in § 2 vastgesteld maximum bedrag. Programme 16.21 : Monumenten, landschappen en opgravingen.

Subsidies voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Subsidies aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 22.000 euro (niet meegerekend BTW) gelijk aan maximum 80 % van uit te voeren werken en van een maximum bedrag van 10.000 euro (incl. BTW) gelijk aan maximum 100 % van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsakkoorden.

Programme 16.31 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Subsidies toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Subsidies toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de bevordering van het beheer van de energiefactuur - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.1.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.4.

Subsidies aan het privé-sector - Uitvoering van vereenvoudigde sectorovereenkomsten - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.2.

Deelneming van het Waalse Gewest aan de acties van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

Programme 16.41 : Eerste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu : Renovatieplan van het openbare woningbestand met het oog op de verbetering van de energieprestatie - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.1.1.

Renovatieplan met het oog op de bevordering van de energieprestatie van de gebouwen van de openbare sector en van de niet-commerciële sector - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.1.3.

Programme 16.42 : Duurzame ontwikkeling : Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Subsidies aan "korte circuits", aan plaatselijke en gewestelijke bedrijven in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen.

Ondersteuning van het beleid inzake duurzame overheidsaankopen.

Ondersteuning voor de versterking van de certificerings/labelingstappen van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Programme 17.02 : Binnenlandse aangelegenheden : Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke proefacties.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, en de veiligheid, de werkgelegenheid en subsidies aan de gemeenten voor de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de medefinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de provinciebesturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en de e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de boekhoudingen van de mandaten.

Subsidies voor de lokale ontwikkelingsagentschappen in de vorm van vwz's.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de ondergeschikte besturen.

Toelage aan de gemeenten in het kader van de ondersteuning van bijzondere initiatieven gevoerd op het gebied van de plaatselijke besturen in het kader van de Plannen voor Plattelandsontwikkeling hoofdlijn 4 : LEADER (EOGFL).

Aanzuivering van de tegemoetkomingen 2004 en 2005 van het Waalse Gewest ten gunste van de « ONE » voor de financiering van arbeidsplaatsen binnen de gemeentelijke kinderopvangplaatsen (vroeger gefinancierd door het FCUD).

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Toelagen en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Toelage voor het Waalse net van de armoedebestrijding (RWLP).

Toelage aan de vzw "Cité des Métiers" van Charleroi.

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens - Marshall 4.0 - Hoofdlijn V - Maatregel V.3.1.

Programme 17.11 : Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid : Bijdrage van het Waalse Gewest voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privé-sectoren.

Ondersteuning van sportinitiatieven op sociaal- en gezondheidsgebied.

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Subsidies voor acties in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Toelagen toegekend voor de tegemoetkoming van de Cel Leefmilieu-Gezondheid, openbare en privé-sector.

Programma 17.12 : Allerhande dotaties voor het beleid inzake Gezondheid, Sociale bescherming, Handicap en Gezinnen : Toelage aan het Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten in het kader van de bevoegdheden inzake Gezondheid, Handicap en Gezinnen.

Subsidie aan de FOREm in het kader van het « PTP » (Programma voor beroepsdoorstroming).

Programma 17.13 : Sociale actie : Ondersteuning van initiatieven gevoerd op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten.

Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB).

Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Subsidies aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de vorming van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen.

Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers.

Subsidies aan openbare instellingen in het kader van de acties "Eté solidaire, je suis partenaire".

Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Hoofstukken XII. Subsidies voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor circusartiesten.

Steun aan privé en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de vzw's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Subsidies aan de vzw "l'Observatoire du Crédit et de l'endettement".

Subsidies aan de VZW « Osiris-Crédal-Plus ».

Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Ondersteuning van sportinitiatieven inzake Sociale Actie.

Toelage aan de OCMW in het kader van de inschakeling van de gerechtigden op een financiële sociale tegemoetkoming overeenkomstig de wet van 2 april 1965 (Federale dienst) - Art. 60-61.

Toelagen aan de O.C.M.W.'s in het kader van de inschakeling van de gerechtigden van het Leefloon (Federale dienst) - Art. 60-61.

Subsidies voor de integratie van buitenlanders of personen van buitenlandse herkomst.

Programma 17.14 : Kinderkribben en jeugd : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Programma 18.02 : Economische expansie : Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Bijdrage van het Waalse Gewest in de kosten van de ontmanteling van de infrastructuren van de NORDION-site.

Subsidie aan de VZW "LIEGE CAREX".

Subsidie aan de N.V. GELIGAR. Programma 18.03 : Herstructurering en ontwikkeling : Bijdrage in de kosten van de sociale plannen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Subsidie aan de Sofinex.

Subsidie aan de N.V. Wallimage.

Subsidie aan de N.V. SOWALFIN. Programma 18.05 : Economisch beleid, coördinatie, reglementering, keurmerken en informatie i.v.m. hulpverleningen : Subsidoes voor acties bestemd voor de verspreiding en de bevordering van de ondernemingsgeest.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Toelagen aan de Ondernemingsnetwerken (Clusters).

Subsidie aan het Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor de financiering van onderzoeksovereenkosmten in de sector van de Waalse economie.

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Toelage aan de "Groupement régional économique".

Subsidie aan de VZW "Comité de développement stratégique de la région de Charleroi".

Subsidie aan de intercommunale IDEA ter ondersteuning van het herstructureringsplan "Coeur du Hainaut; centre d'énergies".

Subsidie aan de NV BE. Fin voor de uitvoering van de circulaire Economie hoofdlijn van het Waalse industriële beleid (programma NEXT).

Subsidies ter ondersteuning van strategieën inzake de economische herstructurering van regio's die door herstructureringen getroffen zijn.

Programma 18.06 : K.M.O.'s en Middenstand : Subsidie aan de VZW CIDE SOCRAN. Subsidies voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de gewestelijke economische ontwikkeling.

Subsidies voor acties in het kader van het Waalse plan voor de ondersteuning van het vervoer over de bevaarbare waterwegen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Werkingssubsidies toegekend in het kader van de totstandbrenging van een filmsector in Wallonië.

Subsidies voor de begeleiding van bedrijven bij hun oprichting.

Subsidies ter ondersteuning van K.M.O.'s en zeer kleine bedrijven in het kader van het telecommunicatiebeleid.

Subsidie aan de "SOWALFIN".

Subsidies aan de "Société wallonne d'acquisitions en de cessions d'entreprises (SOWACCESS)" (Waalse Maatschappij voor de aankopen en de afstanden van ondernemingen".

Subsidie aan de "Office Economique wallon du Bois".

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Subsidie aan de Universiteit van Luik voor onderzoeken en proefprojecten.

Subsidie aan de N.V. "ST'ART".

Toelage aan het Agentschap Ondernemen en Innoveren.

Subsidie aan de vzw LOGISTICS IN WALLONIA in het kader van het project "Biolog Europe".

Subsidie aan de VZW "WALLONIE DESIGN".

Subsidie aan de "CESW" voor de werkingskosten van het Waarnemingscentrum voor de Handel.

Toelagen in het kader van de « Small Business Act ».

Subsidies in het kader van de certificering en de labeling van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Programma 18.11 : Bevordering van de tewerkstelling : Subsidies aan het "IWEPS" voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Subsidies aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Subsidies voor proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Bijdrage van het Waalse Gewest aan het programma "LEED" van de O.E.S.O. Subsidies voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Subsidies voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Subsidies aan de gemeenten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Subsidies voor de Gewestelijke opdrachten voor Tewerkstelling.

Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking voor het management van diversiteit voor de openbare sector en de VZW's.

Subsidies voor de beheersstructuren van de stadscentra.

Waalse medefinanciering van de hoofdlijn LEADER van het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan de agentschappen voor plaatselijke ontwikkeling.

Tegemoetkomingen ten gunste van ondernemingen in verband met de arbeidsmarkt.

Subsidies ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot de werkgelegenheid.

Subsidies voor acties inzake tewerkstelling voor de VZW's en de openbare sector.

Subsidies voor diverse acties voor de openbare sector.

Programma 18.12 : FOREm : Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de tewerkstelling.

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van het project "espace ressources emploi".

Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring tussen de Waalse Regering en de sociale partners.

Subsidies voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het P.T.P. Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies aan de Subregionale comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling) Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Sociaal-economische crisisvoorziening.

Ontwikkeling van levensbekken en synergiepolen.

Toelage voor Premies en Complementen.

Opleidings-, stage- en vestigingstoelagen.

Toelage voor het Ervaringsfonds.

Toelage voor het verstrekken van opleidingen en studies.

Programma 18.13 : Door de administratie beheerd plan voor de werkloosheidsbestrijding waarvan de kostenovername echter door FOREm verzekerd wordt : Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van Programma's voor Beroepsdoorstroming.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van het "PRC" : Steun ter Bevordering van Tewerkstelling ("A.P.E.").

Subsidies voor de financiering van Buurtbanen en Innoverende banen.

Programma 18.15 : Sociale Economie : Subsidies aan integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Subsidie voor de bevordering van de Werkgelegenheid in de buurtdiensten.

Subsidie voor de werking van de "SOWECSOM".

Subsidies voor de financiering van proefacties in de sector sociale economie.

Subsidie ter bevordering van de sociale economie.

Subsidie voor begeleidingsprojecten van begunstigden van microkredieten.

Subsidie voor adviesverlenende Agentschappen.

Subsidies voor de financiering van de begeleiding binnen erkende invoegdbedrijven IDESS. Subsidie voor het vzw Waalse net van de armoedebestrijding.

Subsidies aan de O.C.M.W.'s voor projecten in verband met sociale economie.

Programma 18.19 : Buurtbanen : Tewerkstelling van jongeren in de non-profit sector (privé-sector).

Tewerkstelling van jongeren in de non-profit sector (openbare sector).

Programma 18.21 : Beroepsopleiding : Subsidies voor de inschakeling in de beroepswereld en het maatschappelijk leven voor vreemdelingen of personen van vreemde oorsprong.

Allerhande subsidies aan de VZW's inzake opleiding inzake acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Subsidies om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidies aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Subsidies voor de levenslange opleiding van werknemers en het aanpasbaar karakter van de bedrijven.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Subsidie voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelage ter bevordering van acties ter bestrijding van discriminaties in de vormingssector.

Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen Subsidies voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidies voor de werkingsuitgaven van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Financiering van kwalificerende opleidingsacties Toelage ter bevordering van acties voor de kwalificerende opleiding.

Subsidie voor de opleidingscheques bij de oprichting.

Subsidies om de voorlichting over de kwalificaties en de beroepskeuzevoorlichting te bevorderen.

Subsidies ter bevordering van de technische beroepen.

Toelage aan de VZW « Interfédération » in het kader van de bevordering van de sector van de "EFT" en van de "OISP".

Subsidie voor EUROSKILLS 2012.

Toelage voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Subsidie voor de financiering van de het Vormingscentrum "Technifutur" te Saint-Hubert.

Toelagen ter ondersteuning van de acties voor de prekwalificaties.

Allerhande toelagen aan lokale overheidsdiensten inzake opleiding.

Toelage aan de « CESW ».

Subsidies voor de inschakeling van nieuwkomers.

Programma 18.22 : FOREm - Vorming : Toelagen voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring tussen de Waalse Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de informatietechnologie ten behoeve van de beroepsopleiding.

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de bevoegdheidscentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies voor de mobilisatie van de actoren : Polen, bevordering beroepen, oriëntatie, toegankelijkheid.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt : Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Subsidie voor de afwisselende opleiding en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidie voor de "Chèques Eco Climat".

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de kenniscentra i.v.m. het Onderwijs te garanderen.

Subsidies voor de financiering van investeringen i.v.m. centra voor beroepsvorming.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor acties betreffende de validering van vaardigheden.

Toelage met het oog op de versterking van de band tussen het opleidingsaanbod en de beroepen met toekomstperspectief.

Toelage voor de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra aansluitend op de projecten van de polen.

Toelage ter ondersteuning van de innovatie van de bedrijven.

Toelage voor de financiering van opleindingen Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Toelage met het oog op de financiering van opleidingen van de Vaardigheidscentra inzake digitalisering.

Programma 18.23 : Landbouwopleiding : Subsidies voor de tenuitvoerlegging van bevorderings- en opleidingsacties inzake landbouw.

Subsidies voor de kwaliteitsvorming in de landbouwsector.

Programma 18.24 : Afwisselende opleiding van zelfstandigen en K.M.O.'s : Subsidies met het oog op de werking van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Toelagen aan het "IFAPME" voor investeringen voor vormings- en dienstencentra van het "IFAPME".

Financiering van het taalplan in het kader van de afwisselende opleiding.

Subsidie voor infrastructuren die voor het beheer van groene bevoegdheden worden voorzien.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Afwisselende opleidingsfilières en van de Beroepsstages.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Toelage voor de ontwikkeling van het afwisselend opleidingsaanbod - Beroepen Allianties Werkgelegenheid Leefmilieu en andere groene beroepen.

Subsidie voor de bouw van infrastructuren bestemd voor het beheer van groene vaardigheden.

Toelagen voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Toelage ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Toelage voor de begeleiding van de alternerende opleiding.

Toelage voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Toelage ter ondersteuning van proefprojecten inzake gelijkwaardige certificering IFAPME-onderwijs.

Toelage voor de opleiding en de begeleiding in de centra voor alternerende opleiding.

Toelage ter ondersteuning van proefprojecten alternerend onderwijs-hoger onderwijs.

Toelage ter ondersteuning van de levenslange heroriënteringsregeling.

Programma 18.25 : Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de uitvoering van het programma voor afwisselende opleiding.

Subsidies met het oog op de werking van het "Institut de Formation pour les Indépendants, les classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises".

Werkingssubsidies aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Subsidie voor alfabetiseringsacties.

Toelagen ter dekking van de kosten betreffende het consortium validatie vaardigheden.

Subsidies aan de « Service francophone des Métiers et Qualifications ».

Allerhande subsidies aan openbare besturen en overheid in het kader van afwisselende opleiding.

Subsidies van elke aard betreffende de projecten Cyberscholen en Cyberklassen.

Subsidies in het kader van pilootprojecten inzake afwisselende opleiding in het Hoger onderwijs.

Subsidies in het kader van de proefprojecten "Digitale school".

Subsidies in het kader van het ICT-plan inzake opvoeding - sectoren VZW's, plaatselijke besturen en gemeenschappen.

Allerhande subsidies aan openbare besturen en overheid in het kader van afwisselende opleiding.

Subsidies in het kader van het project "université ouverte".

Subsidies in het kader van de projecten "Cité des métiers".

Subsidie aan de "Eurometropolitan E-Campus." Subsidies in het kader van het project "campus technologie de Gosselies".

Toelagen voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Toelage voor het interactief platform gestuurd door de « OFFA ».

Programma 18.31 : Onderzoek : Subsidies toegekend in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Gemeenschap Wallonië - Brussel (Toekomstcontract).

Subsidie aan het FRIA (Marshall-Plan 2.Groen).

Subsidies inzake investeringen in de Onderzoeksinfrastructuren.

Programma 18.32 : Steun aan bedrijven - Onderzoek - Creativiteit - Innovatie : Subsidies aan bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra in het kader van de competitiviteitspolen.

Subsidie aan de Waalse onderzoeksactoren in het kader van hun deelname aan internationale programma's.

Subsidies aan de ondernemingen in het kader van de programma's Innovatie - nieuwe technologieën - Informatie- en communicatietechnologieën.

Werkingssubsidie aan de VZW EURO GREEN IT INNOVATION CENTER. Subsidie aan de VZW MICROSOFT INNOVATION CENTER. Subsidie aan de NV WSL. Subsidie aan de VZW "ID Campus".

Subsidies in het kader van de projecten DIGITAL CITIES. Subsidie aan de VZW "TechnofuturTIC" voor de animatie en de begeleiding van het EPN-netwerk en van de regeling inzake digitale bemiddeling in de Waalse gemeenten.

Subsidies in het kader van het digitale plan.

Programma 18.33 : Bevordering, verspreiding en herwaardering van Onderzoek : Toelage aan het "Parc d'aventures scientifiques" (voormalig Forum Scientifique et Technique).

Programma 18.34 : Fonds voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie : Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Entreprise régionale : Office wallon des Déchets : Subsidie aan verenigingen en gemeenten voor de bevordering van acties inzake preventie en recycling van huishoudelijk afval.

Subsidies aan de "SPAQuE"-maatschappij voor haar werking en voor de saneringswerken in oude stortplaatsen.

Subsidies aan openbare instellingen voor de kostenovername en de verwezenlijking van proefprojecten op het gebied van afvalverwerking.

Terugvorderbare voorschotten op de kosten van studies vóór het verkrijgen van vergunningen met het oog op de oprichting van een centrum voor technische ingraving.

Dienst met afzonderlijk beheer : « Agence wallonne de l'Air et du Climat » (Waals agentschap voor lucht en klimaat) : Bijdragen aan internationale instellingen.

Opleidingssubsidies.

Programma 32.01 : Europese medefinancieringen 2007-2013 : De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om vanaf de provisie uitgetrokken op de organisatieafdeling 32 de door de Europese Unie medegefinancierde projecten die een belangrijke culturele draagwijdte in Wallonië hebben, te subsidiëren.

Art. 46.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van Gezondheid en Welzijn en met betrekking tot : Subsidies aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting m.b.t. gezondheid bijdragen.

Toelagen aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringsteringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Toelagen inzake schoolziektes.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de psychiatrische ziekenhuizen van Bergen en Doornik.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake Gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privé-sector en van de openbare sector.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.

Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende toelage aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Infrastructuursubsidies inzake huivesting voor de 3de leeftijfd.

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3de leeftijd.

Toelagen aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de privé-sector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten Toelagen toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwoning.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privé-sector.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door vzw's of openbare besturen.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Art. 47.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van de Gehandicapte persoon en met betrekking tot : Subsidies voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Subsidies voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten.

Subsidies voor acties m.b.t. de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Subsidies voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal.

Investeringssubsidies inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, ...

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van het gehandicaptenbeleid.

Art. 48.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocaties 62.03 van programma 12, de basisallocaties 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 en 63.02 van programma 13 en de basisallocaties 53.01 en 63.01 van programma 17.11.

Art. 49.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 41.01 van programma 13 en 41.04 van programma 12 van organisatieafdeling 17.

Art. 50.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 42.04 tot 42.07 en 62.03 tot 62.05 van programma 12, 33.01 van programma 11 en 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 en 52.82 van programma 13.

Art. 51.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 van programma 17.11 naar de basisallocaties die bezoldigingen binnen dezelfde organisatieafdeling impliceren, programma's 11 tot 13.

Art. 52.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van communicatiebeleid over te dragen tussen de artikelen 12.02 en 74.06 van Programma 06 Communicatie, archief en documentatie van organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal) en de artikelen 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 en 74.01 van Programma 03 Dienst van het Voorzitterschap en de Kanselarij van organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal).

Art. 53.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming bedoeld in de basisallocaties 41.01, 41.02 en 41.07 tot 41.12 van programma 12 aan het « CRAC » toe te kennen.

Art. 54.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd om de dotaties aan het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles », bedoeld in de basisallocatie 42.01 tot 42.10 en 62.01 tot 62.05 van programma 12 van organisatieafdeling 17, in twee schijven uit te betalen.

Art. 55.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, kunnen de vastleggingkredieten van programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16, ongeacht het bedrag, worden overgedragen van het ene naar het andere programma door de Minister van Huivesting en Begroting.

Art. 56.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de presentiegelden en de vergoedingen die de Waalse Raad voor Leefmilieu voor Duurzame Ontwikkeling, de Watercommissie, de Gewestelijke Afvalcommissie, de Erkenningscommissie inzake Afvalstoffen en de Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven kunnen toekennen aan hun leden, vast te stellen.

Art. 57.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de Adviescommissie voor Beroepen en de Commissie voor de Erkenning van Ontwerpers bedoeld in artikel 281 van het "CWATUPE", zoals gewijzigd bij het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling kunnen verlenen aan hun leden.

Art. 58.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société Wallonne du Crédit Social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten0 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 59.In artikel 4bis van het decreet van 25 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten1 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, worden de volgende paragrafen 3 en 4 toegevoegd : " § 3. In afwijking van artikel 4 wordt het percentage van de subsidie op 85 % gebracht voor de investeringen voorgesteld gezamenlijk door de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 1, 1°. " § 4. In afwijking van artikel 8 wordt het percentage van de subsidie op 75 % gebracht voor de investeringen voorgesteld gezamenlijk door de begunstigden bedoeld in artikel 3, § 2. ».

Art. 60.Artikel 3, § 3, van het decreet van 25 februari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten1 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur, wordt aangevuld als volgt : « In dat geval wordt het recht van genot op een grondstuk of een lokaal voor de beoefening van minstens één sport voor een minimumduur van twintig jaar, die ingaat op de datum waarop de subsidieaanvraag wordt ingediend, niet vereist ».

Art. 61.Vastleggingen gedaan in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 betreffende steun aan de biologische landbouw kunnen overeenkomen met de jaarlijkse steunaanvragen bedoeld in artikel 2 ervan.

Art. 62.De vastleggingen gedaan in uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 oktober 2004 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw kunnen overeenkomen met de jaarlijkse schijven bedoeld in artikel 9, overeenkomstig de door de Administratie vastgestelde berekening van de toelage.

Art. 63.De bedragen van de bijdragen aan het "Fonds budgétaire de la Qualité des Produits animaux et végétaux" (Begrotingsfonds voor de Kwaliteit van de Dierlijke en Plantaardige Producten) bedoeld bij artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten3 betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde teelten naast gangbare en biologische teelten, worden bevestigd.

Art. 64.In artikel D.26 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten0 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt : " 6° de inbeslagnemingen, in het geheel of gedeeltelijk, met betrekking tot de maatregelen betreffende de toepassing van het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten. ».

Artikel D.27 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten0 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, wordt aangevuld als volgt : "en aan de uitgaven bestemd voor de gehele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgen betreffende de toepassing van het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten. ».

Art. 65.De gewestelijke tegemoetkomingen bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van installaties voor het afvalstoffenbeheer maken het voorwerp uit van jaarlijkse vastleggingen en vereffeningen die overeenkomen met de annuïteiten van de toegestane leningen in het kader van een globaal investeringsprogramma in het kader van het Waalse plan voor afvalstoffen.

Art. 66.In artikel 58 sexies, § 1, van de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973, na de woorden " Elke natuurlijke of rechtspersoon die ", vervallen de woorden "als hoofdberoep".

Art. 67.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de lasten verbonden met de voorfinanciering ten belope van 75 % over te nemen van de operatoren die door het E.S.F. worden betaald en die op het grondgebied van Wallonië aanwezig zijn.

Art. 68.De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd het bedrag bedoeld in basisallocatie 41.07 van programma 21 van organisatieafdeling 16 te vereffenen, als dotatie aan de « C.E.S.W. » ter dekking van de werkingskosten van de « C.R.M.S.F. ».

Art. 69.Het derde lid van artikel 11 van het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten9 tot oprichting van het "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen), gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2003 en bij het decreet van 1 april 2004, vervalt.

Art. 70.In artikel 2, § 1, 1°, van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten6 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden "de hulpverleningszones" ingevoegd tussen de woorden "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "en de politiezones".

Art. 71.In artikel 15, § 4, eerste lid, van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten6 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden "de autonome gemeentebedrijven, de hulpverleningszones en de politiezones" ingevoegd tussen de woorden "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "worden toegekend, al naargelang van".

Art. 72.In artikel 22, § 1, tweede lid, van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten6 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt een punt 6° ingevoegd, luidend als volgt : "6° de hulpverleningszones".

Art. 73.Artikel 15, § 5, van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten6 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : "Om de punten bedoeld in het eerste lid te verkrijgen, wanneer een gemeente of een vereniging van gemeenten beroep doet op externe dienstverleners voor de recycling en de sortering van afval, moet zij, deze dienstverlening, bij voorkeur, aan de sociale economiebedrijven voorstellen bedoeld in het Waalse decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie en aan de centra voor socioprofessionele inschakeling bedoeld in het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling.".

Art. 74.In artikel 21 van het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten6 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 en bij het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2010, onverminderd de toepassing van de jaarlijkse indexering zoals bedoeld in het derde en in het vierde lid van artikel 21, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - In het eerste lid, wordt het getal « 2985,04 » vervangen door het getal « 2988,77 ».

Art. 75.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Economie en K.M.O. en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 12.02 van de programma's 18.02, 18.05 en 18.06.

Art. 76.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Ministers van erfgoed, op basis van begrotingsprogramma's die tot zijn bevoegdheden behoren, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen naar programma 16.21, die nodig zijn voor het dwingend behoud van beschermde monumenten in gevaar of voor de voltooiing van reeds begonnen renovatiewerken op beschermde monumenten.

Art. 77.In afwijking van artikel 16 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten5 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië, is de Waalse Regering ertoe gemachtigd, ten laste van het boekjaar 2016, een deel van de eerste schijf van 75 % betreffende de plannen voor maatschappelijke cohesie van het boekjaar 2017 vroeger te vereffenen.

Art. 78.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Onderzoek, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties waarvan de kredieten onderworpen zijn aan de bepalingen van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië, namelijk de basisallocaties 31.02 en 45.07 van programma 31, de basisallocaties 31.01 en 31.02 van programma 32 en basisallocatie 01.03 van programma 33 van organisatieafdeling 18.

Art. 79.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen van de basisallocaties 18.06, 18.25, 18.31 opgenomen in hoofdlijn V - digitaal plan van het Marshall-Plan 4.0 naar de specifieke allocaties van programma 18.32.

Art. 80.In artikel 2 van het decreet van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten9 tot oprichting van het "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen), gewijzigd bij het decreet van 1 april 2004, wordt een lid ingevoegd tussen het eerste lid en het tweede lid : « De Waalse Regering bepaalt de toekenningsvoorwaarden van de subsidies toegekend in het kader van de opdrachten van het Agentschap alsook de administratieve procedure om deze subsidies aan te vragen, in behandeling te nemen, te beslissen, te betalen, te controleren en terug te betalen. ».

Art. 81.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 63.02 van programma 12 van organisatieafdeling 13 en basisallocatie 43.14 van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 82.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Openbare werken, Gezondheid en Sociale actie en Erfgoed en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van basisallocatie 12.05 van programma 02 van organisatieafdeling 13, naar basisallocatie 12.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16 en omgekeerd in het kader van de "Ravel" programma's.

Art. 83.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Openbare werken, Gezondheid en Sociale actie en Erfgoed en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van basisallocatie 73.05 van programma 02 van organisatieafdeling 13, naar basisallocatie 73.09 van programma 11 van organisatieafdeling 14 en omgekeerd in het kader van de "Ravel" programma's.

Art. 84.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Openbare werken, Gezondheid, Sociale actie en Erfgoed en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen van de basisallocaties 73.11 en 73.12 van programma 02 van organisatieafdeling 13, naar basisallocatie 73.05 van programma 11 van organisatieafdeling 14 en omgekeerd in het kader van het « Infrastructuurplan ».

Art. 85.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen basisallocaties 12.28 van programma 15.02 en de basisallocaties 12.03, 33.04, 43.03, 45.01 en 74.02 van programma 17.11 die onder de bevoegdheden van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit vallen.

Art. 86.In afwijking van artikel, 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredieten over te dragen vanaf de basisaallocaties 74.08 van programma 02 van organisatieafdeling 13, 74.01 van programma 11 van organisatieafdeling 14, 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 van programma 01 van organisatieafdeling 15 naar basisallocatie 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van van het gecentraliseerde beleid van de geomatica-vergunningen van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 87.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister bevoegd voor Natuurbehoud, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties van de programma's 15.04 en 15.11 betreffende de tenuitvoerlegging van de regeling Natura-2000.

Art. 88.Overeenkomstig artikel 13 van het decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, is de Waalse Regering vrijgesteld van de onmiddellijke neerlegging van een specifiek ontwerp van decreet tot aanpassing als de begrotingsberaadslaging dat zij goedkeurt houdende opening van de nodige kredieten, hetzij voor de vastlegging, hetzij voor de vereffening, hetzij voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven, cumulatief per aard van krediet lager is dan 5.000.000 euro.

Art. 89.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om een maximumbedrag vast te stellen voor de toelage toegekend volgens de bepalingen van artikel 172 van het "Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie" (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie), zoals gewijzigd bij het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling.

Bovendien kan ze de fasering van de toekenning van deze toelage vaststellen.

Art. 90.Artikel 52 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten6 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen wordt vervangen door de volgende bepaling : "Dit decreet treedt in werking uiterlijk op 31 december 2016 behalve voor de bepalingen van de artikelen 2 tot 7bis, 49, 3° en 4° die uiterlijk op 31 december 2011 in treding werken.

De Waalse Regering kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid voor elke bepaling.".

Art. 91.Artikel 5, § 5, van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen wordt aangevuld als volgt : "Het Centrum wordt er eveneens toe gemachtigd om de financiering van voorzieningen inzake Sociaal toerisme zoals bepaald bij Boek III van het Waalse Wetboek voor Toerisme te verzekeren.".

Art. 92.In het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten5 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië zijn de artikelen 35 tot 41 niet van toepassing op de plannen voor maatschappelijke cohesie van het boekjaar 2016.

Art. 93.De artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 juli 1993 houdende oprichting van een "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) worden opgeschort.

Art. 94.Desgevallend, in afwijking van de bepalingen van : - het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie; - de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - het koninklijk besluit nr. 110 van 13 december 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten en aan de agglomeraties en federaties van gemeenten; - het koninklijk besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding sluiten houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding; - het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek; - het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200431 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de O.C.M.W.'s sluiten tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de OCMW's.

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de Waalse plaatselijke besturen : De gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar het ontwerp van oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de inkomsten van de gemeente of de provincie voor het volgende dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 1 oktober aan de Waalse Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand.

De gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar, uiterlijk 31 december, het ontwerp van oorspronkelijke begroting van de uitgaven en de inkomsten van de gemeente of de OCMW's voor het volgende dienstjaar. Deze definitieve oorspronkelijk begroting wordt uiterlijk op 15 januari aan de Waalse Regering overgemaakt onder de vorm van een "SIC" bestand.

De gemeenteraad, de provincieraad of het vast bureau bepaalt elk jaar de voorlopige begrotingsrekening van het vorig dienstjaar. Hij maakt het uiterlijk op 15 februari aan de Waalse Regering over onder de vorm van een "SIC" bestand. Deze voorlopige begrotingsrekening toont de toestand van de netto vastgestelde rechten, van de vastleggingen en van de aanrekeningen die op 31 december worden geboekt.

De gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt elk jaar de jaarrekeningen van het vorig dienstjaar en maakt ze uiterlijk 1 juni over aan de Waalse Regering onder de vorm van een "SIC" bestand.

Bij gebrek aan evenwicht van de gewone dienst van het eigen dienstjaar moeten de gemeente of de provincies een convergentieplan aan de Waalse Regering voorleggen. Dit plan moet in 2018 het eigen dienstjaar weer in evenwicht krijgen alsook de maatregelen die daarvoor genomen worden.

In afwijking van artikel L 3343-8 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, zal het jaarlijkse bedrag, dat via het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen wordt gestort, kunnen worden verminderd met 25 % in minstens een van de volgende twee gevallen : - geen goedkeuring van het convergentieplan ten gevolge van een tekort van het eigen boekjaar; - geen goedkeuring van de buitengewone begroting ten gevolge van de niet-naleving van de investeringsbakens zonder rechtsgeldige verantwoording.

Vóór de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid en voor zover de definitieve oorspronkelijk begroting uiterlijk 31 december van het vorig dienstjaar is bepaald, mogen, door middel van voorlopige kredieten, uitgaven van de gewone dienst worden verricht waarvoor een uitvoerbaar krediet uitgetrokken was op de begroting van het vorig dienstjaar.

Deze beperking alsook de beperking i.v.m. de stemming van de definitieve oorspronkelijk begroting vóór 31 december zijn niet van toepassing op de verplichte en/of veiligheidsuitgaven. In dit geval kan de vastlegging van de uitgave enkel gebeuren via een gemotiveerd besluit van het college of het vast bureau dat bij de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd.

Art. 95.In afwijking van artikel L2333-2 van het Wetboek, bedraagt de gewestelijke dotatie toegekend aan het Provinciefonds in 2016 145.246.000,00 EUR.

Art. 96.«

Artikel 1.Artikel L2233-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gewijzigd bij het decreet van 23 februari 2006, opgeheven.

Art. 2.In Deel II, Boek II, Titel III, Hoofdstuk III, Afdeling 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, wordt Onderafdeling 3, dat de artikelen L2233-5 tot L2233-9 inhoudt, vervangen door wat volgt : « Onderafdeling 3. - Uitvoering en uitbetaling Art. L2233-4. Het bedrag van het fonds wordt uitbetaald aan de provincies ten belope van tachtig procent in drie driemaandelijkse schijven.

Deze schijven worden gestort in de loop van de maanden februari, mei en augustus en bedragen respectievelijk dertig procent, dertig procent en twintig procent van de aandelen toegekend aan de provincies overeenkomstig artikel L2233-3. "Art. L2233-5. Het saldo van twintig procent van het Provinciefonds wordt uiterlijk op 31 december van elk boekjaar uitbetaald, op voorwaarde dat een bovengemeentelijke overeenkomst tussen elke provincie en de betrokken gemeenten wordt gesloten, waarbij enerzijds wordt bepaald dat elke provincie minstens tien procent van het provinciefonds bestemt voor de tenlasteneming van de nieuwe uitgaven die door de gemeenten worden gefinancierd na de oprichting van de hulpverleningszones en dat, anderzijds, elke provincie, uiterlijk in 2018, tien procent van het fonds inzet voor bijkomende bovengemeentelijke acties. Als een provincie vanaf nu niet minstens tien procent van het fonds voor deze bijkomende bovengemeentelijke acties bestemt, dan zal dit percentage nooit lager kunnen zijn dan het percentage van 1 januari 2014.

Art. L2233-6. De Waalse Regering bepaalt de uitvoeringsmaatregelen in verband met de bovengemeentelijke overeenkomst en met de uitvoering van onderafdeling 3. ».

Art. 3.In deel II, boek II, titel III, hoofdstuk III, afdeling 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, wordt de vierde onderafdeling, dat de artikelen L2233-10 tot L2233-15 inhoudt, opgeheven. ».

Art. 97.In artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, wordt een § 13 toegevoegd, luidend als volgt : " § 13. Met instemming en onder de voorwaarden van de Waalse Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de inrichtende machten van de voorzieningen inzake kinderopvang, de uitbetaling te verzekeren van de investeringen die in aanmerking zijn gekomen voor de toekenning door de Waalse Regering van een subsidie".

Art. 98.Artikel 7 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten4 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies, zoals gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009, wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.§ 1. Elke persoon aan wie een beurs toegekend zal worden, kan begeleid worden.

De begeleiding moet worden waargenomen door een structuur of een persoon die door het "Agence de stimulation économique" (het Agentschap voor economische stimulering) erkend is. Deze erkenning heeft tot doel de begeleide persoon bedoeld in het eerste lid toe te laten de structuren of personen die hem begeleiden te bezoldigen.

De Waalse Regering definieert de begeleiding en bepaalt de erkenningscriteria en de erkenningsprocedure van deze structuren en personen.

Om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden beoogd in het tweede lid, moet de structuur of de persoon die niet over een sociale zetel beschikt in het Waalse Gewest volgens de door de Waalse Regering vastgestelde procedure wanneer ze/hij haar/zijn sociale zetel of inschrijvingsnummer heeft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als fysieke persoon of als rechtspersoon, hetzij in de Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in de Duitse Gemeenschap, aantonen dat ze/hij in haar/zijn Gewest of Gemeenschap beantwoordt aan erkenningsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan deze die worden bepaald door, of bestaan krachtens dit decreet.

Om te voldoen aan de voorwaarden beoogd in het tweede lid, moet de structuur of de persoon die haar/zijn sociale zetel in het buitenland, maar binnen de Europese Economische Ruimte heeft, volgens de door de Waalse Regering vastgestelde procedure aantonen dat ze/hij in haar/zijn land beantwoordt aan erkenningscriteria die gelijkwaardig zijn aan deze die worden bepaald door, of bestaan krachtens dit decreet, en dit zonder directe of indirecte discriminatie op basis van de staat waaruit de structuur of de persoon die een erkenning aanvraagt afkomstig is.

Om te voldoen aan de voorwaarden beoogd in het tweede lid, moet de structuur of de persoon die haar/zijn sociale zetel in het buitenland en buiten de Europese Economische Ruimte heeft, volgens de door de Waalse Regering vastgestelde procedure voldoen aan de erkenningscriteria die worden bepaald door, of bestaan krachtens dit decreet, en bewijs leveren dat ze/hij hetzelfde type diensten presteert in haar/zijn land van herkomst en dit zonder directe of indirecte discriminatie op basis van de staat waaruit de structuur of de persoon die de erkenning aanvraagt afkomstig is. § 2. De bezoldiging van de begeleider mag niet meer bedragen dan 2.500 euro voor zover de opdracht volledig vervuld is. Dat bedrag wordt niet afgeschreven op het bedrag van de premie. Als de opdracht niet volledig uitgevoerd is, wordt het bedrag in evenredige mate verminderd.".

Art. 99.Artikel 18 van het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten9 houdende oprichting van het "Agence pour l'entreprise et l'innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort A.E.I. wordt vervangen als volgt : "

Art. 18.§ 1. In artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten3 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut : 1° worden in 2° de woorden "Agence wallonne des télécommunications" (Waals telecommunicatieagentschap) vervangen door de woorden "l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication" (het Waals Agentschap van Informatie- en communicatietechnologie);2° worden in 33° de woorden "l'Agence de stimulation économique" (het Agentschap voor economische stimulering) vervangen door de woorden "l'Agence pour l'entreprise et l'innovation" (het Agentschap Ondernemen en Innoveren)";3° wordt het punt 34° opgeheven. § 2. In artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten3 betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking, in punt 2°, worden de woorden "Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Telecommunicatieagentschap) vervangen door de woorden "l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" (het Agentschap Ondernemen en Innoveren).".

Art. 100.§ 1. In § 1, 1°, van artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren), ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 november 2003, wordt littera c opgeheven. § 2. De Waalse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Art. 101.De als commissaris of voorzitter van het Aankoopcomité aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst worden ertoe gemachtigd om de handelingen van de rechtspersonen bedoeld in artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming te authentificeren.

Art. 102.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de nodige kredieten over te dragen van basisallocatie 01.01 "Voorziening kosten van advocaten" van programma 10.01 naar de basisallocaties die tot doel hebben de betaling van erelonen van advocaten of juridische kosten.

Art. 103.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister bevoegd voor Dierenwelzijn en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de programma's 03 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 104.De in de voorgaande jaren aan de O.C.M.W.'s teveel uitgekeerde bedragen in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, kunnen voor het begrotingsjaar 2016 verrekend worden als voorschotten voor het lopende jaar.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Art. 105.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, wordt de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 11, 19 en 25 van organisatieafdeling 18 tussen de verschillende basisallocaties, betreffende de overdracht van bevoegdheden uitgevoerd in het kader van de Zesde Staatshervorming ter uitvoering van de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten of die na deze hervorming door de Federatie Wallonië-Brussel zijn overgedragen krachtens het decreet van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt.

Art. 106.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting, in het kader van het beleid betreffende de inschakeling van nieuwkomers in de beroepswereld en het maatschappelijk leven, ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 33.23 van programma 21 van organisatieafdeling 18 naar de basisallocaties 33.02 van programma 11, 41.08 van programma 12, 33.12 en 43.12 van programma 21 en 41.01 van programma 22 van dezelfde organisatieafdeling 18.

Art. 107.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van nieuwe beleidsvormen inzake administratieve vereenvoudiging of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties van programma 09.04. "e-Wallonie-Bruxelles-Simplification".

Art. 108.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van documentaire-beleidsvormen of voor uitzonderlijke uitgaven over te dragen van de begrotingsprogramma's naar basisallocatie 12.01 « Permanente terbeschikkingstelling van documentaire bronnen voor het geheel van de Waalse overheidsdienst » van programma 06 « Communicatie, archief en documentatie » van organisatieafdeling 10 (Secretariaat-generaal).

Art. 109.In artikel 2 van het decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten1 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : "I.D.E.S.S.", wordt het volgende lid ingevoegd tussen het tweede lid en het derde lid : « Voor de organisatie van de diensten bedoeld in het eerste lid verleent de Waalse Regering een mandaat in het kader van een dienst van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de artikelen 14 en 106, § 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in het desbetreffende Protocol nr. 26." In artikel 12 van hetzelfde decreet van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten1, vervalt het tweede lid.

Art. 110.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de nodige kredieten over te dragen van Basisallocatie 01.05 "Voorziening begeleidingsmaatregelen kilometerheffing » van programma 19.02 naar de basisallocaties die de begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing financieren.

Art. 111.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de nodige kredieten ter dekking van de kosten van het personeel overgeplaatst van het DGO5 naar het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles » over te dragen van basisallocatie 11.04 « Bezoldigingen en toelagen van het personeel van de toekomstige personeelsleden van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale et des Familles » » van programma 17.01 naar de overeenstemmende basisallocatie van het « Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale et des Familles ».

Art. 112.In het vierde lid van artikel 2, § 4, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014 (of bij het decreet van 11 december 2014), worden de woorden « en met betrekking tot waterdistributie en sanering » ingevoegd tussen de woorden « in de inrichtingen voor de huisvesting van bejaarde personen, » en de woorden "de Minister".

Art. 113.In artikel 2, § 4, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014 (of bij het Waals gewestelijk decreet van 11 december 2014), wordt het volgende lid toegevoegd : « Voor de vaststelling van de prijzen met betrekking tot waterdistributie en sanering, raadpleegt allereerst de Minister van Economie het Comité voor Watercontrole, ingesteld bij artikel D-4 van het Waalse Waterwetboek en waarvan het statuut bij de artikelen R-16 en volgende van bedoeld Wetboek wordt bepaald".

Art. 114.In artikel 1 D. van het Waalse Wetboek voor Toerisme worden, voor 2016, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 51 ingevoegd, luidend als volgt : « 51° toeristische operator : elke natuurlijke of rechtspersoon, van de privé-sector, die een opdracht of een beroepsactiviteit uitoefent die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de sector toerisme.»; 2° punt 42° wordt vervangen als volgt : « 42° gecertificeerde zending : de zending verricht bij elk communicatiemiddel dat een vaste ontvangstdatum verleent en date en van de volgende vormen aanneemt : a) de gedateerde en ondertekende e-mail;b) het ter post aangetekend schrijven;c) de zendingen via privé bedrijven tegen ontvangstbewijs;d) de afgifte van de akte tegen ontvangstbewijs.».

Art. 115.In artikel 34.D, eerste lid, 5°, a), van het Waalse Wetboek voor Toerisme vervallen, voor 2016, de woorden « en zich niet over het ambtsgebied van een ander " maison du tourisme " uitstrekt ».

Art. 116.In het Waalse Wetboek voor Toerisme wordt, voor 2016, een artikel 68bis.D ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 68bis.D. Wat betreft 2016, en in afwijking van artikel 68 D., genieten de Huizen voor Toerisme, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot erkenning door de Waalse Regering vanaf 1 december 2015, een werkingstoelage gelijk aan de som van de aandelen verleend aan alle gemeenten die deel uitmaken van het nieuweambtsgebied.

Het aan een gemeente verleende aandeel, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald door de werkingstoelage van het Huis voor Toerisme waarvan ze lid was op 30 november 2015 te verdelen als volgt : 1° 60 % gelijkwaardig verdeeld voor elke gemeente;2° 20 % verdeeld naar evenredigheid van het aantal personen die op 1 januari 2015 voor elke gemeente in het bevolkingsregister worden ingeschreven;3° 20 % verdeeld naar evenredigheid van het aantal beschikbare bedden per gemeente binnen de toeristische logies die op 1 januari bij of krachtens dit Wetboek worden erkend. De Waalse Regering bepaalt de wijze waarop de toelagen verleend krachtens de artikelen 68.D en 68bis.D. worden verdeeld voor de huizen voor Toerisme die door de Waalse Regering tijdens het kalenderjaar 2016 worden erkend. ».

Art. 117.In artikel 75.D van het Waalse Wetboek voor Toerisme worden, voor 2016, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden « bij ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst » vervangen door de woorden « gecertificeerde zending » en het lid wordt aangevuld als volgt : « Het ontwerp van programmaovereenkomst wordt gevoegd bij de aanvraag tot goedkeuring.Het ontwerp wordt overgemaakt aan elke betrokken gemeente vóór de goedkeuring van de Waalse Regering aan te vragen. De gemeente beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de ontvangst om advies uit te brengen. Bij gebrek aan advies binnen de vereiste termijn, wordt het gunstig geacht. »; 2° in het tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "en de betrokken gemeenteraden" vervallen telkens;b) de woorden « per aangetekend schrijven » worden vervangen door de woorden « gecertificeerde zending »;c) het woord « vijfenveertig » wordt vervangen door het woord « dertig »;d) de woorden « Het advies van de gemeentebesturen maakt melding van het advies van elke erkende toeristische instelling die actief is op hun grondgebied.» vervallen; 3° er wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidend als volgt : « bij aanpassing van de programmaovereenkomst door het Commissiariaat-generaal voor Toerisme na het advies van de betrokken provinciale verenigingen, wordt deze overeenkomst overgemaakt aan de gemeentecolleges.Deze gemeentecolleges maken hun advies over, in voorkomend geval een voorstel tot aanpassing van de programmaovereenkomst, binnen twintig dagen na ontvangst van het document. Bij gebrek daarvan, houdt de Waalse Regering er geen rekening mee. »; 4° in het vierde lid, het voormalige derde lid, wordt het woord "vijfenzeventig" vervangen door het woord "zestig";5° in het vijfde lid, het voormalige vierde lid, worden de woorden « ter post aangetekend schrijven » vervangen door de woorden « gecertificeerde zending ».

Art. 118.In artikel 76.D van het Waalse Wetboek voor Toerisme wordt, voor 2016, een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « Wat betreft het kalenderjaar 2016, is het eerste lid niet van toepassing op samengevoegde huizen voor toerisme na de beslissing van de Waalse Regering bedoeld in artikel 68bis, eerste lid. ». HOOFDSTUK II. - Machtigingen

Art. 119.De "Société wallonne de crédit social" wordt aangewezen als afgevaardigde van het Waalse Gewest voor de uitvoering en het financieel beheer van de "lening jongeren", dat bij het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 wordt georganiseerd. Haar tegemoetkomingen ten gunste van de kredietinstellingen worden gesubsidieerd door de Minister van Huisvesting.

Art. 120.De Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer kan de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 121.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Waalse Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen.

Art. 122.In het kader van de herstructurering van de sociale kredietloketten, kan de Waalse Regering de Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet belasten met een tegemoetkoming voor het dekken van de fiscale gevolgen van de overdrachten van de portefeuille van de hypothecaire vorderingen. HOOFDSTUK III. - Gewestelijke waarborgen

Art. 123.De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de talrijke Families van Wallonië is gesloten. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 120.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 1990 tot 2011 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 124.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2016 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij Belfius Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472.000 euro niet overschrijden.

Art. 125.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor Landbouwinvestering en van de steun voor investeringen in de landbouwsector, voor een totaalbedrag van 99.103.000 euro.

Art. 126.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures" (SOFICO) (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) betreffende de studies en de werken voor de bouw van sluizen te Ivoz-Ramet, te Ampsin-Neuville en te Lanaye, alsook voor de verdieping van de Maas tussen Flémalle en Seraing, voor een bedrag van hoogstens 76 miljoen euro.

Art. 127.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures" (SOFICO) (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) voor de financiering van studies en werken nodig voor de restauratie, de uitbating en andere investeringen voor het structurerend netwerk waarmee ze belast is, voor een bedrag van hoogstens 190 miljoen euro boven de reeds toegekende waarborg van 150 miljoen euro en aangewend voor de aangegane leningen bij de Europese Investeringsbank.

Art. 128.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastuctures" (SOFICO) (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) voor de studies en werken betreffende de aanleg van de singel Couvin voor een bedrag van hoogstens 88 miljoen euro.

Art. 129.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken tot een bedrag van 380.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, en dit volgens de behoeften van de instelling van het Waalse Gewest die erom gemachtigd is die uitgaven te betalen en volgens de door de Europese Commissie betaalde voorschotten (na inachtneming van de met die financiële middelen gedane uitgaven).

Voor de uitvoering van de maatregel betreffende de distributie van fruit en groenten in de scholen, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om voorschotten te betalen aan de scholen die, bij het begin van een trimester, blijk geven van hun deelname aan het Programma distributie van fruit en groenten in de scholen. Deze steunmaatregel wordt ter hoogte van 50 % medegefinancierd door de Europese Commissie. Het deel betreffende de lidstaat wordt, wat betreft Wallonië, door het Waalse Gewest, het Brusselse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap medegefinancierd. Bij de betaling van het saldo aan de scholen, wordt het voorschot teruggevorderd via de stortingen van het deel van de medefinanciering van deze entiteiten op de bankrekening van het betaalorgaan.

Voor de uitvoering van de deelname van het Waalse Gewest in de steun aan de consumptie van melkproducten in de scholen die door de Franse en Duitse Gemeenschap worden beheerd en erkend, wordt het betaalorgaan ertoe gemachtigd om het gewestelijk aandeel van de maatregel medegefinancierd door het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest te prefinancieren. Deze steunmaatregel wordt medegefinancierd door de Europese Commissie.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van basisallocatie 21.01 van programma 04 van organisatieafdeling 15.

Art. 130.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de leningen van de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de investeringen voor vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties met interest, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit ten belope van 27.200.000 euro.

Art. 131.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen (CHP) "des marronniers" aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.

Art. 132.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, en in het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 240.000.000 euro.

Art. 133.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 9.928.212 euro.

Art. 134.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren zolang de door de Vereniging tussen het OCMW en het "I.O.S." aangekochte gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 135.In het kader van het project dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid en Sociale actie ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 800.000 euro.

Art. 136.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 130.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 137.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 231.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.

Art. 138.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de door de "Sowaer" of de door de "SLF" aangegane leningen om aan haar verplichtingen te voldoen ten opzichte van de "SOWAER" zoals bepaald in het aanhangsel bij de overeenkomst van 30 december 1999 tussen het Waalse Gewest en Ecetia en dit, binnen de perken van de opdracht die haar is toevertrouwd in het kader ervan.

Voor het begrotingsjaar 2016 zal de gewestelijke waarborg betrekking hebben op een bedrag van 225 miljoen €.

Art. 139.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) voor de uitvoering in 2016 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Waalse Regering ten belope van maximum 25 miljoen euro.

De leningen van de SOWAER zullen de vorm kunnen aannemen van gewone bankleningen, obligatieleningen, privé-leningen of van uitgiften van thesauriebewijzen.

De Waalse Regering wordt bovendien ertoe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2016, ten belope van 25 miljoen euro.

Art. 140.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van de SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor het jaar 2016 voor een maximum bedrag van 27.000.000 €.

De Waalse Regering wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen van de SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor een bedrag van 27 miljoen €.

Art. 141.De Waalse Regering stelt zich uitdrukkelijk garant voor de goede afloop van de verbintenissen van die pensioenregelingen van de "SWDE" tot de effectieve uitvoering van de financiële en juridische bestendiging van de pensioenregeling van de personeelsleden van de "SWDE". HOOFDSTUK IV. - Toekenning van voorschotten

Art. 142.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan : a) 30 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25 % van het bedrag van de gegunde opdrachten tussen 1.239.467 en 4.957.870 euro; c) 20 % van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 143.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer), ten laste van basisallocatie 01.03, programma 13 van organisatie-afdeling 15, met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 144.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de door de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer) te innen schuldvorderingen, in de vorm van aandelen B1, op het kapitaal van deze maatschappij in te brengen, die zouden ontstaan uit de invorderbaarheid van iedere subsidie die in het kader van waterzuivering vroeger gestort is. HOOFDSTUK V. - Schuldenlast

Art. 145.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, kunnen de vastleggingskredieten van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12, worden overgedragen door de Minister van Begroting.

Art. 146.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties van programma's 05, 07, 09 en 11 van organisatieafdeling 12 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere afdeling

Art. 147.De bepalingen van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering zijn niet van toepassing tijdens 2016 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 148.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen ten laste van artikel 60.02.A.06 (LIFE), uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de artikelen 60.02.A.01 (EFRO), 60.02.A.02 (EOGFL), 60.02.A.03 (ESF) en 60.02.A.05 (FIOV) en 60.02.A.07 (TEN-V Waterwegen), van afdeling 10, Titel IV. HOOFDSTUK VII. - Gewestelijke bedrijven

Art. 149.De bij dit decreet gevoegde begroting van de "Office wallon des Déchets" (Waalse Gewestelijke Dienst voor Afvalstoffen) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 48.825.000 euro voor de ontvangsten en 48.825.000 euro voor de uitgaven.

Art. 150.De Minister bevoegd voor Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van de "Office wallon des Déchets" herverdelen. HOOFDSTUK VIII. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 151.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 56.104.000 euro voor de ontvangsten en 56.104.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK IX. - Instellingen van openbaar nut

Art. 152.De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 65.077.000 euro voor de ontvangsten en 65.077.000 euro voor de uitgaven.

Art. 153.De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 8.761.000 euro voor de ontvangsten en 9.361.000 euro voor de uitgaven.

Art. 154.De Minister van Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) herverdelen.

Art. 155.De bij dit decreet gevoegde werkingsbegroting van het "Centre régional d'aide aux communes (CRAC)" (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 4.672.000 euro voor de ontvangsten en 4.672.000 euro voor de uitgaven.

Art. 156.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 26.511.000 euro voor de ontvangsten en 26.511.000 euro voor de uitgaven.

Art. 157.De Minister van Leefmilieu kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut scientifique de Service public" herverdelen.

Art. 158.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 0 euro voor de ontvangsten en 0 euro voor de uitgaven.

Art. 159.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals visserijfonds) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.150.000 euro voor de ontvangsten en 1.210.000 euro voor de uitgaven.

Art. 160.De Minister tot wiens bevoegdheden het "Fonds piscicole et halieutique de Wallonie" (Waals visserij- en hengelfonds) behoort, kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de begroting van het "Fonds Piscicole" herverdelen.

Art. 161.De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 20.068.000 euro voor de ontvangsten en 20.068.000 euro voor de uitgaven.

Art. 162.De Minister bevoegd voor Patrimonium kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut du Patrimoine wallon"(Instituut voor het Waalse Patrimonium)" herverdelen.

Art. 163.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 35.110.000 euro voor de ontvangsten en 35.110.000 euro voor de uitgaven.

Art. 164.De Minister van Landbouw kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Centre wallon de Recherches Agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) herverdelen.

Art. 165.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.082.000 euro voor de ontvangsten en 7.082.000 euro voor de uitgaven.

Art. 166.De Minister bevoegd voor evaluatie, prospectief en statistiek kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) herverdelen.

Art. 167.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 49.763.000 euro voor de ontvangsten en 49.763.000 euro voor de uitgaven.

Art. 168.De Minister bevoegd voor Toerisme kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) herverdelen.

Art. 169.De Minister bevoegd voor Leefmilieu en klimaat kan, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties die tot hun bevoegdheden behoren, uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het « Agence wallone de l'Air et du Climat » (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) herverdelen.

Art. 170.Met instemming en onder de voorwaarden van de Waalse Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de gemeenten, te zorgen voor de financiering van de investeringen gesubsidieerd overeenkomstig de artikelen 172 en 173 van het "Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium" (CWATUPE)/Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

Art. 171.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) voor 2016 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 9.972.000 euro voor de ontvangsten en 9.972.000 euro voor de uitgaven.

Art. 172.DeMinister-President en de Minister van Landbouw kunnen, met instemming van de Minister van Begroting, de basisallocaties uitgetrokken in de uitgavenbegroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) herverdelen. HOOFDSTUK X. - Diverse bepalingen

Art. 173.In het specifieke kader van de impulsfondsen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om het subsidiëringspercentage te brengen op 90 % voor het geheel van de projecten die betaald worden zowel door het sociaal impulsfonds ten gunste van reconversiezonen of van bijzonder benadeelde zones als door het impulsfonds voor de landelijke economische ontwikkeling.

Art. 174.De besluiten van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot organisatie van de inning van de verplichte bijdragen per producten of groepen producten, genomen ter uitvoering van artikel 24 van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten5 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, zijn gevalideerd vanaf de bekendmaking van dit decreet en blijven toepasselijk op het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit).

Art. 175.In artikel 24 van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten5 betreffende de bevordering van de landbouw en de ontwikkeling van landbouwproducten van gedifferentieerde kwaliteit, worden de woorden « 31 december 2007 » vervangen door de woorden « 31 december 2016 ».

In artikel D.418, 8°, van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten0 betreffende het Waalse Landbouwwetboek worden de woorden « 31 december 2015 » vervangen door de woorden « 31 december 2016 ».

Art. 176.Er wordt ingestemd met het samenwerkingsakkoord van 16 december 2003 tussen de federale Regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden uit het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.

Art. 177.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomité's ten laste van basisallocatie 85.02 van programma 15.12 - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 178.Opgericht wordt een Ecopack-Fonds, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten toegekend door het Waalse Gewest voor de financiering van de "ecopacks" toegekend door de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) en het "Fonds du Logement des familles nombreuses de la Région wallonne" (Woningfonds van de grote gezinnen van het Waalse Gewest).

Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoelde Fonds, worden enkel de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op dezelfde ecopacks.

Art. 179.Opgericht wordt, krachtens artikel 13bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, een Gewestelijk herhuisvestingsfonds, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering.

Bestemd worden voor het Fonds de ontvangsten die voortvloeien uit de administratieve boetes bedoeld in artikel 13ter van het Wetboek alsook uit de sancties bedoeld in artikel 190, § 3 van het Wetboek.

Op het krediet betreffende het in het eerste lid bedoeld Fonds, worden de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet overeenkomstig artikel 7, derde of zesde lid of artikel 13, derde lid.

Art. 180.Overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten6 houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en toelagen aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gunste van de gemeenten, voor de investeringssubsidies betreffende de onderhoudswerken van de wegen en overeenkomstig artikel 14 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten7 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, administratieve vereenvoudiging, begroting en vorming voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, worden de dotaties en toelagen, voor 2012, waarover elke rechtspersoon onder beheerscontract met het Waalse Gewest beschikt, vastgesteld overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 181.De subsidies met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst waarover de beheersmaatschappijen van de luchthavens van Luik en Charleroi beschikken krachtens de concessieovereenkomsten gesloten respectievelijk op 4 januari 1991 en 9 juli 1991, alsook krachtens hun opeenvolgende aanhangsels, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluidende bepaling in voornoemde overeenkomsten.

De clausules van de concessiecontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de subsidies toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort.

Art. 182.§ 1. In afwijking van artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006, wordt in 2016 een toelage toegekend, gelijk aan de toelage van 2015, onder dezelfde toekenningsvoorwaarden, aan de erkende centra krachtens het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid. Deze toelage kan worden verminderd als het centrum niet genoeg kosten heeft voorgelegd ten laste van de toelage tijdens de voormalige boekjaren, ten belope van de kosten die niet voorgelegd worden. § 2. De toelage, zoals bedoeld in paragraaf 1, wordt voor 2016 uitbetaald volgens de volgende modaliteiten : 1° een voorschot dat overeenstemt met 65 % van het in 2015 toegekende jaarlijkse totaalbedrag, wordt gestort in de loop van het eerste kwartaal 2016 op grond van een schuldvordering;2° een tweede schijf die overeenstemt met 80 % van het in 2016 toegekende jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie verminderd met het eerste voorschot, wordt gestort in de loop van het tweede kwaartal 2016 op grond van een schuldvordering;3° het saldo van 20 % van het in 2016 toegekende jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie, wordt gestort in de loop van het eerste halfjaar 2017 naar gelang van het bedrag van de schuldvordering, van het activiteitenverslag, van een recapitulatieve afrekening van de kosten ten laste van de toelage en van de bewijsstukken. Als het centrum de documenten bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, niet overmaakt, wordt artikel 14 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, toegepast.

Art. 183.De subsidies, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 1° tot 4°, van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten3 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, voor zover ze de vorm niet innemen van subsidies zoals bepaald krachtens het decreet van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten6 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector, worden vereffend, voor 2016, volgens de volgende modaliteiten : 1° een voorschot dat overeenstemt met 75 % van het in 2016 toegekend jaarlijks totaalbedrag, wordt door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) gestort in de loop van het eerste kwaartal 2016 op grond van een schuldvordering;2° het saldo van 25 % van het jaarlijkse totaalbedrag van de subsidie, wordt gestort in de loop van 2017 naargelang van het bedrag van de schuldvordering, van het activiteitenverslag, met inbegrip van de verwezelijking van de doelstelling en van het jaarlijkse actieplan, en van de bewijsstukken. Als de documenten bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, niet worden overgemaakt, wordt artikel 14 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, toegepast.

De indexering bedoeld in het vijfde lid van voornoemd artikel 13 is niet van toepassing voor 2016.

De bijkomende subsidie, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet, wordt bestemd in 2016 voor de dekking van de tegemoetkoming bedoeld door de sociale partners in het kader van de overeenkomsten voor de Waalse privé non profit sector. Deze subsidie wordt uitbetaald, op grond van de bewijsstukken die hem worden overgemaakt.

Art. 184.Artikel 12 van het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten7 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen als volgt : "

Art. 12.De Raad wordt samengesteld uit eenendertig gewone leden en eenendertig plaatsvervangende leden die door de Waalse Regering worden aangewezen, waaronder : - een vertegenwoordiger van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid); - één vertegenwoordiger van de gewestelijke administratie die de wegen beheert; - één vertegenwoordiger van de gewestelijke administratie die mobiliteit beheert; - een vertegenwoordiger van de "Sofico"; - één vertegenwoordiger van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid; - één vertegenwoordiger van het « Centre de Recherche routière » (Centrum voor Onderzoek inzake Verkeersveiligheid); - één vertegenwoordiger van de permanente commissie van de lokale politie; - één vertegenwoordiger van de federale politie; - één vertegenwoordiger van het College der Procureurs-generaal; - één vertegenwoordiger van de "Union des villes et des communes de Wallonie" (Vereniging van de Waalse Steden en Gemeenten); - één vertegenwoordiger van het verplicht onderwijs, voorgedragen door de Franse Gemeenschap; - één vertegenwoordiger van het verplicht onderwijs, voorgedragen door de Duitstalige Gemeenschap; - een vertegenwoordiger van de « Ligue des Familles »; - één vertegenwoordiger van de verenigingen die een verantwoordelijk rijgedrag voorstaan, onder de representatieve verenigingen; - drie vertegenwoordigers van de verenigingen van de slachtoffers van het wegverkeer onder de representatieve verenigingen; - één vertegenwoordiger van de Beroepsverening van de Verzekeringsondernemingen; - één vertegenwoordiger van de rijopleidingen, onder de representatieve verenigingen; - twee vertegenwoorigers van het personenvervoer over de weg, voorgedragen door hun federatie : - één vertegenwoordiger van de automobilisten, onder de representatieve verenigingen; - één vertegenwoordiger van de autobedrijven, voorgedragen door de « CESW »; - één vertegenwoordiger van de motorrijders, onder de representatieve verenigingen; - één vertegenwoordiger van de fietsers, onder de representatieve verenigingen; - twee vertegenwoordigers van de voetgangers en van de personen met een verminderde beweeglijkheid, onder de representatieve verenigingen; - één vertegenwoordiger van de taxis; - één vertegenwoordiger van de autokeuringsbedrijven; - twee vertegenwoorgigers van het vrachtvervoer over de weg, voorgedragen door de « CESW ».

De benoeming van de vertegenwoordigers voorgedragen door de representatieve verenigingen wordt verricht op grond van een oproep tot de kandidaten gericht aan die verenigingen, via de wegenwebsite van de Raad.

Het uitblijven van voordrachten van vertegenwoordigers door andere entiteiten van de federale overheid dan het Waalse Gewest of het feit dat laatstgenoemden de vergaderingen van de Raad niet bijwonen tasten de werking van die Raad niet aan en beïnvloeden de geldigheid van diens daden niet.

De leden van de Raad wijzen een Voorzitter en een Ondervoorzitter van deze Raad aan in hun midden. ».

Art. 185.Artikel 13 van het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten7 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen, wordt vervangen als volgt : "

Art. 13.De zetel van de Raad en zijn secretariaat zijn gevestigd in de lokalen van de instelling waarvan de vertegenwoordiger het voorzitterschap van deze Raad neemt. ».

Art. 186.In artikel 2, § 4, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, worden de woorden « met uitzondering van de vaststelling van de prijzen in de inrichtingen voor de huisvesting van bejaarde personen » ingevoegd tussen de woorden "in dit artikel," en de woorden "raadpleegt de Minister".

Art. 187.In artikel 18 van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten5 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, worden de woorden "31 december 2014" vervangen door de woorden "31 december 2016".

Art. 188.In artikel 19, van hetzelfde decreet, worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "zeven jaar".

Art. 189.In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "vijf jaar" vervangen door de woorden "zeven jaar".

Art. 190.In artikel 20, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "vier jaar".

Art. 191.In artikel 5, § 1, van het decreet van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten2 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten5, worden de woorden « 31 december 2015 » ingevoegd tussen de woorden « door de vormingsoperatoren die de Waalse Regering » en het woord « erkent ».

Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « De oorspronkelijk erkenning wordt verleend voor een periode van 1 jaar.

De hernieuwing van de erkenning wordt voor drie jaar toegekend, mits een positief evaluatieverslag uitgevoerd door de administratie.

Het evaluatieverslag heeft betrekking op het administratief en financieel beheer alsook op het beheer inzake de menselijke hulpkrachten door de administratie en de analyse van de pedagogische kwaliteit van de opleidingen door de pedagogische deskundige bedoeld in artikel 7, § 3, 5°.

De inhoud van het evaluatieverslag kan nader bepaald worden door de Waalse Regering. Zij bepaalt de procedure, de modaliteiten en de voorwaarden betreffende de erkenning en de hernieuwing van de erkenning van de vormingsoperatoren.

Art. 192.De artikelen 334, eerste lid, 2°, h), 336, § 1, 4°, en 364 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden opgeheven.

Art. 193.In artikel 335, § 2, 3°, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid vervallen in fine de woorden « of een gezinsopvang ».

Art. 194.De artikelen 1440, 1503 en bijlage 123 van het het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden opgeheven.

Art. 195.In artikel 1403, § 1, van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid vervallen de woorden "en 123" tussen het getal "122" en de woorden "bedoelde normen" en in fine "en de gezinsopvang".

Art. 196.Artikel 7 van het decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten4 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen, gewijzigd bij het decreet van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten9, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.Na afloop van de oorspronkelijke erkenningsperiode van drie jaar, kan de erkenning worden verlengd voor hernieuwbare periodes van drie jaar. ».

Art. 197.Artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten4 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E") wordt vervangen door wat volgt : - in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt b) opgeheven.

Het eerste lid van artikel 7 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten4 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E") wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.De hernieuwing van de erkenning alsook de toekenning van toelagen worden verleend door de Waalse Regering, volgens de procedure en de modaliteiten die zij bepaalt. ».

Art. 198.In het zesde lid van artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten7 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, worden de woorden « 80 % » varvangen door « 100 % ».

Art. 199.Terugbetalingsfondsen worden uitgetrokken op de begroting voor de ten onrechte geïnde sommen inzake : - belastingen op automaten; - kijk- en luistergeld; - afvalbelastingen; - belastingen op water; - belastingen op afgedankte bedrijfsruimten; - belastingen op spelen en weddenschappen; - belastingen op automatische ontspanningstoestellen; - verkeersbelasting, inverkeersstellingsbelasting en Eurovignet.

De ontvangers die de ontvangsten hebben uitgevoerd, zorgen voor de terugbetaling van de ten onrechte geïnde bedragen.

Art. 200.In 2016 worden de volgende bepalingen van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering voorlopig opgeschort : - de artikelen 7, 1°, b, 8, 26, § 1, 3° en 29, § 5, 2°, in de zin dat ze voorzien in niet-limitatieve vereffeningskredieten; - de bepalingen betreffende de boekhoudkundige registratie van de juridische verbintenis die met name voortvloeien uit de artikelen 22 en 24; - de bepalingen bedoeld in het tweede lid van artikel 25; - de bepalingen van : • de artikelen 30, 32, § § § 1, 3 en 4, 34, 35, 36 en 38, § 3, betreffebde de algemene boekhouding; • de artikelen 43 en 45 betreffende de algemene rekening; • artikel 61 betreffende de toekenning van toelagen en prijzen; • de artikelen 68 tot 73 betreffende de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

In afwijking van de artikelen 41 en 42 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8, moet de algemene rekening overigens worden opgemaakt en overgemaakt aan het Rekenhof door de Waalse Regering voor 30 juni van het afgelopen begrotings- en boekjaar.

Ze bevat : 1° de rekening van uitvoering van de begroting, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 28 en 29 van van bedoeld decreet, met uitzondering van de bepalingen van artikel 28, § 2, 2° en 4°, die voorlopig worden opgeschort;2° de rekening voor de variaties van het patrimonium, samen met de balans opgesteld op 31 december. De rekening voor de variaties van het patrimonium zet de wijzigingen in de activa en passiva uiteen. De vermogensgoederen worden er opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde; 3° de rekening van de thesaurie, opgesteld op grond van de jaarlijkse beheersrekeningen van de penningmeesters. De rekening van de thesaurie zet de thesauriebewegingen uiteen die voortvloeien uit begrotingsverrichtingen, financieringsgerelateerde verrichtingen, alsook uit verrichtingen inzake fondsenbeheer van derden.

De vermelde bedragen zijn de bedragen vastgesteld op 31 december van het afgelopen boekhoudkundig en begrotingsjaar.

In afwijking van artikel 44 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8, in de loop van de maand oktober die volgt op het einde van het afgelopen boekhoudkundig- en begrotingsjaar : 1° maakt het Rekenhof de algemene rekening en de opmerkingen aan het Parlement over;2° dient de Waalse Regering in het Parlement het ontwerp van decreet in, houdende eindregeling van de begroting. Blijven voorlopig onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : - de bepalingen betreffende de controle van de toelagen; - de diensten met afzonderlijk beheer .

Art. 201.In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten8 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, worden de bedragen die, in 2016, niet kunnen worden betaald in handen van de de schuldeiser wegens beslag onder derden, verzet, overdracht of een delegatie ten laste van de schuldvorderingen van het Waalse Gewest of elk ander juridisch of administratief beletsel dat behoorlijk wordt genotificeerd of tegenstelbaar wordt gemaakt, gestort aan de rekenplichtige van de geschillen of aan de rekenplichtige van de liggende gelden.

Art. 202.In geval van ontoereikende kredieten op de basisallocaties die voor de bezoldiging van het personeel en voor de daarmee verbonden subsidies dienen, kan de betaling uitgevoerd worden door middel van geldvoorschotten.

Art. 203.De Leden van de Waalse Regering worden ertoe gemachtigd om prijzen toe te kennen.

Art. 204.In artikel 94, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2006 en 16 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "of bewoningsovereenkomsten" worden vervangen door de woorden "gesloten voor een bepaalde of onbepaalde duur of de bewoningsovereenkomsten"; 2° in punt a., wordt het woord "berekend" vervangen door het woord "bepaald".

Art. 205.In artikel 189 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidend als volgt : " § 4. De Waalse Regering bepaalt de gevallen waarin de gemeente een beroep kan indienen tegen de beslissing die genomen is inzake het gemeentelijk programma overgemaakt aan de Waalse Regering.

Het beroep wordt ingediend bij een kamer opgericht door de Waalse Regering die de samenstelling en de werking ervan bepaalt.".

Art. 206.Artikel 33 van het decreet van 23 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten2 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten5 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie wordt gewijzigd als volgt : "

Artikel 33.De artikelen 1 tot 15, 26, 27, 29 en 32 treden in werking op 1 januari 2015.

De artikelen 17 tot 25, 28, 30 en 31 treden in werking op 1 januari 2017.

Artikel 16 treedt in werking op een door de Waalse Regering vastgestelde datum. ».

Art. 207.In artikel 5bis, § 4, tweede lid, van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 2011, worden de woorden « tien werkdagen » vervangen door de woorden « twintig werkdagen ».

Art. 208.Op grond van een behoorlijk gemotiveerde aanvraag van de Gemeenteraad, kan een gemeente een aanvraag indienen tot opheffing van de omtrek van een erkende verrichting van stadsvernieuwing op haar grondgebied.

Na raadpleging van de Gewestelijke commissie, die haar advies binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het dossier formuleert, zoniet wordt het geacht gunstig te zijn - van 16 juli tot 15 augustus wordt de termijn opgeschort-, en op grond van het advies uitgebracht door de administratie, kan de Waalse Regering het erkenningsbesluit van deze verrichting van stadsvernieuwing opheffen.

Bij opheffing vóór de periode van vijftien jaar bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013201860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties sluiten betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties en met inachtneming van de in dit artikel 5, tweede lid, bepaalde maximale duur van vijftien jaar beschikt de gemeente over twee jaar om de ontwerpen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een subsidiëringsbesluit, uit te voeren en om de documenten die de uitbetaling van de desbetreffende subsidies mogelijk maken, in te dienen. Zoniet kan de gemeente niet meer aanspraak maken op de subsidies.

Na afloop van de hierbovenvermelde periode van vijftien jaar, kan de gemeente niet meer aanspraak maken op de subsidies waarvoor ze vóór die vervaldatum de documenten die de uitbetaling van de desbetreffende subsidies mogelijk maken, niet ingediend heeft.

Art. 209.Artikel 13ter van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen door wat volgt : « De door de Waalse Regering aangewezen ambtenaar van de administratie kan, overeenkomstig de in artikel 200bis, § 2, 6, 7 en 9, bepaalde modaliteiten, een administratieve boete opleggen aan de verhuurder die een woning verhuurt, zodra een bewoningsverbodsbesluit door de burgemeester of door de Waalse Regering wordt opgelegd. ».

Art. 210.In het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten7, betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, wordt het opschrift van Hoofdstuk XII bis vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk XIIbis - Energiefonds ».

Art. 211.Artikel 51bis van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid vervallen de woorden « en duurzame ontwikkeling »;2° punt 10° wordt opgeheven.

Art. 212.In artikel 51ter van hetzelfde decreet, vervallen de woorden « en duurzame ontwikkeling.

Art. 213.Het decreet van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten4 houdende oprichting van een Waalse maatschappij voor arbeidsbemiddelingsdiensten tegen betaling. HOOFDSTUK XI. - Bepalingen betreffende de dienstcheques

Art. 214.Artikel 145/22 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 wordt vervangen als volgt : De uitgaven bedoeld in artikel 145/21 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden slechts in aanmerking genomen voor de belastingvermindering : 1° wat de uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen betreft : a) ten belope van de nominale waarde van de PWA-cheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij de uitgever heeft aangekocht, verminderd met de nominale waarde van die PWA-cheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk aan de uitgever zijn terugbezorgd;b) op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen het attest overlegt vermeld in de reglementering betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en uitgereikt door de uitgever van de PWA-cheques.a) ten belope van het bedrag verkregen door de volgende bewerkingen te volgen : 1) eerst wordt het verschil berekend tussen enerzijds de aanschafprijs van de dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht en anderzijds, de aanschafprijs van die dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald;2) dan, wordt het bedrag verkregen onder 1) vermenigvuldigd met een coëfficiënt waarvan de teller 3 is en de noemer de aanschafprijs van de dienstencheque is;3) ten slotte, wordt het bedrag verkregen onder 2) vermenigvuldigd met een coëfficiënt waarvan : - de teller gelijk is aan het verschil tussen enerzijds, het aantal dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht en anderzijds, het aantal dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald;de teller kan niet hoger zijn dan 150; - de noemer gelijk is aan het verschil tussen enerzijds, het aantal dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht en anderzijds, het aantal dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald; b) op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen het attest overlegt vermeld in de reglementering betreffende de buurtdiensten en -banen en uitgereikt door het uitgiftebedrijf van de dienstencheques.

Art. 215.Artikel 63/10 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2002, wordt opgeheven.

Art. 216.Dit hoofdstuk treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2016. HOOFDSTUK XII. - Bepalingen betreffende de belastingverminderingen voor de eigen woning

Art. 217.In artikel 145/37, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, worden de bedragen « 1.500 », « 500 » en « 50 » respectievelijk vervangen door de bedragen « 2.290 », « 760 » en « 80 ».

Art. 218.In artikel 145/40 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het bedrag « 50.000 » vervangen door « 76.360 »; 2° in paragraaf 3, eerste streepje, worden de bedragen « 1.250 » en « 1.500 » respectievelijk vervangen door « 1.910 » en « 2.290 ».

Art. 219.In artikel 145/42 van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid, 1°, vervangen door wat volgt : « 1° komen de in artikel 145/39, eerste lid, 2°, bedoelde betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen, in afwijking van artikel 14540, § 2, tweede lid, voor de belastingvermindering in aanmerking voor zoverre ze betrekking hebben op de eerste schijf van respectievelijk 50.000 euro, 52.500 euro, 55.000 euro, 60.000 euro en 65.000 euro van het aanvangsbedrag van de voor de enige woning aangegane leningen, naargelang de belastingplichtige geen, een, twee, drie of meer dan drie kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na dat waarin de leningsovereenkomst is gesloten. In afwijking van artikel 178, § 5, worden deze bedragen geïndexeerd tot het aanslagjaar 2016 overeenkomstig artikel 178, § 1, zoals het van toepassing was voor het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de lening is aangegaan. ».

Art. 220.In artikel 145/43 van hetzelfde Wetboek, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt : « De belastingvermindering voor de uitgaven bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, voor de contracten die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten, wordt berekend tegen het voor de belastingplichtige hoogste belastingtarief als vermeld in artikel 130, met een minimum van 30 %. Ingeval de uitgaven die voor de vermindering in aanmerking komen, betrekking hebben op meer dan één belastingtarief, wordt voor elk deel van de bijdragen en betalingen het overeenstemmend tarief in aanmerking genomen. De belastingvermindering voor de uitgaven bedoeld in het eerste lid, 2°, voor de contracten die vanaf 1 januari 2015 zijn gesloten, wordt berekend tegen een belastingtarief van 40 %. ».

Art. 221.In artikel 145/45 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, 3°, a), wordt het bedrag « 19.800 » vervangen door het bedrag « 30.240 »; 2° in paragraaf 3, tweede lid, worden de bedragen « 50.000 », « 52.500 », « 55.000 », « 60.000 », « 65.000 », « 25.000 », « 26.250 », « 27.500 », « 30.000 » en « 32.500 » respectievelijk vervangen door de bedragen « 76.360 », « 80.170 », « 83.990 », « 91.630 », « 99.260 », « 38.180 », « 40.090 », « 42.000 », « 45.810 » en « 49.630 ».

Art. 222.In artikel 145/46 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt : « - tussen 1 januari 2005 en 31 december 2013 een hypothecaire lening heeft gesloten om een woning te verwerven of te behouden, terwijl er voor diezelfde woning nog een lening was die in aanmerking kwam voor de gewone aftrek van interesten, voor het bouwsparen of voor de aftrek voor interesten van hypothecaire leningen bij toepassing van artikel 526, § 1, en § 2, zoals het bestond voordat het werd gewijzigd door artikel 101 van de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten en »;2° in paragraaf 2, eerste streepje, worden de getallen « 145/43 » ingevoegd tussen de woorden « 145/42, § 1, tweede lid, 2°, » en de woorden « of 145/45 ».

Art. 223.Artikel 178, § 5, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : « 4° de bedragen bedoeld in de artikelen 145/37 tot en met 145/46 ».

Art. 224.Er wordt in Titel II, Hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling 2 octodecies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen een artikel 145/46bis ingevoegd, luidend als volgt : « Elke handeling gesteld of gesloten vanaf 1 november 2015, die tot doel of tot gevolg heeft de verlenging van de duur waarin de belastingverminderingen of -kredieten bedoeld in de artikelen 145/37 tot 145/46 zoals ze bestaan op 1 november 2015, kunnen verkregen worden in verhouding tot de contractuele voorziene duur voor het voordeel van deze verminderingen en belastingkredieten, zoals opgesteld op 1 november 2015, wordt niet tegengeworpen aan het Bestuur der directe belastingen voor zover deze handeling de bedoelde duur verlengt. ».

Art. 225.Deze afdeling is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2016, met uitzondering van artikel 224 waarvan de inwerkingtreding wordt bepaald op 1 november 2015. HOOFDSTUK XIII. - Slotbepalingen

Art. 226.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 december 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 332 (2015-2016) Nrs 1 tot 7.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 16 december 2015.

Bespreking.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 17 december 2016.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^