Decreet van 17 februari 2012
gepubliceerd op 22 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus

bron
vlaamse overheid
numac
2012035165
pub.
22/02/2012
prom.
17/02/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2012. - Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 3, § 2, van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° de ondernemingen waarvan de reisbureauactiviteit enkel betrekking heeft op de verkoop van waardebonnen die aan de volgende voorwaarden voldoen : a) zij mogen enkel gebruikt worden voor een logies of voor een combinatie van vervoer en logies die geen vliegvervoer inhoudt;b) zij zijn vrij overdraagbaar;c) zij zijn te gebruiken gedurende een periode van minstens zes maanden na de aankoop;d) zij bieden de keuze tussen minstens drie verschillende logiezen of combinaties van vervoer en logies;e) zij houden enkel een aanbod in en laten de definitieve keuze van het tijdstip en van het logies of de combinatie van vervoer en logies aan de houder van de waardebon.»

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 februari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS. De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Voorstel van decreet, 1473 - Nr. 1. - Amendement, 1473 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1473 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 8 februari 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^