Decreet van 18 december 2003
gepubliceerd op 10 maart 2004

Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële eve

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200651
pub.
10/03/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.In artikel 1 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven worden de bewoordingen "en 4" vervangen door de bewoordingen ", 4 en 5".

Art. 3.In artikel 5 van bovenvermeld decreet wordt de volgende paragraaf ingevoegd : « § 5. Met instemming van de Waalse Regering is het Centrum ertoe gemachtigd om te zorgen voor de financiering van toeristische uitrustingen zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, door de Staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting, waarvan de opdrachtgever een gemeente, een provincie of een vereniging van gemeenten, een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut is. Die wijze van financiering wordt uitgevoerd in afwijking van de in het bovenvermelde koninklijk besluit bedoelde wijze van vereffening van de toelagen. »

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt een artikel 5ter ingevoegd, luidend als volgt : « Art. 5ter . Ter uitvoering van de opdrachten opgedragen aan het Centrum bij artikel 5, § 5, van dit decreet, is het Centrum ertoe gemachtigd om een financieringsovereenkomst aan te gaan met elke financiële instelling. Op de datum van bekendmaking van het decreet van 18 december 2003 houdende wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, is het Centrum ertoe gemachtigd om in de plaats van het Waalse Gewest te treden in het kader van een door laatstgenoemde ingestelde procedure m.b.t. de gunning van de opdracht. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 december 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken van de Raad 597 (2003-2004) Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 16 december 2003.

Bespreking - Stemming.

I

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^