Decreet van 19 december 1997
gepubliceerd op 31 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035067
pub.
31/01/1998
prom.
19/12/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 1997. Decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.§ 1. In dit decreet wordt onder onroerende voorheffing het totale bedrag aan onroerende voorheffing en provinciale en gemeentelijke opcentiemen verstaan dat ten laste van de belastingplichtige met betrekking tot het aanslagjaar 1998 werd ingekohierd. § 2. Aan ondernemingen actief in de sectoren van de bewerkende en de verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid en het wegtransport wordt op hun verzoek, dat uiterlijk op 30 juni 1998 het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dient te bereiken, een investeringstegemoetkoming verleend die in mindering komt van de onroerende voorheffing op onroerende goederen, met inbegrip van materieel en outillage, die door de belastingplichtige in het Vlaamse Gewest zijn belegd en die door deze ondernemingen voor de uitoefening van beroepswerkzaamheden worden aangewend.

Art. 3.§ 1. Deze investeringstegemoetkoming wordt toegekend : 1° in de mate dat de belastingplichtige tijdens het kalenderjaar 1997 het bedrag van de investeringstegemoetkoming waarop hij overeenkomstig §§ 2, 3 en 4 kan aanspraak maken, heeft geïnvesteerd in nieuwe materiële en/of immateriële vaste activa;2° indien de tewerkstelling van de belastingplichtige in het Vlaamse Gewest in het kalenderjaar 1997 toegenomen of minstens behouden is in vergelijking met het kalenderjaar 1996. § 2. De investeringstegemoetkoming bedraagt : 1° 20 000 BEF per personeelseenheid tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest voor kleine ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden inzake personeelsbestand, jaaromzet en balanstotaal, en samenstelling van kapitaal voor kleine ondernemingen in toepassing van de wet van 4 augustus 1978 inzake economische expansie en zoals omschreven in de communautaire kaderregeling van 16 juli 1996 inzake overheidssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen;2° 10 000 BEF per personeelseenheid tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest voor de overige belastingplichtigen. § 3. De investeringstegemoetkoming wordt verhoogd met : 1° ofwel 5 000 BEF per bijkomend gecreëerde arbeidsplaats in het Vlaamse Gewest in de loop van het kalenderjaar 1997;2° ofwel 10 000 BEF per bijkomend gecreëerde arbeidsplaats in het Vlaamse Gewest voor een laaggeschoolde langdurig werkloze in de loop van het kalenderjaar 1997. § 4. Het totale bedrag van de investeringstegemoetkoming kan per belastingplichtige nooit meer bedragen dan de onroerende voorhefing te zijnen laste ingekohierd, met een absoluut maximum van 100 000 ECU. § 5. Het verkrijgen en behouden van het voordeel van de investeringstegemoetkoming is onderworpen aan de voorwaarde dat de onderneming de volgende verbintenis aangaat en naleeft : dat zij geen steunmaatregelen zal aanvragen of genieten die ertoe zouden leiden dat wat deze steun betreft de « de minimis » regel vervat in de Mededeling van de Europese Commissie 96/C 68/06 niet van toepassing zou zijn. § 6. De investeringstegemoetkoming betreft eveneens de onroerende voorheffing verschuldigd door belastingplichtigen die de betreffende onroerende goederen verhuren of in financiële leasing geven aan ondernemingen die de goederen aanwenden in de be- of verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid en het wegtransport in het Vlaamse Gewest, en waarbij de huurder of leasingnemer aan de vereisten inzake toename of behoud van de tewerkstelling en investeringen, zoals omschreven in artikel 3, § 1, voldoet. In dat geval is de investeringstegemoetkoming onderworpen aan de voorwaarde dat de investeringstegemoetkoming volledig wordt overgedragen ten gunste van deze huurder of leasingnemer.

Art. 4.De Vlaamse regering omschrijft de begrippen been verwerkende nijverheid, bouwnijverheid, wegtransport en laaggeschoolde langdrurig werkloze, bepaalt wat onder personeelseenheid wordt verstaan, alsook de criteria voor de vaststelling van de toename of het behoud van de tewerkstelling, stelt bijzondere regels vast ten aanzien van ondernemingen die niet per kalenderjaar boekhouden en stelt nadere regelen vast inzake aanvraag en controle.

Art. 5.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media, E. VAN ROMPUY Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^