Decreet van 18 november 2016
gepubliceerd op 13 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

bron
vlaamse overheid
numac
2016036606
pub.
13/12/2016
prom.
18/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036606

VLAAMSE OVERHEID


18 NOVEMBER 2016. - Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten

Art. 2.In artikel 2 van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, vervangen bij het decreet van 29 juni 2012, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : " § 3. Voor de aangelegenheden, vermeld in artikel 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, oefenen de provincies geen bevoegdheden en taken uit.".

Art. 3.In afdeling I van hoofdstuk II van titel X van hetzelfde decreet wordt een artikel 264bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 264bis.De personeelsleden van de provincie van wie de huidige taken of functie de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening inhouden van de aangelegenheden, vermeld in artikel 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, worden hetzij aan de Vlaamse Gemeenschap, hetzij aan een gemeente overgedragen.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, worden bij besluit van de Vlaamse Regering overgedragen. Voor elke overdracht aan een gemeente of gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap is voorafgaand overleg met het betrokken bestuur noodzakelijk.

Het besluit, vermeld in het tweede lid, garandeert aan de overgedragen personeelsleden in elk geval : 1° het behoud van de hoedanigheid;2° het behoud van de graad of het verkrijgen van een gelijkwaardige graad;3° het behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;4° het behoud van het salaris op de datum van de overdracht of het verkrijgen van een gelijkwaardige salarisschaal;5° het behoud van de functionele loopbaan;6° het behoud van de toelagen en vergoedingen waarop het personeelslid op de datum van de overdracht op reglementaire basis recht heeft, als de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en als aan die voorwaarden blijft voldaan.

Art. 4.In afdeling II van hoofdstuk II van titel X van hetzelfde decreet wordt een artikel 265bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 265bis.De roerende en onroerende goederen van de provincie, zowel van het openbaar als van het privaat domein, die onmisbaar zijn voor de uitoefening van de aangelegenheden, vermeld in artikel 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, alsook de rechten en plichten die verband houden met die aangelegenheden, worden hetzij aan de Vlaamse Gemeenschap, hetzij aan een gemeente zonder schadeloosstelling overgedragen.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen van de overdracht bedoeld in het eerste lid.''. Afdeling 2. - Wijzigingen van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten

betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

Art. 5.In artikel 2 van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, wordt in punt 8° tussen de woorden "de provincies" en de woorden "en de Vlaamse Gemeenschapscommissie" de zinsnede ", binnen het kader van de uitoefening van hun provinciale bevoegdheden" ingevoegd. Afdeling 3. - Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten betreffende

het Lokaal Cultuurbeleid

Art. 6.In het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten betreffende het Lokaal Cultuurbeleid wordt titel 5, die bestaat uit artikel 59 en 60, opgeheven. Afdeling 4. - Wijziging van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende de

ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Art. 7.Artikel 8 van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid wordt opgeheven.

Art. 8.In het opschrift van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid wordt de zinsnede "en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid" opgeheven. Afdeling 5. - Wijzigingen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli

2012

Art. 9.In artikel 4, § 2, van het Cultureel-erfgoed decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten wordt in punt 1° de zinsnede "provincies," opgeheven.

Art. 10.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "provincies," opgeheven.

Art. 11.In artikel 19, derde lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "provincie" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

Art. 12.In artikel 44, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en provinciale" opgeheven.

Art. 13.In artikel 53, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "provincies," opgeheven.

Art. 14.Artikel 139, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "De Vlaamse Regering bepaalt nader hoe tewerkstellingsplaatsen, die beschikbaar zijn voor herverdeling, herverdeeld worden.".

Art. 15.In artikel 141 van hetzelfde decreet worden de woorden "en provincies" opgeheven.

Art. 16.In artikel 143, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Provincies en" opgeheven.

Art. 17.In artikel 144, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "provincies en" opgeheven.

Art. 18.In artikel 145, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "een provincie," opgeheven.

Art. 19.In artikel 146, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "provincies en" opgeheven.

Art. 20.In hoofdstuk 7 van hetzelfde decreet wordt afdeling 2, die bestaat uit artikel 149 tot en met 153, opgeheven.

Art. 21.In artikel 185, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "en 150" opgeheven.

Art. 22.In artikel 187 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "en ten minste één provincie kunnen gezamenlijk" vervangen door het woord "kan";2° in het vierde lid worden de zinsnede ", provincies" en de zinsnede ", de provincie" opgeheven. Afdeling 6. - Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende het

stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

Art. 23.In artikel 4 van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012035982 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012204352 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid sluiten houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband sluiten, worden de woorden "en de provincies" opgeheven.

Art. 24.In hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036573 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 173 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie sluiten, wordt hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 16 tot en met 21, opgeheven.

Art. 25.In hoofdstuk 4 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036573 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 173 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie sluiten, wordt in het opschrift van afdeling 1 de zinsnede "de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies" vervangen door de woorden "de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie".

Art. 26.In artikel 22 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015 en 4 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "de gemeenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies" vervangen door de woorden "de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "en provincies" opgeheven.

Art. 27.In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2013 en 3 juli 2015, wordt de zinsnede ", de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies" vervangen door de woorden "en de Vlaamse Gemeenschapscommissie".

Art. 28.In artikel 24, eerste lid, artikel 25, eerste lid, artikel 26, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband sluiten, en artikel 27, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015 en 4 december 2015, wordt de zinsnede ", de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies" vervangen door de woorden "en de Vlaamse Gemeenschapscommissie".

Art. 29.In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013206603 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector type decreet prom. 08/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036094 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap type decreet prom. 08/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036095 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling sluiten, wordt de zinsnede ", de provincies" opgeheven. Afdeling 7. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13

december 2013

Art. 30.In artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het cijfer "2,5" vervangen door het cijfer "3,97";2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het cijfer "1,6" vervangen door het cijfer "2,54";3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : " § 3.In afwijking van paragraaf 1 bedraagt het tarief voor materieel en outillage als vermeld in artikel 471, § 3, van het federale WIB 92, 3,97% vermenigvuldigd met de coëfficiënt, vermeld in het tweede lid.

De toepassing van de coëfficiënt mag geen aanleiding geven tot een hoger tarief dan het tarief dat van toepassing is in het vorige aanslagjaar, met uitzondering van het aanslagjaar waarin dit decreet in werking treedt waarbij de toepassing van de coëfficiënt geen aanleiding mag geven tot een hoger tarief dan 3,97%.".

Art. 31.Artikel 2.1.4.0.2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/07/2015 numac 2015035711 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "Art. 2.1.4.0.2. § 1. Overeenkomstig artikel 464/1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zijn de provincies, gemeenten en de agglomeraties gemachtigd om opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. § 2. Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar.

Als een gemeente de opbrengst van haar deel in die onroerende voorheffing evenwel wil wijzigen, geeft ze dat expliciet aan in haar beslissing en vermeldt ze afzonderlijk : 1° het aantal opcentiemen dat nodig is om, op haar niveau, dezelfde opbrengst te verkrijgen als in het aanslagjaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt;2° het aantal opcentiemen dat voor het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt daadwerkelijk wordt geheven. § 3. Voor iedere provincie van het Vlaamse Gewest mogen de provinciale opcentiemen niet meer bedragen dan : 1° voor de provincie Antwerpen : 145,33 opcentiemen;2° voor de provincie Limburg : 214,52 opcentiemen;3° voor de provincie Oost-Vlaanderen : 148,47 opcentiemen;4° voor de provincie Vlaams-Brabant : 171,75 opcentiemen; 5° voor de provincie West-Vlaanderen : 186,22 opcentiemen.".

Art. 32.In artikel 2.1.5.0.1, § 1, 2°, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de tabel wordt vervangen door volgende tabel :

"aantal kinderen dat in aanmerking komt

totaalbedrag van de vermindering in euro

2

8,58

3

13,58

4

19,01

5

24,92

6

31,25

7

38,06

8

45,35

9

53,07

10

61,30


2° de woorden "5,40 euro" worden telkens vervangen door de woorden "8,58 euro".

Art. 33.Artikel 2.1.5.0.6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "Art. 2.1.5.0.6. Voor de onbebouwde onroerende goederen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, vermeld in artikel 17 van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wordt aan de belastingplichtige een belastingkrediet toegekend dat gelijk is aan : 1° 2,5 % van het kadastraal inkomen als het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 1, van toepassing is; 2° 1,6 % van het kadastraal inkomen als het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 2, van toepassing is; 3° 2,5 % van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de coëfficiënt, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 3, tweede lid, als het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 3, van toepassing is.

Het belastingkrediet, vermeld in het eerste lid, kan nooit meer bedragen dan de onroerende voorheffing, na toepassing van vrijstellingen en verminderingen.

Het belastingkrediet, vermeld in het eerste lid, komt volledig ten laste van het Vlaamse Gewest.

Het belastingkrediet, vermeld in het eerste lid, geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgestelde plan, vermeld in artikel 21, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, vermeld in artikel 2.2.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.".

Art. 34.Artikel 2.1.5.0.7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "Art. 2.1.5.0.7. Aan de belastingplichtige rechtspersoon wordt een belastingkrediet toegekend dat gelijk is aan : 1° 2,5 % van het kadastraal inkomen als het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 1, van toepassing is; 2° 1,6 % van het kadastraal inkomen als het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 2, van toepassing is; 3° 2,5 % van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de coëfficiënt, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 3, tweede lid, als het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, § 3, van toepassing is.

Het belastingkrediet, vermeld in het eerste lid, kan nooit meer bedragen dan de onroerende voorheffing, na toepassing van vrijstellingen en verminderingen.

Het belastingkrediet, vermeld in het eerste lid, komt volledig ten laste van het Vlaamse Gewest.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 35.Het decreet van 31 mei 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten0 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wordt opgeheven.

Art. 36.§ 1. In afwijking van artikel 2, § 3, van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten kan de provincie Vlaams-Brabant een investeringsfonds oprichten ter ondersteuning van bestaande en nieuwe welzijns- en zorgvoorzieningen teneinde mee de bestaande achterstand aan aanbod van welzijns- en zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant weg te werken, conform de modaliteiten die daarvoor bij decreet worden bepaald. § 2. De provincies worden gemachtigd om hun betrokkenheid in of de ondersteuning van instellingen voort te zetten tot een door de Vlaamse Regering voor elke instelling vast te stellen datum, voor zover die instellingen zijn opgenomen op een lijst die door de Vlaamse Regering is vastgesteld. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en nadere regelen waaronder de provincies hun betrokkenheid en ondersteuning kunnen verderzetten.

Art. 37.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018, met uitzondering van artikel 30 tot en met 34, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2018.

Art. 38.Artikel 2.1.4.0.2, § 3, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd bij dit decreet, treedt buiten werking vanaf het aanslagjaar 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 november 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Document. - Ontwerp van decreet, 880 - Nr. 1.

Zitting 2016-2017 Documenten. - Verslag, 880 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 880 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 november 2016.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^