Decreet van 18 november 2011
gepubliceerd op 23 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing van sommige bepalingen van dat decreet betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2011036017
pub.
23/12/2011
prom.
18/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2011. - Decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing van sommige bepalingen van dat decreet betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing van sommige bepalingen van dat decreet betreft

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 48 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het tweede lid wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 8° de specifieke brandveiligheidsaspecten voor voorzieningen, met behoud van de toepassing van de federale basisnormen betreffende de brandveiligheid van gebouwen.»; 2° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : « De inachtneming van de voorwaarden voor de specifieke brandveiligheidsaspecten, vermeld in het tweede lid, 8°, wordt vastgelegd in een attest over de brandveiligheid.Dat attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waarin de voorziening gelegen is, met medewerking van de territoriaal bevoegde brandweerdienst. De Vlaamse Regering kan voorzien in meerdere attesten die verschillen volgens de mate waarin de voorwaarden voor de specifieke brandveiligheidsaspecten in acht genomen zijn. De Vlaamse Regering bepaalt het model en de geldigheidsduur van het attest of van elk van de attesten. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de afgifte en de verlenging van het attest of de attesten. De Vlaamse Regering kan voorzien in de mogelijkheid van beroep tegen een beslissing van de burgemeester tot weigering van een attest dat de uitbating van een voorziening mogelijk maakt, of tegen het uitblijven van een beslissing van de burgemeester over het afgeven of verlengen van een attest.

De Vlaamse Regering kan, op vraag van een voorziening of vereniging, een afwijking toestaan op de naleving van sommige erkenningsvoorwaarden die zijn vastgelegd ter uitvoering van het tweede lid, op voorwaarde dat de veiligheid van de gebruikers en het personeel, en de kwaliteit van de verstrekte woonzorg voldoende gewaarborgd zijn. De Vlaamse Regering bepaalt de regels om die afwijking toe te staan. ».

Art. 3.In artikel 73 van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Bij onmiddellijk, reëel en ernstig gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers van een voorziening kan de Vlaamse Regering, in afwachting van de intrekking van de erkenning, de onmiddellijke stopzetting van de uitbating van de voorziening bevelen en alle bewarende maatregelen nemen voor de bescherming van de gebruikers, na overleg met het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin de voorziening gevestigd is. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels om die stopzetting te bevelen en die maatregelen te nemen. ».

Art. 4.Aan artikel 74, derde lid, van hetzelfde decreet wordt de volgende zin toegevoegd : « Aan de effectieve sluiting gaat een overleg vooraf met het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin het centrum gevestigd is. ».

Art. 5.Aan hoofdstuk IX, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een artikel 75/1 toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 75/1.De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot de te volgen procedure bij de vrijwillige stopzetting van de activiteiten van een erkende voorziening of vereniging en de gevolgen van die stopzetting.

Als de persoon die bij rechterlijke beslissing gemachtigd wordt om op te treden als verantwoordelijk beheerder van een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf, beslist tot de spoedige stopzetting van de uitbating van het centrum, moet voor die beslissing een overleg plaatsvinden met het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin het centrum gevestigd is. De Vlaamse Regering kan bepalen wat onder de spoedige stopzetting van de uitbating wordt verstaan. ».

Art. 6.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, Brussel, 18 november 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1236 - Nr. 1.

Zitting 2011-2012.

Stukken. - Verslag; 1236 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1236 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 november 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^