Decreet van 17 februari 2003
gepubliceerd op 30 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de erkenning en bevordering van de verfraaiingscomités, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan, alsmede van de informatiebureaus en informatiepunten

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033080
pub.
30/10/2003
prom.
17/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2003. - Decreet betreffende de erkenning en bevordering van de verfraaiingscomités, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan, alsmede van de informatiebureaus en informatiepunten


De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Erkenning van verfraaiingscomités, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan Verfraaiingscomités

Artikel 1.Om als verfraaiingscomité erkend te worden, moet de aanvrager aan volgende voorwaarden voldoen : 1° als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn;2° als hoofddoel hebben het dorp in samenwerking met de inwoners gezellig en uitnodigend aan te leggen;3° desbetreffende activiteiten, ten minste op het vlak van een plaats, uitvoeren en bewijzen;4° lid zijn van de instelling van openbaar nut « Dienst voor toerisme van de Oostkantons ». Verenigingen voor vreemdelingenverkeer

Art. 2.Om als vereniging voor vreemdelingenverkeer erkend te worden, moet de aanvrager aan volgende voorwaarden voldoen : 1° als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn;2° naast de opdrachten van een verfraaiingcomités voor het onderhoud of de exploitatie van toeristische infrastructuren zorgen, toeristische animaties en feesten organiseren alsmede zijn best doen om cultuurhistorische documentatie samen te stellen en/of uit te handigen;3° desbetreffende activiteiten, ten minste op het vlak van een plaats, uitvoeren en bewijzen;4° lid zijn van de instelling van openbaar nut « Dienst voor toerisme van de Oostkantons ». Koepelverenigingen

Art. 3.Om als koepelvereniging in de zin van dit decreet erkend te worden, moet de aanvrager aan volgende voorwaarden voldoen : 1° als vereniging zonder winstoogmerk opgericht zijn;2° in het algemeen of dikwijls voor de coördinatie van het toeristisch en ermee verbonden cultureel en economisch leven zorgen;3° desbetreffende activiteiten, ten minste op het vlak van een gemeente, uitvoeren en bewijzen;4° aan de voorwaarden voldoen die door de Regering vastgelegd zijn qua samenstelling. Erkenning

Art. 4.De Regering erkent de verfraaiingscomités, de verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en de koepelverenigingen ervan.

Ze kan de voorschriften qua vorm en de uitvoeringsmodaliteiten voor de erkenning vastleggen.

Intrekking van de erkenning

Art. 5.De Regering kan de erkenning intrekken als er aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in de artikelen 1 à 3 niet meer voldaan wordt.

Ze kan de voorschriften qua vorm en de uitvoeringsmodaliteiten voor de intrekking van de erkenning vastleggen. HOOFDSTUK II. - Toelagen ten gunste van verfraaiingscomités en verenigingen voor het vreemdelingenverkeer Forfaitaire werkingstoelage

Art. 6.§ 1. Elk(e) erkend(e) verfraaiingscomité of vereniging voor vreemdelingenverkeer verkrijgt een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage waarvan het bedrag door de Regering wordt vastgelegd met een minimum van euro 250.

Het comité resp. de vereniging doet : 1° de door het Ministerie overhandigde vragenlijst over de activiteiten;2° een activiteitenverslag over het afgelopen jaar in de vorm van een bindende verklaring;3° een proces-verbaal van de laatste algemene vergadering toekomen om deze forfaitaire werkingstoelage te verkrijgen en te rechtvaardigen. § 2. De forfaitaire werkingstoelage wordt binnen de eerste drie maanden van het jaar uitbetaald, voorzover de in § 1, lid 2, vermelde documenten ingediend zijn binnen de door de Regering vastgelegde termijn. Zo niet wordt de uitbetaling uitgesteld met de duur van de vertraging. Aanvragen betreffende een afgelopen jaar worden niet meer in aanmerking genomen. § 3. Indien de erkenning in de loop van een jaar in werking treedt of ingetrokken wordt, dan wordt de toelage pro rato van de nog te lopen of verlopen tijd van het betrokken verminderd. § 4. Toelagen waarvan de bestemming veranderd werd, moeten aan de Duitstalige Gemeenschap worden terugbetaald. § 5. Indien de begrotingskredieten niet voldoen, kan de Regering een verminderingscoëfficiënt ad hoc toepassen op de forfaitaire werkingstoelage.

Bevordering van bijzondere initiatieven van de verenigingen voor vreemdelingenverkeer

Art. 7.§ 1. Binnen de perken van de ter beschikking gestelde begrotingskredieten en bovenop de forfaitaire werkingstoelage kunnen toelagen aan de erkende verenigingen voor vreemdelingenverkeer worden toegekend voor bijzondere initiatieven met een uitgesproken toeristisch en regionaal karakter. Vallen o.m. daaronder : 1° zomer- en winterfeesten en gelijkaardige evenementen;2° beurzen, tentoonstellingen en andere openbare evenementen, inzonderheid die waar regionale producten aangeboden worden;3° markten met een regionaal karakter;4° bloemencorso's en gelijkaardige stoeten;5° deelname aan toeristische beurzen, voor zover de Dienst voor toerisme van de Oostkantons niet vertegenwoordigd is. Initiatieven die in deze lijst niet opgenomen zijn, kunnen na voorafgaande toestemming van de Regering eveneens in aanmerking worden genomen. § 2. Voor de in § 1 geregelde toelagen kan de Regering een jaarlijks maximaal bedrag vastleggen.

De uitbetaling vindt plaats na onderzoek van de desbetreffende uitgavenbewijzen.

Bijzondere toelage

Art. 8.Indien een verfraaiingscomité of een vereniging voor vreemdelingenverkeer één of meerdere personen uitsluitend voor het onderhoud en de verfraaiing van de plaats tewerkstelt op basis van een arbeidsovereenkomst, kan haar de Regering een bijzondere jaarlijkse toelage van ten hoogste euro 500 toekennen. HOOFDSTUK III. - Bevordering van informatiebureaus en informatiepunten Principe

Art. 9.Onder de volgende voorwaarden kan de Regering de verenigingen voor vreemdelingenverkeer, de verfraaiingscomités en de koepelverenigingen toelagen toekennen voor de inrichting van informatiebureaus en informatiepunten in de Duitstalige Gemeenschap.

De inrichtende machten van de informatiebureau's of informatiepunten zijn verfraaiingcomités, verenigingen voor vreemdelingenverkeer of koepelverenigingen. Groeperingen met privaatrechtelijke of openbare organisaties die aan toeristische publiciteit of toeristische marketing doen, zijn toegelaten.

Per gemeente kan de Regering niet meer dan één informatiebureau en één informatiepunt subsidiëren; het informatiebureau en het informatiepunt mogen niet in hetzelfde gebouw gevestigd zijn.

Op de bevorderde informatiebureaus en informatiepunten wordt een schild (herkenningskenmerk) goed zichtbaar aangebracht die door de Regering ter beschikking wordt gesteld en eigendom van de Duitstalige Gemeenschap blijft. De Regering bepaalt de vorm en het uiterlijk van het schild.

Informatiebureaus

Art. 10.De informatiebureaus zijn onthaalpunten voor toeristen en bezoekers en moeten aan volgende voorwaarden voldoen om gesubsidieerd te worden : 1° in lokalen ondergebracht worden die uitsluitend te dien einde worden gebruikt;2° aan de voorwaarden voldoen die door de Regering worden vastgelegd qua lokalen, oprichting, inrichting en uitrusting ervan;3° aan de voorwaarden voldoen die door de Regering worden vastgelegd qua openingsuren en personeelsformatie;4° een jaarlijks financieringsplan voorleggen. Informatiepunten

Art. 11.De informatiepunten zijn onthaalpunten voor toeristen en bezoekers en moeten aan volgende voorwaarden voldoen om gesubsidieerd te worden : 1° in lokalen die uitsluitend te dien einde worden gebruikt of in een andere voor het publiek toegankelijke inrichting waar andere activiteiten eveneens plaatsvinden ondergebracht worden;2° aan de voorwaarden voldoen die door de Regering worden vastgelegd qua lokalen, oprichting, inrichting en uitrusting ervan;3° aan de voorwaarden voldoen die door de Regering worden vastgelegd qua openingsuren;4° aan de voorwaarden voldoen die door de Regering worden vastgelegd qua personeelsformatie en door bemiddeling van een te dien einde aanwezige persoon ten minste het informatiemateriaal verspreiden dat door de Dienst voor toerisme van de Oostkantons ter beschikking wordt gesteld. Werkingstoelagen voor informatiebureau's

Art. 12.De inrichtende machten verkrijgen voor een informatiebureau een jaarlijkse werkingstoelage voor de huurprijzen, de personeelskosten, alsmede de algemene werkingskosten. Om hun uitgaven te bewijzen dienen ze een activiteitenverslag over het afgelopen activiteitsjaar en een dienovereenkomstige staat van de ontvangsten en uitgaven in. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing als het om het eerste activiteitsjaar gaat.

Per jaar zijn de bedragen van de toelagen beperkt tot euro 2.500 voor de huurprijzen en tot euro 2.500 voor de energiekosten en andere werkingskosten.

Voor de in het kader van een arbeidsovereenkomst tewerkgestelde personeelsleden verkrijgen de inrichtende machten een toelage. Die toelage bedraagt ten hoogste : - euro 9.000 per jaar per voltijdsequivalent; - euro 2.500 per jaar per voltijdsequivalent waarvoor de Duitstalige Gemeenschap reeds een toelage toekent in het kader van de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid.

In totaal worden ten hoogste drie voltijdsequivalenten per informatiebureau in aanmerking genomen. Wordt een voltijdsequivalent niet bereikt, dan wordt de toelage naar rato verminderd. Geldt de tewerkstelling niet voor de termijn tussen januari en december, dan wordt de toelage naar rato van de werkelijke arbeidsduur berekend.

Forfaitaire werkingstoelagen voor informatiepunten

Art. 13.Voor een informatiepunt verkrijgen de inrichtende machten een jaarlijkse forfaitaire toelage van euro 5.000 op voorlegging van het activiteitenverslag over het afgelopen activiteitsjaar en van een dienovereenkomstige staat van de ontvangsten en uitgaven. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing als het om het eerste activiteitsjaar gaat.

Subsidiëringsmodaliteiten

Art. 14.Indien de begrotingskredieten niet voldoen, kan de Regering een verminderingscoëfficiënt toepassen op de toelagen bepaald in de artikelen 12 en 13.

Toelagen waarvan de bestemming veranderd werd, moeten worden terugbetaald.

De Regering legt de voorschriften en de uitvoeringsmodaliteiten voor de uitbetaling van de toelagen voor informatie-inrichtingen vast.

Apparatuur

Art. 15.Tijdens de eerste drie jaar na de toekenning van de eerste werkingstoelage stelt de Regering de inrichtende machten, voor de bevorderde informatiebureau's, een presentatie-apparatuur ter beschikking die het eigendom van de Duitstalige Gemeenschap blijft. De onderhouds-, verzekerings- en gebruikskosten vallen ten laste van de betrokken inrichtende macht. De Regering sluit een desbetreffende overeenkomst af met elke inrichtende macht. HOOFDSTUK IV. - Algemene, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen Voorschotten

Art. 16.Op de in de artikelen 8, 12 en 13 vermelde toelagen worden voorschotten uitbetaald. Ligt het jaarlijks gecumuleerd bedrag per ontvanger hoger dan euro 6.000, wordt 80 % van de verwachte toelage in de vorm van twaalfden uitbetaald vóór de 22 van elke maand. Zo niet wordt een voorschot ten belope van 50 % van de verwachte toelage uitbetaald binnen het eerste kwartaal van het lopende jaar.

Desgevallend wordt het resterende bedrag van de toelage, na eindafrekening, in de loop van het daaropvolgend jaar uitbetaald.

Liggen de uitbetaalde voorschotten hoger dan de toelagen die na eindafrekening toekomen, dan kunnen de toelagen van het daaropvolgend jaar met deze bedragen verminderd worden. Is het niet mogelijk, dan worden de bedragen teruggevorderd.

Aanpassing van de bedragen

Art. 17.De toelagen- en spilbedragen bepaald in dit decreet kunnen door de Regering, om de vijf jaar, aan de ontwikkeling van de consumptieprijzen worden aangepast.

Opheffingsbepaling

Art. 18.Het reglementair besluit van 16 juni 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder verenigingen voor vreemdelingenverkeer of voor toerisme van het Duitse taalgebied worden erkend en werkingstoelagen kunnen bekomen, wordt opgeheven.

Overgangsbepalingen

Art. 19.Voor een overgangstermijn van ten hoogste twee jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van voorliggend decreet kan de Regering informatiebureaus en informatiepunten die aan alle in dit decreet bepaalde voorwaarden nog niet voldoen, voorlopig subsidiëren.

De toelagen die krachtens voorliggend decreet moeten worden uitbetaald, vervangen alle prestaties waarop de ontvangers recht hadden krachtens vroeger geldende subsidiëringsprocedures.

Inwerkingtreding

Art. 20.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2003.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 17 februari 2003.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport B. GENTGES, Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme H. NIESSEN, Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^