Decreet van 18 december 2019
gepubliceerd op 23 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040546
pub.
23/03/2020
prom.
18/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040546

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


18 DECEMBER 2019. - Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019


Het Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten uitgetrokken op de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 worden aangepast en verdeeld over basisartikelen overeenkomstig de samenvattende tabel en de begrotingstabel die bij dit decreet gevoegd zijn, ten bedrage van:

AANPASSING

Oorspronkelijke kredieten

Verdelingen

Kredietver-anderingen

Kredieten 1e aanpassing

Vastl.

Veref.

Vastl.

Veref.

Vastl.

Veref.

Vastl.

Veref.

Hoofdstuk I. Algemene Diensten


VaK-LVe

364.896

368.628

-60.053

-60.293

-3.805

-3.775

301.038

304.558

VaK-NLVe

317.050

317.050

1.528

1.528

-697

-697

317.881

317.881

MBF

21.705

21.705

-

-

-

-

21.705

21.705

Hoofdstuk II. Gezondheid, Sociale Zaken, Cultuur, Audiovisuele Sector en Sport


VaK-LVe

1.614.393

1.590.317

28.975

29.215

-14.826

-14.817

1.628.542

1.604.715

MBF

43.270

43.430

-

-

1.102

1.102

44.372

44.532

Hoofdstuk III. Onderwijs, Onderzoek, Vorming


VaK-LVe

8.122.106

8.102.753

29.550

29.550

45.155

45.434

8.196.811

8.177.737

MBF

23.596

25.738

-

-

-

-

23.596

25.738

Hoofdstuk IV. Openbare schuld van de Franse Gemeenschap


VaK-LVe

196.268

196.268

-

-

-44

-44

196.224

196.224

Hoofdstuk V. Dotaties aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie


VaK-LVe

478.300

478.300

-

-

-1.558

-1.558

476.742

476.742

Algemeen totaal


VaK-LVe

10.775.963

10.736.264

-1528

-1528

24.240

25.240

10.799.357

10.759.976

VaK-NLVe

317.050

317.0500

-1528

-1528

-697

-697

317.881

317.881

MBF

88.571

90.873

-

-

1.102

1.102

89.673

91.975

Dus : VaK-Ve

11.093.013

11.053.314

-

-

24.225

24.543

11.117.238

11.077.857


LEGENDE : VaK-LVe : vastleggingskredieten - limitatieve vereffeningskredieten VaK-NLVe : vastleggingskredieten - niet limitatieve vereffeningskredieten VaK-Ve : vastleggingskredieten - vereffeningskredieten MBF : Middelen begrotingsfondsen

Art. 2.In artikel 21 van het beschikkend gedeelte van het decreet van 12 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 12/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019010783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, worden de woorden toegevoegd: OA 40 - Gemeenschappelijke diensten, Algemene zaken, Onderzoek inzake opvoeding, Sturing van het onderwijs (netoverschrijdend) en Oriëntatie - Internationale betrekkingen Programma 3 - - Verschillende initiatieven op het gebied van hoger onderwijs - Steun aan de Universitaire Instellingen voor de deelneming aan de "Université européenne".

Programma 5.- Medewerking met verschillende instellingen en inrichtingen inzake onderwijs - Diversen. - Subsidies aan de Collectieve Structuren voor Hoger Onderwijs (SCES);

Programma 6 - Hoger onderwijs - Wetenschappelijk onderzoek - Bestuur - Subsidie aan de ARES ("Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur"); - Subsidies aan de « Pôles académiques ».

OA 45 - Wetenschappelijk onderzoek Programma 1 - Subsidies aan V.Z.W.'s of aan daarmee gelijkgestelde verenigingen - Subsidies aan "Academie Belgica"; - Subsidie aan "Parc d'Aventures scientifiques" (PASS);

OA 46 - "Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique" Programma 2 - Diverse subsidies - Diverse subsidies ter dekking van de financiering van prijzen, wedstrijden, publicaties, prijsuitbreidingen, langetermijnprojecten, dienstreizen naar het buitenland, kosten van colloquia en diverse werkingskosten van de instelling; -Subsidie voor Franstalige Belgische onderzoeker aan de "Ecole française d'Athènes" (EFA) OA 54 - Universitair onderwijs Programma 4 - Universitair Onderwijs - Subsidie voor de werking en aan de sociale dienst van de "Faculté de Théologie protestante" te Brussel; - Subsidies voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs OA 57 - Kunstonderwijs Programma 4 - Werking van de instellingen voor hoger onderwijs - Subsidies voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs.

Bepalingen met betrekking tot begrotingsfondsen

Art. 3.In afwijking van artikel 7, 2°, derde lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1) sluiten, kunnen de volgende begrotingsfondsen een debettoestand vertonen: BF 01.02.11 van OA 25 kan een debettoestand vertonen ten belope van het geraamde uitgavenbedrag aangerekend op dat AB.

Art. 4.In afwijking van het voorwerp van de ontvangsten van Fonds nr. 60 en het voorwerp van de uitgaven van Fonds nr. 61 van het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, en in afwijking van artikel 27, lid 2, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1) sluiten, kan fonds nr. 60 "Fonds voor de financiering van programma's voor kankeropsporing" de ontvangsten van Fonds nr. 61 "Fonds voor de financiering van het vaccinatieprogramma" stijven, tot beloop van 1.380.077,88 euro, alsook de rekening van de algemene lopende ontvangsten tot een maximum van 961.258,32 euro.

Bijzondere bepalingen

Art. 5.Artikel 25 van het decreet van 12 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 12/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019010783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten wordt aangevuld met het volgende lid: de financiële rekening van het AMIF (Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) kan een debet vertonen ten belope van het bedrag van de vorderingen op Europa voor asiel en migratie, teneinde een gedeeltelijke voorfinanciering te garanderen van de operatoren die kredieten uit het Europees Sociaal Fonds genieten binnen de perken van de door die instelling vastgestelde begroting.

Instellingen van openbaar nut

Art. 6.In afwijking van de beheersovereenkomsten van deze instellingen worden de dotaties bedoeld bij artikel 38 van het decreet van 12 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 12/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019010783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het jaar 2019 als volgt aangepast: -ONE: 463.771.000 euro, -RTBF: 256.932.000 euro, het "Institut de formation en cours de carrière": 6.892.000 euro.

Art. 7.Voor het begrotingsjaar 2019 wordt goedgekeurd en bij dit decreet gevoegd : de aangepaste begroting van "ETNIC".

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 8.Goedgekeurd en bij dit decreet gevoegd worden, de aangepaste begrotingen van de volgende diensten: - de begroting van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap); - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs; - de begroting van het Fonds voor Schoolgebouwen van het officieel gesubsidieerd onderwijs; - de begroting van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen; - de begroting van het Waarnemingscentrum voor het Cultuurbeleid; - de begroting van het Koninklijk Museum van Mariemont; - de begroting van het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie" (Franstalig agentschap voor levenslang onderwijs en opleiding); - de begroting van het « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté Française" (Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs); - de begroting van de Franstalige Dienst voor de Beroepen en Kwalificaties; - de begroting van het Fonds voor de creatie van plaatsen of het behoud van het onthaalvermogen in de schoolgebouwen van het leerplichtonderwijs.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 december 2019 De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en belast met het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2019-2020 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 30-1. - Algemene toelichting, nr. 30-1 (bijlage 1). - Bijzondere toelichting, nr. 30-1 (bijlage 2). - Beraadslaging van de Regering, nr. 30-1 (bijlage 3). - Aangepaste begroting 2019 van de openbare eenheden, nr. 30-1 (bijlage 4). - Aangepaste begroting 2019 van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur - ARES ", nr. 30-1 (bijlage 5). - Aangepaste begroting 2019 van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » - ONE, nr. 30-1 (bijlage 6). - Aangepaste begroting 2019 van het "Institut de formation en cours de carrière" - IFC, nr. 30-1 (bijlage 7). - Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreet houdende aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en van de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap, nr. 30-1 (bijlage 8). - Aangepaste begroting 2019 van de openbare eenheden, nr. 30-1 (bijlage 9). - Advies ingediend in naam van de commissie voor het Hoger Onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, het Onderzoek, de Universitaire Ziekenhuizen, Sport, Jeugd, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en de Promotie van Brussel, nr. 30-2. - Advies ingediend namens de commissie voor de Opvoeding, nr. 30-3. - Advies ingediend in naam van de commissie voor het Kind, de Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, nr. 30-4. Advies van de commissie "Algemene Zaken, Internationale Betrekkingen, Regelgeving en Controle op de communicatie van de leden van de Regering", nr. 30-5.- Commissieamendementen, nr. 30-6.- Commissieverslag, nr. 30-7.- Tekst aangenomen tijdens de commissie, nr. 30-8.- Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 30-9.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 18 december 2019.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^