Decreet van 18 mei 2017
gepubliceerd op 01 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017012349
pub.
01/06/2017
prom.
18/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012349

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 MEI 2017. - Decreet tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 3 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de nrs 13 en 14 worden vervangen door wat volgt: « 13.Doden : elk opzettelijk toegepast procédé dat de dood van een dier veroorzaakt; 14. Slachten : het doden van dieren bestemd voor menselijk verbruik ; » ; 2° er wordt een punt 14.1 ingevoegd, luidend als volgt: 14.1 Verdoven: elk opzettelijk toegepast procédé dat een pijnloos bewustzijns- en gevoeligheidsverlies veroorzaakt, met inbegrip van elk procédé waarbij de dood onmiddellijk intreedt;".

Art. 2.Artikel 15 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: «

Art. 15.Een gewerveld dier mag slechts worden gedood door een persoon die daarvoor de nodige kennis en bekwaamheid heeft en volgens de meest selectieve, de snelste en de minst pijnlijke methode.

Een gewerveld dier wordt enkel gedood na verdoving of bedwelming, behoudens: 1° overmacht ;2° beoefenen van jacht of visvangst ;3° bestrijding van schadelijke organismen. Indien het doden van dieren het voorwerp uitmaakt van bijzondere slachtmethodes, voorgeschreven door de ritus van een eredienst, moet het bedwelmingsprocédé omkeerbaar zijn en mag het niet de dood van het dier tot gevolg hebben.".

Art. 3.Artikel 16 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 16.De Regering stelt de voorwaarden en de nadere regels vast voor : 1° de bekwaamheid van het personeel werkzaam in de slachthuizen en van de personen die deelnemen aan het doden van de dieren, met inbegrip van het invoeren van vormingen en examens, evenals het afleveren, het intrekken en het opschorten van in dat kader afgeleverde getuigschriften;2° de kwalificatie van de personen die gemachtigd zijn om het doden van een dier uit te voeren;3° de controle van de slachtvoorwaarden ;4° de bouw, inrichting en uitrusting van slachthuizen ; 5° het gebruik van producten of materieel bestemd voor het doden van dieren.".

Art. 4.In hoofdstuk XII van dezelfde wet wordt een artikel 45ter ingevoegd, luidend als volgt : « Art 45ter. Tot 31 augustus 2019 is artikel 15 niet van toepassing op slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst.

De Regering kan voorzien in de controleprocedure en -voorwaarden waarbij aangetoond wordt dat het slachten ondernomen wordt in het kader van de ritus van een eredienst. ».

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op 1 juni 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 781 (2016-2017) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 17 juli 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^