Decreet van 19 januari 2017
gepubliceerd op 31 januari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het "Fonds social de l'eau » krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200511
pub.
31/01/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200511

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JANUARI 2017. - Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het "Fonds social de l'eau » (Sociaal waterfonds) krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.In artikel D.240, eerste lid, 1°, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de woorden "85 % " vervangen door de woorden "80 % ".

Art. 3.In artikel D.251, eerste lid, van hetzelfde Boek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de punten 1° en 7° worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "28 februari";b) in punt 7° worden de woorden ", van het geïndividualiseerde bedrag van de toegestane tegemoetkoming" opgeheven. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 januari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waalse Parlement 686 (2016-2017) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 18 januari 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^