Decreet van 18 juli 2008
gepubliceerd op 22 augustus 2008

Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk

bron
vlaamse overheid
numac
2008202857
pub.
22/08/2008
prom.
18/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JULI 2008. - Decreet houdende wijziging van het Elektriciteits decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgas decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt sluiten, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk, van het REG- decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036685 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op sluiten, wat betreft de Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen, van het EPB- decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 27/03/2007 numac 2007035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten, wat betreft de controles, en van het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036057 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt sluiten houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende wijziging van het Elektriciteits decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgas decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt sluiten, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk, van het REG- decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036685 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op sluiten, wat betreft de Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen, van het EPB- decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 27/03/2007 numac 2007035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten, wat betreft de controles, en van het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036057 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt sluiten houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 18bis, § 1, van het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt worden tussen de woorden "huishoudelijke afnemer," en "per kalenderjaar" de woorden "en elke titularis van de aansluiting van een gebouw, zoals bedoeld in § 4," toegevoegd.

Art. 3.In artikel 18bis, § 4, van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de woorden "slechts één aansluiting aanwezig is, waarvan" geschrapt en worden tussen de woorden "in het betrokken gebouw" en ", wordt de hoeveelheid elektriciteit" de woorden "en die niet over een aparte aansluiting beschikken" toegevoegd.

Art. 4.In artikel 18bis, § 5, van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de woorden "wordt geleverd tijdens de normale daguren. Zij" en de woorden "tijdens die uren" alsook het tweede lid geschrapt.

Art. 5.In artikel 3, 34°, van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt sluiten houdende de organisatie van de gasmarkt worden de punten a), b), b) en c), hernummerd tot de punten a), b), c) en d).

Art. 6.In hetzelfde artikel 3, 36°, worden tussen de woorden "het aantal ontsloten" en "gebouwen" en tussen de woorden "het totaal aantal" en "gebouwen" de woorden "wooneenheden en" toegevoegd.

Art. 7.In hetzelfde artikel, 37°, worden tussen de woorden "het aantal aangesloten" en "gebouwen" en tussen de woorden "het totaal aantal" en "gebouwen" de woorden "wooneenheden en" toegevoegd.

Art. 8.In hetzelfde artikel, 43°, worden de woorden "door een rechtspersoon of BTW-plichtige" vervangen door de woorden "door een onderneming, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een kruispuntbank voor ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen".

Art. 9.In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt een artikel 17quater ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 17quater.Alle kosten die verbonden zijn aan het opzeggen van het leveringscontract van een wanbetaler door een leverancier komen voor rekening van de leverancier. »

Art. 10.In artikel 18bis, eerste lid, van hetzelfde decreet worden onder punt a) tussen de woorden "in 2020" en de woorden "voor die gebieden" en onder punt b) tussen de woorden "in 2020" en de woorden "in woongebieden" de woorden "bij een evenredige ontwikkeling van de aansluitingsgraad" toegevoegd.

Art. 11.In hetzelfde artikel, derde lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Indien uit deze verslaggeving blijkt dat de aansluitingsgraad van de aardgasnetbeheerder zich niet evenredig ontwikkelt met de aansluitbaarheidsgraad, kan de Vlaamse Regering de timing zoals bepaald in a) en b) herzien. »

Art. 12.In artikel 18ter, c), van hetzelfde decreet worden de woorden "overeenkomstig artikel 25bis " vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 18quater ".

Art. 13.In artikel 18ter van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in b) wordt het woord "woningen" vervangen door het woord "gebouwen" en de woorden "de woning" door de woorden "het gebouw";2° in c) wordt het woord "woningen" vervangen door het woord "gebouwen".

Art. 14.In artikel 18quater van hetzelfde decreet worden de woorden "De Vlaamse Regering kan via het technisch reglement bepalen" vervangen door de woorden "Het technisch reglement kan nader bepalen".

Art. 15.In het REG- decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036685 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op sluiten wordt hoofdstuk IX, bestaande uit de artikelen 30 tot en met 34, opgeheven.

Art. 16.Artikel 35 van hetzelfde decreet wordt vervangen door : «

Art. 35.De Vlaamse Regering wint het advies in van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen over voorontwerpen van decreet en voor ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die betrekking hebben op het energiebeleid met uitzondering van het begrotingsdecreet. »

Art. 17.In artikel 3 van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 27/03/2007 numac 2007035398 bron vlaamse overheid Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, wordt in punt 14° tussen de woorden "te laten oprichten" en de woorden "om ze onder bezwarende titel te vervreemden" de woorden "of te verbouwen" ingevoegd.

Art. 18.In hetzelfde artikel worden in punt 16° tussen de woorden "industrieel ingenieur" en de woorden "of bio-ingenieur" telkens de woorden ", technisch ingenieur" ingevoegd.

Art. 19.Aan artikel 12, § 1, van hetzelfde decreet, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Indien een gebouw dat reeds voorlopig opgeleverd is, wordt verkocht voor een EPB-aangifte werd ingediend, blijft de oorspronkelijke houder van de stedenbouwkundige vergunning de aangifteplichtige. »

Art. 20.Aan artikel 20 van hetzelfde decreet wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. De Vlaamse Regering kan aan de instrumenterende ambtenaar en aan derden verplichtingen opleggen in het kader van de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in § 1 en § 2. »

Art. 21.In artikel 9, 1°, van het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036057 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit en gas, van het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, en van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt sluiten houdende de organisatie van de gasmarkt, wat betreft de openbaredienstverplichtingen, worden de woorden "door een rechtspersoon of BTW-plichtige" vervangen door de woorden "door een onderneming, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een kruispuntbank voor ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen".

Art. 22.Artikel 19 van hetzelfde decreet wordt ingetrokken.

Art. 23.In artikel 26 van hetzelfde decreet worden de woorden "de artikelen 9, 1°, en 15, 1°, die in werking treden een jaar na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad " vervangen door de woorden "artikel 9, 1°, dat in werking treedt op 1 januari 2009".

Art. 24.Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : 1° de artikelen 2 tot en met 4, die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2008;2° artikel 8, dat uitwerking heeft met ingang van 10 juli 2008;3° de artikelen 9, 21 tot en met 23, die uitwerking hebben met ingang van 10 juli 2007. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS _______ Nota Zitting 2007-2008.

Stukken : - Ontwerp van decreet : 1706 - Nr. 1. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 1706 - Nr. 2.

Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 9 juli 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^