Decreet van 18 december 2003
gepubliceerd op 29 januari 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200166
pub.
29/01/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 12 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2002, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : « In afwijking van het vorige lid wordt de termijn voor de indiening van de vergunningsaanvraag op 31 december 2004 vastgelegd voor de in het eerste lid bedoelde landbouwinrichtingen ingedeeld onder klasse 1 en klasse 2 op de lijst samengesteld door de Regering overeenkomstig artikel 3, vierde lid. »

Art. 2.In artikel 12, eerste lid, worden de woorden « artikel 4, derde lid » vervangen door de woorden « artikel 3, vierde lid ».

In artikel 12, derde lid, worden de woorden « in het tweede en het derde lid » vervangen door de woorden « in het eerste tot het derde lid ».

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op 30 juni 2003.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 december 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huisvesting, Ph. COURARD _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken van de Raad . - 607 (2003-2004). nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag . - Openbare vergadering van 16 december 2003.

Bespreking en stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^