Decreet van 19 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de invoering van de euro betreft

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035703
pub.
04/06/2002
prom.
19/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2002. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de invoering van de euro betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasgingen, wat de invoering van de euro betreft.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 56 van het Wetboek der successierechten, vervangen bij het decreet van 21 december 2001, worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « 20.000 EUR » telkens vervangen door de woorden « 18.750 EUR »; 2° in het derde lid worden de woorden « 2.500 EUR » vervangen door de woorden « 2.400 EUR ».

Art. 3.In artikel 81, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gewijzigd bij decreet van 20 december 1996 worden, wat het Vlaamse Gewest betreft, de woorden « 500 F » vervangen door de woorden « 12,50 EUR ».

Art. 4.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 april 2002.

De Minister-President van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN _______ Nota Zitting 2001-2002.

Stukken. - Voorstel van decreet : 1054, nr. 1. - Verslag : 1054, nr. 2.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 27 maart 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^