Decreet van 19 december 2008
gepubliceerd op 24 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bron
vlaamse overheid
numac
2008036450
pub.
24/12/2008
prom.
19/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers, met behoud van de opdracht, vermeld in artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd.

Art. 3.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Art. 4.Dit decreet is van toepassing op alle openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten van het Nederlandse taalgebied onder voorbehoud van de toepassing van de regelingen, vermeld in artikel 5, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

TITEL II. - Het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn HOOFDSTUK I. - De raad voor maatschappelijk welzijn Afdeling I. - De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn

Art. 5.§ 1. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn die bestaat uit : 1° negen leden in de gemeenten met niet meer dan 15 000 inwoners;2° elf leden in de gemeenten met 15 001 tot en met 50 000 inwoners;3° dertien leden in de gemeenten met 50 001 tot en met 150 000 inwoners;4° vijftien leden in de gemeenten met meer dan 150 000 inwoners. Als het aantal leden van de gemeenteraad van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, minder bedraagt dan het aantal leden, vermeld in het eerste lid, wordt het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn teruggebracht tot het aantal leden van de gemeenteraad. § 2. Uiterlijk op 1 juni van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, stelt de Vlaamse Regering een lijst op van het aantal te verkiezen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend op basis van de bevolkingsaantallen van de gemeenten die, overeenkomstig artikel 5, laatste lid, van de Nieuwe Gemeentewet door de Minister van Binnenlandse Zaken worden vastgesteld en in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, en wordt opdracht gegeven tot bekendmaking van de lijst in het Belgisch Staatsblad. Het in aanmerking te nemen inwonertal is het aantal personen dat ingeschreven is in het rijksregister van de natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen hun hoofdverblijfplaats in de desbetreffende gemeente hadden.

Het bevolkingsaantal op 1 januari, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, wordt, met behoud van de toepassing van het eerste lid, vanaf 1 januari volgend op de bekendmaking ervan, in aanmerking genomen als bevolkingscijfer in dit decreet.

Art. 6.§ 1. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt om de zes jaar volledig vernieuwd. Met behoud van de toepassing van artikel 17bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn verkozen door de gemeenteraadsleden. Zij zijn herverkiesbaar. § 2. Naar aanleiding van een algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn blijven de uittredende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in functie tot de geloofsbrieven van de nieuw verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn onderzocht zijn en tot de installatie van de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaatsgehad.

Art. 7.Om tot werkend lid van een raad voor maatschappelijk welzijn of tot opvolger te kunnen worden verkozen, moet iemand op de dag van de algehele verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn : 1° Belg zijn;2° de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;3° ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend;4° zich niet bevinden in een van de gevallen van onverkiesbaarheid, vermeld in artikel 65 van de Gemeentekieswet. Artikel 65, tweede lid, van de Gemeentekieswet is van toepassing als de inbreuken, vermeld in deze bepaling, werden gepleegd tijdens de uitoefening van een ambt binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een gemeenteambt.

Art. 8.De raad voor maatschappelijk welzijn mag ten hoogste voor een derde bestaan uit gemeenteraadsleden die hun mandaat uitoefenen binnen de gebiedsomschrijving van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn mag tevens ten hoogste voor een derde bestaan uit personeelsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder personeelsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, de personeelsleden met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden, de leden van de vrijwillige ambulancediensten en het gemeentelijk onderwijzend personeel.

Als op de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn meer gemeenteraadsleden of personeelsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, verkozen werden voor de raad voor maatschappelijk welzijn dan het aantal toegelaten gemeenteraadsleden of personeelsleden, vermeld in het eerste en het tweede lid, geldt de voorrangsregeling, vermeld in artikel 12.

Het eerste lid heeft geen uitwerking tussen de datum van de installatie van de gemeenteraad, verkozen na een algehele vernieuwing, en de installatie van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 16.

Het eerste en het tweede lid hebben geen uitwerking als de raad voor maatschappelijk welzijn rechtstreeks verkozen wordt door de vergadering van de gemeenteraadskiezers.

De procedure, vermeld in artikel 14, tweede lid, is met behoud van de toepassing van artikel 13 van toepassing als ingevolge onvoldoende ontvankelijke voordrachten er bij de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn geen volledige raad voor maatschappelijk welzijn verkozen kon worden.

Art. 9.Met behoud van de toepassing van artikel 17bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn uit personen van verschillend geslacht.

Art. 10.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 17bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers, vermeld in het vijfde lid, schriftelijk voorgedragen door de verkozenen voor de gemeenteraad. De kandidaten stemmen in door een ondertekende verklaring op de gedagtekende voordrachtsakte. Om ontvankelijk te zijn, moet de voordrachtsakte ondertekend zijn door ten minste de meerderheid van de verkozenen van eenzelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Als de lijst maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Alleen de handtekeningen van de leden van de gemeenteraad die de eed hebben afgelegd, worden daartoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de voordrachtsakte hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd.

Niemand van de personen die deelgenomen hebben aan de gemeenteraadsverkiezingen en voorgedragen worden, kan kandidaat zijn op een voordrachtsakte die niet ondertekend is door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen. Als de lijst maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen. Alleen de handtekeningen van de leden van de gemeenteraad die de eed hebben afgelegd, worden daartoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de voordrachtsakte hebben ondertekend en die nadien als gemeenteraadslid de eed hebben afgelegd.

Niemand kan meer dan één voordrachtsakte ondertekenen. De overtreding van dat verbod heeft in alle voordrachtsakten de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dat voorschrift werden geplaatst. Een verkozene die meer dan één voordrachtsakte ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen, en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen, vermeld in titel VII, hoofdstuk II, of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.

De voordrachtsakte is alleen ontvankelijk als de voordracht betrekking heeft op kandidaat-werkende leden van verschillend geslacht en als voor elk kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers worden vermeld.

De voordrachtsakte vermeldt voor elk kandidaat-werkend lid een of meer kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde waarin die zijn voorbestemd om het lid op te volgen. Dezelfde persoon kan opvolger zijn van twee of meer werkende leden die op dezelfde akte werden voorgedragen. Dezelfde persoon kan tevens kandidaat-werkend lid en kandidaat-opvolger zijn.

De voordrachtsakte kan tevens de einddatum van het mandaat van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, samen met de naam van de persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de voordrachtsakte als opvolger is vermeld. Als het mandaat eindigt voor de einddatum, vermeld in de akte, neemt de opvolger vervroegd het mandaat op.

De voordrachtsakten worden uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad in tweevoud aan de gemeentesecretaris overhandigd. Voordrachtsakten die na die datum zijn ingediend, zijn niet ontvankelijk.

De indiener van de voordrachtsakte krijgt het tweede exemplaar terug nadat daarop voor ontvangst getekend werd. § 2. Voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden verkozen, gaat de gemeenteraad na of de voordrachtsakte ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in § 1. § 3. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden gekozen door de gemeenteraad van de gemeente die de gebiedsomschrijving van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormt. De voorzitter van de gemeenteraad kondigt onmiddellijk de verkiezingsuitslag af. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels en de procedure die in acht moeten worden genomen bij de indiening van de voordrachtsakten en bij de verkiezingen.

Art. 11.§ 1. De verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft plaats tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad in openbare zitting. Voor de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft elk gemeenteraadslid : 1° één stem als er minder dan vier leden te verkiezen zijn;2° drie stemmen als er vier of vijf leden te verkiezen zijn;3° vier stemmen als er zes of zeven leden te verkiezen zijn;4° vijf stemmen als er acht of negen leden te verkiezen zijn;5° zes stemmen als er tien of elf leden te verkiezen zijn;6° acht stemmen als er twaalf of meer leden te verkiezen zijn. Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft. Op elk stembiljet brengt hij een stem uit voor een werkend lid. § 2. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden verkozen bij geheime stemming en in één enkele stemronde. De gemeenteraadsleden kunnen hun stem geldig uitbrengen ten gunste van een bloed- of aanverwant.

Art. 12.Met behoud van de toepassing van artikel 13 zijn de kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen, verkozen tot werkende leden.

Bij staking van stemmen wordt voorrang verleend in de volgende orde : 1° aan de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bekleedt.Als er twee of meer kandidaten in dat geval zijn, dan wordt voorrang verleend aan de kandidaat die zijn mandaat onafgebroken het langst heeft uitgeoefend; 2° aan de kandidaat die vroeger een mandaat in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft uitgeoefend.Als er twee of meer kandidaten in dat geval zijn, dan wordt voorrang verleend aan de kandidaat die zijn mandaat onafgebroken het langst heeft uitgeoefend en, bij gelijke duur, aan de kandidaat die het laatst is afgetreden; 3° aan de jongste kandidaat in jaren. Als de verkiezing van de verkozene vernietigd wordt wegens onverkiesbaarheid, wordt hij met behoud van de toepassing van artikel 9 vervangen door zijn opvolger.

De kandidaten die als opvolgers van een verkozen werkend lid werden voorgedragen, zijn met behoud van de toepassing van artikel 9 de opvolgers van het voormelde lid.

Art. 13.Als de raad voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk na zijn algehele verkiezing niet rechtsgeldig is samengesteld overeenkomstig artikel 9, wordt de, in voorkomend geval met toepassing van artikel 12, tweede lid, laatst verkozen persoon die voorkomt op de voordrachtsakte waarvan het hoogste aantal leden is verkozen, van rechtswege vervangen door de persoon van het andere geslacht die voorkomt op diezelfde voordrachtsakte en die het meeste stemmen heeft behaald en bij gelijk aantal of geen stemmen de eerste persoon van het andere geslacht op die voordrachtsakte. Onder laatst verkozen persoon wordt verstaan de persoon die het minst aantal stemmen heeft gehaald.

Als er meerdere voordrachtsakten zijn in de zin van het vorige lid, wordt de, in voorkomend geval met toepassing van artikel 12, tweede lid, laatst verkozen persoon die voorkomt op een van die voordrachtsakten, van rechtswege vervangen door de persoon van het andere geslacht van dezelfde voordrachtsakte als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat vervangen wordt, die het meeste stemmen heeft behaald en bij gelijk aantal of geen stemmen de eerste persoon van het andere geslacht op die voordrachtsakte. Onder laatst verkozen persoon wordt verstaan de persoon die het minst aantal stemmen heeft gehaald.

Als die persoon van het andere geslacht met een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn een band heeft als vermeld in artikel 20 wordt het oorspronkelijk verkozen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn evenwel van rechtswege vervangen door de eerstvolgende persoon van het andere geslacht die op dezelfde voordrachtsakte voorkomt.

Als overeenkomstig de vorige leden niet tot vervanging kan worden overgegaan, wordt met toepassing van artikelen 9 en 14, in de vervanging voorzien.

Art. 14.Als een werkend lid voor zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn of verhinderd is en als hij, met behoud van de toepassing van artikel 9, geen opvolger of opvolgers meer heeft, kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, met behoud van de toepassing van artikel 9, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. Die voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht aan de gemeentesecretaris worden overhandigd. In dat geval is de kandidaat verkozen verklaard en worden de kandidaat-opvolgers aangesteld in de orde van hun voordracht. Een opvolger die ingevolge zijn geslacht het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat ontslag genomen heeft, niet kon opvolgen, wordt geacht opvolger te zijn van het nieuw verkozen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en neemt rang in vóór de opvolgers, vermeld op de voordrachtsakte.

Als er binnen de zestig dagen nadat een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn of de datum van zijn verhindering ingaat geen vervanger wordt voorgedragen of als er geen vervanger kan worden voorgedragen, dan wordt met behoud van de toepassing van artikel 9 in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over zoveel stemmen beschikt als vermeld in artikel 11 en waarbij de kandidaat of de kandidaten die de meeste stemmen behalen als verkozen worden verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 12 van toepassing. De kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers worden met toepassing van artikel 10 voorgedragen, met dien verstande dat de voordrachtsakten op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarop het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden verkozen, aan de gemeentesecretaris worden overhandigd.

Art. 15.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 18bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt het dossier van de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers onverwijld bezorgd aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dat rechtscollege is bevoegd om bezwaren te behandelen die tegen de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn worden ingebracht. § 2. Alleen de gemeenteraadsleden en de personen die voorkomen op de voordrachtsakte, vermeld in artikel 10, § 1, en in artikel 14, zijn gerechtigd om bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van onontvankelijkheid, bij het secretariaat van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen worden ingediend, hetzij met een aangetekende brief, hetzij met een brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk de vijfde dag die volgt op de afkondiging van de verkiezingsuitslag. Bij indiening met een aangetekende brief is de datum van het postmerk bepalend.

Het is verboden, op straffe van gevangenisstraffen van een maand tot twee jaar, dat ontvangstbewijs te antidateren. § 3. Het bezwaar wordt ingesteld met een verzoekschrift, waarin ten minste een feitelijke omschrijving is opgenomen van de ingeroepen argumenten. Het bezwaarschrift wordt gedagtekend en, op straffe van onontvankelijkheid, ondertekend door de verzoeker of zijn raadsman.

Het vermeldt : 1° de naam en de woonplaats van de verzoeker.Als woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de verzoeker, wordt dat in het verzoekschrift aangegeven; 2° het voorwerp van het bezwaar. § 4. De verzoeker kan bij zijn verzoekschrift de overtuigingsstukken voegen die hij nodig acht. De verzoeker kan achteraf alleen aanvullende overtuigingsstukken aan het dossier laten toevoegen, als die hem bij de opmaak van het verzoekschrift nog niet bekend waren. De verzoeker bezorgt in dat geval onverwijld een kopie van de aanvullende overtuigingsstukken aan de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De overtuigingsstukken worden door de verzoeker gebundeld en geïnventariseerd.

Een onontvankelijk verzoekschrift kan gedurende de bezwaartermijn worden vervangen door een nieuw verzoekschrift, dat uitdrukkelijk de intrekking van het eerdere verzoekschrift bevestigt.

Het secretariaat van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen schrijft elk bezwaar en het aantal overtuigingsstukken en aanvullende overtuigingsstukken in een register.

Het bezwaar is niet opschortend ten aanzien van de verkiezingen.

Het bezwaarschrift wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 85ter, § 6, van de Gemeentekieswet. § 5. De dag na de ontvangst van het bezwaarschrift bezorgt het secretariaat van de Raad voor Verkie-zingsbetwistingen dat bezwaarschrift en de overtuigingsstukken aan de gemeente, aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de kandidaten van wie de verkiezing of verkiezingsrang wordt betwist. § 6. Iedereen die een bezwaar heeft ingediend dat ongegrond blijkt en waarvan vaststaat dat het is ingediend met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft met een geldboete van 50 tot 500 euro. § 7. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet uitspraak, als er bezwaar wordt ingediend, of kan ambtshalve uitspraak doen in de overige gevallen, binnen dertig dagen na de ontvangst van het dossier, over de geldigheid van de verkiezingen. Hij herstelt, in voorkomend geval, de vergissingen die begaan zijn bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Als binnen die termijn geen uitspraak is gedaan, wordt de verkiezing als regelmatig beschouwd. § 8. Een lid van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zet de zaak uiteen en de beslissing wordt uitgesproken in openbare vergadering. De beslissing is met redenen omkleed en vermeldt de naam van de verslaggever en de namen van de aanwezige leden, alles op straffe van nietigheid.

De beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of het feit dat de termijn van dertig dagen is verstreken, wordt door het secretariaat van dat rechtscollege meegedeeld aan de gemeente en aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, de opvolgers van wie de verkiezing werd vernietigd en de opvolgers van wie de verkiezingsrang werd gewijzigd, alsook de personen die bezwaren hebben ingediend, worden daarvan op de hoogte gebracht met een aangetekende brief of met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs. De beslissing van het rechtscollege heeft op zijn vroegst uitwerking na het verstrijken van de termijnen, vermeld in § 9, om beroep in te stellen bij de Raad van State. § 9. De natuurlijke personen en de rechtspersonen, vermeld in § 8, kunnen bij de Raad van State beroep instellen binnen acht dagen na de mededeling of de kennisgeving, vermeld in § 8. Het beroep schorst de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tot vernietiging of tot wijziging van de verkiezingsuitslag of van de zetelverdeling.

De hoofdgriffier van de Raad van State deelt het beroep binnen acht dagen na de ontvangst ervan mee aan de provinciegouverneur, aan het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan de gemeente en aan de verkozenen van wie de verkiezing of verkiezingsrang wordt betwist. De Raad van State doet uitspraak binnen een termijn van zestig dagen. Het arrest van de Raad van State wordt door de zorg van de hoofdgriffier onmiddellijk ter kennis gebracht van de verzoeker, de provinciegouverneur, het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de gemeente en de verkozenen van wie de verkiezing wordt vernietigd of van wie de verkiezingsrang wordt gewijzigd.

Als een vernietiging definitief geworden is, wordt binnen twintig dagen, vanaf de dag na de kennisgeving van de vernietiging aan de betrokken gemeente, tot een nieuwe verkiezing overgegaan op basis van de overeenkomstig artikelen 10 en 14 ingediende ontvankelijke voordrachtsakte voor de vernietigde verkiezing. Nieuw ingediende voordrachtsakten zijn niet ontvankelijk. Ingeval van onvoldoende voordrachten, is artikel 8, zevende lid, van toepassing, met dien verstande dat de termijn van twintig dagen geldt.

Tot de installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen enkel dringende zaken worden behandeld.

Een vernietiging of een herstel van de verkiezingsuitslag tast de geldigheid niet aan van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn die genomen zijn voor de kennisgeving van de definitieve uitspraak.

Art. 16.§ 1. De voorgedragen kandidaat-werkende leden en hun opvolgers worden, voor de goede orde, door de gemeentesecretaris ten minste acht dagen vóór de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte gebracht van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering. § 2. De installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt van rechtswege plaats op de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om 20 uur, op de derde werkdag na de installatievergadering van de gemeenteraad.

Als overeenkomstig artikel 15, § 9, tot een nieuwe verkiezing werd overgegaan, vindt de installatievergadering plaats op de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om 20 uur, de derde werkdag die volgt op de dag van de verkiezing.

Als de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn niet verkozen kon worden, heeft de installatievergadering plaats om 20 uur, de derde werkdag die volgt op de dag van de aanvullende verkiezing.

Elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale feestdagen, is een werkdag. § 3. In afwachting van de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de installatievergadering voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad, of in voorkomend geval, door de persoon die overeenkomstig artikel 17, ter zitting de eed afneemt van de verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Uiterlijk op de installatievergadering worden de voorgedragen kandidaat-leden van de raad voor maatschappelijk welzijn door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ervan op de hoogte gebracht of zij verkozen werden en of hun geloofsbrieven werden goedgekeurd. § 4. De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers. De geloofsbrieven van de opvolgers worden opnieuw onderzocht door de voorzitter van de gemeenteraad wanneer zij na de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn geroepen worden om een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn te vervangen.

De verkozen leden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, voor ze hun mandaat aanvaarden, de volgende eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad : « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

In geval van algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eedaflegging plaats tijdens de installatievergadering, vermeld in § 1.

Elke andere eedaflegging gebeurt enkel ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris.

Daarvan wordt een door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend proces-verbaal opgemaakt dat naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd.

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht. § 5. De verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die aanwezig zijn op de installatievergadering en die de eed niet afleggen, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat. § 6. De verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die niet aanwezig zijn op de installatie-vergadering en die, nadat ze daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat.

Art. 17.Als de voorzitter van de gemeenteraad nalaat de eed af te nemen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn op de installatievergadering of, bij vervanging van een lid, na de installatievergadering uiterlijk vóór de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt de eed afgenomen door een lid van het college van burgemeester en schepenen volgens de rangorde, waarbij de burgemeester wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een schepen. Als de voorzitter van de gemeenteraad nalaat de eed af te nemen op de installatievergadering, noteert de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad in de notulen van de vergadering. In geval van een latere eedaflegging ondertekent de optredende gemeentemandataris samen met de gemeentesecretaris het proces-verbaal dat naar de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd.

Art. 18.Een verkozen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat voor zijn installatie afstand wil doen van zijn mandaat, brengt de voorzitter van de gemeenteraad daarvan schriftelijk op de hoogte. De afstand wordt definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad daarvan kennis heeft genomen.

Art. 19.§ 1. Het mandaat van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat tijdens zijn mandaat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden of zich in een toestand van onverenigbaarheid bevindt, wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn voor vervallen verklaard nadat het betrokken lid van de raad voor maatschappelijk welzijn is gehoord. Als het om een onverenigbaarheid van ambten of mandaten gaat, verzoekt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vooraf om binnen vijftien dagen een einde te maken aan die situatie.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn brengt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, evenals de betrokkene, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, onmiddellijk op de hoogte van feiten die het verval van mandaat met zich kunnen meebrengen. Als de raad voor maatschappelijk welzijn niet optreedt binnen twee maanden nadat hij heeft kennisgenomen van de feiten die verval met zich kunnen meebrengen, treedt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in zijn plaats op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of van het openbaar ministerie. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt geacht kennis te hebben van de feiten die verval met zich kunnen meebrengen, hetzij vanaf de ontvangst van een bezwaar van een ander lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of van het openbaar ministerie, hetzij vanaf de verzending van de kennisgeving door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. § 2. De vervallenverklaring heeft pas gevolg vanaf de kennisgeving aan het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van de uitspraak van het verval door de raad voor maatschappelijk welzijn of de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ze tast de geldigheid van de eerdere beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan. § 3. Als de betrokkene, zelfs bij ontstentenis van enige kennisgeving, zijn mandaat blijft uitoefenen hoewel hij kennis heeft van de oorzaak van het verval, is hij strafbaar met de straffen, vermeld in artikel 262 van het Strafwetboek. § 4. Als een geïnstalleerd lid van de raad voor maatschappelijk welzijn lid wordt van de gemeenteraad, wordt hij geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn als hij zich bevindt in het geval, vermeld in artikel 8, eerste lid.

Als een gemeenteraadslid een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn opvolgt en als daardoor afbreuk gedaan wordt aan artikel 8, eerste lid, kan hij niet worden geïnstalleerd.

Als een geïnstalleerd lid van de raad voor maatschappelijk welzijn personeelslid wordt van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, wordt hij geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn, als hij zich bevindt in het geval, vermeld in artikel 8, tweede lid.

Als een persoon die ook personeelslid is van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn opvolgt en als daardoor afbreuk gedaan wordt aan artikel 8, tweede lid, kan hij niet worden geïnstalleerd.

Art. 20.De volgende personen kunnen geen deel uitmaken van een raad voor maatschappelijk welzijn : 1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voor zover het ambtsgebied van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied;2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;3° met behoud van de toepassing van artikel 24, 3°, de burgemeesters en de schepenen, met uitzondering van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsmede de leden van de colleges van federaties van gemeenten en agglomeraties;4° de gemeentesecretaris van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend;5° de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bezoldigde personeelsleden, alsmede alle overige personen die er werken, vermeld in artikel 109, § 2;6° de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of echtgenoten in de raad voor maatschappelijk welzijn van hetzelfde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Als bloed- of aanverwanten in een van die graden of twee echtgenoten worden gekozen bij dezelfde verkiezing, dan wordt de voorkeur bepaald door de met toepassing van artikel 12 bepaalde verkiezingsrang. Als twee bloed- of aanverwanten in een verboden graad of twee echtgenoten worden gekozen, de ene tot lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, de andere tot opvolger, dan geldt het verbod om zitting te nemen alleen voor de opvolger. Tussen opvolgers die voor opengevallen plaatsen in aanmerking komen, wordt de voorrang allereerst bepaald door de tijdsorde van de vacatures. Tussen personen die gelijktijdig door opvolging lid van de raad voor maatschappelijk welzijn worden, wordt de voorrang bepaald door de verkiezingsrang van de werkende leden die ze opvolgen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld.

Aanverwantschap die later tot stand komt tussen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, brengt geen verval van hun mandaat mee. Dat geldt niet bij een huwelijk tussen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en als er een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek werd afgelegd. De onverenigbaarheid wordt geacht op te houden door het overlijden van de persoon door wie ze tot stand is gekomen, door echtscheiding of door het beëindigen van de wettelijke samenwoning.

Het eerste lid, 3°, heeft geen uitwerking tussen de installatievergadering van de gemeenteraad en de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voor een maximale duur van drie werkdagen.

Art. 21.Het verkozen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat zich op het ogenblik van zijn installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in een situatie bevindt die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de eed niet afleggen en wordt bijgevolg geacht afstand te doen van het aan hem toegekende mandaat.

Art. 22.Met behoud van de toepassing van artikelen 21 en 21bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn doet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak over geschillen die rijzen in verband met de afstand, het verval, het ontslag of de verhindering van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of ondervoorzitter, lid van het vast bureau of van een bijzonder comité, geschillen die rijzen in verband met het goedkeuren van de geloofsbrieven, de eedaflegging, de kennis van de bestuurstaal, vermeld in artikel 57, de verkiezing, benoeming, vervanging en opvolging van de leden van het vast bureau en een bijzonder comité en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of ondervoorzitter, en over de beroepen, ingesteld overeenkomstig artikelen 170, 171 en 176. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen doet eveneens uitspraak over geschillen die rijzen met betrekking tot de voorwaarden waaraan een vertrouwenspersoon als vermeld in artikelen 28 en 69 moet voldoen, alsmede of het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de ondervoorzitter of het lid van het vast bureau of een bijzonder comité voldoet aan de voorwaarden om beroep te kunnen doen op een vertrouwenspersoon.

Tegen de uitspraken van het rechtscollege, vermeld in het eerste lid, is binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving een beroep mogelijk bij de Raad van State. Dat beroep is niet schorsend. De hoofdgriffier van de Raad van State deelt het beroep binnen acht dagen na de ontvangst ervan mee aan de betrokkene, aan het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de gemeente. De Raad van State doet uitspraak binnen zestig dagen. Het arrest van de Raad van State wordt door de zorg van de hoofdgriffier onmiddellijk ter kennis gebracht van de betrokkene, de provinciegouverneur, het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente.

Art. 23.Artikelen 19, 21 en 22 doen geen afbreuk aan het volgende : 1° de regeling vermeld in artikelen 21 en 23 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de randgemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;2° de regeling, vermeld in artikelen 21bis en 23 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de gemeente Voeren.

Art. 24.De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de verhindering van de volgende personen : 1° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en vervangen wil worden.Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever; 2° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Dat lid van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt op zijn schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week vóór de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan die gedurende welke het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan. In geval van de geboorte of de adoptie van een meerling, kan op verzoek van het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken; 3° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat met toepassing van artikel 63, eerste lid, van het Gemeentedecreet tot burgemeester wordt benoemd ter vervanging van een verhinderde of geschorste burgemeester of met toepassing van artikel 50, § 1, van het Gemeentedecreet tot schepen wordt verkozen ter vervanging van een verhinderde of geschorste schepen.4° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid gedurende minimaal twaalf weken niet aanwezig wenst te zijn op de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en vervangen wil worden.Hij richt daartoe aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn een schriftelijk verzoek, vergezeld van een verklaring op erewoord waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld.

Art. 25.Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Art. 26.Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 10 of in voorkomend geval artikel 14.

De geloofsbrieven van de opvolgers worden onderzocht overeenkomstig artikel 16, § 4. Behoudens in het geval van een afstand van mandaat vóór of op de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en met behoud van de toepassing van artikel 17 gebeurt de eedaflegging enkel ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris.

Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen van de eedaflegging of van de beëindiging van de periode van verhindering op de hoogte gebracht.

Art. 27.§ 1. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ontvangen ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. De Vlaamse Regering stelt een lijst op van vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatsverplichtingen van de leden voor wie de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement kan bepalen dat presentiegeld wordt verleend. § 2. Het presentiegeld bedraagt voor de aanwezigheid op de raad voor maatschappelijk welzijn evenveel als het presentiegeld van de gemeenteraadsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, voor hun aanwezigheid op de gemeenteraad.

Het presentiegeld bedraagt voor het bijwonen van de vergaderingen van het vast bureau en voor het bijwonen van de vergaderingen van een bijzonder comité en voor de overige vergaderingen van de lijst, vermeld in § 1, maximaal evenveel als het presentiegeld van de gemeenteraadsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, voor hun aanwezigheid op de gemeenteraad. Indien de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing over het presentiegeld genomen heeft, bedraagt het presentiegeld evenveel als het presentiegeld van de gemeenteraadsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, voor hun aanwezigheid op de gemeenteraad.

De raad voor maatschappelijk welzijn vermindert op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt, de presentiegelden van het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen ontvangt, of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vult die vergoeding aan op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt, met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

De som van de presentiegelden, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde van een schepen van een gemeente met 50 000 inwoners. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de grenzen waarbinnen de raad voor maatschappelijk welzijn kan bepalen welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat, voor terugbetaling in aanmerking komen. § 4. De raad voor maatschappelijk welzijn kent de eretitels toe aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. § 5. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de normale uitoefening van hun mandaat.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn sluit tevens een verzekering af voor ongevallen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun mandaat. § 6. Behalve in geval van herhaling is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt veroordeeld wegens een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn mandaat, met uitzondering van de persoonlijke inbreuk begaan op de verkeersreglementering.

De regresvordering van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten aanzien van de veroordeelde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn is beperkt tot de gevallen van bedrog, zware schuld of lichte schuld die bij hen gewoonlijk voorkomen.

Art. 28.§ 1. Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit de personen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die legaal binnen de Europese Unie verblijven, op voorwaarde dat deze aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in een situatie als vermeld in artikel 20, met uitzondering van het verbod in verband met bloed- en aanverwantschap ten aanzien van het lid met een handicap en een situatie als vermeld in artikel 24. § 2. Voor de toepassing van § 1 bepaalt de Vlaamse Regering de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn met een handicap. § 3. Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, maar hij is niet gehouden tot de eedaflegging. Hij heeft eveneens recht op presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Afdeling II. - De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn

Art. 29.De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Art. 30.De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn en stelt de agenda van de vergadering op. Hij staat in voor het voorafgaande onderzoek van de zaken die aan de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd.

Op verzoek van de burgemeester of van een derde van de zittinghebbende leden is de voorzitter verplicht de raad voor maatschappelijk welzijn bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daartoe bezorgen ze voor elk punt op die agenda hun toegelicht voorstel van beslissing aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 31.Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van de toepassing van artikel 16 wordt de oproeping ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. In spoedeisende gevallen kan die termijn ingekort worden.

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn gesteld vanaf de verzending van de agenda.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de oproeping van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bezorgd en de wijze waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de inlichtingen worden verstrekt.

Art. 32.Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Daartoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter.

Van die mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 33.§ 1. Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt op de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zodat het publiek ervan kan kennisnemen op elk moment. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels over de wijze van openbaarmaking.

Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 32, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verplicht aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende de openbaarheid van bestuur.

Art. 34.De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn zit de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en opent en sluit de vergaderingen.

Art. 35.De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. Hij kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal laten verwijderen.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.

Art. 36.De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat.

In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Art. 37.§ 1. Het is voor een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over : 1° aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 2° de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. Deze bepaling is niet van toepassing op het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat zich in de bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is aangewezen in andere rechtspersonen. § 2. Het is voor een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn verboden : 1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn werken; 2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of ten behoeve van een personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn werken; 3° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, levering of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, behoudens in de gevallen waarbij het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn beroep doet op een door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, aangeboden dienstverlening en ten gevolge hiervan een overeenkomst aangaat;4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend. § 3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in artikelen 28 en 69. § 4. Als een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in de situatie verkeert, als vermeld in § 1, moet dat punt op de vergadering behandeld worden, en kan de vergadering niet eerder gesloten worden voor het punt in kwestie is behandeld of is beslist om het punt uit te stellen. § 5. Dit artikel is eveneens van toepassing op de burgemeester en op de schepen die hem overeenkomstig artikel 41 vervangt.

Art. 38.§ 1. De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve als : 1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de behandeling in besloten vergadering; 2° de raad voor maatschappelijk welzijn met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. § 2. De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.

Art. 39.Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Art. 40.§ 1. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betreffen. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen, behalve voor de dossiers die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs. § 2. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn mogen alle instellingen en diensten bezoeken die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opricht en beheert. § 3. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt bij huishoudelijk reglement de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift, en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opricht en beheert. § 4. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsmede alle andere personen, die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 41.De burgemeester mag alle vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen, zonder dat hij die kan voorzitten.

In geval van een voorafgaande gemotiveerde afwezigheid kan hij zich laten vervangen door een schepen.

Art. 42.Tijdens de zitting kan de burgemeester of de schepen die hem vervangt, overeenkomstig artikel 41, de stemming over elk punt van de agenda verdagen, behalve als het punt betrekking heeft op de persoonlijke levenssfeer van de cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen. De argumentatie voor die verdaging van de burgemeester of de schepen wordt vermeld in de notulen van de vergadering. Van dat recht kan slechts eenmaal gebruikgemaakt worden voor hetzelfde punt.

Dat agendapunt kan op zijn vroegst na dertig dagen opnieuw worden behandeld tenzij erover eerder een advies door het college van burgemeester en schepenen wordt uitgebracht.

Art. 43.De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben het recht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, aan de ondervoorzitter of de ondervoorzitters, mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Een toegelicht voorstel van beslissing, vermeld in artikelen 30, 31 en 32, is niet vereist voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid.

Art. 44.De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opgesteld overeenkomstig artikelen 181 en 182.

Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. In het geval de raad voor maatschappelijk welzijn bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.

Telkens als de raad voor maatschappelijk welzijn het wenselijk acht, worden de notulen, staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ondertekend.

Art. 45.De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 46.§ 1. De stemmingen in de raad voor maatschappelijk welzijn zijn niet geheim. § 2. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd : 1° de vervallenverklaring van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn;2° het aanwijzen van de vertegenwoordigers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in bestuursorganen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;3° individuele personeelszaken. Over de individuele toekenning of terugvordering van maatschappelijke dienstverlening kan nooit geheim worden gestemd. § 3. Met behoud van de toepassing van § 2 stemmen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn mondeling. Het huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is aan een mondelinge stemming. Als dusdanig worden de mechanisch uitgebrachte naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan of bij handopsteking beschouwd.

Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden daarom verzoekt. § 4. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.

Art. 47.Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Er kan alleen gestemd worden op de kandidaten die op de lijst voorkomen. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Art. 48.Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verplicht aan iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn en andere bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende de openbaarheid van bestuur.

Art. 49.De raad voor maatschappelijk welzijn stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen over de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over : 1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend en de nadere regels over de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, van de ondervoorzitter of de ondervoorzitters;2° de wijze van verzending van de oproeping en het ter beschikking stellen van het dossier aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook de wijze waarop de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt;4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opricht en beheert;5° de voorwaarden waaronder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hun recht uitoefenen om aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, aan de ondervoorzitter of de ondervoorzitters mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen van de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn;7° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen vermeld in artikel 62;8° de wijze van bezorgen van het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen, en de jaarrekening aan raadsleden;9° de aangelegenheden, vermeld in artikelen 226, 241 en 246, betreffende de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII;10° de perken waarbinnen de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen tot hulpverlening of moet beslissen tot dringende hulpverlening;11° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken, vermeld in artikel 183, worden ondertekend;12° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld. De raad voor maatschappelijk welzijn kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.

Art. 50.De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een deontologische code aan. Afdeling III. - De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk

welzijn

Art. 51.§ 1. De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daartoe algemene regels vaststellen. § 3. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen vast van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.

Art. 52.Met behoud van de toepassing van artikel 161 en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen : 1° de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden, vermeld in titel II, hoofdstuk I, afdelingen I en II, de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid, en de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheid, vermeld in artikel 2, in fine, met uitzondering van de bevoegdheden of de dienstverlening waarop de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van toepassing is;2° beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorbehoudt of aan het vast bureau voorbehoudt, ingeval de raad voor maatschappelijk welzijn die bevoegdheden uitoefent ingevolge artikel 60, § 1, alsmede de toegewezen bevoegdheid van het vast bureau, ingeval de raad voor maatschappelijk welzijn die bevoegdheid uitoefent overeenkomstig artikel 60, § 1;3° beslissingen die aan het advies, de machtiging of de goedkeuring van een toezichthoudende overheid onderworpen zijn;4° het vaststellen van de reglementen;5° het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening;6° het vaststellen van het organogram, de aanduiding in dit organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling;7° het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen of aanwijzen van leden van de rechtspersonen vermeld in titel VIII en de besluiten tot deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;8° het aanstellen en ontslaan van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder en de ombudsman, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van die personeelsleden;9° het goedkeuren van het algemene kader van het interne controlesysteem, vermeld in artikel 99;10° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan;11° de bevoegdheden, vermeld in artikel 218;12° het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10°;b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;13° het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten;14° het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;15° de vaste belegging van kapitalen voor een periode langer dan één jaar;16° de bevoegdheden, vermeld in artikel 157, 159, 161, § 2, eerste en derde lid, artikel 161, § 3, artikel 162, § 4, artikelen 163, en 165, § 2;17° het nemen van besluiten : a) voor het aangaan van leningen voor een periode langer dan één jaar;b) waarbij de financiële lasten van de opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een langere periode;18° het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;19° de bevoegdheden, vermeld in artikel 80, § 2, eerste lid;20° het afsluiten van een afsprakennota, vermeld in artikel 86;21° het aangaan van dadingen;22° de beslissing tot het optreden in rechte overeenkomstig artikel 200;23° het goedkeuren van beheersovereenkomsten, als vermeld in artikel 271;24° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan. In afwijking van het eerste lid kunnen de bevoegdheden inzake individuele maatschappelijke dienstverlening en verhaal, genomen met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enkel worden overgedragen aan het vast bureau of aan een bijzonder comité. Met behoud van de toepassing van artikel 162, § 4, is subdelegatie voor die bevoegdheden niet mogelijk.

Met behoud van de toepassing van artikel 161 oefenen de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of de bijzondere comités de overeenkomstig het eerste lid toevertrouwde gedelegeerde bevoegdheden persoonlijk, respectievelijk als collectief orgaan uit.

Met behoud van de toepassing van artikel 161 kan de raad voor maatschappelijk welzijn bij de delegatie van een bepaalde bevoegdheid bepalen dat het vast bureau of een bijzonder comité de uitoefening van die gedelegeerde bevoegdheid kan toevertrouwen aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Met behoud van de toepassing van artikel 161 kan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de uitoefening van die gedelegeerde bevoegdheid toevertrouwen aan andere personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn kan de uitoefening van de bevoegdheid tot het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de bevoegdheid inzake de tucht ten aanzien van het personeel, enkel toevertrouwen aan het vast bureau en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Een subdelegatie ervan aan andere personeelsleden dan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is evenwel niet mogelijk voor de bevoegdheid tot het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de bevoegdheid inzake de tucht ten aanzien van het personeel.

In afwijking van de voorgaande bepalingen, kunnen het vast bureau of een bijzonder comité in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten uitoefenen. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt in haar huishoudelijk reglement welk orgaan bevoegd is. Als bovendien het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Hun besluit wordt meegedeeld aan de raad voor maatschappelijk welzijn die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt. HOOFDSTUK II. - De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter Afdeling I. - De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter

Art. 53.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 25bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verkiest de raad voor maatschappelijk welzijn op de installatievergadering een voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die geen personeelslid zijn van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de leden van de vrijwillige ambulancediensten. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verkozen op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, tot lid van de raad voor maatschappelijk welzijn werden verkozen. Als de voordrachtsakte, vermeld in artikel 10, § 1, waarop de naam van de kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn voorkomt, slechts twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen.

Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. Overtreding van dat verbod heeft in alle akten van voordracht de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dat voorschrift werden geplaatst. Een verkozene die meer dan één akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen, vermeld in titel VII, hoofdstuk II, een vereniging of vennootschap vermeld in titel VIII, of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege.

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen na de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn daarvan op de hoogte gebracht.

De akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam van de persoon die hem zal, of de personen die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat, vermeld worden. In voorkomend geval is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de in de akte vermelde einddatum of indien de persoon die in de akte van voordracht werd vermeld als zijnde de persoon die de voorzitter zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op.

Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 54.

De akte wordt voor de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn overhandigd. § 2. Nadat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn de eed hebben afgelegd, overhandigt de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan de voorzitter van de installatievergadering.

De voorzitter van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in § 1. Alleen de handtekeningen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de eed hebben afgelegd, worden daartoe in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn de eed hebben afgelegd. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verkozen verklaard. § 3. Als geen ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan de voorzitter van de installatievergadering wordt overhandigd, gaat de raad voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk over tot de verkiezing van een voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verkozen bij geheime stemming. De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, vindt een tweede stemronde plaats, waarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Als op basis van die regeling niet kan worden bepaald wie in aanmerking komt voor de tweede stemronde, wordt voorrang verleend overeenkomstig artikel 12, tweede lid.

Bij staking van stemmen in de tweede stemronde is de kandidaat die bij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald, verkozen tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Als op basis van die regeling geen voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan worden aangewezen, wordt voorrang verleend overeenkomstig artikel 12, tweede lid.

Art. 54.Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het mandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag genomen heeft als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of overleden is, wordt tot een nieuwe verkiezing van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn overgegaan op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig artikel 53. Tot aan de nieuwe verkiezing wordt het voorzitterschap waargenomen overeenkomstig het tweede en het derde lid.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is verplicht op de installatievergadering, met toepassing van het derde en het vierde lid, een vervanger aan te wijzen. Hij kan meerdere vervangers aanwijzen. In dat geval stelt hij een rangorde van de vervangers op.

Als er een of meer ondervoorzitters zijn, wijst de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn evenwel eerst zijn ondervoorzitter of ondervoorzitters als zijn vervanger aan.

Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om een andere reden dan de redenen vermeld in het eerste lid, tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is overeenkomstig artikel 37, wordt hij in de volgende volgorde vervangen : 1° in voorkomend geval, door een of meer ondervoorzitters in volgorde van de rangorde, bepaald door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;2° in voorkomend geval, door de ondervoorzitters in volgorde van hun rang;3° door het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in volgorde van de rangorde bepaald door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;4° door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in volgorde van hun anciënniteit, eventueel met toepassing van de bepalingen, vermeld in het vierde lid. Bij gelijke anciënniteit geniet het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn de voorkeur dat bij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald. Als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn met de meeste anciënniteit de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in die gevallen niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap van de raad voor maatschappelijk welzijn waargenomen door een ander lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, in volgorde van hun anciënniteit.

Bij gelijke anciënniteit wordt het mandaat waargenomen door het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat bij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald. Bij een tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van twaalf weken of meer fungeert de waarnemend voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn ook als vervanger in het college van burgemeester en schepenen.

Degene die de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vervangt, moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, als vermeld in artikel 53.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die als verhinderd wordt beschouwd, die geschorst is of tijdelijk afwezig is, wordt vervangen zolang hij verhinderd, geschorst of tijdelijk afwezig is. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de verhindering of schorsing, en van de beëindiging van de periode van verhindering of schorsing. Gaat het niet om een door het decreet opgelegde verhindering, dan richt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn verzoek tot vervanging wegens verhindering aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 55.Met behoud van de toepassing van artikel 24 neemt de raad voor maatschappelijk welzijn akte van de verhindering van de volgende personen : 1° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die lid is van de federale of Vlaamse Regering of van de Europese Commissie;2° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die lid is van de deputatie van de provincieraad of van het college, ingesteld bij artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;3° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die het mandaat uitoefent van federaal, Vlaams of Europees parlementslid voor zover hij daarom uitdrukkelijk verzoekt. In voorkomend geval geldt de verhindering zolang de voorzitter het mandaat van federaal, Vlaams of Europees parlementslid uitoefent; 4° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland vervangen wil worden gedurende een minimale termijn van twaalf weken.Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Bij het verzoek wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de raad voor maatschappelijk welzijn te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of de opdrachtgever; 5° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die ouderschapsverlof wil nemen wegens de geboorte of adoptie van een kind.Die voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter wordt op zijn schriftelijk verzoek, gericht aan de raad voor maatschappelijk welzijn, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een periode die gelijk is aan die waarin de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter het mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaan. In geval van de geboorte of de adoptie van een meerling, kan op verzoek van het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn het verlof verlengd worden met een periode van maximaal twee weken; 6° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter die overeenkomstig artikel 63, eerste lid, van het Gemeentedecreet tot burgemeester wordt benoemd.7° de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter, die omwille van palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid vervangen wil worden gedurende een minimale termijn van twaalf weken.Hij richt daartoe aan de raad voor maatschappelijk welzijn een schriftelijk verzoek, vergezeld van een verklaring op erewoord waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld.

Art. 56.De raad voor maatschappelijk welzijn kan gemachtigd worden om één of twee ondervoorzitters te kiezen, voor zover er minstens één schepen respectievelijk minstens twee schepenen minder aangesteld wordt of worden dan het maximale aantal, vermeld in artikel 44, § 1, van het Gemeentedecreet. De machtiging moet op straffe van nietigheid verleend worden via een verklaring op een ontvankelijke akte van voordracht van schepenen als vermeld in artikel 45 van het Gemeentedecreet, of door een beslissing van de gemeenteraad, genomen op zijn installatievergadering.

De bepalingen van artikelen 53 en 54 zijn van toepassing op de vervulling van de functie van ondervoorzitter, met dien verstande dat de ondervoorzitter of de ondervoorzitters worden gekozen onder de leden van het vast bureau, als er een vast bureau is, er evenveel stemrondes zijn als er in te vullen functies zijn bij een verkiezing overeenkomstig artikel 53, § 3, en een ondervoorzitter bij feitelijke afwezigheid kan worden vervangen door een door de raad voor maatschappelijk welzijn verkozen plaatsvervangende ondervoorzitter.

Indien er meerdere ondervoorzitters worden verkozen, bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn op zijn installatievergadering de rangorde van de ondervoorzitters. Bij een tussentijdse verkiezing is de laatst verkozen ondervoorzitter de laatste in rang.

Art. 57.Met behoud van de toepassing van artikel 25ter van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, moet iedereen die het mandaat van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn uitoefent of waarneemt, beschikken over de kennis van de bestuurstaal die vereist is voor de uitoefening van het mandaat.

Door zijn verkiezing of aanwijzing bestaat het vermoeden dat de mandataris, vermeld in het eerste lid, de vereiste taalkennis bezit.

Dat vermoeden kan worden weerlegd op verzoek van een gemeenteraadslid of een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van ernstige aanwijzingen, de bekentenis van de mandataris of de wijze waarop de betrokkene het mandaat uitoefent.

Het verzoek, vermeld in het tweede lid, wordt ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Als dat rechtscollege beslist dat het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is de verkiezing of de aanwijzing vernietigd vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing van het rechtscollege, met behoud van de mogelijkheid van een beroep bij de Raad van State overeenkomstig artikel 22. Tot de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn kan de betrokkene niet opnieuw benoemd of verkozen worden tot burgemeester, schepen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of ondervoorzitter, noch een dergelijk mandaat waarnemen.

De miskenning van de bepalingen van dit artikel door degene van wie het vermoeden van taalkennis is weerlegd, is een grove nalatigheid als vermeld in artikel 70 of als vermeld in artikel 22 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de ondervoorzitter of de ondervoorzitters. Afdeling II. - De bevoegdheden van de voorzitter van de raad voor

maatschappelijk welzijn en van de ondervoorzitter

Art. 58.§ 1. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is belast met de uitoefening van de bevoegdheden die hij door of krachtens de wet of het decreet geniet.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, van het vast bureau en van de bijzondere comités, behoudens de beslissingen tot uitvoering van het budget, genomen in het kader van het budgethouderschap. § 2. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan in dringende gevallen en binnen de perken, bepaald door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf tot dringende hulpverlening beslissen, mits hij zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bevoegde orgaan voorlegt. § 3. Als een dakloze persoon een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar hij zich bevindt, moet de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hem de vereiste dringende hulpverlening toekennen, binnen de grenzen, vastgesteld door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, mits hij zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bevoegde orgaan voorlegt. § 4. De voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verantwoordelijk voor de zorg voor het archief, waaronder de titels.

Art. 59.Met behoud van artikel 164, kan de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn binnen de grenzen, bepaald door de raad voor maatschappelijk welzijn, bij besluit bepaalde van zijn bevoegdheden toevertrouwen aan de ondervoorzitter.

De overdrachten van bevoegdheden kunnen echter op elk moment herroepen worden.

De bevoegdheden, vermeld in artikel 95, derde lid, en artikel 184 kunnen niet worden overgedragen. HOOFDSTUK III. - Het vast bureau en de bijzondere comités Afdeling I. - De organisatie van het vast bureau en de bijzondere

comités

Art. 60.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 27bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn midden een vast bureau oprichten. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over de oprichting ervan op zijn installatievergadering of op een later tijdstip. Dat orgaan vervalt op het ogenblik van de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn of wanneer de raad voor maatschappelijk welzijn daartoe beslist. Als de raad voor maatschappelijk welzijn beslist geen vast bureau op te richten, worden de bevoegdheden van het vast bureau uitgeoefend door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Met behoud van de toepassing van artikel 218 kan de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn midden eveneens bijzondere comités oprichten, op de installatievergadering of op een later tijdstip. Er kunnen evenwel geen bijzondere comités worden opgericht zolang geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd aangesteld. Bovendien kan de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn huishoudelijk reglement bepalen dat plaatsvervangers worden aangewezen die de effectieve leden van de bijzondere comités mogen vervangen, als die belet zijn. De plaatsvervangers moeten op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, voorkomen als de betrokken effectieve leden.

In voorkomend geval worden de leden van het vast bureau en, de leden van het bijzonder comité, verkozen op de installatievergadering. De bevoegdheden van het vast bureau en de bijzondere comités kunnen worden bepaald op de installatievergadering. § 2. Het vast bureau en de bijzondere comités kunnen worden aangesteld voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur, maar ze blijven maximaal bestaan tot de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn is geïnstalleerd. § 3. Het vast bureau telt, met inbegrip van zijn voorzitter : 1° drie leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met ten hoogste negen leden;2° vier leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn van elf of dertien leden;3° vijf leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn van vijftien leden. Elk bijzonder comité telt evenveel leden als het vast bureau.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het vast bureau en van de bijzondere comités.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bij zijn afwezigheid in het vast bureau en de bijzondere comités in volgende volgorde vervangen door : 1° de personen die hij met toepassing van artikel 54 als zijn vervanger heeft aangewezen;2° de ondervoorzitters, in volgorde van hun rang, die lid zijn van het vast bureau of het betrokken comité;3° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn met de meeste anciënniteit, dat lid is van het vast bureau of van het bijzonder comité in kwestie. De leden van het vast bureau, met uitzondering van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, en de leden van elk bijzonder comité, met uitzondering van hun voorzitter, worden bij geheime stemming en in één enkele stemronde aangeduid, waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn over één stem beschikt. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen na de verkiezing van de leden van het vast bureau of van het definitief worden van de aanduiding daarvan op de hoogte gebracht.

Als het mandaat als lid van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of bij een verhindering als vermeld in artikel 24, duiden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, onder hun leden een vervanger aan, behalve als het lid in het vast bureau of bijzonder comité was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. De aanduiding verloopt, voor wat betreft het vast bureau, overeenkomstig § 4, eerste lid.

De aanduiding van dat lid wordt medegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte, ondertekende verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Indien er maar twee leden zijn verkozen op dezelfde voordrachtsakte volstaat de handtekening van één van hen. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geeft er op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn kennis van aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De aanduiding is definitief vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Met behoud van de toepassing van § 4, eerste lid, mag eender welk lid verkozen worden als aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan : 1° binnen de zestig dagen nadat een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn lidmaatschap van het vast bureau of van een bijzonder comité een einde neemt of de verhindering, vermeld in artikel 24, ingaat, is er niemand aangeduid als vermeld in het zevende lid;2° bij de vervanging van het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn kan niet worden voldaan aan de bepalingen in § 4, eerste lid;3° het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, was verkozen in het vast bureau of het bijzonder comité als jongste in jaren bij staking van stemmen;4° bij gebrek aan leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die zijn voorgesteld op de voordrachtsakte, vermeld in artikel 10, § 1, waarop het te vervangen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn is vermeld. § 4. Met behoud van de toepassing van artikel 27bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bestaat het vast bureau uit personen van verschillend geslacht.

Als het vast bureau na zijn verkiezing niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld overeenkomstig het eerste lid, wordt de verkozene die de minste stemmen heeft behaald, vervangen door een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het andere geslacht dat voorgesteld was op dezelfde voordrachtsakte, vermeld in artikel 10, § 1. Indien de laatste verkozenen evenveel stemmen hebben behaald, wordt de verkozene die het oudste is in jaren, vervangen door een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het andere geslacht. Bij gebrek aan leden van het andere geslacht op de voordrachtsakte, vermeld in het tweede lid, mag eender welk lid van het andere geslacht verkozen worden. § 5. De leden van het vast bureau en de bijzondere comités kunnen tussentijds ontslag nemen uit die organen zonder ontslag als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn te nemen. Een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat ontslag wil nemen als lid van het vast bureau of het bijzonder comité waarin het zitting heeft, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het ontslag is definitief na de ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft deel uitmaken van het vast bureau of het bijzonder comité tot zijn opvolger is aangewezen of verkozen. Afdeling II. - De werking van het vast bureau en de bijzondere comités

Art. 61.De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn roept de vergaderingen bijeen van het vast bureau en de bijzondere comités.

Hij stelt de agenda vast van de vergaderingen en verricht het voorafgaande onderzoek van de zaken die worden voorgelegd.

Art. 62.Met behoud van de toepassing van artikel 27bis, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vergaderen het vast bureau en de bijzondere comités regelmatig, op de dagen en uren die zij bepalen, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.

Op de vergaderingen van het vast bureau en van de bijzondere comités zijn de bepalingen van artikelen 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46 en 47 van toepassing.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan in afwijking van artikel 31 in een huishoudelijk reglement bepalen dat de agenda voor het vast bureau en een bijzonder comité slechts vijf dagen voor de vergadering moet worden bezorgd. In dat geval bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn in haar huishoudelijk reglement binnen welke termijn de agendapunten vermeld in artikel 32 kunnen worden toegevoegd. De notulen van de vorige vergadering van het vast bureau en van de bijzondere comités worden aan hun leden ter beschikking gesteld. De notulen die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, worden echter enkel ter beschikking gesteld van de leden volgens de regels, vermeld in artikel 31, derde lid .

In afwijking van artikel 44 kan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de vergaderingen bijwonen van alle bijzondere comités.

Als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de vergaderingen van een bijzonder comité niet bijwoont, wijst hij daarvoor onder zijn verantwoordelijkheid een personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of, in voorkomend geval, het personeelslid stelt de notulen op van de vergaderingen.

De vergaderingen van het vast bureau en de bijzondere comités zijn niet openbaar.

De beslissingen van het vast bureau en de bijzondere comités worden opgenomen in de notulen en alleen die beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau of de bijzondere comités. De notulen, behalve die welke betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten of hun onderhoudsplichtigen, worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het vast bureau of de bijzondere comités volgend op de vergadering van het vast bureau of de bijzondere comités waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op de wijze die bepaald is in het huishoudelijk reglement.

Art. 63.Bij de aanvang van de zittingsperiode neemt de raad voor maatschappelijk welzijn een huishoudelijk reglement aan waarin, in voorkomend geval, nadere regels over de werking van het vast bureau en de bijzondere comités zijn bepaald.

Art. 64.Het vast bureau en de bijzondere comités hebben dezelfde deontologische code als die welke is aangenomen voor de raad voor maatschappelijk welzijn. Afdeling III. - De bevoegdheden van het vast bureau en van de

bijzondere comités

Art. 65.Het vast bureau of de bijzondere comités oefenen de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 52, artikel 161 of door of krachtens andere wettelijke en decretale bepalingen, onder meer als vermeld in artikel 2.

Art. 66.De bevoegdheden die uitdrukkelijk door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd aan het vast bureau of de bijzondere comités, kunnen niet worden gedelegeerd. HOOFDSTUK IV. - Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid Afdeling I. - Rechtspositie

Art. 67.De Vlaamse Regering kent de eretitels toe van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn onder de voorwaarden die ze vaststelt, en bepaalt de ambtskledij en de onderscheidingstekens van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 68.§ 1. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter genieten ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een wedde, vakantiegeld en eindejaarspremie.

De wedde van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is gelijk aan de wedde van een schepen van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, en omvat de vergoeding voor zijn opdracht als lid van het college van burgemeester en schepenen. De wedde van een ondervoorzitter is gelijk aan de wedde van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met de wedde van een schepen van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, en gedeeld door de wedde van de burgemeester van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling van die wedden.

Als een gemeente met minder dan 50 000 inwoners bediend wordt, vult het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, op dezelfde wijze zoals bepaald voor een schepen, de wedde van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het lid dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vervangt, van een ondervoorzitter of van het lid dat de ondervoorzitter vervangt die wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen of vergoedingen of toelagen geniet, aan met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokkene lijdt op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan. De wedde van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het lid dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vervangt, van een ondervoorzitter of van het lid dat de ondervoorzitter vervangt, aangevuld met het bedrag ter compensatie van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde van een schepen van een gemeente met 50 000 inwoners.

Als ten gevolge van het toekennen van die bezoldiging andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, vergoedingen of toelagen verminderd worden of vervallen, vermindert de raad voor maatschappelijk welzijn, op verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter, die bezoldiging overeenkomstig dat verzoek. Hetzelfde geldt voor het lid dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of een ondervoorzitter vervangt.

In geval van verhindering of schorsing overeenkomstig artikel 55 of 70, wordt de aan het mandaat verbonden wedde toegekend aan degene die de verhinderde of geschorste mandataris vervangt. De verhinderde of geschorste mandataris ontvangt geen wedde voor de periode van de verhindering of schorsing.

Als een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn vervangt gedurende minstens dertig opeenvolgende dagen, wordt hem een wedde uitbetaald. Als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn een wedde ontvangt, vervalt die van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op de ondervoorzitter. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en ondervoorzitter, voor terugbetaling in aanmerking komen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die terugbetalingen. § 3. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitters mogen, buiten de vergoedingen, vermeld in dit artikel geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden genieten ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, en de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, om welke reden of onder welke benaming ook. § 4. De som van de wedde van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of ondervoorzitters en van de vergoedingen, wedden en presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor de door hen naast hun mandaat uitgeoefende activiteiten, is gelijk aan of lager dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Voor de berekening van dat bedrag komen de ontvangen vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard, in aanmerking.

Als het plafond, vermeld in het eerste lid, wordt overschreden, wordt de som van de vergoedingen, wedden of presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard als vermeld in het eerste lid, verminderd tot het passende bedrag. Als vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard dienen te worden begrepen : 1° vergoedingen ontvangen als lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement;2° presentiegelden ontvangen als lid van de provincieraad, de gemeenteraad en als lid van de bestuursorganen van provinciaal of gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen en hun filialen;3° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, als vermeld in het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende de intergemeentelijke samenwerking;4° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van sociale huisvestingsmaatschappijen, als vermeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode;5° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van de rechtspersonen als vermeld in artikel 195 van het Gemeentedecreet;6° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in artikel 188 van het Provinciedecreet;7° presentiegelden ontvangen als lid van bestuursorganen van rechtspersonen als vermeld in titel VIII.

Art. 69.§ 1. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter, het lid van het vast bureau of een bijzonder comité, dat wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dat mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit de personen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die legaal binnen de Europese Unie verblijven, op voorwaarde dat hij aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in een situatie als vermeld in artikel 20, met uitzondering van het verbod in verband met bloed- en aanverwantschap ten aanzien van het lid met een handicap en een situatie als vermeld in artikel 24. § 2. Voor de toepassing van § 1 bepaalt de Vlaamse Regering de criteria tot vaststelling van de hoedanigheid van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn met een handicap. § 3. Bij het verlenen van de bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, maar hij is niet gehouden tot de eedaflegging. Hij heeft voor elke vergadering eveneens recht op presentiegeld onder dezelfde voorwaarden als een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Afdeling II. - Tucht

Art. 70.Met behoud van de toepassing van artikel 22 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan de Vlaamse Regering de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid. De betrokken persoon wordt vooraf gehoord. De Vlaamse Regering stelt daarvoor de nadere procedureregels vast. De schorsing of afzetting van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft dezelfde gevolgen voor zijn mandaat van schepen en omgekeerd.

De afgezette voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of ondervoorzitter kan pas na verloop van twee jaar opnieuw worden aangesteld als burgemeester, schepen of in de functies, vermeld in het eerste lid. Afdeling III. - Aansprakelijkheid

Art. 71.§ 1. Naar gelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid, is de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter aan derden berokkent bij de normale uitoefening van zijn mandaat. Ingeval de voorzitter of de ondervoorzitter bij de normale uitoefening van zijn mandaat schade berokkent aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of aan derden, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. § 2. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter tegen wie een vordering tot schadevergoeding is ingesteld voor de burgerlijke rechter of de strafrechter naar aanleiding van schade die hij bij de normale uitoefening van zijn mandaat aan derden heeft berokkend, brengt, naargelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid, de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn daarvan op de hoogte. Hij kan naargelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het geding betrekken. De federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen vrijwillig tussenkomen.

Als er gehandeld werd als schepen van rechtswege, brengt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de gemeente op de hoogte en kan hij de gemeente in het geding betrekken of kan de gemeente vrijwillig tussenkomen. § 3. De vermelde rechtspersonen kunnen beslissen dat de schade slechts gedeeltelijk moet worden vergoed.

Art. 72.Behalve in geval van herhaling is, naar gelang van de aard van de uitgeoefende bevoegdheid, de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter wordt veroordeeld wegens een misdrijf, begaan bij de normale uitoefening van zijn mandaat, en met uitzondering van de misdrijven, begaan door een persoonlijke inbreuk op de verkeersreglementering.

De regresvordering van de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten aanzien van de veroordeelde voorzitter of de ondervoorzitter is beperkt tot de gevallen van bedrog, zware schuld of lichte schuld die bij hen gewoonlijk voorkomen.

De vermelde rechtspersonen kunnen beslissen dat de geldboete slechts gedeeltelijk moet worden vergoed.

Art. 73.§ 1. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter bij de normale uitoefening van zijn mandaat.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van het eerste lid. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn sluit tevens een verzekering af voor ongevallen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de ondervoorzitter, overkomen in het kader van de normale uitoefening van zijn mandaat. HOOFDSTUK V. - De diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Afdeling I. - Algemene bepaling

Art. 74.Met behoud van de toepassing van artikel 218, § 3, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het organogram van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. Afdeling II. - De secretaris, de financieel beheerder en de

maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het managementteam Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 75.§ 1. Er is in elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een financieel beheerder en ten minste één maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 2. De ambten, vermeld in § 1, worden uitgeoefend door personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. In afwijking van § 2 worden de volgende uitzonderingen gemaakt : 1° in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die 20 000 inwoners en minder tellen kan met toepassing van artikel 271, mits een beslissing met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en een beslissing met een volstrekte meerderheid van de stemmen van de gemeenteraadsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uitgeoefend worden door de gemeentesecretaris van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend;2° in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die 20 000 inwoners en minder tellen kan met toepassing van artikel 271, mits een beslissing met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en een beslissing met een volstrekte meerderheid van de stemmen van de gemeenteraadsleden van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, het ambt van financieel beheerder uitgeoefend worden door de financieel beheerder van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend;3° met behoud van de toepassing van punt 2° wordt in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die 5 000 inwoners en minder tellen en in de gevallen, bepaald door de Vlaamse Regering, het ambt van financieel beheerder uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger. § 4. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarin het ambt van financieel beheerder wordt uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger, dragen bij in de uitgaven die daaraan verbonden zijn, volgens de regels die de Vlaamse Regering vaststelt.

De Vlaamse Regering stelt het statuut van de gewestelijk ontvanger vast. Daarbij kan de Vlaamse Regering afwijken van de bepalingen van dit decreet die betrekking hebben op de rechtspositieregeling van de financieel beheerders van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Bij een vacature van financieel beheerder worden de gewestelijk ontvangers in statutair dienstverband vrijgesteld van de diplomavereisten. Die vrijstelling geldt enkel bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten die 20 000 inwoners of minder tellen. § 5. In een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat, als gevolg van een wijziging van het bevolkingscijfer, in een andere situatie terechtkomt, blijven de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder die in dienst zijn, hun ambt uitoefenen tot hun loopbaan of hun functie in dat openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn eindigt. Met akkoord van het betrokken personeelslid kan daarvan worden afgeweken.

Art. 76.Voor ze het ambt opnemen, leggen de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder, tijdens een openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, de volgende eed af in handen van de voorzitter : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ».

Een personeelslid als vermeld in het eerste lid, dat zonder wettige reden de eed niet aflegt nadat het met een aangetekende brief uitgenodigd is om de eed af te leggen op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt geacht zijn aanstelling niet te aanvaarden. De weigering tot eedaflegging staat gelijk aan het afstand doen van de aanstelling.

Voor een maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn ambt opneemt, legt hij de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ».

Een personeelslid als vermeld in het derde lid, dat zonder wettige reden de eed niet aflegt nadat het met een aangetekende brief uitgenodigd is om de eed af te leggen, wordt geacht zijn aanstelling niet te aanvaarden. De weigering tot eedaflegging staat gelijk aan het afstand doen van de aanstelling. Van de eedaflegging of de weigering ervan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Art. 77.§ 1. Het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van financieel beheerder is onverenigbaar met andere ambten binnen hetzelfde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 2. Het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en financieel beheerder is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid, belast met het bestuurlijk toezicht of met taken van externe audit bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is tevens onverenigbaar met de hoedanigheid van gemeenteraadslid in de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast. § 3. De hoedanigheid van personeelslid als vermeld in artikel 75 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, is onverenigbaar met : 1° het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester of schepen in de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, alsmede het lidmaatschap van een districtscollege van die gemeente;2° het lidmaatschap van het beheerscomité als afgevaardigde van de gemeente, die bijdraagt in de tekorten van het ziekenhuis van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 78.Het is voor de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder verboden zelf of door een tussenpersoon daden van koophandel te stellen als vermeld in artikel 2 van het Wetboek van koophandel, met uitzondering van de voogdij, de curatele over onbekwamen, en de opdrachten die in naam van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in private ondernemingen of verenigingen worden uitgevoerd.

Art. 79.§ 1. Onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen dat de ambten van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van financieel beheerder deeltijds worden uitgeoefend.

In afwijking van het eerste lid en met behoud van de toepassing van artikel 75, § 3, wordt het ambt van financieel beheerder deeltijds uitgeoefend in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten tot en met 15 000 inwoners. De Vlaamse Regering stelt de maximale omvang van de dienstopdracht van de deeltijdse financieel beheerder vast. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn kan onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden een ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn laten vervullen door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of door een gemeentesecretaris. § 3. De raad voor maatschappelijk welzijn kan onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden een ambt van financieel beheerder laten vervullen door de financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een andere gemeente of door een financieel beheerder van een gemeente. § 4. In een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat, als gevolg van een wijziging van het bevolkingscijfer, in een andere situatie terechtkomt, blijven de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder die in dienst zijn, hun ambt uitoefenen met dezelfde prestatieomvang tot hun loopbaan of hun functie in dat openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn eindigt. Met akkoord van het betrokken personeelslid kan daarvan worden afgeweken.

Art. 80.§ 1. De raad voor maatschappelijk welzijn regelt de vervanging van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn kan een waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een waarnemend financieel beheerder aanstellen om de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen.

In spoedeisende gevallen kan een waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een waarnemend financieel beheerder door het vast bureau of als er geen vast bureau werd opgericht, door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangesteld. De aanstelling vervalt als de raad voor maatschappelijk welzijn ze in de eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt.

In geval van gewettigde afwezigheid kunnen de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder, onder hun eigen verantwoordelijkheid, binnen drie dagen voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig dagen, een door de raad voor maatschappelijk welzijn erkende plaatsvervanger aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden verlengd.

In de gevallen, vermeld in het tweede en het derde lid, hoeft de eed niet in openbare vergadering te worden afgelegd. § 3. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een waarnemend financieel beheerder aan als de afwezigheid of de verhindering van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de financieel beheerder langer dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant is verklaard.

Art. 81.De waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de waarnemend financieel beheerder voldoen aan de voorwaarden, met uitzondering van het doorlopen van de selectieprocedure, voor de uitoefening van het ambt dat zij waarnemen.

Van die regel kan alleen en slechts voor de duur vermeld in artikel 82 worden afgeweken als er bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geen personeelslid is dat aan alle voorwaarden voldoet. De waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle bevoegdheden uit die aan dat ambt verbonden zijn.

Art. 82.De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder aan binnen zes maanden nadat het ambt vacant is geworden.

Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal zes maanden, voor zover de wervings- en/of bevorderingsprocedure is opgestart of als deze procedure geen geslaagde kandidaat heeft opgeleverd.

Art. 83.De raad voor maatschappelijk welzijn kan een nieuwe secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aanstellen voor de uittredende secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn ambt beëindigt. De nieuwe secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan op zijn vroegst zes maanden voor de beëindiging van het ambt van de uittredende secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in dienst treden.

De nieuwe secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn staat de uittredende secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij in de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Bij de beëindiging van het ambt van de uittredende secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn neemt de nieuwe secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de financieel beheerder.

Art. 84.Artikel 37, § 2, is van overeenkomstige toepassing op de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op de financieel beheerder.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan geen vakbondsafgevaardigde zijn in de lokale besturen van de gemeente waar hij is tewerkgesteld.

Onderafdeling II. - De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Art. 85.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is belast met de algemene leiding van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Behalve voor de personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die tewerkgesteld zijn bij een intern verzelfstandigd agentschap van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, staat hij aan het hoofd van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en is hij bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan.

Hij rapporteert aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 86.§ 1. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is belast met de werking van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedraagt zich naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, de ondervoorzitter, het vast bureau of de bijzondere comités, naargelang hun respectieve bevoegdheden, tenzij anders is bepaald in de afsprakennota, vermeld in § 2.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is, met behoud van de toepassing van artikel 218, § 8, belast met de interne controle op de werking van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig artikelen 98, 99 en 100. § 2. Ten minste na iedere algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, mede namens het managementteam, een afsprakennota met de raad voor maatschappelijk welzijn over de wijze waarop hij en de overige leden van het managementteam met de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, de ondervoorzitter, het vast bureau of de bijzondere comités samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie.

In deze afsprakennota wordt bepaald op welke wijze de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheden uitoefent die aan hem overeenkomstig artikel 52 door de raad voor maatschappelijk welzijn, of overeenkomstig artikel 161 werden gedelegeerd. § 3. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bereidt de zaken voor die aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of, in voorkomend geval, aan de ondervoorzitter, aan het vast bureau en aan de bijzondere comités worden voorgelegd. § 4. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zorgt, in overleg met het managementteam, voor het opstellen van het voorontwerp van : 1° het organogram;2° de personeelsformatie;3° de rechtspositieregeling van het personeel;4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;5° de beleidsnota van het budget;6° de verklarende nota van een budgetwijziging;7° de verklarende nota van een interne kredietaanpassing.

Art. 87.§ 1. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn woont de vergaderingen bij van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau. Hij kan de vergaderingen van de bijzondere comités bijwonen. Hij kan aanwezig zijn op de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen gedurende de bespreking van de punten waarvoor overeenkomstig artikel 270 advies moet worden ingewonnen als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dat wenst. § 2. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, de ondervoorzitter en het vast bureau en de bijzondere comités op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen. § 3. Op de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is artikel 37, § 1, van overeenkomstige toepassing.

Art. 88.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn organiseert de behandeling van de briefwisseling. Met behoud van de toepassing van artikel 58, § 4, organiseert hij het beheer van het archief, waaronder de titels.

Art. 89.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 52 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevertrouwd.

Art. 90.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer toevertrouwen aan de leidinggevende personeelsleden, van wie de functies zijn aangegeven in het organogram.

Onderafdeling III. - De financieel beheerder

Art. 91.De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in voor : 1° het opstellen, in overleg met het managementteam, van : a) het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan;b) het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;c) het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;2° het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening;3° het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;4° met behoud van de toepassing van artikel 99, § 3, het thesauriebeheer. De financieel beheerder rapporteert aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over de taken, vermeld in het eerste lid.

Art. 92.De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor : 1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vastgesteld in titel IV;2° het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de ontvangsten. Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financieel beheerder moet alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval verrichten, tot alle beslagleggingen overgaan, de inschrijving, de herinschrijving, de vernieuwing, de doorhaling of de rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is op het hypotheekkantoor vorderen, aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kennis geven van het vervallen van de huurovereenkomsten, van de achterstallen en van elk feit dat de rechten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn schaadt.

Voor de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel rapporteert de financieel beheerder volledig onafhankelijk aan de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 93.De financieel beheerder oefent de taken uit die door of krachtens de wet of het decreet aan de ontvanger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werden toevertrouwd. Hij is belast met de uitvoering van de betaling van de girale uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 165.

Onderafdeling IV. - De maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Art. 94.§ 1. De maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft als opdracht, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, vermeld in artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in artikel 2, en ter uitvoering van de taken die aan hem opgedragen zijn door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, namens de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst, of namens de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of, in voorkomend geval, de ondervoorzitter inzake het verlenen van dringende steun, de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden. Daarvoor verricht hij, onder meer, de onderzoeken ter voorbereiding van de te nemen beslissingen, verstrekt hij documentatie en raadgevingen en verzekert hij de maatschappelijke begeleiding van de betrokkenen. § 2. De verantwoordelijke van de sociale dienst licht de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst of de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in over de algemene behoeften die hij bij de vervulling van zijn taak vaststelt en hij stelt maatregelen voor om daaraan tegemoet te komen.

De verantwoordelijke van de sociale dienst neemt deel aan de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij kan bovendien uitgenodigd worden deel te nemen aan de besprekingen van de raad voor maatschappelijk welzijn of van het vast bureau telkens als de problemen behandeld worden die de sociale dienst aanbelangen. § 3. Als de met het dossier belaste maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn er wegens bijzondere en uitzonderlijke redenen van vertrouwelijke aard om heeft verzocht, neemt de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst pas een beslissing over een individueel geval van dienstverlening dan na de betrokken maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehoord te hebben.

Onderafdeling V. - Het managementteam

Art. 95.Er is in elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een managementteam.

Het managementteam bestaat uit de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder en, eventueel uit de personeelsleden die andere functies vervullen waaraan het organogram het lidmaatschap van het managementteam verbindt.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam, vermeld in het tweede lid, en treedt ten aanzien van hen op als tuchtoverheid.

Art. 96.Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 97.Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook de interne communicatie. Afdeling III. - Interne controle

Art. 98.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn staan in voor de interne controle op hun activiteiten.

Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over : 1° het bereiken van de doelstellingen;2° het naleven van wetgeving en procedures;3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;4° het efficiënte en economische gebruik van middelen;5° de bescherming van activa;6° het voorkomen van fraude.

Art. 99.§ 1. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn. § 2. Het interne controlesysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, na eensluidend advies van de financieel beheerder, de kasverrichtingen opdragen aan een of meer personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet.

Het personeelslid of de personeelsleden belast met de kas beschikken onder de voorwaarden bepaald in het interne controlesysteem over de bevoegdheid om geld af te halen van de door de financieel beheerder aangewezen rekening of rekeningen als het interne controlesysteem in deze mogelijkheid heeft voorzien.

Art. 100.Met behoud van de opdrachten inzake interne controle die krachtens dit decreet of door de raad voor maatschappelijk welzijn aan andere organen of personeelsleden worden opgedragen, is de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn belast met de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn brengt het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte van het interne controlesysteem, alsook van de wijzigingen ervan.

TITEL III. - Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 101.Deze titel is van toepassing op de leden van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met behoud van de toepassing van de bijzondere regelingen die in titel II, hoofdstuk V, of door of krachtens andere wettelijke of decretale bepalingen zijn vastgesteld. HOOFDSTUK II. - De personeelsformatie

Art. 102.Met behoud van de toepassing van artikel 218, § 3, tweede lid, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn de personeelsformatie vast.

De personeelsformatie bevat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen, met uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden.

De personeelsformatie maakt in voorkomend geval een duidelijk onderscheid tussen het personeel dat in de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werkt enerzijds en het kabinetspersoneel, vermeld in artikel 103, § 4, anderzijds.

Voor de gevallen vermeld in artikel 103, § 2, 1°, kan de raad voor maatschappelijk welzijn personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aanwerven buiten de personeelsformatie. HOOFDSTUK III. - De rechtspositie van het personeel Afdeling I. - Algemene bepaling

Art. 103.§ 1. Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personeelsleden in statutair dienstverband. § 2. In afwijking van § 1 kunnen personeelsleden in contractueel verband in dienst worden genomen om : 1° aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd beperkte acties of voor een buitengewone toename van werk;2° personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of die zolang afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is;3° aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen;4° te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door een andere overheid gesubsidieerd worden;5° te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers;6° te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere expertise vereisen;7° te worden tewerkgesteld in verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;8° te worden tewerkgesteld als maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;9° te worden tewerkgesteld als hulppersoneel en als meesters-, vak- en dienstpersoneel. § 3. In geval van een ramp kan worden afgeweken van de vastgestelde aanwervingsvoorwaarden, als dat noodzakelijk is om dringende en onvoorziene taken te vervullen. § 4. Binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn personeel in contractueel verband in dienst nemen om te voorzien in de personeelsbehoeften van het kabinet van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, behalve als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn als schepen recht heeft op kabinetspersoneel.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de aanwerving of terbeschikkingstelling van het kabinetspersoneel. Afdeling II. - De rechtspositieregeling

Art. 104.§ 1. De rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, is ambtshalve van toepassing op een personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente. § 2. Voor de personeelsleden die een betrekking bekleden die specifiek is voor een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waaronder wordt verstaan dat ze niet bestaat bij de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn de rechtspositieregeling vast. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt eveneens de rechtspositieregeling vast voor de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder. § 3. De rechtspositieregeling voor het specifieke personeel, vermeld in § 2, en de rechtspositieregeling voor de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en voor de financieel beheerder regelen de volgende aangelegenheden, op basis van en binnen het kader van de door de Vlaamse Regering vastgestelde minimale voorwaarden, vermeld in artikel 115, § 1 : 1° de bezoldiging van de personeelsleden en de salarisschalen die van toepassing zijn, rekening houdend met onder meer de gestelde bekwaamheidsvereisten en functievereisten;2° de toekenning van toelagen en vergoedingen. § 4. De rechtspositieregeling voor het specifieke personeel, vermeld in § 2, en de rechtspositieregeling voor de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en voor de financieel beheerder regelen minstens de volgende aangelegenheden, door overname van de overeenkomstige bepalingen uit de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, en rekening houdend met de eventuele afwijkende minimale voorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering, zoals vermeld in artikel 115, § 2 : 1° de voorwaarden en procedures voor aanwerving en bevordering.Die procedures waarborgen de objectiviteit van de aanwervingen en bevorderingen en de gelijke behandeling van de kandidaten. Alle personeelsleden worden steeds op proef aangesteld; 2° de bekendmaking van de vacatures en de proeftijd;3° de evaluatie, de wijze van aanwijzing van evaluatoren, de bijhorende procedures, de periodiciteit en de rechtsgevolgen ervan, rekening houdend met de aard van de functie;4° de organisatie van de loopbaan van de personeelsleden en van de interne mobiliteit;5° de arbeidsduur, het verlof en de afwezigheden;6° de onverenigbaarheden en de beperkingen en voorwaarden voor cumulatie van activiteiten in overheids- of in privédienst. § 5. De rechtspositieregeling voor het statutaire specifieke personeel, vermeld in § 2, en de rechtspositieregeling voor de statutaire secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en voor de statutaire financieel beheerder regelen minstens de volgende aangelegenheden, door overname van de overeenkomstige bepalingen uit de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, en rekening houdend met de eventuele afwijkende minimale voorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering, zoals vermeld in artikel 115, § 2 : 1° de administratieve standen en de anciënniteit, alsook de dienstbeëindiging;2° de nadere regels voor het tuchtstelsel;3° de toepasselijkheid van de nieuwe regels voor het statutaire personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat al in dienst is;4° het verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de ambtsneerlegging. § 6. De raad voor maatschappelijk welzijn kan op gemotiveerde wijze afwijken van de rechtspositieregelingen vermeld in § 1 en § 2, voor het voltallige personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en voor het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers. Deze mogelijkheid tot gemotiveerde afwijking geldt niet voor de bezoldiging van de personeelsleden en de salarisschalen die van toepassing zijn, rekening houdend met onder meer de gestelde bekwaamheidsvereisten en functievereisten.

De eventuele afwijkingen mogen bovendien niet strijdig zijn met de minimale voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Regering voor het specifieke personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vermeld in § 3.

De eventuele afwijkingen mogen evenmin strijdig zijn met de minimale voorwaarden die de Vlaamse Regering bijkomend kan bepalen voor het personeel vermeld in deze paragraaf.

De laatste zin van het eerste lid, het tweede lid en het derde lid zijn niet van toepassing op het personeel van de ziekenhuizen, vermeld in artikel 218. § 7. De rechtspositieregeling kan in een mandaatstelsel voorzien. Dit kan zowel voor betrekkingen die niet voorkomen bij de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend als voor betrekkingen die wel voorkomen bij deze gemeente, en in dit geval ook als de rechtspositieregeling van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend daarin niet voorziet. § 8. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt volgens welke regels de beoefenaars van de geneeskunde toegelaten worden tot de uitoefening van hun beroep in de instellingen en diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Als die beoefenaars van de geneeskunde niet aangesteld noch bezoldigd worden als personeelslid, dan worden hun betrekkingen met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat de instelling of de dienst beheert, geregeld op basis van een schriftelijke overeenkomst. Afdeling III. - Aanstelling, ontslag en eedaflegging van het personeel

Art. 105.De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van de personeelsleden.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan de uitoefening van die bevoegdheid toevertrouwen aan het vast bureau en aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, behalve voor de functies van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van financieel beheerder en van ombudsman. In voorkomend geval kan het vast bureau of de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die gedelegeerde bevoegdheid niet toevertrouwen aan andere personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn leggen, met behoud van de toepassing van artikel 76, de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. ». De weigering tot eedaflegging staat gelijk met verzaking aan de aanstelling. Van de eedaflegging of de weigering ervan wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan zijn bevoegdheid om de eed af te nemen, vermeld in het derde lid, toevertrouwen aan een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Bij eventuele delegatie van deze bevoegdheid aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan deze laatste de bevoegdheid verder delegeren aan een van de leden van het managementteam, vermeld in artikel 95, tweede lid. Afdeling IV. - Deontologische rechten en plichten

Art. 106.§ 1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit.

De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 2. De personeelsleden respecteren de persoonlijke waardigheid van iedereen.

Art. 107.§ 1. De personeelsleden hebben spreekrecht ten aanzien van derden met betrekking tot de feiten waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt.

Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het voor hen verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op : 1° de veiligheid van het land;2° de bescherming van de openbare orde;3° de financiële belangen van de overheid;4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;5° het medisch geheim;6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens die op hem betrekking hebben, openbaar te maken.

Deze paragraaf geldt eveneens voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd. § 2. De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Art. 108.De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige discriminatie.

De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of aannemen.

Art. 109.§ 1. De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor : 1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld;2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt;3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;4° een belangenconflict ontstaat. De personeelsleden mogen geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen. § 2. De hoedanigheid van personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de personen, vermeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, die ingevolge een beslissing van een van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hun werkzaamheden uitoefenen in een van de instellingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, is onverenigbaar met : 1° het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester of schepen, in de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, alsmede het lidmaatschap van een districtscollege van die gemeente;2° het lidmaatschap van het beheerscomité van het ziekenhuis als afgevaardigde van de gemeente, die bijdraagt in de tekorten van het ziekenhuis van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. Op de personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn artikel 37, § 1 en § 2, met uitzondering van 4°, en artikel 40, § 4, eveneens van toepassing.

Art. 110.De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met betrekking tot aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van hun functie als om te kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten.

De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn.

De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of voor het beter functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie van een afdeling, of van een implementatie van nieuwe werkmethodes en infrastructuur.

Art. 111.De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een deontologische code vast voor het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Die concretiseert de bepalingen van deze afdeling en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen. Afdeling V. - De evaluatie van het personeel

Art. 112.De evaluatie is de procedure waarbij een oordeel wordt geformuleerd over de manier waarop een personeelslid functioneert.

Art. 113.Met behoud van toepassing van de nadere regeling van de gevolgen van de evaluatie in de rechtspositieregeling neemt de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn naar aanleiding van de evaluatie, in voorkomend geval, passende maatregelen met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het betrokken personeelslid functioneert.

Art. 114.De personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden geëvalueerd op ambtelijk niveau.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder en de ombudsman worden echter geëvalueerd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, en op basis van een verslag van het vast bureau of van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn als er geen vast bureau werd opgericht. Voormeld rapport en voormeld verslag zijn niet vereist bij de evaluatie van de ombudsman.

Bij staking van stemmen wordt het betrokken personeelslid geacht te voldoen. HOOFDSTUK IV. - Verdere uitvoeringsmaatregelen

Art. 115.§ 1. De Vlaamse Regering stelt de minimale voorwaarden vast voor : 1° de personeelsformatie;2° de rechtspositieregeling van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 104, § 2, en voor de aangelegenheden vermeld in artikel 104, § 3;3° de toepassing van een mandaatstelsel, als vermeld in artikel 104, § 7. § 2. De Vlaamse Regering kan minimale voorwaarden vaststellen voor de rechtspositieregeling van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 104, § 2, en voor de aangelegenheden vermeld in artikel 104, § 4 en § 5, evenals voor het personeel vermeld in § 6. § 3. De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen voor de externe mobiliteit van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Art. 116.§ 1. Met behoud van de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of wegens strijdigheid met het algemeen belang, overeenkomstig artikelen 254 tot en met 263, schorst de provinciegouverneur de uitvoering van de besluiten tot vaststelling of wijziging van de personeelsformatie als die worden aangenomen zonder dat de financiële haalbaarheid door middel van de financiële nota van het meerjarenplan of door middel van een beslissing van de gemeenteraad waarmee de gemeente zich verbindt om de meerkosten van de nieuwe personeelsformatie te dragen, wordt aangetoond.

De provinciegouverneur kan de schorsing beperken tot een of meer delen van het besluit, op voorwaarde dat het niet-geschorste deel nog op samenhangende wijze kan worden uitgevoerd.

De Vlaamse Regering kan die besluiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn rechtstreeks vernietigen.

Artikel 258 is van overeenkomstige toepassing. § 2. In geval van schorsing is artikel 259 van toepassing, met dien verstande dat de Vlaamse Regering besluit tot vernietiging van het aangepaste of gerechtvaardigde besluit tot vaststelling of wijziging van de personeelsformatie in de gevallen, vermeld in § 1.

De Vlaamse Regering kan de vernietiging beperken tot een of meer delen van het besluit, op voorwaarde dat het niet-vernietigde deel nog op samenhangende wijze kan worden uitgevoerd. HOOFDSTUK VI. - Tucht Afdeling I. - Toepassingsgebied

Art. 117.Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in contractueel dienstverband. Afdeling II. - De tuchtvergrijpen

Art. 118.Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook een overtreding van de rechtspositieregeling, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot een tuchtstraf. Afdeling III. - De tuchtstraffen

Art. 119.De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd : 1° de blaam;2° de inhouding van salaris;3° de schorsing;4° het ontslag van ambtswege;5° de afzetting.

Art. 120.§ 1. De tuchtstraf inhouding van salaris mag een termijn van zes maanden niet overschrijden. Er mag niet meer dan twintig procent van het jaarlijkse brutosalaris worden ingehouden. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn garandeert aan de betrokkenen een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

Art. 121.§ 1. De schorsing wordt uitgesproken voor maximaal zes maanden. De schorsing heeft, zolang ze duurt, verlies van salaris tot gevolg. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn garandeert aan de betrokkenen een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties. Afdeling IV. - De tuchtoverheid

Art. 122.De aanstellende overheid treedt op als tuchtoverheid.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig artikel 52, de uitoefening van zijn bevoegdheid tot aanstelling van personeelsleden aan het vast bureau of de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toevertrouwd heeft, treedt het orgaan waaraan de uitoefening van die bevoegdheid is toevertrouwd, op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn aangesteld, voor de feiten die dat orgaan vaststelt of waarvan het kennis heeft gekregen na de delegatie. Afdeling V. - De tuchtprocedure

Art. 123.De tuchtoverheid start het tuchtonderzoek op.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn als tuchtoverheid optreedt, belast hij de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier. Als er een tuchtvordering is tegen de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn daarmee belast.

Als het vast bureau als tuchtoverheid optreedt, belast het de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier.

Als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tuchtoverheid optreedt, belast hij een leidinggevend personeelslid met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier.

Als het tuchtonderzoek is afgerond, wordt het tuchtverslag opgesteld dat minstens de ten laste gelegde feiten bevat. Het tuchtdossier bevat alle stukken die betrekking hebben op de ten laste gelegde feiten.

Art. 124.Een tuchtstraf kan pas worden opgelegd nadat het personeelslid, en in voorkomend geval zijn raadsman, de gelegenheid heeft gekregen om door de tuchtoverheid te worden gehoord in zijn middelen van verdediging, over alle feiten die hem ten laste worden gelegd.

Art. 125.De betrokkene mag zich te allen tijde laten bijstaan en vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze.

Art. 126.Voor de hoorzitting wordt het personeelslid op de hoogte gebracht van het tuchtverslag en wordt aan hem, en desgevallend aan zijn raadsman, een kopie van het tuchtdossier bezorgd.

De tuchtoverheid kan ambtshalve, op verzoek van het personeelslid of zijn raadsman, getuigen horen. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van de betrokkene of van zijn raadsman.

De hoorzitting, alsook de zittingen waarop de getuigen worden gehoord, zijn niet openbaar, tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt. De getuige kan echter de beslotenheid van zijn getuigenverhoor op de hoorzitting vragen als het personeelslid de openbaarheid heeft gevraagd.

De tuchtoverheid mag zich te allen tijde laten bijstaan door een raadsman, behalve bij de beraadslaging en de stemming.

Art. 127.De betrokkene wordt van de beslissing van de tuchtoverheid op de hoogte gebracht met een aangetekende brief of met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs. In de kennisgeving van de beslissing wordt melding gemaakt van de beroepsmogelijkheid, vermeld in afdeling VIII, en van de termijn waarbinnen het beroep kan worden aangetekend.

Art. 128.De Vlaamse Regering stelt de termijnen en de nadere procedureregels van de tuchtprocedure vast, met inbegrip van de wijze van de oproeping, het getuigenverhoor, de raadpleging van het tuchtdossier, de beraadslaging en de uitspraak. Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering

Art. 129.§ 1. De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van een termijn van zes maanden na de vaststelling of de kennisname door de tuchtoverheid van de daarvoor in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging wordt geacht te zijn ingesteld zodra de tuchtoverheid beslist om een tuchtonderzoek op te starten als vermeld in artikel 123. § 2. Als in verband met dezelfde feiten de strafvordering werd ingesteld, wordt de termijn, vermeld in § 1, gestuit tot op de dag dat de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan op de hoogte wordt gebracht dat er een beslissing werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan en die de strafvordering beëindigt. § 3. Het strafrechtelijk onderzoek doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de tuchtoverheid om een tuchtstraf uit te spreken.

Als een opgelegde tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een latere in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak, kan het betrokken personeelslid binnen zestig dagen na de kennisneming ervan bij de tuchtoverheid een verzoek tot intrekking van de opgelegde tuchtsanctie instellen. § 4. Als de tuchtstraf wordt vernietigd, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de kennisgeving van de vernietiging, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de termijn, vermeld in § 1, dat is overgebleven bij het instellen van de vervolging en minstens gedurende een termijn van drie maanden.

Als de tuchtstraf wordt ingetrokken, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de intrekking de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de termijn, vermeld in § 1, dat is overgebleven bij het instellen van de vervolging. Afdeling VII. - De preventieve schorsing

Art. 130.Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt en zijn aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan de tuchtoverheid het personeelslid preventief schorsen bij wijze van ordemaatregel, al dan niet met inhouding van salaris.

Art. 131.De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van maximaal vier maanden. Als er een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan de overheid die termijn voor perioden van maximaal vier maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt, op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord.

Als binnen de vermelde termijnen geen tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen de gevolgen van de preventieve schorsing.

Art. 132.§ 1. Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt, kan de tuchtoverheid die de preventieve schorsing uitspreekt, beslissen tot een inhouding van salaris, op voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord. § 2. De inhouding van salaris mag niet meer dan de helft ervan bedragen.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarborgt aan het personeelslid een nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon, zoals dat bij wet wordt vastgesteld.

In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de prestaties.

Art. 133.Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, geen tuchtstraf oplegt of de tuchtstraf blaam oplegt, wordt de preventieve schorsing ingetrokken en betaalt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het ingehouden salaris uit.

Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, de tuchtstraf inhouding van salaris, schorsing, ontslag van ambtswege of afzetting oplegt, heeft de tuchtstraf uitwerking met ingang van de dag waarop de preventieve schorsing is ingegaan. In dat geval wordt het bedrag van het tijdens de schorsing ingehouden salaris in mindering gebracht van het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf. Als het bedrag van het ingehouden salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf, dan betaalt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het verschil uit.

Art. 134.Voor de tuchtoverheid beslist tot een preventieve schorsing, al dan niet met inhouding van salaris, hoort ze de betrokkene.

In hoogdringende gevallen kan de tuchtoverheid de preventieve schorsing, al dan niet met inhouding van salaris, onmiddellijk uitspreken, met de verplichting het personeelslid binnen acht dagen na de uitspraak te horen over de preventieve schorsing en, in voorkomend geval, over de inhouding van salaris. De preventieve schorsing vervalt als ze niet wordt bevestigd binnen vijftien dagen nadat de betrokkene is gehoord.

Art. 135.De Vlaamse Regering stelt de termijnen en nadere procedureregels vast. Afdeling VIII. - Beroep

Art. 136.De Beroepscommissie voor tuchtzaken, opgericht bij artikel 137 van het Gemeentedecreet, treedt ook op als beroepsinstantie voor tuchtsancties van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 137.De Beroepscommissie voor tuchtzaken is een bestuurlijk orgaan. De Vlaamse Regering regelt de samenstelling, de werking en de vergoeding van de leden ervan.

Art. 138.Binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing over het opleggen van een tuchtstraf of een preventieve schorsing kan het personeelslid tegen die beslissing beroep aantekenen bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken. Behalve in geval van preventieve schorsing schorst het beroep de beslissing.

Art. 139.De Beroepscommissie voor tuchtzaken mag pas uitspraak doen nadat aan het personeelslid en aan de tuchtoverheid en hun respectieve raadsman de gelegenheid werd geboden om te worden gehoord. Die hoorzittingen zijn niet openbaar, tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt.

Art. 140.De Beroepscommissie voor tuchtzaken beschikt over een hervormingsrecht.

Art. 141.Binnen zestig dagen na de dag van de ontvangst van het tuchtdossier spreekt de Beroepscommissie voor tuchtzaken zich uit over het beroep. Ze kan evenwel de oorspronkelijke termijn met zestig dagen verlengen als ze, voor het verstrijken van de termijn, de tuchtoverheid en het personeelslid ervan op de hoogte brengt dat ze pas binnen de verlengde termijn kan beslissen.

De Beroepscommissie voor tuchtzaken deelt de datum waarop ze het tuchtdossier heeft ontvangen, mee aan de tuchtoverheid en de indiener van het beroep.

Art. 142.De Vlaamse Regering stelt de nadere procedureregels vast. Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf

Art. 143.De tuchtstraffen blaam, inhouding van salaris en schorsing worden in het persoonlijk dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn van één jaar voor de blaam, drie jaar voor de inhouding van salaris en vier jaar voor de schorsing. Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken door de tuchtoverheid of, als beroep werd aangetekend overeenkomstig artikel 138, vanaf de datum van de uitspraak van de Beroepscommissie voor tuchtzaken. De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

TITEL IV. - Financiering, planning en financieel beheer HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en financiering

Art. 144.Het financiële boekjaar van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 145.Als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van zijn opdracht, wordt het verschil gedragen door de gemeente.

Die gemeentelijke bijdrage wordt in de uitgaven van het meerjarenplan en het budget van de gemeente ingeschreven. Tenzij de gemeente en het openbaar centrum anders hebben beslist, wordt maandelijks minstens een twaalfde van de bijdrage aan het centrum uitbetaald.

De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen overeenkomen dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalde overschotten van de gemeentelijke bijdrage houdt voor bestedingen in een volgend financieel boekjaar. Die overschotten worden in de jaarrekening afgezonderd. De bestemming ervan wordt in het meerjarenplan en het budget bepaald.

De Vlaamse Regering bepaalt hoe die bijdrage geraamd en verrekend wordt. HOOFDSTUK II. - Strategische meerjarenplanning

Art. 146.§ 1. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt over het meerjarenplan in zijn geheel. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het meerjarenplan die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. § 2. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. De beleidsdoelstellingen en beleidsopties worden afgestemd op het lokaal sociaal beleidsplan overeenkomstig het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 betreffende het lokaal sociaal beleid. § 3. In de financiële nota wordt de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage opgenomen, wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. § 4. Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Art. 147.§ 1. De raad voor maatschappelijk welzijn past jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.

De aanpassing van het meerjarenplan is facultatief bij de vaststelling van het budget met betrekking tot het laatste financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid.

De raad voor maatschappelijk welzijn houdt bij de aanpassing van het meerjarenplan rekening met de termijn waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Vanaf het voorlaatste financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie boekjaren. Artikel 146, § 1, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. § 2. Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Art. 148.§ 1. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan worden aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan of de aanpassingen ervan toe op de vergadering van de gemeenteraad waarop het geagendeerd is. Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de gemeenteraad, wordt hij ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering, door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan verwittigd.

Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, die een van de volgende beslissingen kan nemen : 1° goedkeuring van het meerjarenplan;2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;3° aanpassing van het meerjarenplan. De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende de resterende periode van de financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van het meerjarenplan.

De gemeenteraad neemt de beslissing, vermeld in het tweede lid, binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is ingekomen.

De gemeente bezorgt haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van die termijn. Als binnen die termijn geen beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht aan het meerjarenplan of de aanpassingen ervan zijn goedkeuring te hebben verleend.

De gemeenteraad bezorgt de beslissing, vermeld in het tweede lid, aan de provinciegouverneur. § 2. Als de raad voor maatschappelijk welzijn van oordeel is dat een beslissing van de gemeenteraad, als vermeld in § 1, tweede lid, de normale werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal schaden of in strijd is met een decreet of een wet, kan hij tegen die beslissing van de gemeenteraad beroep instellen bij de provinciegouverneur.

Dat beroep schorst de uitvoerbaarheid van het aangevochten besluit niet en moet samen met een kopie van de bestreden beslissing en het meerjarenplan aan de provinciegouverneur en de gemeente worden verzonden. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van de gemeenteraad. § 3. Als het beroep ontvankelijk en gegrond is, stelt de provinciegouverneur het meerjarenplan of de aanpassingen vast en verzendt hij het gemotiveerde besluit tegelijk aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de gemeente binnen de termijn, vermeld in artikel 258, § 1, eerste lid, die ingaat overeenkomstig artikel 258, § 2, tweede lid.

Die termijn kan gestuit worden volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 258, § 3, met het oog op het opvragen van het dossier, bepaalde documenten of inlichtingen bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of bij de gemeente.

De provinciegouverneur verzendt een kopie van zijn besluit aan de Vlaamse Regering.

Bij gebrek aan verzending van het besluit, vermeld in het eerste lid, binnen de voorgeschreven termijn wordt het beroep beschouwd als ingewilligd en wordt de provinciegouverneur geacht zijn goedkeuring te hebben verleend aan het meerjarenplan of de aanpassingen ervan, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Tegen het besluit van de provinciegouverneur of bij ontstentenis van een besluit van de provinciegouverneur kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de gemeente bij de Vlaamse Regering beroep instellen volgens de termijnen, vermeld in artikel 259. Bij ontstentenis van een besluit vangt de termijn aan na het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid.

De Vlaamse Regering stelt het meerjarenplan of de aanpassingen vast en verzendt het gemotiveerde besluit aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn binnen de termijn, vermeld in artikel 259.

De Vlaamse Regering bezorgt tegelijk een kopie van haar besluit aan de provinciegouverneur, aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de gemeente.

Bij gebrek aan verzending, binnen de voorgeschreven termijn, aan degene die het beroep heeft ingesteld, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen. HOOFDSTUK III. - Het budget

Art. 149.§ 1. Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het meerjarenplan het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. § 2. In afwijking van § 1 kan de raad voor maatschappelijk welzijn het budget voor het eerste volledige financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn is verkozen, vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van dat boekjaar.

Het budget voor het eerste volledige financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode hoeft niet te passen in het meerjarenplan. § 3. De raad voor maatschappelijk welzijn stemt over het budget in zijn geheel. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. § 4. Het ontwerp van budget wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Art. 150.Het budget wordt aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het budget toe op de vergadering van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geen deel uitmaakt van de gemeenteraad, wordt hij ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de gemeenteraad daarvan verwittigd.

Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van. Als een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van het budget. De gemeenteraad kan evenwel in dat geval het budget in overeenstemming brengen met het meerjarenplan. Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen meerjarenplan of budget heeft vastgesteld, stelt de gemeenteraad eenzijdig het budget vast.

De gemeenteraad neemt de beslissingen, vermeld in het tweede lid, binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is ingekomen. De gemeente verstuurt haar besluit naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van die termijn. Als binnen die termijn geen beslissing naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht te hebben kennisgenomen van het budget, vermeld in het tweede lid, of er zijn goedkeuring aan te hebben verleend. De gemeenteraad bezorgt de beslissingen van goedkeuring, van niet-goedkeuring of van vaststelling van het budget, vermeld in het tweede lid, aan de provinciegouverneur.

Op het budget is artikel 148, § 2 en § 3, van overeenkomstige toepassing.

Art. 151.Het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn omvat een beleidsnota en een financiële nota.

Art. 152.De beleidsnota verwoordt het beleid dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota.

Art. 153.§ 1. De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, het liquiditeitenbudget en de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage. § 2. Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 4. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppen.

Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget werd goedgekeurd, blijft ze drie jaar geldig als de investering nog niet in uitvoering is. Als de investering eenmaal in uitvoering is, blijft het budget geldig tot en met 31 december van het financiële boekjaar na het jaar waarin de investering definitief opgeleverd wordt. Verlenging van die termijnen is mogelijk voor zover de raad voor maatschappelijk welzijn die verlenging goedkeurt.

Art. 154.Tot het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is vastgesteld, kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alleen beschikken over voorlopige kredieten onder de voorwaarden en binnen de grenzen, bepaald door de Vlaamse Regering.

Art. 155.§ 1. Als verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn betrokken zijn bij een uitgave die door of krachtens wettelijke of decretale bepalingen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is opgelegd, dragen ze allemaal daarin bij naar evenredigheid van het belang dat ze erbij kunnen hebben. In geval van weigering of van onenigheid over de verhouding van dat belang en van de te dragen lasten beslist de provinciegouverneur. § 2. Tegen het besluit van de provinciegouverneur kan de raad voor maatschappelijk welzijn beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering binnen dertig dagen na de verzending van het besluit aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De Vlaamse Regering spreekt zich over het beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst ervan, en ze verstuurt haar besluit uiterlijk de laatste dag van die termijn naar de provinciegouverneur, in voorkomend geval de provinciegouverneurs en naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Als binnen de vermelde termijn geen besluit naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verstuurd, is het besluit van de provinciegouverneur uitvoerbaar.

Art. 156.Budgetwijzigingen zijn die kredietaanpassingen aan het budget die niet door middel van een interne kredietaanpassing kunnen worden doorgevoerd.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan.

Het ontwerp van budgetwijziging wordt uiterlijk samen met de agenda vóór de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Op de budgetwijzigingen is artikel 150 van overeenkomstige toepassing.

Art. 157.De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over de interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden daarvoor.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn brengt de financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de betrokken budgethouders daarvan onverwijld op de hoogte.

De externe auditcommissie heeft toegang tot die beslissingen.

Art. 158.Een verbintenis mag alleen worden aangegaan door de bevoegde budgethouder op grond van een goedgekeurde, op het budget voorkomende post of op grond van een voorlopig krediet.

De personeelsleden of de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité die in strijd daarmee verbintenissen hebben aangegaan, zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk, behoudens in de gevallen die door of krachtens dit decreet worden bepaald en met behoud van de eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 159.De raad voor maatschappelijk welzijn kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt.

In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven beslissen. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn brengt de raad voor maatschappelijk welzijn en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte.

De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.

In de gevallen, vermeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven door een budgetwijziging en wordt de gemeente ingelicht. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten. HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen Afdeling I. - Budgethouderschap

Art. 160.Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Art. 161.§ 1. Het budgethouderschap komt toe aan de raad voor maatschappelijk welzijn, behoudens de uitzonderingen, vermeld in dit decreet, en met behoud van de toepassing van § 2 en § 3. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn kan het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur toekennen aan het vast bureau, een bijzonder comité van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt wat onder dagelijks bestuur wordt begrepen.

Het vast bureau en een bijzonder comité van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen, als de raad voor maatschappelijk welzijn daarvoor de machtiging geeft, die bevoegdheid met betrekking tot bepaalde budgetten delegeren aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan zijn bevoegdheid met betrekking tot bepaalde budgetten delegeren aan andere personeelsleden.

Bij de delegatie wordt rekening gehouden met het organogram van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap. § 3. De raad voor maatschappelijk welzijn kan het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende activiteitencentra of projecten delegeren aan het vast bureau of een bijzonder comité of, na advies van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan bepaalde personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ook voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan.

Bij delegatie aan die personeelsleden houdt de raad voor maatschappelijk welzijn rekening met het organogram van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. Zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hen gedelegeerde budgethouderschap.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn brengt het advies, vermeld in het eerste lid, binnen dertig dagen na daarom te zijn verzocht, ter kennis van de raad voor maatschappelijk welzijn. Bij gebrek aan kennisgeving van het advies binnen de voormelde termijn, kan aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Dergelijke delegatie vervalt in ieder geval zes maanden na de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 162.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 159, gaat de budgethouder de verbintenissen aan, in voorkomend geval binnen de perken van de delegatie, overeenkomstig het aan hem toevertrouwde budget. In voorkomend geval binnen de perken van de delegatie, bepaalt hij de wijze van gunnen met betrekking tot de procedures voor opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten en stelt de voorwaarden ervan vast, voert de opdracht uit, wijst de opdracht toe en keurt de te betalen bedragen goed overeenkomstig het aan hem toevertrouwde budget.

De bevoegdheid van de budgethouder, vermeld in artikelen 161 en 217, wordt beperkt overeenkomstig de bepalingen, vermeld in artikel 52.

Bij het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen, kunnen de raad voor maatschappelijk welzijn of het vast bureau bepalen dat indien een opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de raming paste binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te overschrijden, de opdracht kan toegewezen worden mits de raad voor maatschappelijk welzijn of het vast bureau beslissen de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet op te nemen in de eerstvolgende budgetwijziging. § 2. De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom, zijn onderworpen aan een voorafgaand visum voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht als vermeld in artikel 92, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, na advies van de financieel beheerder, de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel beheerder, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. De raad voor maatschappelijk welzijn kan, op eensluidend voorstel van de financieel beheerder, de bevoegdheid, vermeld in het tweede lid, delegeren aan een of meer personeelsleden, die werken onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder.

Verrichtingen die door de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig het derde lid zijn uitgesloten van de visumverplichting, kunnen, voordat enige verbintenis werd aangegaan door de betrokken budgethouder en, als de betrokken budgethouder de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of een bijzonder comité is, en het stemgedrag niet wordt genotuleerd door een van zijn leden, worden voorgelegd aan de financieel beheerder. In dat geval wordt gehandeld overeenkomstig het tweede lid. § 3. De budgethouder is verantwoordelijk voor de facturatie van de te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het aan hem toevertrouwde budget. § 4. De raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité kunnen als bevoegde budgethouder beslissen, onder de door hen bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe te vertrouwen aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan die bevoegdheid niet delegeren.

Art. 163.Als de financieel beheerder, bij gemotiveerde beslissing, aan een door een budgethouder voorgenomen verbintenis weigert visum te verlenen, kan de raad voor maatschappelijk welzijn op eigen verantwoordelijkheid viseren. In dat geval bezorgt de raad voor maatschappelijk welzijn de gemotiveerde beslissing van de financieel beheerder aan de gemeenteraad en aan de provinciegouverneur, tegelijkertijd met het afschrift van zijn beslissing. De externe auditcommissie wordt van de beslissing op de hoogte gesteld.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is pas uitvoerbaar als de toezichtstermijn, vermeld in artikelen 257 en 258, is verstreken.

Art. 164.§ 1. Om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatieuitgaven van het dagelijks bestuur, of de hulpverlening, vermeld in artikel 58, § 2 en § 3, die zonder uitstel of onmiddellijk moet worden gedaan voor de goede werking van de dienst, kan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, na advies van de financieel beheerder, beslissen aan bepaalde budgethouders of personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen. Die beslissing van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd als ze niet overeenstemt met het advies van de financieel beheerder dat hij in volle onafhankelijkheid heeft verstrekt.

Het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de betalingen, overhandigt de voorgeschreven som tegen ontvangstbewijs aan de betrokken budgethouder of het betrokken personeelslid of stort het bedrag op een daartoe speciaal geopende rekening die nooit een debetsaldo kan vertonen. Die budgethouders of personeelsleden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan. De op de provisie gedane uitgaven van de gemachtigde personeelsleden worden periodiek op voorlegging van een staat van uitgaven en bijbehorende bewijsstukken opgenomen in de boekhouding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Als de titularis van de provisie ervan wordt ontlast, stort hij het bedrag ervan terug, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van de uitgaven die hij al regelmatig heeft verricht met de provisie, na voorlegging van de bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven. § 2. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die onder zijn gezag staan, belasten met de inning van geringe dagontvangsten. Die beslissing van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd als ze niet overeenstemt met het advies van de financieel beheerder dat hij in volle onafhankelijkheid heeft verstrekt.

Die personeelsleden storten op geregelde tijdstippen het totale bedrag van hun inningen in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en verantwoorden die bedragen door een nauwkeurige invorderingsstaat volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder. De ontvangsten en de storting ervan in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden in een kasboekhouding geregistreerd. § 3. Minstens eenmaal per jaar verifieert de financieel beheerder of een door hem aangestelde persoon, onder zijn verantwoordelijkheid, de boekhouding en de geldvoorraad van de houders van de provisie, vermeld in § 1, en van de personeelsleden die belast zijn met de inning van de geringe dagontvangsten, vermeld in § 2.

Van zijn bevindingen wordt een proces-verbaal gemaakt dat aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan de bevoegde budgethouder of aan het betrokken personeelslid en, in geval van onregelmatigheden, aan de externe auditcommissie wordt bezorgd.

Dat proces-verbaal wordt zowel door het verantwoordelijke personeelslid als door de financieel beheerder of de door hem aangestelde persoon ondertekend. § 4. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies en de voorwaarden waaronder personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten. Afdeling II. - Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten

en beheer van de kasmiddelen

Art. 165.§ 1. De financieel beheerder is belast met de uitvoering van alle girale betalingen. Hij of zijn gemachtigde plaatst daarvoor als tweede een handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling. Betalingen ter uitvoering van uitgaven kunnen nooit door de financieel beheerder verricht worden zonder een uitdrukkelijke betalingsopdracht van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Die opdracht van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn blijkt uit een eerste handtekening op de betalingsopdracht aan de financiële instelling van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van zijn gemachtigde. De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevestigt daarmee dat de uitgave wettig en regelmatig is.

De financieel beheerder verricht de betalingen in verband met het thesauriebeheer autonoom. Hieronder vallen niet de betalingen naar de rekeningen vermeld in artikel 164.

Onverminderd de bevoegdheid van de personeelsleden, vermeld in artikel 99, § 3, blijft de financieel beheerder bevoegd voor het verlenen van kwijting.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn eveneens de personeelsleden, vermeld in dit artikel en de personeelsleden belast met de kas, rekenplichtig binnen de grenzen van de aan hen toevertrouwde bevoegdheid. § 2. Als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een door hem met betalingsverrichtingen belast personeelslid weigert een betalingsopdracht aan een financiële instelling te ondertekenen of als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of zijn gemachtigde weigert om een betaling via de kas wettelijk en regelmatig te verklaren, kan de raad voor maatschappelijk welzijn op eigen verantwoordelijkheid bevelen de betaling uit te voeren. Een dergelijk bevel kan niet worden geweigerd.

In dat geval bezorgt de raad voor maatschappelijk welzijn een afschrift van zijn beslissing aan de gemeenteraad, aan de provinciegouverneur en aan de externe auditcommissie. De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is slechts uitvoerbaar zodra de toezichtstermijn, vermeld in artikelen 257 en 258, is verstreken. § 3. In afwijking van § 1 kunnen de opeisbare schulden door de personen, bepaald door de Vlaamse Regering, en in de gevallen en onder de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, in mindering worden gebracht van de rekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. HOOFDSTUK V. - Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole

Art. 166.Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voert een voor de aard en de omvang van zijn activiteiten passende boekhouding, volgens de methode van het dubbel boekhouden.

Art. 167.De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift ter beschikking aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de externe auditcommissie.

Art. 168.De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.

Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de externe auditcommissie.

Art. 169.Met toepassing van artikel 161, § 2, rapporteren het vast bureau, het bijzonder comité en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de uitvoering van het budgethouderschap. Ze rapporteren tegelijk over de uitvoering van het budgethouderschap door de door hen met het budgethouderschap belaste personeelsleden.

De door het vast bureau, de bijzondere comités en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgethouderschap belaste personeelsleden, rapporteren minstens eenmaal per jaar aan het vast bureau, de bijzondere comités en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over de uitvoering van hun budgethouderschap.

Met toepassing van artikel 161, § 3, rapporteren het vast bureau, het bijzonder comité en het met budgethouderschap belaste personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de uitvoering van het budgethouderschap.

De externe auditcommissie heeft toegang tot de rapporten, vermeld in dit artikel

Art. 170.§ 1. Minstens eenmaal per jaar verifieert de externe auditcommissie de kas van de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165.

De externe auditcommissie maakt van de verificatie een proces-verbaal op waarin haar opmerkingen, alsmede die van de personen, vermeld in het eerste lid, worden vermeld. Het proces-verbaal wordt ondertekend door een lid van de externe auditcommissie en door de personen, vermeld in het eerste lid.

De externe auditcommissie bezorgt het proces-verbaal aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165.

De externe auditcommissie stelt een aanvullend rapport op van de verificatie als een tekort werd vastgesteld dat te wijten is aan onregelmatigheden. Dat rapport bevat aanbevelingen betreffende de vereffening daarvan. Het rapport wordt uiterlijk tien dagen na de verificatie en tegelijkertijd met het proces-verbaal bezorgd aan de provinciegouverneur, de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn wijst een personeelslid aan dat belast wordt met de verificatie van de kas van de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, in geval van een overschot of een tekort dat toe te schrijven is aan diefstal of verlies. Het betrokken personeelslid kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als zijn functieomschrijving erin voorziet.

Het interne controlesysteem bepaalt de gevallen waarin het personeelslid, aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn, moet overgaan tot verificatie van de kas van de rekenplichtigen, bedoeld in artikel 165.

Van zijn bevindingen wordt een proces-verbaal gemaakt dat aan de raad voor maatschappelijk welzijn, de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan het betrokken personeelslid en, in geval van onregelmatigheden, aan de provinciegouverneur wordt bezorgd.

Dat proces-verbaal wordt zowel door het verantwoordelijke personeelslid als door het personeelslid, aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn, ondertekend.

Het personeelslid aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgt, in geval van onregelmatigheden, een afschrift van het proces-verbaal aan de externe auditcommissie. De externe auditcommissie stelt, in geval van onregelmatigheden, een aanvullend rapport op, met onder meer de omstandigheden en de bewarende maatregelen die de betrokken rekenplichtige heeft genomen, en de aanbevelingen betreffende de vereffening van het tekort.

Het aanvullende rapport wordt uiterlijk tien dagen na de ontvangst van het proces-verbaal samen met dat proces-verbaal bezorgd aan de provinciegouverneur, de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de betrokken rekenplichtigen, vermeld in artikel 165. § 3. Als verificatie uitwijst dat het kastekort te wijten is aan onregelmatigheden, dan deelt de raad voor maatschappelijk welzijn binnen dertig dagen na de ontvangst van het proces-verbaal en het aanvullende rapport van de externe auditcommissie aan de provinciegouverneur zijn advies mee betreffende de mate waarin de betrokken rekenplichtige voor het tekort aansprakelijk gesteld moet worden en, in voorkomend geval, hoeveel het tekort bedraagt dat moet worden vereffend.

De provinciegouverneur neemt een beslissing na kennisname van het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn, het proces-verbaal en het aanvullende rapport van de externe auditcommissie.

De betrokkene wordt onverwijld met een aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te storten. Een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur wordt onverwijld bezorgd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 4. Binnen zestig dagen na die kennisgeving kan de betrokkene beroep instellen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het beroep schorst de tenuitvoerlegging.

Het rechtscollege doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokken rekenplichtige en bepaalt het bedrag dat hem ten laste wordt gelegd.

De beslissing van het rechtscollege is uitvoerbaar, zelfs als daartegen een beroep is ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep. § 5. Als het voor de rekenplichtige, vermeld in artikel 165, onmogelijk is om aanwezig te zijn bij de verificatie, daarbij opmerkingen te maken en het proces-verbaal van verificatie te ondertekenen, vermeld in § 1 en § 2, kan hij zich daartoe laten vertegenwoordigen.

Art. 171.§ 1. Als het ambt van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder of de opdracht van de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, een einde neemt, controleert de externe auditcommissie de juistheid en volledigheid van de boekhouding en wijst op ieder tekort. Ze brengt daarover verslag uit.

De externe auditcommissie maakt van de verificatie een proces-verbaal op waarin haar opmerkingen en, in voorkomend geval, die van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van de financieel beheerder en van de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, of, in geval van overlijden, van hun erfgenamen worden vermeld.

Het proces-verbaal wordt, naargelang van het geval, ondertekend door een lid van de externe auditcommissie, door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder en door de rekenplichtigen of, in geval van overlijden, hun erfgenamen als die aanwezig zijn.

De externe auditcommissie bezorgt het proces-verbaal aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan de financieel beheerder en aan de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, of hun erfgenamen. § 2. De externe auditcommissie stelt een aanvullend rapport op van de verificatie als een onjuistheid of onvolledigheid werd vastgesteld.

Dat rapport omvat aanbevelingen betreffende de vereffening daarvan.

Het rapport wordt uiterlijk dertig dagen na de verificatie en tegelijkertijd met het proces-verbaal bezorgd aan de provinciegouverneur, de raad voor maatschappelijk welzijn, de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder en aan de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, of aan hun erfgenamen. § 3. Als er onjuistheden of onvolledigheden werden vastgesteld, deelt de raad voor maatschappelijk welzijn binnen dertig dagen na de ontvangst van het proces-verbaal en het rapport van de externe auditcommissie aan de provinciegouverneur zijn advies mee betreffende de mate waarin de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder, of de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, aansprakelijk gesteld moeten worden voor de vastgestelde onregelmatigheden. In voorkomend geval wordt aangegeven welk bedrag in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet worden gestort.

De provinciegouverneur neemt een beslissing, na de kennisname van het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn, het proces-verbaal en het aanvullende rapport van de externe auditcommissie.

De betrokkene of zijn erfgenamen, in geval van overlijden, als die bekend zijn, worden onverwijld met een aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te storten. Een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur wordt onverwijld bezorgd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 4. Als een van de personeelsleden, vermeld in § 1, of hun rechtverkrijgenden wordt verzocht een tekort te vereffenen, dan is artikel 170, § 4, van overeenkomstige toepassing. § 5. Als het voor de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de rekenplichtige, vermeld in artikel 165, of de financieel beheerder onmogelijk is om aanwezig te zijn bij de verificatie, daarbij opmerkingen te maken en het proces-verbaal van verificatie te ondertekenen, vermeld in § 1, kan hij zich daartoe laten vertegenwoordigen. § 6. Bij afwezigheid of verhindering die aanleiding geeft tot vervanging door de raad voor maatschappelijk welzijn, door het vast bureau of door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 80, met uitzondering van § 2, derde lid, is dit artikel van overeenkomstige toepassing op de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de financieel beheerder. § 7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de waarnemend secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de waarnemend financieel beheerder, vermeld in artikel 80, met uitzondering van § 2, derde lid, als de vervanging een einde neemt. HOOFDSTUK VI. - Inventaris, jaarrekening en kwijting

Art. 172.Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van welke aard ook.

Art. 173.§ 1. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De Vlaamse Regering bepaalt de boekhoudkundige entiteiten die met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden geconsolideerd en de wijze waarop ze worden geconsolideerd. § 2. De externe auditcommissie controleert of het ontwerp van de jaarrekening juist en volledig is, of het een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en of de erin opgenomen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven wettelijk en regelmatig zijn. De externe auditcommissie rapporteert over haar bevindingen in een verslag.

Ze deelt dat verslag mee aan de raad voor maatschappelijk welzijn binnen dertig dagen nadat het ontwerp van de jaarrekening haar voor controle werd bezorgd.

Art. 174.§ 1. Na de kennisname van het verslag van de externe auditcommissie over het ontwerp van de jaarrekening spreekt de raad voor maatschappelijk welzijn zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalde verrichtingen verworpen heeft, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

Tijdens de vergadering waarop de raad voor maatschappelijk welzijn over de jaarrekening beraadslaagt, brengt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verslag uit over de financiële toestand, over het gevoerde beleid en beheer tijdens het voorafgaande financiële boekjaar en over de uitvoering van het budget.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur en de externe auditcommissie. § 2. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening en het auditverslag wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na de overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur.

Art. 175.Op de stemming door de raad voor maatschappelijk welzijn over de jaarrekening, is artikel 149, § 3, van overeenkomstige toepassing.

Het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Art. 176.§ 1. Na de ontvangst van het afschrift van de jaarrekening, overeenkomstig artikel 174, § 1, vierde lid, rapporteert de externe auditcommissie binnen dertig dagen aan de provinciegouverneur over de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde rekening ingeval de externe auditcommissie of de raad voor maatschappelijk welzijn van mening is dat een bepaalde persoon of bepaalde personen aansprakelijk zijn. Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen rekening gehouden heeft met de bevindingen van de externe auditcommissie over de aansprakelijkheden voor onregelmatigheden of tekorten, wordt dat door de externe auditcommissie expliciet vermeld.

De externe auditcommissie bezorgt een afschrift van dat rapport aan de raad voor maatschappelijk welzijn. § 2. Als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft gemaakt binnen vijftig dagen en als de raad voor maatschappelijk welzijn geen verrichtingen verworpen heeft en de externe auditcommissie er in haar rapport als vermeld in § 1, geen melding van maakt dat de raad voor maatschappelijk welzijn met de bevindingen van de externe auditcommissie geen rekening heeft gehouden of als de externe auditcommissie niet binnen de termijn, vermeld in § 1, een verslag aan de provinciegouverneur heeft bezorgd, is de vaststelling van de jaarrekening door de raad voor maatschappelijk welzijn definitief.

De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de raad voor maatschappelijk welzijn houdt van rechtswege kwijting in van het beheer van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder, de rekenplichtigen, vermeld in artikel 165, en de budgethouders, voor zover de ware toestand niet werd verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening. § 3. Als de gemeenteraad opmerkingen heeft gemaakt binnen vijftig dagen, als de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalde verrichtingen verworpen heeft of als de externe auditcommissie er in haar rapport als vermeld in § 1, melding van maakt dat de raad voor maatschappelijk welzijn geen rekening heeft gehouden met de bevindingen van de externe auditcommissie over de aansprakelijkheden voor onregelmatigheden of tekorten, beslist de provinciegouverneur over de aansprakelijkheid van de bij de betwiste verrichtingen betrokken actoren en beslist hij over de kwijting. Hij brengt, in voorkomend geval, de nodige wijzigingen aan in de jaarrekening en stelt de rekening definitief vast.

Als de provinciegouverneur zich niet uitgesproken heeft binnen honderd dagen na de ontvangst van de jaarrekening, wordt hij geacht de vaststelling van de jaarrekening door de raad voor maatschappelijk welzijn te bevestigen en, in voorkomend geval, wordt hij geacht aangaande de aansprakelijkheid van de bij verworpen verrichtingen betrokken actoren te hebben beslist overeenkomstig het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn. § 4. De betrokkenen worden onverwijld met een aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing van de provinciegouverneur. In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag in de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te storten. Behoudens in geval van toepassing van § 3, tweede lid, wordt onverwijld een afschrift van de beslissing van de provinciegouverneur bezorgd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan de Vlaamse Regering en aan de gemeente. § 5. Degenen aan wie kwijting is geweigerd, degenen die aansprakelijk worden gesteld, de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de Vlaamse Regering kunnen binnen zestig dagen na die kennisgeving beroep instellen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, tegen de beslissingen van de provinciegouverneur, vermeld in § 3. Dat beroep heeft schorsende werking. Het rechtscollege doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkene en bepaalt het bedrag dat hem ten laste wordt gelegd of verleent definitief kwijting.

Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve afwijzing van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij aansprakelijk of medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het geding voor het rechtscollege om de beslissing van het rechtscollege voor hen bindend en tegenstelbaar te horen verklaren. In dat geval doet het rechtscollege mee uitspraak over de aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen.

De beslissing van het rechtscollege is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Art. 177.§ 1. Met behoud van de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang overeenkomstig artikelen 254 tot en met 263, schorst de provinciegouverneur binnen de termijnen, vermeld in artikel 258, de uitvoering van het meerjarenplan en de beslissing tot wijziging ervan als : 1° niet afdoende of slechts op basis van fictieve gegevens aangetoond wordt dat het financiële evenwicht gevrijwaard blijft in de financiële boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft;2° bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft ten gunste of ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn komen, geheel of gedeeltelijk niet in het meerjarenplan worden opgenomen;3° bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de raad voor maatschappelijk welzijn op het meerjarenplan heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toekomen of als het meerjarenplan in bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht;4° het meerjarenplan niet of slechts gedeeltelijk rekening houdt met eerder vastgestelde investeringsenveloppen. Voor zover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing het evenwicht van het meerjarenplan niet in gevaar brengen, kan de schorsing beperkt worden tot een of meer onderdelen van het meerjarenplan.

De provinciegouverneur stuurt een afschrift van zijn beslissing ter kennisgeving aan de gemeente. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn spreekt zich uit over het schorsingsbesluit en stelt het meerjarenplan of de wijziging ervan opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde beslissing naar de Vlaamse Regering. Een afschrift van die beslissing wordt dezelfde dag naar de gemeenteraad en naar de provinciegouverneur gestuurd. De gemeenteraad kan binnen een termijn van twintig dagen zijn opmerkingen ter kennis brengen van de Vlaamse Regering als het meerjarenplan gewijzigd werd. § 3. De Vlaamse Regering neemt een gemotiveerde beslissing over het meerjarenplan of de wijziging ervan die de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw heeft vastgesteld. Met behoud van haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang stelt de Vlaamse Regering het meerjarenplan of de wijziging ervan opnieuw vast in de hiernavolgende gevallen als : 1° niet afdoende, of slechts op basis van fictieve gegevens aangetoond wordt dat het financiële evenwicht gevrijwaard blijft in de financiële boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft;2° bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft, ten gunste of ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn komen, geheel of gedeeltelijk niet in het meerjarenplan worden opgenomen;3° bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de raad voor maatschappelijk welzijn op het meerjarenplan heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toekomen, of als het meerjarenplan in bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht;4° het meerjarenplan niet of slechts gedeeltelijk rekening houdt met eerder vastgestelde investeringsenveloppen. In het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, neemt de Vlaamse Regering alle vereiste maatregelen om het evenwicht te herstellen. In het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, schrijft de Vlaamse Regering de bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven ambtshalve in. In het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, schrapt de Vlaamse Regering de bedoelde opbrengsten of ontvangsten of de kosten of uitgaven die strijdig zijn met het recht of schrijft ze die op het juiste bedrag in. In het geval, vermeld in het eerste lid, 4°, verhoogt of verlaagt de Vlaamse Regering de kredieten, zodat de reeds eerder vastgestelde investeringsenveloppen passen in het vastgestelde meerjarenplan.

De Vlaamse Regering neemt haar beslissing binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn en verstuurt haar beslissing naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van die termijn. Ze stuurt dezelfde dag een afschrift van haar beslissing ter kennisgeving naar de gemeenteraad en naar de provinciegouverneur.

Als binnen de termijn, vermeld in het derde lid, geen beslissing naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verstuurd, is het door de Vlaamse Regering ontvangen meerjarenplan of zijn de wijzigingen ervan definitief. § 4. De schorsing van het meerjarenplan of van de wijzigingen ervan impliceert van rechtswege de schorsing van het budget dat of de budgetwijziging die werd vastgesteld op basis van het geschorste meerjarenplan of de geschorste wijziging ervan. Die schorsing neemt een einde op de datum van de gemotiveerde beslissing van de Vlaamse Regering, vermeld in § 3.

Art. 178.§ 1. Met behoud van de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang overeenkomstig artikelen 254 tot en met 263, schorst de provinciegouverneur binnen de termijnen, vermeld in artikel 258, het budget of de budgetwijzigingen als : 1° die niet passen in het meerjarenplan, voor zover het budget of de budgetwijzigingen geen betrekking hebben op het eerste volledige financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn werd verkozen of voor zover de gemeenteraad niet met toepassing van artikel 150, tweede lid, het budget of de budgetwijzigingen heeft goedgekeurd of eenzijdig heeft vastgesteld;2° die een negatief resultaat op kasbasis vertonen, voorzover de financiële nota van het budget of van de budgetwijzigingen betrekking heeft op het eerste volledige financiële boekjaar waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn werd verkozen;3° bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het budget betrekking heeft, ten gunste of ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn komen, geheel of gedeeltelijk niet in het budget of de budgetwijziging worden opgenomen;4° bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de raad voor maatschappelijk welzijn op het budget of de budgetwijziging heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toekomen of als het budget of de budgetwijziging in bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht. Voor zover de redenen die aanleiding geven tot de schorsing, niet tot gevolg hebben dat het budget, of de budgetwijziging, niet meer past binnen het meerjarenplan, kan de schorsing beperkt worden tot een of meer onderdelen van het budget of de budgetwijziging.

De provinciegouverneur stuurt een afschrift van zijn beslissing ter kennisgeving aan de gemeente. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn spreekt zich uit over het schorsingsbesluit en stelt het budget of de budgetwijziging opnieuw vast. Hij stuurt zijn gemotiveerde beslissing naar de Vlaamse Regering. Een afschrift van die beslissing wordt dezelfde dag naar de gemeenteraad en naar de provinciegouverneur gezonden. De gemeenteraad kan binnen een termijn van twintig dagen zijn opmerkingen ter kennis brengen van de Vlaamse Regering als het meerjarenplan gewijzigd werd. § 3. De Vlaamse Regering neemt een gemotiveerde beslissing over het budget dat of de budgetwijziging die de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw heeft vastgesteld. Met behoud van haar bevoegdheid tot vernietiging wegens schending van het recht of strijdigheid met het algemeen belang stelt de Vlaamse Regering het budget of de budgetwijzigingen opnieuw vast als : 1° die niet passen in het meerjarenplan, voor zover het budget of de budgetwijzigingen geen betrekking hebben op het eerste volledige boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn werd verkozen of voor zover de gemeenteraad niet met toepassing van artikel 150, tweede lid, het budget of de budgetwijzigingen heeft goedgekeurd of eenzijdig heeft vastgesteld;2° die een negatief resultaat op kasbasis vertonen, voor zover de financiële nota van het budget of van de budgetwijzigingen betrekking heeft op het eerste volledige boekjaar waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn werd verkozen;3° bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven, die krachtens de wet of het decreet gedurende de periode waarop het budget betrekking heeft, ten gunste of ten laste van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn komen, geheel of gedeeltelijk niet in het budget of de budgetwijziging worden opgenomen;4° bepaalde opbrengsten of ontvangsten die de raad voor maatschappelijk welzijn op het budget of de budgetwijziging heeft gebracht, geheel of gedeeltelijk niet aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toekomen of als het budget of de budgetwijziging in bepaalde kosten of uitgaven voorziet die strijdig zijn met het recht. In het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, neemt de Vlaamse Regering alle vereiste maatregelen om het budget, of de budgetwijziging, te doen passen binnen het meerjarenplan. In het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, neemt de Vlaamse Regering de nodige maatregelen om het evenwicht op kasbasis te herstellen. In het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, schrijft de Vlaamse Regering de bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten, of verplichte kosten of uitgaven ambtshalve in. In het geval, vermeld in het eerste lid, 4°, schrapt de Vlaamse Regering de vermelde ontvangsten of opbrengsten, of de kosten of uitgaven die strijdig zijn met het recht, of schrijft ze die op het juiste bedrag in.

De Vlaamse Regering neemt haar beslissing binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, en verstuurt haar beslissing naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uiterlijk de laatste dag van die termijn. Ze stuurt dezelfde dag een afschrift van haar beslissing ter kennisgeving aan de gemeenteraad en aan de provinciegouverneur.

Als binnen de termijn, vermeld in het derde lid, geen beslissing naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is verstuurd, is het budget of de budgetwijziging definitief die door de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw is vastgesteld.

Art. 179.De toezichthoudende overheid kan te allen tijde de externe auditcommissie gelasten de beslissingen met financiële impact, de boekhouding en de kas van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te onderzoeken. Van elk onderzoek wordt een verslag opgemaakt dat aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan de gemeente en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd. HOOFDSTUK VIII. - Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering

Art. 180.De Vlaamse Regering bepaalt nadere voorschriften voor de uitvoering van deze titel, evenals voor de bijbehorende documenten, met inbegrip van de te hanteren modellen.

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale vereisten waaraan de informaticasystemen die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden gehanteerd, moeten voldoen.

TITEL V. - Bepalingen over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn HOOFDSTUK I. - Akten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Afdeling I. - Opmaken en ondertekenen van de akten

Art. 181.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn woont de vergaderingen bij van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau en in voorkomend geval van de bijzondere comités, en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan, alsook voor de bewaring van de originelen. Als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de vergaderingen van een bijzonder comité niet bijwoont en hij daarvoor overeenkomstig artikel 62, vijfde lid, een personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft aangewezen, stelt het betrokken personeelslid de notulen van de vergaderingen van het bijzonder comité op.

De originelen van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De originelen van de notulen van de bijzondere comités worden ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, naargelang het geval, door de secretaris van het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn of het overeenkomstig artikel 62, vijfde lid, aangewezen personeelslid van het centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 182.§ 1. De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming en in geval van individuele toekenning of terugvordering van maatschappelijke dienstverlening vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van deze verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 163 op eigen verantwoordelijkheid een voorgenomen verbintenis viseert of overeenkomstig artikel 165 op eigen verantwoordelijkheid een bevel geeft tot betaling van een uitgave, wordt, op verzoek van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, een verklaring inzake zijn stemgedrag in de notulen opgenomen. § 2. Voor het vast bureau en de bijzondere comités gelden de bepalingen, vermeld in § 1, eerste lid.

Art. 183.§ 1. De reglementen, beslissingen en akten van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau en van de bijzondere comités, en alle andere stukken of brieven die specifiek betrekking hebben op de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités worden ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en meeondertekend door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 2. De beslissingen en akten van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of, in voorkomend geval, van de ondervoorzitter, en alle andere stukken of brieven die specifiek betrekking hebben op hun ambt, worden door hen ondertekend en worden meeondertekend door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. De beslissingen, de akten, de verslagen en de brieven van de financieel beheerder en de maatschappelijk werker worden door die personeelsleden ondertekend als ze specifiek betrekking hebben op de aan hen toevertrouwde taken.

De beslissingen, de akten en de briefwisseling van personeelsleden aan wie bevoegdheden werden gedelegeerd of toevertrouwd, worden door die personeelsleden ondertekend.

Het dwangbevel, uitgevaardigd voor de invordering van schuldvorderingen, wordt, met behoud van de ondertekeningsbevoegdheid inzake de uitvoerbaarverklaring ervan, ondertekend door de financieel beheerder. § 4. Met behoud van de toepassing van § 2 en § 3 wordt de briefwisseling van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter, en meeondertekend door de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 5. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt in het huishoudelijk reglement door wie en op welke wijze de andere stukken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, die niet vermeld worden in de voorgaande paragrafen, worden ondertekend en, als dat nodig wordt geacht, meeondertekend. Als de raad voor maatschappelijk welzijn die werkwijze niet vaststelt, is § 1 van overeenkomstige toepassing. § 6. Voor de ondertekening kunnen de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hun titel respectievelijk afkorten tot « O.C.M.W.-voorzitter » en « O.C.M.W.-secretaris ».

Art. 184.De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan zijn bevoegdheid tot ondertekening schriftelijk opdragen aan één of meer leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 181. Die opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Het lid aan wie de opdracht is gegeven, moet boven zijn handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.

Art. 185.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan zijn bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening, opdragen aan een of meer personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld in artikel 181.

De opdrachten tot ondertekening of medeondertekening worden schriftelijk gegeven en zijn te allen tijde herroepbaar. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt daarvan op de hoogte gebracht tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

De personeelsleden aan wie de opdracht tot ondertekening of medeondertekening is gegeven, moeten boven hun handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.

Art. 186.De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn maakt in de rand van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau of van het bijzonder comité in kwestie kantmelding van de intrekking van een besluit door de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau of van het bijzonder comité in kwestie, van de vernietiging of de niet-goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid en van het feit dat een besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan met toepassing van artikel 259, vierde lid.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn brengt de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité in kwestie van elke kantmelding op de hoogte op de eerstvolgende vergadering van respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité in kwestie. Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding

Art. 187.De reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités worden door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bekendgemaakt door middel van een aanplakbiljet dat het onderwerp van het reglement vermeldt, de datum van de beslissing waarbij het reglement werd aangenomen en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid. Het aanplakbiljet wordt opgehangen op een aanplakbord aan de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en blijft minstens twintig dagen aangeplakt. De reglementen kunnen worden bekendgemaakt zodra de beslissing is genomen.

Het aanplakbiljet vermeldt de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement ter inzage ligt van het publiek.

Art. 188.De reglementen, vermeld in artikel 187, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de reglementen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering. Afdeling III. - Wijze van kennisgeving

Art. 189.Stukken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden met een gewone brief aan de betrokkene bezorgd, tenzij de wet, dit decreet of een ander decreet een andere vorm van mededeling of kennisgeving oplegt. Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn kan bepalen dat stukken bovendien op een andere wijze meegedeeld of ter kennis gebracht worden. Afdeling IV. - Briefwisseling aan het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn

Art. 190.Alle briefwisseling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt geacht te zijn gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Behalve bij andersluidende beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de briefwisseling verstuurd naar de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. HOOFDSTUK II. - Wijze van berekening van termijnen

Art. 191.Voor de toepassing van dit decreet wordt de termijn berekend vanaf de dag na de dag van de akte of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, en omvat de termijn alle dagen, ook zaterdag, zondag en wettelijke of decretale feestdagen. De vervaldag is in de termijn begrepen. Als die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke of decretale feestdag is, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Bij gebrek aan een akte of gebeurtenis die de termijn doet ingaan, wordt de termijn berekend door terug te tellen vanaf de gebeurtenis die de termijn doet eindigen. In dat geval wordt de dag van de gebeurtenis die de termijn doet eindigen, niet in de termijn begrepen.

De dag van verzending is niet in de termijn begrepen. HOOFDSTUK III. - Goederen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 192.De goederen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden beheerd en bestuurd op de wijze die door de wet of het decreet is vastgesteld voor de gemeentegoederen, met behoud van de toepassing van de volgende bepalingen.

Art. 193.De vervreemding van onroerende goederen kan door de hogere overheden enkel worden opgelegd krachtens een wet of een decreet, behalve in geval van onteigening ten algemenen nutte.

Art. 194.De Vlaamse Regering kan, na advies van het college van burgemeester en schepenen, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn machtigen om over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte. De onteigeningen ten algemenen nutte kunnen verlopen volgens de versnelde procedure, vermeld in de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte, en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, voor zover de Vlaamse Regering het bestuur daartoe gemachtigd heeft.

Behalve de ambtenaren van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de staat, is de provinciegouverneur van de provincie waar de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gevestigd is, evenals de burgemeester van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, bevoegd tot het verlijden van de desbetreffende akte.

De vervreemding van de onroerende goederen gebeurt steeds openbaar, behoudens indien er een grondige motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan.

Art. 195.De raad voor maatschappelijk welzijn is ervoor bevoegd om de middelen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wenden voor de bouw of de aankoop van woningen voor bejaarden, mindervaliden of andere personen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, voor de aankoop van bossen en gronden, voor participaties in bouwmaatschappijen ten algemenen nutte.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan de middelen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ook aanwenden met het oog op deelneming in rechtspersonen die sociale doeleinden nastreven die verband houden met de taken van het centrum voor maatschappelijk welzijn of die zijn werking ten goede komen, voor zover die rechtspersonen de bepalingen van titel VIII, hoofdstuk I, eerbiedigen of de vorm aannemen van een vereniging als vermeld in het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende de intergemeentelijke samenwerking, of van een vereniging of vennootschap overeenkomstig de bepalingen van titel VIII, hoofdstuk III, of de vorm van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan, met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis, ook de middelen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aanwenden voor deelneming in een vereniging zonder winstoogmerk. Dat kan echter uitsluitend voor zover die vereniging zonder winstoogmerk de bepalingen eerbiedigt van artikelen 236 tot en met 241.

Art. 196.De schenkingen en legaten aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden aanvaard door de raad voor maatschappelijk welzijn. Notarissen en andere ministeriële ambtenaren, alsmede ontvangers van de erfenisrechten, zijn verplicht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kennis te geven van de beschikkingen die in hun voordeel zijn opgemaakt en waarvan zij wegens hun ambt kennis hebben.

Art. 197.Met behoud van de toepassing van de bijzondere wetten en besluiten, worden de goederen die toebehoren aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verhuurd bij openbare aanbesteding of uit de hand.

Art. 198.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen beslissen het beheer van hun onroerende goederen toe te vertrouwen aan een intern verzelfstandigd agentschap van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, aan de gemeente waar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is gevestigd, of aan een autonoom gemeentebedrijf van die gemeente, dat ook het privé- en het openbaar domein van de gemeente beheert. Afdeling II. - Afwijking van het domeinrecht

Art. 199.Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, opgericht overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I, kunnen voor lokale PPS-projecten als vermeld in het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende de publiek-private samenwerking, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op openbaardomeingoederen voor zover die rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen. HOOFDSTUK IV. - Optreden in rechte

Art. 200.De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot het optreden in rechte namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Met behoud van de toepassing van artikelen 201 en 214, § 3, vertegenwoordigt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, behoudens als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn betrokken is als vermeld in artikel 37, § 1, 1°, in welk geval de raad voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van de voorzitter voor maatschappelijk welzijn, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigt.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn kan die bevoegdheid, vermeld in het tweede lid, overdragen, behoudens als hij betrokken is als vermeld in artikel 37, § 1, 1°, aan de ondervoorzitter, aan een lid van het vast bureau of van het bijzonder comité, aan een personeelslid of aan een personeelslid van een samenwerkingsverband van openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 201.In afwijking van artikel 200, tweede lid, worden de rechtsgedingen als eiser inzake de verrichtingen, vermeld in artikelen 91 en 92, alsmede de verrichtingen inzake het beheer van de goederen en de terugvordering van de kosten voor verleende hulp, overeenkomstig de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn, in naam van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gevoerd op vervolging en benaarstiging van de financieel beheerder.

In geval van verhindering of afwezigheid van de financieel beheerder worden de handelingen, vermeld in het vorige lid, verricht door het personeelslid of door een personeelslid van een samenwerkingsverband van openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat de voormelde financieel beheerder onder zijn aansprakelijkheid heeft aangewezen, of door de waarnemend financieel beheerder. Bij gebrek daaraan of in geval van een belangenvermenging van de financieel beheerder wordt een personeelslid afgevaardigd door de raad voor maatschappelijk welzijn. HOOFDSTUK V. - Deelneming in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm

Art. 202.Het is de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegestaan om deel te nemen in een vennootschap met sociaal oogmerk, een vereniging of een stichting die de vorm van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, aanneemt, met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten. Zij hoeven in dat geval niet te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in titel VIII. TITEL VI. - Participatie van de burger HOOFDSTUK I. - Klachtenbehandeling

Art. 203.De raad voor maatschappelijk welzijn organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling.

Art. 204.§ 1. Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en maximaal onafhankelijk van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarop de klachten betrekking hebben. § 2. Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan op een van de volgende wijzen een ombudsdienst oprichten : 1° in eigen beheer;2° in een vereniging, opgericht overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I;3° in samenwerking met de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend;4° in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband als bepaald in het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende de intergemeentelijke samenwerking;5° via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst, opgericht bij het decreet van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen type decreet prom. 07/07/1998 pub. 07/07/1999 numac 1999035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Hoge Raad voor het Toerisme type decreet prom. 07/07/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998035851 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Sportraad en de Adviserende Beroepscommissie voor sportaangelegenheden type decreet prom. 07/07/1998 pub. 18/07/1998 numac 1998035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten. HOOFDSTUK II. - Inspraak

Art. 205.De raad voor maatschappelijk welzijn neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en bij de evaluatie ervan. HOOFDSTUK III. - Voorstellen van burgers

Art. 206.De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn in te schrijven en om die agendapunten te komen toelichten in de raad voor maatschappelijk welzijn. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voorlichten.

De Vlaamse Regering bepaalt wat onder belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en de dienstverlening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt verstaan.

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste : 1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar, in openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deel uitmaken van gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar, in openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deel uitmaken van gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar, in openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deel uitmaken van gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

Art. 207.Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gestuurd. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.

Art. 208.Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ingediend zijn om tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 209.De raad voor maatschappelijk welzijn doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt. HOOFDSTUK IV. - Verzoekschriften aan de raad voor maatschappelijk welzijn

Art. 210.Ieder heeft het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort, zijn onontvankelijk. Indien het geschrift duidelijk melding maakt dat het een verzoekschrift betreft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk alleszins van toepassing.

Art. 211.De raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de ondervoorzitter, het vast bureau of een bijzonder comité doorsturen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, als het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift kan worden gehoord door een orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Art. 212.De raad voor maatschappelijk welzijn verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, als het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Art. 213.Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de nadere voorwaarden waaronder dat recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld.

TITEL VII. - De intern verzelfstandigde agentschappen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn HOOFDSTUK I. - Intern verzelfstandigde agentschappen die geen ziekenhuis beheren

Art. 214.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 60 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn de intern verzelfstandigde agentschappen diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zonder eigen rechtspersoonlijkheid die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken die behoren tot de opdrachten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van de bevoegdheden inzake individuele maatschappelijke dienstverlening en verhaal, genomen met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die enkel kunnen worden overgedragen aan het vast bureau of aan een bijzonder comité, maar met inbegrip van het beheer van de diensten opgericht om individuele maatschappelijke dienstverlening te verschaffen. Zij beschikken over operationele autonomie als vermeld in artikel 215.

Ze worden beheerd buiten de algemene diensten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vermeld in titel II, hoofdstuk V. § 2. De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd om intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid op te richten. § 3. Het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap is het personeelslid dat, met behoud van de eventuele mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid, belast is met de algemene leiding, de werking en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het agentschap.

Art. 215.Het oprichtingsbesluit van een intern verzelfstandigd agentschap omvat minstens de volgende punten : 1° een opsomming van de beleidsuitvoerende taken die aan het intern verzelfstandigd agentschap worden toevertrouwd;2° een beschrijving van de operationele autonomie die aan het hoofd van het agentschap wordt gedelegeerd.De autonomie kan betrekking hebben op : a) het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur van het agentschap;b) de organisatie van de operationele processen met het oog op de realisatie van de afgesproken doelstellingen;c) de uitvoering van het personeelsbeleid;d) het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor de werking van het agentschap, de uitvoering van de doelstellingen en taken van het agentschap en het sluiten van contracten ter verwezenlijking van de opdrachten van het agentschap;e) de interne controle binnen het intern verzelfstandigd agentschap;f) specifieke delegaties naargelang van de eigen aard van het intern verzelfstandigd agentschap.

Art. 216.§ 1. Tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten.

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van het oprichtende openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden : 1° de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen van het agentschap;2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de taken van het agentschap;3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;4° de informatieverstrekking aan de raad voor maatschappelijk welzijn. § 3. Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Art. 217.§ 1. De bepalingen van titel IV zijn van overeenkomstige toepassing op de intern verzelfstandigde agentschappen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor zover ze verenigbaar zijn met de bepalingen die opgenomen zijn in de hiernavolgende paragrafen. § 2. Het budget en de jaarrekening van het intern verzelfstandigd agentschap worden geconsolideerd met het budget en de jaarrekening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de nadere regels die door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. § 3. Het hoofd van het agentschap is budgethouder voor het budget van het intern verzelfstandigd agentschap van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Hij kan het budgethouderschap delegeren aan andere personeelsleden binnen de grenzen die bepaald zijn in de beheersovereenkomst. De betrokken personeelsleden kunnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheid niet weigeren als hun functieomschrijving erin voorziet. HOOFDSTUK II. - Ziekenhuizen met afzonderlijk beheer

Art. 218.§ 1. In afwijking van hoofdstuk I worden ziekenhuizen zonder eigen rechtspersoonlijkheid die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, opgericht en beheerd als een dienst met afzonderlijk beheer die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.

De Vlaamse Regering kan bepaalde regels treffen in verband met de inrichting, de organisatie en de werking van de ziekenhuizen met afzonderlijk beheer.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan en het budget voor het volgende financiële boekjaar vast van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer staat. De bepalingen betreffende de vaststelling en de goedkeuring van het meerjarenplan, en de aanpassingen ervan, het budget, de budgetwijzingen, de interne kredietaanpassingen en de voorlopige kredieten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn van overeenkomstige toepassing.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt elk jaar de jaarrekening van het voorgaande financiële boekjaar vast van elk ziekenhuis dat onder zijn beheer valt. De bepalingen betreffende de vaststelling van de jaarrekening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn van overeenkomstige toepassing. § 2. De ziekenhuizen die afhangen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden beheerd door een beheerscomité waarvan de Vlaamse Regering de samenstelling en de werking bepaalt.

Het beheerscomité moet evenwel dusdanig worden samengesteld dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden tot de raad voor maatschappelijk welzijn behoort. Die worden verkozen overeenkomstig artikel 60, § 3, vijfde lid.

Het beheerscomité wordt van rechtswege voorgezeten door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of zijn afgevaardigde.

De bepalingen van artikel 37 gelden eveneens voor de leden van het beheerscomité.

De leden van het beheerscomité hebben recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van het ziekenhuis betreffen. De leden van het beheerscomité kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs.

De leden van het beheerscomité mogen alle instellingen en diensten bezoeken die het ziekenhuis opricht en beheert.

De personen die krachtens het decreet of de wet de besloten vergaderingen van het beheerscomité van het ziekenhuis bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

Deze paragraaf doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de leden van het beheerscomité, alsmede van alle andere personen, vermeld in het zevende lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. § 3. Het beheerscomité van het ziekenhuis regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort inzake het beheer van het ziekenhuis, behoudens de bepalingen vermeld in § 1, derde en vierde lid, en § 4 en met dien verstande dat ingeval een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn meer dan één ziekenhuis beheert, uitsluitend de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor de vaststelling van de volledige rechtspositieregeling van het personeel van die ziekenhuizen. Het bevoegde orgaan stelt de afwijkingen vast van de rechtspositieregeling, die van toepassing is op het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het beheerscomité van het ziekenhuis stelt ook het organogram en de personeelsformatie van de diensten van het ziekenhuis van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.

Het beheerscomité heeft dezelfde deontologische code die is aangenomen voor de raad voor maatschappelijk welzijn, behoudens ingeval het beheerscomité een eigen deontologische code heeft aangenomen. § 4. De volgende bevoegdheden inzake het beheer van het ziekenhuis worden voorbehouden aan de raad voor maatschappelijk welzijn : 1° het aanwijzen en ontslaan van de leden van het beheerscomité;2° de aanwerving, de evaluatie en het ontslag van contractuele personeelsleden die in het beheerscomité of in het managementteam zitting hebben;3° de benoeming, de evaluatie, de bevordering en het in disponibiliteit stellen van statutaire personeelsleden die in het beheerscomité of in het managementteam zitting hebben, alsook het opleggen van tuchtstraffen aan die personeelsleden;4° elke beslissing tot toetreding of uittreding bij een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I en II;5° elke beslissing die het ziekenhuisaanbod op belangrijke punten wijzigt;6° de besluiten betreffende de meerjarenplanning en de aanpassing ervan, het budget en de budgetwijzigingen, de interne kredietaanpassing, de jaarrekening en de kwijting aan de directeur van het ziekenhuis en de penningmeester;7° het bepalen van de wijze waarop het personeel overgeplaatst wordt tussen het ziekenhuis en eventueel tussen de verschillende ziekenhuizen en de overige instellingen en diensten;8° het vaststellen van het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis. § 5. Voor de handelingen van het beheerscomité waarvoor met toepassing van de bepalingen van dit decreet een advies, goedkeuring of machtiging vereist is, is de beslissing van het beheerscomité rechtstreeks onderworpen aan het oordeel van dezelfde toezichthoudende overheden als dat het geval zou zijn geweest als de raad voor maatschappelijk welzijn daarover een beslissing had genomen. § 6. De raad voor maatschappelijk welzijn kan pas een beslissing met financiële weerslag voor het ziekenhuis nemen nadat het beheerscomité daarover advies heeft uitgebracht. De Vlaamse Regering bepaalt de termijn waarin het beheerscomité advies moet uitbrengen. Als die termijn verstrijkt zonder dat het beheerscomité een advies gegeven en verzonden heeft aan de raad voor maatschappelijk welzijn, dan wordt aan het vereiste van het advies voorbijgegaan.

De beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn die afwijken van het advies van het beheerscomité, moeten motiveren op welke punten en waarom van het advies wordt afgeweken. § 7. Het beheerscomité, vermeld in § 2, beheert eveneens, overeenkomstig § 3 tot en met § 6, het gedeelte van een ziekenhuis dat wordt omgevormd tot verblijfsdienst voor de opname van personen die behoefte hebben aan zorgverlening, als vermeld in artikel 5, § 1, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging. In dat geval worden de boekhouding, de thesaurie, het budget en de rekeningen, alsook de personeelsformatie van die verblijfsdienst gescheiden gehouden van die van het ziekenhuis. § 8. Het beheerscomité kan bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan de directeur van het ziekenhuis. Die overdracht van bevoegdheden kan evenwel steeds geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

De directeur van het ziekenhuis is belast met de interne controle overeenkomstig artikelen 98, 99 en 100.

Voor de handelingen van de directeur die namens het beheerscomité worden verricht en waarvoor met toepassing van de bepalingen van dit decreet, een advies, goedkeuring of machtiging is vereist, is de beslissing van de directeur rechtstreeks onderworpen aan het oordeel van dezelfde toezichthoudende overheden als dat het geval zou zijn geweest als het beheerscomité daarover zelf een beslissing had genomen.

TITEL VIII. - Externe verzelfstandiging en samenwerking HOOFDSTUK I. - Verenigingen

Art. 219.Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, om een van de opdrachten uit te voeren die aan de centra voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties, een vereniging oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen en/of met rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben. In de gevallen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geheel of gedeeltelijk een erkenning, vergunning of subsidiëring kan verkrijgen, worden de verenigingen, vermeld in dit hoofdstuk, voor het verkrijgen van die erkenning, vergunning of subsidiëring gelijkgesteld met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Als een vereniging wordt opgericht met het oog op het exploiteren van een ziekenhuis of van een gedeelte van een ziekenhuis, draagt die, in afwijking van artikel 223, naast de benaming de vermelding « autonome verzorgingsinstelling » of de initialen « A.V. ».

Art. 220.Het met redenen omklede besluit van de raad of de raden voor maatschappelijk welzijn tot oprichting van de vereniging, vermeld in artikel 219 en de statuten van de vereniging, alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad of gemeenteraden in kwestie en aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt binnen een termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. Een afschrift van het besluit van de gemeenteraad wordt op dezelfde dag als de dag van de verzending naar de Vlaamse Regering verstuurd. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt binnen een termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn om toe te treden tot een bestaande vereniging is enkel onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad in kwestie.

Art. 221.De statuten van de vereniging vermelden : 1° de benaming, de zetel en de duur van de vereniging;2° het doel of de doeleinden waarvoor ze is opgericht;3° de nauwkeurige aanduiding van de deelgenoten, van hun inbreng, verbintenissen en bijdragen;4° de voorwaarden tot het toetreden en het uittreden van de deelgenoten;5° de bevoegdheid van de algemene vergadering en de wijze waarop die wordt bijeengeroepen alsmede de wijze waarop haar besluiten ter kennis van de leden en van derden worden gebracht;6° de betrekkingen van de vereniging met haar leden inzake de mededeling van de documenten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd;7° de bevoegdheden van de raad van beheer, de wijze van benoeming en van afzetting van zijn leden, alsmede de aansprakelijkheid van de beheerders;8° de financiële en boekhoudkundige regels, voor zover zij niet door de wet of het decreet zijn bepaald;9° de na te komen regels voor de wijziging van de statuten;10° de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval ze ontbonden zou worden;11° het stemmenaantal in de verschillende bestuurs- en beheersorganen waarover elke deelgenoot beschikt;12° de tegemoetkoming van de deelgenotenrechtspersonen in de tekorten van de vereniging. De statuten worden in een authentieke akte vastgesteld.

Art. 222.De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. Ze kan onder meer, onder dezelfde voorwaarden als de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, subsidies van de openbare besturen en schenkingen en legaten ontvangen alsmede leningen aangaan.

Art. 223.Al de akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan van de vereniging, vermelden de benaming van de vereniging met, onmiddellijk daarvoor of daarna, de leesbaar en voluit geschreven woorden : « vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ».

Art. 224.Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toelating van privaatrechtelijke rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht, vermeld in artikel 220, eerste en tweede lid.

Die beslissingen, alsmede de beslissing tot de toelating van andere dan privaatrechtelijke deelgenoten kunnen alleen genomen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen.

Art. 225.In geval van wijziging van de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht, kan elke deelgenoot zich uit de vereniging terugtrekken door zijn ontslag in te dienen bij de raad van beheer.

Hij zal de tegenwaarde ontvangen van zijn eventuele inbreng in de vereniging, geraamd volgens de boekhoudkundige waarde op het ogenblik van het ontslag. Hij kan evenwel de teruggave niet eisen van de betaalde bijdragen.

Art. 226.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de organen van de vereniging vertegenwoordigd door leden van hun raad voor maatschappelijk welzijn.

Die leden worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen volgens de regels, vermeld in artikel 60, § 3, voor de verkiezing van de leden van het vast bureau.

Wanneer de vereniging ziekenhuizen beheert, kunnen, in afwijking van het eerste lid, maximaal een derde van de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen stemgerechtigde bestuurders deskundigen zijn die geen lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het huishoudelijk reglement van het bevoegde orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kennis gesteld wordt van de agenda van de bestuurs- en beheersorganen van de vereniging.

Het bepaalt tevens op welke wijze de beslissingen van de vereniging worden besproken in het bevoegde orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 227.Als een vereniging wordt opgericht met het oog op het exploiteren van een ziekenhuis of van een gedeelte van een ziekenhuis, wordt het stemmenaantal in de verschillende bestuurs- en beheersorganen waarover elke deelgenoot beschikt, verdeeld in verhouding tot ieders inbreng in de vereniging.

Als de openbare rechtspersonen niet beschikken over de meerderheid van de stemmen in de verschillende bestuurs- en beheersorganen van de vereniging, vermeld in het eerste lid, worden artikelen 109 tot en met 110 van de wet op de ziekenhuizen zo toegepast dat in de tekorten van de vereniging door elke openbare rechtspersoon wordt tegemoetgekomen in dezelfde verhouding als die van zijn inbreng in de vereniging tot de totaliteit van de inbreng van alle deelgenoten. Als de openbare rechtspersonen beschikken over de meerderheid van de stemmen in de verschillende bestuurs- en beheersorganen van de vereniging, vermeld in het eerste lid, blijft de tekortenregeling van de wet op de ziekenhuizen onverkort gelden.

Ongeacht het aantal stemmen waarover het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt in de verschillende bestuurs- en beheersorganen van de vereniging, vermeld in het eerste lid, moet het zorgstrategische plan vermeld in het besluit van 8 juni 1999 van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, van de inrichting in kwestie goedgekeurd worden door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Als de openbare rechtspersonen minimaal een derde van de stemmen in de beheers- en bestuursorganen van de bedoelde vereniging vertegenwoordigen, moet met behoud van de toepassing van de bepalingen van het eerste lid, de begroting worden goedgekeurd door de meerderheid van de afgevaardigden van de openbare rechtspersonen. De statuten bevatten bepalingen in die zin.

Art. 228.§ 1. Met behoud van de toepassing van andersluidende bijzondere statutaire voorschriften, worden de verenigingen, vermeld in dit hoofdstuk, beheerd volgens dezelfde regelen als de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Ze zijn onderworpen aan dezelfde controle en hetzelfde administratief toezicht. De verenigingen beschikken voor lokale PPS-projecten als vermeld in het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 betreffende publiek-private samenwerking, in het bijzonder over dezelfde bevoegdheid, vermeld in artikel 199, om zakelijke rechten te vestigen op goederen van het openbaar domein.

Voor de ziekenhuizen die afhangen van een vereniging wordt het administratief toezicht evenwel beperkt tot de toepassing van titel IX, hoofdstuk I, met uitzondering van artikel 255, § 1, 1°, wat betreft de verwijzing naar de besluiten tot vaststelling van of wijziging van de personeelsformatie en artikel 255, § 1, 2° tot en met 9°.

De Vlaamse Regering kan voor het beheer van de ziekenhuizen die afhangen van een vereniging, opgericht overeenkomstig dit hoofdstuk, een soortgelijke regeling uitwerken als voor de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Alle notulen van de algemene vergadering van de vereniging worden integraal bezorgd aan de toezichthoudende overheid en de notulen van de raad van beheer worden samengevat op een lijst die wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid. § 2. Als een vereniging gevormd is door openbare centra voor maatschappelijk welzijn of door andere openbare besturen van verschillende provincies, wordt het administratief toezicht dat opgedragen is aan de provinciegouverneur uitgeoefend door de provinciegouverneur van de provincie van de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is. § 3. Het ambt van provinciegouverneur is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van een raad van beheer van die vereniging.

Art. 229.§ 1. Met behoud van de toepassing van § 2 en § 3 zijn de personeelsleden van een vereniging onderworpen aan dezelfde rechtspositieregeling en hetzelfde pensioenstelsel en aan dezelfde bepalingen van dit decreet als die welke van toepassing zijn op de personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.

Het bevoegde orgaan van de vereniging stelt de afwijkingen van de rechtspositieregeling, vermeld in het eerste lid, vast, voor zover het specifieke karakter van sommige diensten en instellingen van de vereniging dat nodig maakt, en bepaalt de rechtspositieregeling voor de betrekkingen die onbestaand zijn op gemeentelijk vlak, evenals de rechtspositieregeling van het personeel van het ziekenhuis. § 2. Personeelsleden van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat deelgenoot is van een vereniging, als vermeld in dit hoofdstuk, kunnen door die vereniging worden overgenomen.

Ongeacht de regelen die van toepassing zijn bij bevorderingen, worden die leden met hun graad of met een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid overgeplaatst. Zij behouden de bezoldiging en de geldelijke anciënniteit die zij hadden of verkregen zouden hebben op grond van de rechtspositieregeling die van toepassing is op het ogenblik van de overname als zij in hun dienst van herkomst het ambt dat zij bij hun overplaatsing bekleedden, verder hadden uitgeoefend.

De Vlaamse Regering kan de algemene regelen tot vaststelling van de administratieve anciënniteit van deze personeelsleden bepalen. Ze kan tevens de voorwaarden bepalen waaronder die personeelsleden weer in hun openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van herkomst kunnen worden opgenomen.

Op verzoek van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van de vereniging of het betrokken personeelslid doet de provinciegouverneur, vermeld in artikel 228, § 2, uitspraak over elke betwisting betreffende de toepassing van de bovenvermelde bepalingen. § 3. Bij de overname van personeel dat in dienst is van een deelgenoot van de privésector, kan bedongen worden dat het personeel in dezelfde toestand behouden blijft wat betreft bezoldiging, anciënniteit, sociale zekerheid en verworven rechten.

De voorwaarden en modaliteiten van een eventuele regularisatie in vast verband kunnen door de Vlaamse Regering worden bepaald.

Art. 230.Voor het beheer van de vereniging en van haar instellingen en diensten worden de regelen toegepast van het dubbel boekhouden.

Het financiële boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

De rekening van de vereniging omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening, afgesloten op 31 december van elk jaar.

De andere regelen die eigen zijn aan het financiële beheer van de verenigingen, worden door de Vlaamse Regering bepaald.

Art. 231.De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die toegeschreven kunnen worden aan haar aangestelden of aan de organen, waardoor haar wil wordt uitgevoerd.

Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de aan hen gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven fouten.

Art. 232.De duur van de vereniging mag niet meer bedragen dan dertig jaar.

De vereniging is van rechtswege ontbonden bij het verstrijken van de door de statuten vastgestelde duur als de verlenging niet vooraf beslist en goedgekeurd werd.

Art. 233.De Vlaamse Regering kan de ontbinding uitspreken van elke vereniging die haar maatschappelijke opdracht te buiten gaat of niet verwezenlijkt. Ze kan dat ook doen als die haar wettelijke en statutaire verplichtingen niet naleeft.

Art. 234.De definitief geworden goedkeuringsbesluiten betreffende de verenigingen, vermeld in dit hoofdstuk, alsmede de beslissing waarbij akte genomen wordt van het ontslag, vermeld in artikel 225, worden bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De statuten en de eventuele wijzigingen hiervan worden in extenso bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op kosten van de vereniging.

Art. 235.Bij de ontbinding van de vereniging kan elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om de goederen die op zijn grondgebied zijn gelegen, terug te kopen volgens de bepalingen, vermeld in de statuten, of, bij gebrek daaraan volgens de schatting van deskundigen.

Bij gebrek aan aanbieding van terugneming of aan machtiging worden die goederen openbaar verkocht, tenzij een andere deelgenoot van de vereniging beslist ze tegen de prijzen van de schatting aan te kopen. HOOFDSTUK II. - Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten

Art. 236.Met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten kan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een vereniging zonder winstoogmerk, zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, oprichten, al dan niet met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gemeenten, verenigingen, opgericht volgens hoofdstuk I, en/of andere openbare besturen, samen met één of meer rechtspersonen, andere dan die welke een winstoogmerk hebben.

De oprichting van de vereniging met het oog op de gehele exploitatie van een ziekenhuis, vermeld in het eerste lid, is alleen mogelijk als voldaan wordt aan een van de volgende voorwaarden : 1° het ziekenhuis dat uitgebaat wordt door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voldoet niet meer aan de voorwaarden die gesteld zijn om erkend te kunnen blijven als ziekenhuis;2° de oprichting van bedoelde vereniging is noodzakelijk om het ziekenhuisaanbod van de regio te optimaliseren of om betere economische voorwaarden te realiseren. Dat blijkt ten minste uit de noodzaak om : 1° een gedifferentieerd aanbod te realiseren waarin meer zorgpakketten beschikbaar zijn, naadloos aansluitend bij de zorgbehoeften van de bevolking;2° en een voldoende schaalgrootte te bereiken om de vereiste ervaring en deskundigheid te garanderen binnen een bedrijfseconomisch efficiënte omgeving en met een optimale inzet van personele middelen en van deskundig beheer;3° en een multidisciplinaire aanpak mogelijk te maken die aansluit bij de intensifiëring van de zorgverlening en inzonderheid het toenemend technologische karakter ervan. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan met het oog op de exploitatie van ziekenhuisdiensten of ziekenhuisgebonden activiteiten eveneens beslissen lid te worden van een vereniging als vermeld in het eerste lid. In dat geval moet voldaan worden aan de procedure en de voorwaarden, vermeld in artikel 237, § 1, eerste en tweede lid, artikel 238, 2° tot en met 11°, artikel 239, § 1, en de artikelen 240 en 241. De statuten van de vereniging vermelden dat ze aan iedereen die zich aanmeldt, de haar opgedragen dienstverlening verstrekt met respect voor zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokkene, ofwel enkel goederen of diensten levert aan de deelgenoten. In dat geval worden de woorden « het ingebrachte ziekenhuis », vermeld in artikel 238, eerste lid, 7°, gelezen als « de ziekenhuisdienst in kwestie of de ziekenhuisgebonden activiteit ».

Art. 237.§ 1. Het met redenen omklede besluit van de raad of de raden voor maatschappelijk welzijn tot oprichting van de vereniging, vermeld in artikel 236, is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad of gemeenteraden in kwestie en aan de machtiging van de Vlaamse Regering.

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt binnen een termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. Een afschrift van het besluit van de gemeenteraad wordt op dezelfde dag als die verzending naar de Vlaamse Regering verstuurd. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt binnen een termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot machtiging aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden.

Voor het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn voor goedkeuring aan de gemeenteraad en voor machtiging aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, moet het gemotiveerd advies van het beheerscomité worden ingewonnen, met behoud van de bevoegdheden van de medische raad.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn tot toetreding tot een bestaande vereniging met een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als deelgenoot is enkel onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad in kwestie. § 2. Bij de aanvragen tot goedkeuring en tot machtiging, vermeld in § 1, wordt het ontwerp van de statuten van de vereniging gevoegd, alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken.

Bij de aanvraag tot machtiging worden tevens de beslissingen van de eventuele deelgenoten tot deelname aan de vereniging gevoegd.

Uit het dossier dat wordt overgelegd met het oog op de machtiging, moet blijken : 1° dat er een noodzaak bestaat voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om een samenwerkingsverband aan te gaan om de exploitatie van zijn ziekenhuis geheel of gedeeltelijk te kunnen blijven garanderen;2° welke de ernstige redenen zijn die verantwoorden dat het samenwerkingsverband de vorm aanneemt van een vereniging zonder winstoogmerk;3° dat het ontwerp van de statuten of van de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, bepalingen bevatten die ertoe strekken uitvoering te geven aan de verplichting de dienstverlening te verzekeren overeenkomstig artikel 238, 1°.

Art. 238.Met behoud van de toepassing van de bepalingen, vereist door de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, vermelden de statuten : 1° dat de vereniging tot doel heeft een ziekenhuis of een deel van een ziekenhuis te exploiteren of tot die exploitatie bij te dragen, waarin eenieder die zich aanmeldt, de nodige kwaliteitsverzorging tegen de beste kostprijs krijgt, met respect voor zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokkene;2° dat de vereniging wordt opgericht voor een periode die, behoudens voorafgaande verlenging, niet langer mag zijn dan dertig jaar;3° dat de toetreding, een statutenwijziging, een verlenging van de duur van de vereniging of de vrijwillige ontbinding van de vereniging alleen mogelijk is mits alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen en dat een beslissing over de algemene financiële regeling met de geneesheren, vermeld in artikel 130, § 3, 4°, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987, over de kosten ten laste van de patiënt of over de toegankelijkheid, vermeld in punt 1°, alleen mogelijk is mits het voorstel drie vierde van de uitgebrachte stemmen krijgt;4° dat inzake beslissingen die ertoe strekken het zorgstrategische plan goed te keuren of die betrekking hebben op de oprichting, de afschaffing, de plaats van organisatie van ziekenhuisdiensten, zoals omschreven in de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987, op vraag van de leden die over minstens een derde van de vertegenwoordigde stemmen beschikken, het voorstel van beslissing, aangevuld met de bemerkingen van de leden, binnen de maand opnieuw wordt besproken in het bevoegde orgaan van de vereniging;5° dat een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zich in de algemene vergadering slechts kan laten vertegenwoordigen door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die elk slechts één stem mogen uitbrengen, ongeacht de mogelijkheid om, als vertegenwoordigend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voor bepaalde aangewezen zittingen een volmacht te verlenen aan een ander niet reeds stemgerechtigd lid van de raad voor maatschappelijk welzijn;6° dat de personen die in de algemene vergadering zitting hebben of die als beheerders zitting hebben in de raad van beheer van de vereniging zonder winstoogmerk, geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen mogen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging zonder winstoogmerk;7° dat het stemmenaantal in de algemene vergadering en in de andere beheersorganen waarover elke deelgenoot beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal bedden of de omzet van het ingebrachte ziekenhuis in de vereniging en dat maximaal een derde van de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen stemgerechtigde beheerders deskundigen kunnen zijn die geen lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn.De verdeling van het stemmenaantal wordt in de statuten ingeschreven; 8° dat het mandaat van al de beheerders beperkt is in duur en telkens van rechtswege eindigt op de eerste algemene vergadering van de vereniging die plaatsvindt nadat al de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die lid zijn van de vereniging, ingevolge artikel 16 geïnstalleerd zijn;9° dat een mandaat van beheerder steeds hernieuwbaar is;10° dat in geval van ontbinding van de vereniging of van ontslag van een of meer leden, de uittredende leden recht hebben op teruggave van wat er door elk van hen is ingebracht, in voorkomend geval in natura en in verhouding tot de inbreng;11° dat elke deelgenoot het recht heeft de algemene vergadering samen te roepen.

Art. 239.§ 1. Elke beslissing van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als lid van een vereniging als vermeld in artikel 236, met betrekking tot de wijziging van de statuten, de vrijwillige ontbinding, het toetreden of uitsluiten van leden en de verlenging van de duur van de vereniging, is onderworpen aan de procedure, vermeld in artikel 237, § 1, eerste en tweede lid. § 2. De statuten moeten bepalen dat als de door de vereniging uitgebate verzorgingsinstelling niet voldoet aan de verplichtingen, vermeld in het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, in consensus een bemiddelaar wordt aangewezen. Bij gebrek aan consensus kan elke deelgenoot de provinciegouverneur van de provincie waar de zetel van de vereniging is gevestigd, verzoeken een bemiddelaar aan te wijzen.

De bemiddelaar wordt alleen aangewezen ingeval er in de organen van de vereniging geen overeenstemming bestaat omtrent de vereiste maatregelen, vermeld in artikel 9 van voormelde decreet. De bemiddelaar neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van die organen. De bemiddelaar kan evenwel alleen aangewezen worden als de schending van het vermelde decreet eveneens een schending van artikel 238, 1°, is en de erkenning verleend of verlengd wordt gedurende maximaal één jaar wegens de schending van hetzelfde voormelde decreet.

De bemiddelaar moet een voldoende opleiding gevolgd hebben en voldoende ervaring hebben inzake het beheer van openbare ziekenhuizen of openbare centra voor maatschappelijk welzijn en mag op geen enkele wijze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, bij het beheer van een betrokken verzorgingsinstelling betrokken zijn of betrokken geweest zijn. Als die bemiddelaar binnen de maand na zijn aanstelling geen overeenstemming omtrent de nodige maatregelen kan bereiken, stelt hij binnen de maand zelf een oplossing voor.

De Vlaamse Regering kan, met het oog op de afstemming op de uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, nadere regelen bepalen.

Art. 240.De oprichtingsakte van de vereniging zonder winstoogmerk waarvan een of meer openbare centra voor maatschappelijk welzijn lid zijn, en de akte waarbij een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een rechtspersoon als vermeld in artikel 236, verklaart lid te willen worden van de vereniging en waarbij de vereniging deze toetreding aanvaardt, regelen eveneens de inbreng van de oprichters of van het toetredende lid, waarbij inbreng gelijkgesteld wordt met aantal bedden of omzet, en de overname of terbeschikkingstelling van het personeel met behoud van bezoldiging en geldelijke anciënniteit.

Art. 241.De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de algemene vergadering en in de beheersorganen van de vereniging zonder winstoogmerk vertegenwoordigd door leden van hun raad voor maatschappelijk welzijn.

In afwijking van het vorige lid kunnen maximaal een derde van de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan te wijzen stemgerechtigde beheerders deskundigen zijn die geen lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Een of meer leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de vereniging vertegenwoordigen, worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen bij geheime stemming en in een enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Het huishoudelijk reglement van het bevoegde orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kennis gesteld wordt van de agenda van de beheersorganen van de vereniging. Het bepaalt tevens op welke wijze de beslissingen van de vereniging worden besproken in het bevoegde orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 242.Een vereniging, opgericht conform artikel 219 en volgende, is met instemming van haar leden gerechtigd lid te worden van een vereniging zonder winstoogmerk, als vermeld in artikel 236. De instemming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelgenoot zijn in de vereniging, opgericht conform artikel 219 en volgende is onderworpen aan de procedure en de voorwaarden vermeld in artikel 236, tweede lid, in artikel 237, § 1, eerste en tweede lid, en in artikelen 238 tot en met 241, als het een ziekenhuis betreft, aan de voorwaarden vermeld in artikel 237, § 1, eerste en tweede lid, artikel 238, 2° tot en met 11°, artikel 239, § 1, artikelen 240 en 241, als het een ziekenhuisdienst of ziekenhuisgebonden activiteit betreft en mits in die laatste gevallen de vereniging ofwel in haar statuten inschrijft dat ze aan eenieder die zich aanmeldt de haar opgedragen dienstverlening verstrekt met respect voor zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokkene, ofwel enkel goederen of diensten levert aan de deelgenoten. In dat laatste geval worden de woorden « het ingebrachte ziekenhuis », vermeld in artikel 238, eerste lid, 7°, gelezen als « de ziekenhuisdienst in kwestie of ziekenhuisgebonden activiteit ». HOOFDSTUK III. - Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten

Art. 243.§ 1. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan met het oog op het vervullen van sociale doeleinden, met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten, lid worden van een vereniging zonder winstoogmerk, vermeld in de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Van die vereniging moeten minstens een of meer private rechtspersonen die geen winst nastreven, lid zijn. Van de vereniging kunnen al dan niet één of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gemeenten, verenigingen opgericht volgens hoofdstuk I, of andere openbare besturen lid zijn.

Het lidmaatschap bij wijze van oprichting of toetreding van de vereniging, vermeld in het eerste lid, is alleen mogelijk als aan een van volgende voorwaarden is voldaan : 1° de rechtsvorm is een bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering opgelegde voorwaarde voor de gehele of gedeeltelijke erkenning, vergunning of subsidiëring.In dat geval kan afgeweken worden van de voorwaarde dat minstens een of meer private rechtspersonen lid moeten zijn; 2° het bereiken van een bepaalde regionale bedekking of schaalgrootte is een bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering opgelegde voorwaarde voor de gehele of gedeeltelijke erkenning, vergunning of subsidiëring, als aan die voorwaarde door geen van de lokale openbare deelgenoten afzonderlijk kan worden voldaan;3° het lidmaatschap van de vereniging maakt het voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn mogelijk om een nieuwe dienst aan te bieden.Als nieuw kan elke dienst worden aangemerkt waarvoor geen erkenning, vergunning of subsidie werd verworven en die ook niet op een gestructureerde wijze aan het publiek wordt aangeboden.

In het geval vermeld in het derde lid, punt 3°, is een machtiging van de Vlaamse Regering vereist. Om die machtiging te krijgen, moet het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aantonen dat, rekening gehouden met het bestaande aanbod, de nieuwe dienst optimaal past in de programmatie, en moet op grond van het onderzoek, vermeld in artikel 60, § 6, tweede en derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bewezen worden wat de redenen zijn om de nieuwe dienst in samenwerking met private rechtspersonen aan te bieden. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan eveneens toetreden tot een vereniging, vermeld in § 1, eerste lid, als die uitsluitend door publiekrechtelijke rechtspersonen werd opgericht. In dat geval kan afgeweken worden van de voorwaarde dat een of meer private rechtspersonen lid moeten zijn. Overdracht of inbreng van een bestaande dienst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is in dat geval niet toegestaan.

Art. 244.Het met redenen omklede besluit van de raad of de raden voor maatschappelijk welzijn tot oprichting van of toetreding tot de vereniging, vermeld in artikel 243, is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad of gemeenteraden in kwestie.

Het besluit houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt binnen een termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. Als overeenkomstig artikel 243 de machtiging van de Vlaamse Regering vereist is, wordt op dezelfde dag als die verzending een afschrift van het besluit van de gemeenteraad naar de Vlaamse Regering verzonden. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt binnen een termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot machtiging aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden.

De aanvragen tot goedkeuring en tot machtiging, vermeld in het tweede lid, gaan vergezeld van het ontwerp van statuten van de vereniging alsook van de bijlagen die krachtens de statuten daarvan integraal deel uitmaken. Bij de aanvraag tot machtiging worden tevens de beslissingen van de eventuele deelgenoten tot deelname aan de vereniging gevoegd.

Art. 245.De statuten van de vereniging, vermeld in artikel 243, worden opgemaakt overeenkomstig de wetgeving inzake de gekozen rechtsvorm. Met behoud van de toepassing van die bepalingen vermelden de statuten nauwkeurig de deelgenoten, hun inbreng, hun verbintenissen en bijdragen, alsmede de bestemming van het vermogen van de vereniging als ze zou worden ontbonden, of van de inbreng in geval een lid ontslag neemt.

De statuten bepalen het stemmenaantal waarover elke deelgenoot beschikt in de verschillende bestuurs- en beheersorganen, rekening houdend met de inbreng van elke deelgenoot.

Art. 246.§ 1. Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kennis gesteld wordt van de agenda en de beslissingen van de beheersorganen van de vereniging en van het jaarverslag, de begroting en de rekeningen van de vereniging.

De raad voor maatschappelijk welzijn regelt, overeenkomstig de statuten van de vereniging of overeenkomstig een met de vereniging gesloten overeenkomst, de eventuele overname of terbeschikkingstelling van het personeel met behoud van bezoldiging en geldelijke anciënniteit. § 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan in de organen van de vereniging enkel vertegenwoordigd zijn door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en deskundigen. De raad voor maatschappelijk welzijn wijst de vertegenwoordigers aan en bepaalt in voorkomend geval de verhouding tussen de leden en de deskundigen, waarbij het aandeel van de deskundigen maximaal een derde kan zijn.

De vertegenwoordigende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen volgens de regels, vermeld in artikel 60, § 3. Het mandaat van de vertegenwoordigende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en deskundigen eindigt van rechtswege op de eerste algemene vergadering die plaatsvindt nadat de raden voor maatschappelijk welzijn die lid zijn van de vereniging, ingevolge artikel 16 geïnstalleerd zijn.

De statuten bevatten bepalingen in die zin.

Art. 247.Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan onder dezelfde voorwaarden als vermeld in artikelen 243 tot en met 246, eveneens lid worden van een vennootschap met sociaal oogmerk.

TITEL IX. - Bestuurlijk toezicht en externe audit HOOFDSTUK I. - Bestuurlijk toezicht Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 248.Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder : 1° openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn : de organen en personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die een beslissing nemen;2° toezichthoudende overheid : de Vlaamse Regering en, namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering.

Art. 249.Behoudens andersluidende bepalingen, beperkt de toezichthoudende overheid zich bij de uitoefening van het toezicht, vermeld in dit decreet, tot een toetsing aan het recht en aan het algemeen belang, namelijk elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang en het belang van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Met toepassing van artikel 257 kan ze evenwel een besluit aan het gemeentelijk belang toetsen.

Art. 250.De toezichthoudende overheid kan bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin die gegevens worden verstrekt.

Art. 251.Alle kennisgevingen of verzendingen tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de toezichthoudende overheid en het college van burgemeester en schepenen worden aangetekend verstuurd of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. Voor de toepassing van deze titel en de overige bepalingen betreffende het toezicht in dit decreet wordt een aangetekende zending gelijkgesteld met een afgifte tegen ontvangstbewijs.

Buiten de gevallen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn krachtens dit decreet besluiten ter kennis van de toezichthoudende overheid en het college van burgemeester en schepenen moet brengen, heeft het verzenden van een beslissing aan de toezichthoudende overheid en het college van burgemeester en schepenen niet tot gevolg dat de termijn om het toezicht uit te oefenen een aanvang neemt.

Voor de berekening van de toezichtstermijn wordt de vervaldag in de termijn gerekend. Als die dag echter een zaterdag, een zondag, een wettelijke of decretale feestdag is, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Op straffe van nietigheid wordt het besluit dat in het kader van het toezicht wordt genomen, uiterlijk de laatste dag van de voorgeschreven termijn verzonden.

Art. 252.De overheid die met betrekking tot een besluit van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, als vermeld in dit decreet, een ongunstig advies geeft of haar machtiging of goedkeuring onthoudt, moet haar besluit motiveren.

Als uiterlijk de laatste dag van de bij dit decreet bepaalde termijn geen advies of beslissing naar het centrum wordt verstuurd, wordt de toezichthoudende overheid geacht een gunstig advies of de vereiste machtiging of goedkeuring te hebben verleend. Als de termijn niet is bepaald, bedraagt die dertig dagen voor een advies en veertig dagen voor een goedkeuring. De termijn gaat in de derde dag die volgt op de dag van de verzending van de akte aan de bevoegde toezichthoudende overheid.

Voor de gegevens die haar moeten worden doorgestuurd, bepaalt de Vlaamse Regering de aard van de informatiedrager en de vorm waarin die gegevens zijn vastgesteld.

Art. 253.Het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, heeft de opdracht toezicht en controle uit te oefenen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Dat toezicht brengt het recht mee om alle instellingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te bezoeken en ter plaatse kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers en om alle akten, stukken en dossiers op te vragen, met uitzondering van de dossiers die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, en erover te waken dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet afwijkt van de wilsbeschikking van de schenkers en erflaters betreffende de wettelijk gevestigde lasten.

Het college van burgemeester en schepenen neemt per opdracht, vermeld in het eerste lid, een afzonderlijke beslissing en wijst een of meer gemachtigden aan om het plaatsbezoek uit te voeren. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn mag niet aanwezig zijn bij stemmingen daarover in het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin de opgevraagde akten, stukken en dossiers worden verstrekt, en op hun verzoek wordt onmiddellijk een afschrift overhandigd.

Een door het college van burgemeester en schepenen afgevaardigde persoon is tot geheimhouding verplicht. Afdeling II. - Algemeen bestuurlijk toezicht

Art. 254.Van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van de besluiten die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, wordt binnen twintig dagen nadat de besluiten genomen zijn, een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden gelijktijdig aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur verzonden.

Vanaf de dag van de verzending aan de provinciegouverneur wordt de lijst, vermeld in het eerste lid, gedurende minstens twintig dagen openbaar gemaakt op de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, zodat het publiek er te allen tijde van kan kennisnemen. De bekendmaking vermeldt de agenda van de raadszitting, de duur en de plaats waar de beslissingen die op de lijst zijn vermeld, gedurende minstens twintig dagen na de verzending aan de provinciegouverneur, ter inzage liggen van het publiek.

Art. 255.Binnen twintig dagen nadat de desbetreffende besluiten genomen zijn, wordt gelijktijdig aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur een kopie verzonden van : 1° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de rechtspositieregeling van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de vaststellingen en wijzigingen van de personeelsformatie;2° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn waardoor de financiële lasten van de opgenomen leningen worden herschikt;3° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 163 en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn tot het bevelen van betaling overeenkomstig artikel 165, § 2;4° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende het budget, de budgetwijzigingen en het meerjarenplan en de aanpassing aan het meerjarenplan;5° de besluiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betreffende de kosten die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist;6° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn tot oprichting van intern verzelfstandigde agentschappen;7° de rekeningen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;8° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn, genomen op basis van het rapport van de externe auditcommissie, vermeld in artikel 266;9° de besluiten betreffende de deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vermeld in het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende de intergemeentelijke samenwerking;10° de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn tot toetreding in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Art. 256.Met behoud van de toepassing van artikelen 254 en 255 kan de toezichthoudende overheid besluiten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ambtshalve opvragen.

Bij de ontvangst van een klacht vraagt de toezichthoudende overheid het besluit en het bijbehorende dossier op.

Art. 257.§ 1. Als het college van burgemeester en schepenen van oordeel is dat een besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als vermeld in artikel 254 of in artikel 255, het gemeentelijk belang en inzonderheid de financiële belangen van de gemeente schaadt, kan het tegen dat besluit beroep instellen bij de provinciegouverneur, behalve indien het betrokken besluit reeds was goedgekeurd of vastgesteld door de gemeenteraad.

Dat beroep schorst de uitvoerbaarheid van het aangevochten besluit en moet samen met een kopie van het bestreden besluit aan de provinciegouverneur worden verzonden. Dat beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van twintig dagen. § 2. De termijn, vermeld in § 1, gaat in op de derde dag die volgt op de verzending van de besluiten, vermeld in artikel 255, of van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in artikel 254. § 3. De termijn, vermeld in § 1, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief, waarbij het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 254 een bepaald besluit, het dossier, bepaalde documenten of inlichtingen betreffende een bepaald besluit bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opvraagt. De opvraging mag geen betrekking hebben op dossiers die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen.

De termijn, vermeld in § 1, gaat vervolgens opnieuw in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van alle gevraagde gegevens. § 4. Om ontvankelijk te zijn, moet een kopie van dat beroep worden verzonden aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Een kopie van dat beroep wordt tevens, gelijktijdig met de verzending aan de provinciegouverneur, verzonden aan de Vlaamse Regering. § 5. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn mag niet aanwezig zijn bij de stemming van het college van burgemeester en schepenen over het besluit om beroep in te stellen. § 6. Als het beroep ontvankelijk en gegrond is, schorst de provinciegouverneur het bestreden besluit en verzendt hij het gemotiveerde besluit aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn binnen de termijn, vermeld in artikel 258, § 1, eerste lid, die ingaat overeenkomstig artikel 258, § 2, tweede lid.

Die termijn kan gestuit worden volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 258, § 3, met het oog op het opvragen van het dossier, bepaalde documenten of inlichtingen bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De provinciegouverneur verzendt een kopie van dat schorsingsbesluit aan het college van burgemeester en schepenen en aan de Vlaamse Regering. Het geschorste besluit kan ingetrokken, gerechtvaardigd, aangepast of vernietigd worden volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 259.

Bij gebrek aan verzending aan het college van burgemeester en schepenen binnen de voorgeschreven termijn, is de schorsende werking van het beroep van het college van burgemeester en schepenen opgeheven. § 7. De Vlaamse Regering kan de besluiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in § 1, rechtstreeks vernietigen binnen de termijnen, vermeld in § 6, vermeerderd met twintig dagen overeenkomstig artikel 258, § 3, derde lid.

Art. 258.§ 1. De provinciegouverneur beschikt over dertig dagen om de uitvoering van de besluiten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te schorsen en om het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn daarvan kennis te geven. Als het een besluit betreft waarvan overeenkomstig artikel 255 een kopie aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur moet worden gezonden, wordt de termijn op vijftig dagen gebracht.

Behoudens de vernietiging van de besluiten waarvan de uitvoering is geschorst door de provinciegouverneur overeenkomstig het eerste lid of overeenkomstig artikelen 116, 177 en 178, kan de Vlaamse Regering de besluiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn rechtstreeks vernietigen binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, vermeerderd met twintig dagen. § 2. De termijn, vermeld in § 1, gaat in op de derde dag die volgt op de verzending van de besluiten, vermeld in artikel 255, of van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in artikel 254, of van de besluiten van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die door de toezichthoudende overheid met toepassing van artikel 256 ambtshalve of na ontvangst van een klacht werden opgevraagd.

In afwijking van het eerste lid gaat de termijn, vermeld in § 1, in op de derde dag die volgt op de verzending van het beroep van het college van burgemeester en schepenen, vermeld in artikel 257, § 1. § 3. De termijn, vermeld in § 1, wordt gestuit door de verzending van een aangetekende brief, waarbij de toezichthoudende overheid een bepaald besluit, het dossier, bepaalde documenten of inlichtingen betreffende een bepaald besluit bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opvraagt.

De termijn, vermeld in § 1, gaat opnieuw in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van alle gevraagde gegevens.

De termijn waarover de Vlaamse Regering in dat geval beschikt om het besluit rechtstreeks te vernietigen, is gelijk aan de termijn waarover de provinciegouverneur beschikt om tot schorsing over te gaan, vermeerderd met twintig dagen. § 4. De termijn, vermeld in § 1, wordt gestuit door de aangetekende verzending van een klacht aan de toezichthoudende overheid op voorwaarde dat die klacht verstuurd wordt binnen de termijn, vermeld in § 1.

Bij het binnenkomen van een klacht vangt een nieuwe termijn aan, als vermeld in § 1. § 5. De provinciegouverneur bezorgt een kopie van elk schorsingsbesluit aan de Vlaamse Regering en aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 259.In geval van schorsing door de provinciegouverneur beschikt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over zestig dagen, die ingaan op de derde dag die volgt op de verzending van het schorsingsbesluit aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om een van de volgende beslissingen te nemen en ter kennis te brengen van de Vlaamse Regering.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan het geschorste besluit intrekken en geeft daarvan kennis aan de provinciegouverneur en aan het college van burgemeester en schepenen.

Als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het besluit waarvan de uitvoering is geschorst, gemotiveerd rechtvaardigt of aanpast, beschikt de Vlaamse Regering over dertig dagen om tot vernietiging over te gaan. Die termijn gaat in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van de rechtvaardigingsbeslissing.

Bij gebrek aan vernietiging binnen die termijn is de schorsing opgeheven. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geeft kennis van die rechtvaardiging of aanpassing aan de provinciegouverneur en aan het college van burgemeester en schepenen.

Als binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, wordt het besluit waarvan de uitvoering is geschorst, geacht nooit te hebben bestaan. De Vlaamse Regering stelt de provinciegouverneur en het college van burgemeester en schepenen daarvan op de hoogte.

Art. 260.De Vlaamse Regering bezorgt een kopie van elk vernietigingsbesluit aan de provinciegouverneur en aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 261.§ 1. Als een klacht wordt ingediend tegen een besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht regelmatig op de hoogte van de behandeling van de klacht. § 2. De toezichthoudende overheid brengt de indiener van de klacht met een gewone brief alleszins op de hoogte van : 1° de ontvangst van de klacht, binnen tien dagen nadat ze toegekomen is;2° het verzoek van de toezichthoudende overheid aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om het besluit en het bijbehorende dossier te bezorgen, binnen tien dagen na dat verzoek;3° de motieven van de toezichthoudende overheid om het besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waartegen de klacht was ingediend, niet te schorsen of te vernietigen, binnen tien dagen na het nemen van dat besluit of na het verstrijken van de toezichtstermijn;4° het gemotiveerde besluit van de toezichthoudende overheid waarbij het bestreden besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt geschorst of vernietigd, binnen tien dagen na het nemen van dat besluit;5° de stand van het dossier als de behandeling van de klacht verschillende weken of maanden in beslag neemt.In dat geval informeert de toezichthoudende overheid de indiener van een klacht minstens om de drie maanden over de stand van zaken. Zodra de toezichthoudende overheid het onderzoek heeft afgerond, stuurt ze haar definitieve antwoord naar de indiener van de klacht en geeft ze er ook kennis van aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. In geval van stuiting van de termijn om beroep in te stellen bij de Raad van State als vermeld in artikel 262, brengt de toezichthoudende overheid de indiener van de klacht met een aangetekende brief op de hoogte van de motieven van de toezichthoudende overheid om het besluit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waartegen de klacht was ingediend, niet te schorsen of te vernietigen, binnen tien dagen na het nemen van dat besluit of na het verstrijken van de termijn. § 4. De bepalingen van dit artikel zijn zowel van toepassing op de besluiten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, waarvan met toepassing van artikel 255 een kopie naar de provinciegouverneur gestuurd moet worden, als op de besluiten waarvan geen kopie naar de provinciegouverneur gestuurd moet worden.

Art. 262.De termijn om beroep in te stellen bij de Raad van State tegen een beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gestuit ten voordele van degene die een klacht indient bij de toezichthoudende overheid, op voorwaarde dat de klacht aangetekend wordt verzonden voor het verstrijken van de beroepstermijn en voor het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het toezicht.

De stuiting duurt tot de indiener van de klacht de aangetekende verzending heeft ontvangen over het gevolg dat aan zijn klacht wordt gegeven, voor zover die aangetekende verzending melding maakt van de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State. Deze aangetekende verzending wordt geacht ontvangen te zijn bij de eerste aanbieding.

Indien de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State niet wordt vermeld, neemt de verjaringstermijn een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de akte of van de beslissing met individuele strekking.

Art. 263.De definitieve vaststelling van de rekeningen overeenkomstig artikelen 176 en 218, brengt met zich mee dat de beslissingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die genomen werden in de loop van het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben, en die niet werden opgevraagd, geschorst, vernietigd of waartegen geen beroep overeenkomstig artikel 257 werd ingesteld, niet langer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging.

Ten aanzien van de toezichthoudende overheid wordt een besluit dat niet langer vatbaar is voor schorsing of vernietiging, geacht wettig te zijn. Afdeling III. - Dwangtoezicht

Art. 264.§ 1. De toezichthoudende overheid kan, na een schriftelijke ingebrekestelling, een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of om de maatregelen ten uitvoer te brengen die in rechte zijn voorgeschreven.

De toezichthoudende overheid kan pas optreden na het verstrijken van de termijn, vermeld in de ingebrekestelling. § 2. Het optreden van een of meer commissarissen gebeurt op de persoonlijke kosten van de personen die verzuimd hebben aan de ingebrekestelling gevolg te geven.

De kosten worden ingevorderd door de financieel beheerder op basis van een daartoe genomen besluit van de overheid die de dwangprocedure heeft ingesteld, dat geldt als een door de financieel beheerder ambtshalve uit te voeren bevelschrift. HOOFDSTUK II. - Externe audit

Art. 265.§ 1. Per openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en per intern verzelfstandigd agentschap dat geen ziekenhuis beheert, wordt een uit personeelsleden van de Vlaamse overheid bestaande externe auditcommissie samengesteld, die belast is met de externe audit bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kwestie. § 2. Onder externe audit wordt begrepen : 1° de controle op de wettigheid en regelmatigheid van de handelingen van het bestuur in kwestie;2° de controle op de correctheid en volledigheid van de financiële bescheiden van het bestuur in kwestie;3° de controle van de inventarislijsten;4° de controle op het ware en getrouwe beeld van de boekhouding en de jaarrekening;5° de evaluatie van het systeem van interne controle van het bestuur in kwestie en de naleving ervan.Die evaluatie omvat het formuleren van aanbevelingen tot verbetering van de systemen van interne controle.

Op vraag van de gemeente of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voert de externe auditcommissie de volgende taken uit : 1° het beoordelen van de mate waarin de uitoefening van de activiteiten van het centrum in overeenstemming is met de vastgestelde doelstellingen of met andere vastgestelde criteria, en het beoordelen van de mate waarin de afgesproken doelstellingen werden gerealiseerd;2° het identificeren van mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. § 3. Voor de vervulling van haar opdrachten verricht de externe auditcommissie een financiële audit, een nakomingsaudit en eventueel een operationele audit en is ze ertoe gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.

Art. 266.De externe auditcommissie stelt jaarlijks een geconsolideerd rapport op van haar externe audit van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van de intern verzelfstandigde agentschappen. Dat rapport wordt bezorgd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de gemeente in kwestie. De externe auditcommissie neemt in haar rapport aanbevelingen op betreffende de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uit haar bevindingen te trekken gevolgen.

Met behoud van de bevoegdheid van de provinciegouverneur tot vaststelling van individuele financiële verantwoordelijkheden overeenkomstig titel IV, beslist de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het rapport over de gevolgen die aan de externe audit zullen worden gehecht. Van die beslissingen wordt kennisgegeven aan de externe auditcommissie en aan de gemeenteraad.

Art. 267.Om haar bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft de externe auditcommissie toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan. Ze kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die ze voor de uitvoering van haar opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Elk personeelslid heeft het recht om de externe auditcommissie rechtstreeks op de hoogte te brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt.

Buiten de gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een persoon schade toebrengen, kan een rapportering aan de externe auditcommissie nooit aanleiding geven tot een tuchtsanctie of een ontslag. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid zijn toestemming verleent.

Art. 268.De gemeenten of de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dragen bij in de kosten van de externe audit onder de voorwaarden die bepaald worden door de Vlaamse Regering.

Art. 269.De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast voor de samenstelling van de externe auditcommissies en de wijze waarop die hun taken vervullen.

TITEL X. - Samenwerking met de gemeente

Art. 270.§ 1. Over de volgende aangelegenheden kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alleen beslissen als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen : 1° het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan en de budgetten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook het budget van de ziekenhuizen die afhangen van het centrum;2° het vaststellen of wijzigen van de personeelsformatie;3° het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel, voor zover die vaststelling of wijziging een financiële weerslag kan hebben of erdoor van de rechtspositieregeling van het gemeentelijk personeel wordt afgeweken;4° de indienstneming van extra personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid of als het gaat om het personeel van het ziekenhuis, vermeld in artikel 218;5° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in belangrijke mate inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen;6° het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de verenigingen of vennootschappen overeenkomstig titel VIII;7° de budgetwijzigingen zodra die de geconsolideerde gemeentelijke bijdrage verhogen of verminderen of het gevolg zijn van het oprichten of afschaffen van een dienstverlening, alsook de beslissingen met betrekking tot de ziekenhuizen waardoor hun tekort toeneemt;8° de wijzigingen van investeringsprojecten zodra de totale financiering van de lopende of op te starten projecten verhoogt qua bedrag of wijzigt qua aard, behalve als die wijzigingen enkel inhouden dat de externe financiering tijdelijk of definitief wordt vervangen door financiering met een deel van het werkkapitaal. Het college van burgemeester en schepenen brengt het advies, vermeld in het eerste lid, uit binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de ontwerpbeslissing. Bij gebrek aan kennisgeving van het advies aan het openbaar centrum binnen de voorgeschreven termijn kan aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 2. Het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt bij de beslissing gevoegd als die naar de toezichthoudende overheid wordt gestuurd. Als ingevolge § 1, tweede lid, aan het adviesvereiste is voorbijgegaan, wordt dat in het overwegend gedeelte van de beslissing vermeld.

Art. 271.Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten.

In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.

TITEL XI. - Wijzigingsbepalingen

Art. 272.In de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 17bis worden de woorden « de artikelen 11 tot en met 17 » vervangen door de woorden « artikelen 8 tot en met 14 en artikel 16 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;2° in artikel 18bis, § 1, worden de woorden « artikel 18 » vervangen door de woorden « artikel 15 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;3° in artikel 21 worden de woorden « bestendige deputatie » telkens vervangen door het woord « deputatie »;4° in artikel 25bis, tweede lid, worden de woorden « artikel 20 » vervangen door de woorden « artikel 16 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;5° in artikel 25ter, § 3, worden de woorden « artikel 25 of artikel 25bis, tweede lid » vervangen door de woorden « artikel 25bis, tweede lid, of artikel 53 en 54 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;6° in artikel 27bis, § 1, derde lid, worden de woorden « in artikel 27, § 3 » vervangen door de woorden « bij artikel 60, § 3, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;7° in artikel 57, § 4, worden de woorden « de wet, de Koning » vervangen door de woorden « de wet, het decreet, de Koning of de Vlaamse Regering »;8° in artikel 60, § 1, derde lid, worden de woorden « in artikel 44 » vervangen door de woorden « in artikel 75 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;9° in artikel 60, § 6, derde lid, worden de woorden « organieke wetgeving of reglementering » vervangen door de woorden « organieke wetgeving, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of de reglementering »;10° in artikel 60, § 6, vierde lid, worden de woorden « de gemeentebegroting » vervangen door de woorden « het gemeentelijk budget »;11° in artikel 60, § 7, derde lid, wordt het woord « intercommunales » vervangen door de woorden « verenigingen vermeld in het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende de intergemeentelijke samenwerking » en worden de woorden « hoofdstuk XII van deze wet » vervangen door de woorden « titel VIII, hoofdstuk I van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »;12° in artikel 60, § 8, tweede lid, artikel 101, vijfde lid, en artikel 104, § 1, eerste lid, wordt het woord « ontvanger » telkens vervangen door de woorden « financieel beheerder »;13° in artikel 62bis, eerste lid, en in artikel 71, eerste lid, worden tussen de woorden « raad voor maatschappelijk welzijn » en de woorden « of één van de organen » de woorden « , door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, of in voorkomend geval de ondervoorzitter ingevolge artikel 58, § 2 en § 3, en artikel 59 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » ingevoegd;14° in artikel 113, tweede lid, worden de woorden « Als een in het vorige lid » vervangen door de woorden « Als een in artikel 264 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn »; 15° in artikel 141, § 2, tweede lid, a), 2., worden de woorden « van artikel 42 van onderhavige wet » vervangen door de woorden « van artikelen 102 en 103 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. ».

Art. 273.In artikel 85ter, § 6, van de Gemeentekieswet wordt punt 7° vervangen door wat volgt : « 7° wordt iedere tussen- of eindbeslissing met redenen omkleed en wordt ze uitgesproken in openbare terechtzitting; die beslissing vermeldt de naam van de verslaggever en van de aanwezige leden.

Behoudens de gevallen, vermeld in titel V en VIbis van de Gemeentekieswet en in artikelen 21 en 22 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in artikel 15 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bedraagt de termijn voor het instellen van bezwaar bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen veertig dagen na de kennisname van de beslissing of, als er geen beslissing moet worden genomen, na de kennisname van het feit. ».

TITEL XII. - Slotbepalingen HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 274.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de terminologie in de bestaande decreten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.

De besluiten die krachtens dit artikel worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot die laatste datum.

Art. 275.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bepalingen van de wetten en decreten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als vermeld in dit decreet, te coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Daartoe kan de regering : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen. De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bekrachtigd is bij decreet. HOOFDSTUK II. - Opheffingsbepalingen

Art. 276.De volgende bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden opgeheven : 1° artikel 6, uitgezonderd § 4;2° artikel 7;3° artikel 7bis ;4° artikel 8;5° artikel 9;6° artikel 10;7° artikel 11, uitgezonderd § 5;8° artikel 12;9° artikel 13;10° artikel 13bis ;11° artikel 14;12° artikel 15;13° artikel 15bis ;14° artikel 16;15° artikel 17;16° artikel 18;17° artikel 19;18° artikel 20;19° artikel 20bis ;20° artikel 20ter ;21° artikel 20quater ;22° artikel 20quinquies ;23° artikel 20sexies ;24° artikel 21ter ;25° artikel 24;26° artikel 25;27° artikel 25quater ;28° artikel 26;29° artikel 27, uitgezonderd § 4;30° artikel 27ter ;31° artikel 28;32° artikel 28bis ;33° artikel 29;34° artikel 30;35° artikel 31;36° artikel 32;37° artikel 33;38° artikel 33bis ;39° artikel 34;40° artikel 35;41° artikel 36;42° artikel 37;43° artikel 38, met uitzondering van het zesde en het achtste lid;44° artikel 38bis ;45° artikel 39;46° artikel 40;47° artikel 40bis ;48° artikel 41;49° artikel 42, met uitzondering van het tiende lid;50° artikel 42bis ;51° artikel 43;52° artikel 43bis ;53° artikel 43ter ;54° artikel 43quater ;55° artikel 43quinquies ;56° artikel 43sexies ;57° artikel 43septies ;58° artikel 43octies ;59° artikel 44;60° artikel 45;61° artikel 46 : a) § 1;b) § 2, eerste lid, eerste tot en met derde streepje, en tweede tot en met zevende lid;c) § 2, eerste lid, vierde streepje;d) § 3 en § 4;e) § 5;f) § 6;62° artikel 47;63° artikel 48;64° artikel 49;65° artikel 50;66° artikel 51;67° artikel 52, met uitzondering wat betreft de toepassing van artikel 287, § 3, van de Nieuwe Gemeentewet;68° artikel 53;69° artikel 55;70° artikel 56, met uitzondering van § 3 voor de verwijzing naar artikel 60, § 7;71° artikel 75;72° artikel 76;73° artikel 77;74° artikel 78;75° artikel 79;76° artikel 80;77° artikel 81;78° artikel 84;79° artikel 86;80° artikel 87;81° artikel 87bis ;82° artikel 88;83° artikel 89;84° artikel 90;85° artikel 91;86° artikel 92;87° artikel 93;88° artikel 93bis ;89° artikel 93ter ;90° artikel 94, met uitzondering van de verwijzing in dat artikel naar de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarvoor de federale overheid bevoegd is;91° artikel 95;92° artikel 96;93° artikel 104bis ;94° artikel 104ter ;95° artikel 106;96° artikel 108;97° artikel 109;98° artikel 111;99° artikel 112;100° artikel 112bis ;101° artikel 112ter ;102° artikel 113, eerste en derde lid, behoudens voor de gemeente Voeren;103° artikel 115;104° artikel 116;105° artikel 117;106° artikel 118;107° artikel 119;108° artikel 120;109° artikel 121;110° artikel 121bis ;111° artikel 122;112° artikel 123;113° artikel 124;114° artikel 125;115° artikel 126;116° artikel 128;117° artikel 129;118° artikel 130;119° artikel 131;120° artikel 133;121° artikel 134;122° artikel 135;123° artikel 135bis ;124° artikel 135ter ;125° artikel 135quater ;126° artikel 135quinquies ;127° artikel 135sexies ;128° artikel 135septies ;129° artikel 135octies ;130° artikel 135novies ;131° artikel 135decies ;132° artikel 135undecies ;133° artikel 135duodecies ;134° artikel 135terdecies;135° artikel 137;136° artikel 138;137° artikel 139;138° artikel 140;139° artikel 143;140° artikel 148, met uitzondering van het derde lid;141° artikel 149;142° artikel 150;143° artikel 151;144° artikel 152.

Art. 277.De volgende bepalingen en regelgevende teksten worden opgeheven : 1° artikel 7 van de wet van 21 december 1927 betreffende de beroepsklerken, technische bedienden, politieagenten en in t algemeen al de aangestelden der gemeenten en der daarvan afhangende besturen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 juni 1988;2° de volgende bepalingen van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : a) artikel 50;b) artikel 51;c) artikel 52;3° het koninklijk besluit nr.490 van 31 december 1986 houdende verplichting voor de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met eenzelfde werkgebied om sommige van hun personeelsleden van ambtswege over te plaatsen; 4° het koninklijk besluit nr.519 van 31 maart 1987 tot regeling van de vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben; 5° het koninklijk besluit van 14 juni 1978 houdende bepaling van de voorwaarden en grenzen voor de vaststelling van de zekerheid te stellen door de plaatselijke ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;6° het koninklijk besluit van 9 december 1987 betreffende het instellen van provisies met het oog op het verlenen van dringende hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 1993;7° het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007;8° het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 08/04/1998 numac 1998035375 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 maart 2000, 1 juni 2001 en 20 juli 2006;9° het ministerieel besluit van 20 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer sluiten tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen Afdeling I. - Overgangsbepalingen inzake de diensten en het personeel

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 278.De raad voor maatschappelijk welzijn treedt op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die voor de inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk VI, werden aangesteld als secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of als ontvanger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn treedt op als tuchtoverheid voor de overige personeelsleden die voor de inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk VI, werden aangesteld.

Als de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 105, tweede lid, de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het aanstellen van personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toevertrouwd heeft aan het vast bureau of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, treedt het vast bureau of de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tuchtoverheid op ten aanzien van de feiten die hij of het vaststelt of waarvan hij of het kennis heeft gekregen na de delegatie.

De tuchtvorderingen die op het moment van de inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk VI, hangende zijn, worden verder afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die voor de inwerkingtreding van toepassing waren. De tuchtstraf terugzetting in graad kan evenwel niet meer worden opgelegd.

Art. 279.De tuchtstraffen waarschuwing, berisping en terugzetting in graad worden in het persoonlijke dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn waarvan de duur is vastgesteld op één jaar voor de waarschuwing en de berisping, en vier jaar voor de terugzetting in graad.

Die termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken.

De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

Art. 280.§ 1. De Vlaamse Regering stelt de overgangsregels vast betreffende het administratief en geldelijk statuut van de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die op het moment van de volledige inwerkingtreding van titel II, hoofdstuk V, in dienst zijn van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met inachtneming van de volgende principes : 1° de waarborg van aanstelling in het ambt van financieel beheerder in het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kwestie;2° met behoud van de toepassing van punt 1°, de mogelijkheid om te worden tewerkgesteld als lid van de externe auditcommissie, vermeld in artikel 265;3° het behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut. § 2. Het mandaatstelsel, vermeld in artikel 104, § 7, treedt pas in werking bij de eerste nieuwe benoeming of aanstelling in de betrekking, nadat het mandaatstelsel voor die betrekking in de rechtspositieregeling werd vastgelegd. De gewaarborgde aanstelling van de ontvanger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het ambt van financieel beheerder, vermeld in § 1, wordt niet geacht een nieuwe benoeming of aanstelling te zijn. § 3. In afwijking van § 2 kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen dat voor de vacatures, uitgeschreven na de publicatie van dit decreet, het mandaatstelsel kan worden toegepast. § 4. Tot de inwerkingtreding van artikel 75, § 1, moeten in dit decreet en de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de woorden « financieel beheerder » gelezen worden als « ontvanger ». § 5. Tot de inwerkingtreding van artikel 276, 49°, blijft het administratief en geldelijk statuut op de personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van toepassing, zoals dat van toepassing is op de datum van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. Afdeling II. - Overgangsbepalingen voor de financiën van de openbare

centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 281.Met ingang van 1 januari 2009 en tot de inwerkingtreding van de externe auditcommissie, vermeld in artikel 171, is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevoegd om in beroep uitspraak te doen over de aansprakelijkheden van de personen, vermeld in artikel 90 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 170, § 4.

Voor de toepassing van het eerste lid treedt artikel 170, § 4, in werking op 1 januari 2009. Afdeling III. - Overgangsbepalingen voor de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn van de gemeenten waar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan het college van burgemeester en schepenen is toegevoegd

Art. 282.Artikel 41, 42, 54, vierde lid, laatste zin, artikel 148, § 1, tweede lid, artikel 270 en de opheffingsbepaling van artikel 25, § 4, tweede lid, laatste zin, artikel 26, 26bis, 26ter, artikel 28, § 4, artikel 33bis en artikel 88, § 1, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, treden niet in werking ten aanzien van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van gemeenten die overeenkomstig artikel 312 van het Gemeentedecreet hebben beslist om bij de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2007 niet te voorzien in de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen. Afdeling IV. - Overgangsbepalingen met betrekking tot het toezicht

Art. 283.De besluiten die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden genomen voor de inwerkingtreding van de artikel n van dit decreet, en die het daarop van toepassing zijnde toezicht betreffen, blijven onderworpen aan de toezichtsregels die op dat ogenblik van kracht zijn. Afdeling V. - Overgangsbepalingen met betrekking tot de verenigingen,

vermeld in artikel 239

Art. 284.Voor de toepassing van artikel 239 moet tot de inwerkingtreding van het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 onder « het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen » verstaan te worden « het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsinstellingen » en moet « artikel 9 van het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 » gelezen worden als « artikel 7 van het decreet van 25 februari 1997 ». HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtredingsbepalingen

Art. 285.§ 1. Met behoud van de toepassing van § 2 bepaalt de Vlaamse Regering voor elk artikel of onderdelen ervan, van dit decreet en de daarmee overeenstemmende opheffingsbepalingen, vermeld in artikel 276, de datum waarop het in werking treedt.

Als de raden voor maatschappelijk welzijn in kwestie daarmee instemmen, kan de Vlaamse Regering voor welbepaalde centra voor maatschappelijk welzijn een datum van inwerkingtreding vaststellen voor het geheel of een gedeelte van de bepalingen van dit decreet.

Voor de wetten, decreten en besluiten, vermeld in artikel 277, bepaalt de Vlaamse Regering per wet, decreet of besluit de datum waarop de opheffing in werking treedt. § 2. Artikelen 5, § 2, tweede lid, 75, §§ 3, 4 en 5, 79, 99, § 3, 165 en 276, 61°, c), treden in werking op de eerste dag van de eerste maand na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.

Uiterlijk zes maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel 99, § 3, en artikel 165, zoals bepaald in het eerste lid, dienen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hun organisatie in overeenstemming te hebben gebracht met de bepalingen van dat artikel Tot zolang de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hun organisatie niet in overeenstemming hebben gebracht, blijft artikel 46 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van toepassing.

Artikel 276, 96°, treedt op hetzelfde ogenblik als artikel 265 in werking Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezien S. VANACKERE _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1701 - Nr. 1. - Amendementen, 1701 - Nrs. 2 en 3. - Verslag hoorzitting/gedachtewisseling, 1701 - Nr. 4. - Amendementen, 1701 - Nrs. 5 en 6. - Verslag, 1701 - Nr. 7.

Zitting 2008-2009.

Stukken. - Amendementen, 1701 - Nrs. 8 en 9. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1701 - Nr. 10.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : middagvergadering van 10 december en morgenvergadering van 16 december 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^