Decreet van 18 april 2013
gepubliceerd op 30 april 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende wijziging van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het gewestelijk psychiatrisch centrum « Les Marronniers »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013202499
pub.
30/04/2013
prom.
18/04/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2013. - Decreet houdende wijziging van de bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende het gewestelijk psychiatrisch centrum « Les Marronniers » (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 513 van hetzelfde Wetboek wordt een § 3 ingevoegd, luidend als volgt : " § 3. Op voorstel van de Minister neemt de Regering elke uitgave ten laste die uit de bijzondere bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marroniers" voortvloeit en die het beschikbare saldo van de vorige boekjaren overschrijdt.".

Art. 3.In artikel 522 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - decreetgevend deel wordt een § 4 ingevoegd, luidend als volgt : " § 4. Er kan ook op de personeelsbehoefte ingespeeld worden door personen die in het kader van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 april 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid en Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO __________ (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waals Parlement, 765 (2012-2013). Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 17 april 2013.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^