Decreet van 18 januari 2007
gepubliceerd op 08 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwich

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200384
pub.
08/02/2007
prom.
18/01/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2007. - Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven, worden een paragraaf 8 en een paragraaf 9 toegevoegd, luidend als volgt : "§ 8. Met instemming van de Regering is het Centrum ertoe gemachtigd om, ten bate van de gemeenten, de provincies, de verenigingen van gemeenten en politiezones, te zorgen voor de financiering van de investeringen zoals bepaald in artikel L3341-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

Die financieringswijze wordt uitgevoerd in afwijking van de wijze van uitbetaling van de subsidies voorzien in lid 1 van deze paragraaf. § 9. Met instemming van de Regering is het Centrum ertoe gemachtigd om, ten bate van de gemeenten, de provincies, de verenigingen van gemeenten en politiezones, te zorgen voor de financiering van de investeringen in nieuwe bouwwerken die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren en renovatiewerkzaamheden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 3, § 2, C, van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen. Die financieringswijze en de administratieve verwerking ervan worden uitgevoerd overeenkomstig de wijze van uitbetaling van de subsidies bedoeld bij het voornoemde besluit."

Art. 2.In artikel 5bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001027393 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies dat het financiële evenwicht v sluiten, gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2003, worden de woorden "artikel 5, §§ 3, 4, 6 en 7, van dit decreet" vervangen door de woorden "artikel 5, §§ 3, 4, 6, 7, 8 en 9, van dit decreet".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 januari 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waalse Parlement, 509 (2006-2007) nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 17 januari 2007.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^