Decreet van 19 december 2002
gepubliceerd op 25 december 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028213
pub.
25/12/2002
prom.
19/12/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2002. - Decreet houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen of de diensten met afzonderlijk beheer, opgericht bij of krachtens een wet of een decreet, die tot de bevoegdheid van het Waalse Gewest behoren en waaraan financiële middelen worden toegekend ten laste van de begroting van het Waalse Gewest, dienen al hun financiële rekeningen en al hun beleggingen aan een door de Waalse Regering aangewezen kredietinstelling toe te vertrouwen. § 2. De publiekrechtelijke rechtspersonen of de diensten met afzonderlijk beheer, bedoeld in § 1, worden hierna vermeld : - "Centre régional d'aide aux communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten); - "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen); - "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling); - "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" (Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen); - "Office de promotion du tourisme" (Dienst voor de bevordering van het toerisme); - "Institut du patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium); - "Société régionale wallonne du transport" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij); - "Centre hospitalier psychiatrique (psychiatrisch ziekenhuis) Le Chêne aux Haies"; - "Centre hospitalier psychiatrique (psychiatrisch ziekenhuis) Les Marronniers". § 3. De Waalse Regering heeft tot taak de regels te bepalen voor het beheer binnen de thesaurie van het Waalse Gewest, voor de rekeningen en de beleggingen van de in § 1 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen of de diensten met afzonderlijk beheer.

Art. 3.De adviesprocedures die op het vlak van de organen van de in artikel 2 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen worden geregeld, en die betrekking hebben op ieder voorontwerp van decreet, van besluit, van reglement of werkingsregel waarbij ze betrokken kunnen zijn, zijn niet van toepassing in het kader van dit decreet.

Art. 4.De met dit decreet strijdige wets-, decreets-, reglements-, of statuutsbepalingen worden opgeheven. Alle met dit decreet strijdige bepalingen die in de beheerscontracten of iedere andere overeenkomst zouden vermeld staan, worden als nietig beschouwd, zonder inbreuk te maken op de andere bepalingen van deze documenten.

Art. 5.De Waalse Regering brengt jaarlijks verslag uit bij het Waalse Parlement over het gevoerde beleid inzake beheer van de thesaurie en de schuldenlast van het Waalse Gewest. Dat verslag wordt uiterlijk tegen 30 juni van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan het Waalse Parlement overgemaakt.

Art. 6.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 december 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad 428 (2002 - 2003) nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 19 december 2002.

Bespreking. - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^