Decreet van 17 december 2015
gepubliceerd op 03 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016200285
pub.
03/02/2016
prom.
17/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200285

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


17 DECEMBER 2015. - Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2016 worden de lopende ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap als volgt geraamd :

(in duizenden euro)


Algemene ontvangsten

295.522

Toegewezen ontvangsten

8.845

Totaal

304.367


De begroting van de ontvangsten is opgenomen in bijlage I.

Art. 2.Met toepassing van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een afschrijvingsfonds in de Duitstalige Gemeenschap wordt 7.185.000,00 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit Fonds.

Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, 9°, van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen wordt 775.000,00 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van het Fonds voor prestaties van de Duitstalige Gemeenschap.

Met toepassing van artikel 3 van het decreet van 14 december 1992 houdende oprichting van een Fonds voor afbetaling van schulden in de Duitstalige Gemeenschap wordt 75.000,00 euro van de totale dotatie als toegewezen ontvangsten ter beschikking gesteld van dit fonds.

In afwijking van de bepalingen van het decreet van 21 december 1995 houdende oprichting van een afschrijvingsfonds in de Duitstalige Gemeenschap wordt dit fonds via de globale dotatie alleen nog gespijsd met middelen voor de terugbetaling van leningen, financiële leasings en alternatieve financieringen.

Art. 3.Met toepassing van artikel 58, § 1, van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap kan de Regering voor de investeringsuitgaven tot maximaal 300 miljoen euro leningen aangaan en de uitgifte van thesauriebewijzen ondertekenen.

Voorts wordt de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ertoe gemachtigd alle reeds bestaande en zich in terugbetaling bevindende alternatieve financieringen, met inbegrip van alle eventuele kosten, te herfinancieren.

Art. 4.Voor de uitgaven met betrekking tot het begrotingsjaar 2016 worden kredieten geopend ten bedrage van :

(in duizenden euro)

Vastleggingskredieten

Ordonnanceringskredieten

Algemene uitgaven

311.916

345.285

Begrotingsfondsen

8.636

8.636

Totaal

320.552

353.921


De algemene uitgavenbegroting, per organisatieafdeling en per programma, is opgenomen in de bijlagen II.1 en II.2.

Art. 5.De Regering wordt ertoe gemachtigd het door de Duitstalige Gemeenschap aangekochte materieel te verhuren aan groeperingen, verenigingen en inrichtingen onder de door haar vastgestelde voorwaarden.

Art. 6.De betaling van de nog niet vereffende vastleggingen die in de loop van de vorige begrotingsjaren vastgesteld werden ten laste van vastleggingskredieten van de basisallocaties waarvan de nummering intussen is gewijzigd of die onder andere allocaties zijn opgenomen, kan geboekt worden ten laste van vereffeningskredieten van de overeenkomstige programmakredieten en basisallocaties van het lopende begrotingsjaar.

Art. 7.Met toepassing van artikel 57, § 2, tweede lid, van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap kunnen subsidies toegekend worden ten laste van de basisallocaties die in bijlage 1 dienovereenkomstig aangewezen zijn.

Art. 8.Met toepassing van artikel 75, derde lid, van hetzelfde decreet van 25 mei 2009 wordt het maximale bedrag van de vastleggingskredieten van de diensten met afzonderlijk beheer (DAB) voor het begrotingsjaar 2016 als volgt goedgekeurd :

DAB Mediacentrum

347.000,00 EUR

DAB Gemeenschapscentra

5.688.000,00 EUR

Robert-Schuman-Instituut

419.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Eupen

240.000,00 EUR

César-Franck Atheneum

261.000,00 EUR

Koninklijk Atheneum Sankt Vith

268.000,00 EUR

Centrum voor bevorderingspedagogiek

456.000,00 EUR

DAB Service en Logistiek

355.000,00 EUR


Art. 9.Met toepassing van artikel 90, derde lid, van hetzelfde decreet van 25 mei 2009 wordt het maximale bedrag van de vastleggingskredieten van de instellingen van openbare nut voor het begrotingsjaar 2016 als volgt goedgekeurd :

Autonome hogeschool

547.000,00 EUR

Belgisch Radio- en Televisiecentrum

6.686.000,00 EUR

Dienst voor de personen met een handicap

11.865.000,00 EUR

Dienst voor arbeidsbemiddeling

6.075.000,00 EUR

Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand

3.764.000,00 EUR

Sociaal-Economische Raad

302.000,00 EUR

Kaleido-DG

794.000,00 EUR


Art. 10.In afwijking van artikel 18, § 2, van het Infrastructuurdecreet van 18 maart 2002 wordt de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ertoe gemachtigd - vanaf de inwerkingtreding van dit decreet tot de afronding van het project - voor de hierna vermelde infrastructuurprojecten vooruitbetalingen te doen tot een plafond van 90 % van de toegezegde subsidies per project.

Die afwijking geldt voor de volgende infrastructuurprojecten :

Project

Zwembaden Eupen

Zwembaden Sankt Vith - deel 2

Gemeentelijk depot Amel

Country Tennis Club bouw tennishal Kelmis

Basisschool Burg-Reuland + sporthal

Basisschool Bütgenbach + centrum voor bevorderingspedagogiek

Jeugdherberg Eupen

Klösterchen Eupen - verbouwing

Marienheim Raeren - deel 2

O.C.M.W. Eupen - Verbouwing Sint-Joseph

PDS Eupen

Stadhuis Eupen - fase 1

Zwembad Kelmis

Het rustoord voor bejaarden Hof Bütgenbach

Stad Eupen cultureel centrum


Art. 11.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 17 december 2015.

O. PAASCH De Minister-President Mevr. I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Parlementaire stukken : 4-HH2016 (2015-2016), nr. 1. Ontwerp van decreet. 4-HH2016 (2015-2016), nr. 2. Verslag van het Rekenhof. 4-HH2016 (2015-2016), nrs. 3 + 4. Voorstellen tot wijziging. 4-HH2016 (2015-2016), nr. 5. Verslag.

Integraal verslag : 14, 15 en 17 december 2015, nrs. 20-22. Bespreking en aanneming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^