Decreet van 17 februari 2012
gepubliceerd op 23 februari 2012

Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

bron
vlaamse overheid
numac
2012035189
pub.
23/02/2012
prom.
17/02/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2012. - Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 97 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, ingevoegd bij de wet van 1 juni 1992, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. De belasting op de voertuigen omschreven in artikel 97bis is verschuldigd op grond van milieukenmerken.

De milieukenmerken van het wegvoertuig worden uitgedrukt in functie van de CO2-uitstoot en de milieuklasse euronorm 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6.

De aanwezigheid van een roetfilter wordt eveneens in rekening gebracht.

Euronormen zijn de maximumdrempels voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van de autovoertuigen, zoals bepaald in opeenvolgende Europese richtlijnen en verordeningen.

Het vermogen van de motor wordt uitgedrukt in hetzij fiscale paardenkracht, hetzij in kilowatt. »

Art. 3.In titel V, hoofdstuk IV, van hetzelfde wetboek wordt een afdeling I, die bestaat uit de artikelen 97bis tot en met 97decies, ingevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling I. - Belasting op de personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en de minibussen vermeld in artikel 94, punt 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse Gewest

Art. 97bis.De belasting op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en de minibussen vermeld in artikel 94, punt 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en de minibussen vermeld in artikel 94, punt 1°, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld door vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten, wordt berekend op de wijze vermeld in de artikelen 97ter tot en met 97decies.

Art. 97ter.De belasting op de voertuigen wordt berekend volgens de volgende formule :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 97quater.De variabelen, vermeld in artikel 97ter, worden als volgt gedefinieerd : 1° CO2 = de CO2-uitstoot van het voertuig zoals gemeten tijden de homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving;2° f = 0,88 voor voertuigen aangedreven door lpg; f = 0,93 voor voertuigen aangedreven door aardgas; f = 0,744 voor voertuigen aangedreven door zowel aardgas als benzine en voor zover ze als benzinewagen gehomologeerd zijn; f = 1 voor andere voertuigen; 3° x = CO2-correctieterm in functie van de technologische evolutie;x is gelijk aan 0 g CO2/km en wordt jaarlijks verhoogd met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013; 4° LC (leeftijdscorrectie).De leeftijdscorrectie wordt bepaald op basis van de ouderdom van het voertuig. De ouderdom van het voertuig wordt vastgesteld op grond van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig, in het binnenland of in het buitenland, en die is vermeld op het inschrijvingsbewijs. Het percentage in de onderstaande tabel wordt toegepast volgens de term LC in de formules vermeld in artikel 97quater;

Ouderdom van het voertuig

Waarde LC

Minder dan 12 volle maanden

100 %

Vanaf 12 volle maanden tot en met 23 volle maanden

90 %

Vanaf 24 volle maanden tot en met 35 volle maanden

80 %

Vanaf 36 volle maanden tot en met 47 volle maanden

70 %

Vanaf 48 volle maanden tot en met 59 volle maanden

60 %

Vanaf 60 volle maanden tot en met 71 volle maanden

50 %

Vanaf 72 volle maanden tot en met 83 volle maanden

40 %

Vanaf 84 volle maanden tot en met 95 volle maanden

30 %

Vanaf 96 volle maanden tot en met 107 volle maanden

20 %

Vanaf 108 volle maanden

10 %


5° c = constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en brandstofsoort van de wagen zoals vermeld in de volgende tabel :

Diesel

Euronorm

Bedragen in euro

euro 0

2.130,32

euro 1

625,00

euro 2

453,37

euro 3

357,23

euro 3 + roetfilter

337,66

euro 4

337,66

euro 4 + roetfilter

331,92

euro 5

331,92

euro 6

12,25


Benzine, lpg en aardgas

Euronorm

Bedragen in euro

euro 0

847,31

euro 1

378,93

euro 2

113,31

euro 3

71,08

euro 4

17,06

euro 5

15,34

euro 6

15,34


Art. 97quinquies.De belasting bedraagt nooit minder dan 40 euro en nooit meer dan 10.000 euro. De belasting op voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 25 jaar geleden of eerder, wordt forfaitair bepaald en bedraagt 40 euro.

Art. 97sexies.De bedragen opgenomen in artikel 97quater, punt 5°, en de bedragen opgenomen in artikel 97quinquies zijn gekoppeld aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk. De belastingbedragen worden aangepast op 1 juli van elk jaar op grond van de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen dat vastgesteld is tussen de maand mei van het vorig jaar en de maand mei van het lopende jaar.

Art. 97septies.Als de euronorm van het voertuig niet gekend is wordt die bepaald aan de hand van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. De volgende data worden gebruikt om de normen te bepalen als die gegevens niet gekend zijn :

Datum van eerste inschrijving van het voertuig in het binnenland of in het buitenland

Euronorm

tot en met 31 december 1993

euro 0

Vanaf 1 januari 1994 t/m 31 december 1996

euro 1

Vanaf 1 januari 1997 t/m 31 december 2000

euro 2

Vanaf 1 januari 2001 t/m 31 december 2005

euro 3

Vanaf 1 januari 2006 t/m 31 december 2010

euro 4

Vanaf 1 januari 2011 t/m 31 december 2014

euro 5

Vanaf 1 september 2015

euro 6


Art. 97octies.Als de gegevens inzake CO2-uitstoot van het voertuig niet gekend zijn worden de standaardwaarden genomen voor de CO2-uitstoot, vermeld in de onderstaande tabel :

Brandstof

Cilinderinhoud

Euronorm

6

5

4

3

2

1

0

CO2-emissies uitgedrukt in g/km

Benzine en lpg

0 tot en met 1 399 cc

117

125

140

150

164

173

175

1 400 tot en met 2 000 cc

150

159

172

185

200

211

213

hoger dan 2 000 cc

228

238

247

259

279

295

297

Diesel

0 tot en met 1 399 cc

98

103

120

116

125

132

133

1 400 tot en met 2 000 cc

117

125

144

151

163

173

174

hoger dan 2 000 cc

159

169

201

199

214

226

228

Aardgas

0 tot en met 1 399 cc

94

100

112

120

131

139

140

1 400 tot en met 2 000 cc

120

127

138

148

160

169

171

hoger dan 2 000 cc

182

190

198

207

223

236

238


Art. 97novies.De aanwezigheid van een roetfilter zoals vermeld in artikel 97quater, punt 5°, wordt vastgesteld op basis van ofwel de PM-gegevens, ofwel op grond van de gegevens met betrekking tot de premie voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor. Onder PM wordt begrepen de uitstoot van deeltjes zoals gemeten tijdens de homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese Regelgeving.

Een roetfilter zoals vermeld in artikel 97quater, punt 5°, is ofwel een halfopen ofwel een gesloten roetfilter.

Een gesloten roetfilter wordt geacht aanwezig te zijn bij voertuigen van euronorm 3 en 4 met een uitstoot kleiner of gelijk aan 10 mg/km PM. Als in de waarden evenwel de combinatie van 0 mg/km PM en 0 g/km CO2 voorkomt, dan wordt er geacht geen gesloten roetfilter aanwezig te zijn.

Een halfopen roetfilter wordt geacht aanwezig te zijn bij voertuigen indien de premieaanvraag voor de aankoop en installatie van de roetfilter door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd.

Art. 97decies.Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof en op plug-in hybride voertuigen wordt geen belasting geheven. Een plug-in hybride voertuig is een voertuig aangedreven door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig kunnen opgeladen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig. ».

Art. 4.In titel V, hoofdstuk IV, van het hetzelfde wetboek, wordt tussen artikel 97decies en artikel 98, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, een afdeling II ingevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling II. - Bedrag van de belasting voor motorfietsen, luchtvoertuigen, boten en andere voertuigen, dan de voertuigen vermeld in artikel 97bis. »

Art. 5.In artikel 98, § 1, van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt de zin « De belasting wordt naar de volgende grondslagen en aanslagvoeten vastgesteld : » vervangen door de zin « De belasting wordt voor de voertuigen, die niet vermeld staan in artikel 97bis, naar de volgende grondslagen en aanslagvoeten vastgesteld : ».

Art. 6.In artikel 99, § 1, van hetzelfde wetboek, ingevoegd door de wet van 1 juni 1992, worden de woorden, « worden geacht op de openbare weg in gebruik te zijn genomen » vervangen door de woorden « worden geacht in het verkeer te zijn gesteld » en worden de woorden « repertorium van de dienst van het Wegverkeer » vervangen door de woorden « het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid ».

Art. 7.Onverminderd artikel 97decies van titel I van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wordt de belasting op de wegvoertuigen, omschreven in artikel 94, punt 1°, van dit wetboek, die niet voor de eerste keer worden ingeschreven, gedeeltelijk vastgesteld op basis van de artikelen 97ter tot en met 97novies van dit wetboek, en op basis van artikel 98 van dit wetboek, volgens de verdeling weergegeven in de onderstaande tabel :

Periode tijdens dewelke een afzonderlijke verdeling wordt toegepast zowel op basis van de artikelen 97ter tot en met 97novies als artikel 98 WIGB

Percentage onderhevig aan de belasting van de artikelen 97ter tot en met 97novies WIGB

Percentage onderhevig aan de belasting van afdeling II (artikel 98 WIGB)

Voertuigen die ingeschreven zijn of moesten zijn in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van 1 maart 2012 tot en met 31 december 2012

33 %

67 %

Voertuigen die ingeschreven zijn of moesten zijn in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

67 %

33 %


Art. 8.Artikel 7 is enkel van toepassing op de wegvoertuigen omschreven in artikel 94, punt 1°, die niet voor de eerste keer worden ingeschreven door een natuurlijke persoon.

Art. 9.Voor wegvoertuigen als bedoeld in titel V, hoofdstuk IV, afdeling I, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, die ingeschreven zijn of moesten zijn in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid vanaf 1 maart 2012 tot en met 30 april 2012, wordt de belasting vastgesteld op het laagste bedrag dat bekomen wordt enerzijds op basis van de artikelen 97ter tot en met 97decies, anderzijds op basis van dezelfde artikelen, waarbij evenwel in artikel 97ter de formule als volgt wordt gewijzigd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld En waarbij anderzijds de eerste tabel in artikel 97quater, 5°, vervangen wordt door :

Diesel

Euronorm

Bedragen in euro

euro 0

8.521,27

euro 1

2.500,00

euro 2

1.813,47

euro 3

731,42

euro 3 + roetfilter

190,89

euro 4

190,89

euro 4 + roetfilter

93,72

euro 5

93,72

euro 6

49,01


Art. 10.Dit decreet treedt in werking op 1 maart 2012 en is van toepassing op voertuigen die vanaf die datum worden ingeschreven in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid of ingeschreven moeten zijn.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 februari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1375 - Nr. 1. - Amendementen, 1375 - Nrs. 2 t.e.m. 4. - Verslag over hoorzittingen, 1375 - Nr. 5. - Verslag, 1375 - Nr. 6. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1375 - Nr. 7.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 15 februari 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^